e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Λευκάδα: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Μονή Φανερωμένης (Αντιφώνησή του στην Δοξολογία + photos)

Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν Δοξολογίαν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Φανερωμένης Λευκάδος 

(Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, 23 Ἰουνίου 2024)


* * *

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας,

Τιμιώτατοι ἅγιοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,

Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε καὶ πάντες οἱ ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες τοῦ τόπου,

Τέκνα ἐν Κυρίῳ λίαν ἀγαπητά,

Ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς μεγάλης, ἐν χαρᾷ καὶ χάριτι Πεντηκοστῆς, ἐν πνοῇ αὔρας Πνεύματος Ἁγίου, ἀξιούμεθα νὰ ἔλθωμεν εἰς ἐπίσκεψιν τῆς ἐν Λευκάδι Ἐκκλησίας καὶ εἰς προσκύνησιν τῆς πανηγυρικῶς τιμωμένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Πεφανερωμένης!

Αἶνον καὶ δοξολογίαν θερμὴν ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν ἐν Τριάδι Θεόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀξιώνει τοιαύτης χάριτος! Καὶ πολλὴν εὐχαριστίαν πρὸς τὴν Θεοτόκον, τὴν Κυρίαν καὶ Ἔφορον καὶ Προστάτιν τῆς Λευκάδος, ἡ ὁποία μᾶς ἔχει εἰς τὰς ἱερὰς αὐλὰς τοῦ Σεμνείου Της καὶ ἀπὸ τὸν θρόνον Της εἰς τὸ παρὰ τὸ ἅγιον Βῆμα «Δεπόζιτόν» Της μᾶς χαρίζει ἄφθονον τὸν γλυκασμὸν τῆς μητρικῆς ἀγάπης Της καὶ τὴν παραμυθίαν καὶ θείαν ἐνίσχυσίν Της!

Ἐγκάρδιον ἀσπασμὸν καὶ χαιρετισμὸν ἀπευθύνομεν πρὸς τὸν λίαν ἀγαπητὸν ἀδελφὸν καὶ συλλειτουργὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ὁ ὁποῖος μετὰ τῆς περὶ αὐτὸν Ἱερᾶς Συνόδου συγκατετέθη εἰς τὴν πραγματοποίησιν τῆς ἱεραποδημίας ἡμῶν ταύτης καὶ μᾶς ἔδωκεν οὕτω τὴν εὐκαιρίαν καὶ τὴν εὐτυχίαν νὰ ἱστάμεθα ἐν τῷ μέσῳ ὑμῶν!

Γνωρίζομεν ἀρκετὰ περὶ τῆς εὐσεβείας τῶν Λευκαδίων, τοῦ σεβασμοῦ των εἰς τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὰς τιμίας παραδόσεις τοῦ Γένους! Ἄνδρες ἐκκλησιαστικοὶ ἀξιονόμαστοι ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος μέχρι τοῦδε ἐκαλλιέργησαν θεαρέστως τὴν ἐπιτόπιον Ἄμπελον τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔδωκε, καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δίδῃ, εὐχύμους βότρυας ἁγιασμοῦ καὶ σωτηρίας. Ὁ θειότατος Παῦλος ἔθεσε πόδα εἰς τὴν νῆσον καὶ οἱ συνεργοί του Ἀκύλας, Ἡρωδίων καὶ Σωσίων, ὁ καὶ πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς Νήσου, ἔβαλαν τοὺς πρώτους θεμελίους τῆς ἱερᾶς οἰκοδομῆς, καταλύσαντες διὰ τῆς πίστεως τὴν κακότεχνον κατασκευὴν τῆς εἰδωλολατρίας. Μεγάλοι Πατέρες, στύλοι Συνόδων Οἰκουμενικῶν, ὡς ὁ Ἀγάθαρχος τῆς Α´, Ζαχαρίας τῆς Β´ καὶ Πελάγιος τῆς ΣΤ´, ἐποίμαναν θεοφιλῶς τοὺς Λευκαδίους καὶ ἑδραίωσαν τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν καὶ εὐσέβειαν εἰς τὴν Νῆσον. Πέραν τούτων, πολλοὶ ἀξιόθεοι ἄνδρες ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, ἐν οἷς καὶ Γρηγόριος ὁ Ἀραβανῆς καὶ Εὐγένιος ὁ Περδικάρης καὶ Δωρόθεος ὁ Παλλαδηνὸς καὶ Νικηφόρος ὁ Δεδούσης καὶ εἴ τις ἕτερος, εἰργάσθησαν μὲ θερμουργὸν ζῆλον καὶ πολλὴν ἀγάπην διὰ τὸν καταρτισμὸν τοῦ πιστοῦ λαοῦ, διὰ τὴν ἀνακούφισίν του κατὰ τὰς κατὰ καιροὺς σκληρὰς δοκιμασίας καὶ διὰ τὴν διαφύλαξιν τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ ἐκ πάσης ἔξωθεν ἐπιβουλῆς. Ἱερεῖς καλοὶ ἐστάθησαν ὡς γνήσιοι πατέρες τῶν ἐνοριτῶν των, ἐνῷ τὰ Μοναστήρια καὶ Ἡσυχαστήρια, μὲ πρῶτον τὸ παρὸν τῆς Πεφανερωμένης, ἐλειτούργησαν ὡς θερμοκήπια τῆς εὐσεβείας καὶ χαλκεῖα τῆς ἀρετῆς καὶ φάροι τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως. Πολλοὶ Λευκάδιοι διέπρεψαν ὡς Μοναχοὶ καὶ Ἱερομόναχοι καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἀλλαχοῦ, ἐν οἷς καὶ οἱ Μελέτιος καὶ Ἀνατόλιος οἱ Κουτλουμουσιανοὶ καὶ ἰδίως ὁ ἐκ Καρυᾶς λόγιος Ἰβηρίτης Ἀρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κτενᾶς, Σχολάρχης τῆς Ἀθωνιάδος καὶ Ἀρχιγραμματεὺς κατὰ καιροὺς τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πολλὰ μοχθήσαντες ἐπιτυχῶς κατὰ τῶν ἀνοσίων ρωσσικῶν ραδιουργιῶν πρὸς βαθμιαῖον πλήρη ἐκσλαυϊσμὸν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τὴν πρὸς τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν εὐλαβῆ καὶ εὐγνώμονα ἀγάπην διετράνωσαν πολλοὶ διακεκριμένοι Λευκάδιοι ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος, ἐν οἷς καὶ ὁ πολὺς τὰς μούσας καὶ λυρικὸς ὑμνητὴς τῆς Φανερωμένης ἐθνικὸς Ποιητὴς Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης, ἀπὸ τὴν γέννησιν τοῦ ὁποίου συμπληροῦνται ἐφέτος διακόσια ἔτη. Ἄς εἶναι ὅλων ἡ μνήμη αἰωνία καὶ ἐν εὐλογίαις! 

Σήμερον ἔχομεν εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον διαρκῆ τὴν παρουσίαν τῆς Λευκάδος ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Βοσπορίου, ὁ ὁποῖος εἶναι στενῶς συνδεδεμένος μετὰ τῆς Νήσου καὶ φέρει ἐν ἑαυτῷ τὰ πνευματικὰ ἀγαθὰ διὰ τῶν ὁποίων ἡ Λευκὰς προικοδοτεῖ τὰ τέκνα της. Εἴμεθα δὲ εὐτυχεῖς διότι ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ σημερινοῦ Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τὸν βαθὺν σεβασμὸν καὶ τὴν εὐλάβειαν πρὸς τὴν σεβασμίαν κοινὴν ὅλων ἡμῶν Μητέρα καὶ Τροφόν, τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὸ πρωτεύθυνον καὶ Ἀποστολικὸν Οἰκουμενικὸν ἡμῶν Πατριαρχεῖον, καὶ τὴν ἀγάπην πρὸς τὸν Πατριάρχην τοῦ Γένους καὶ τοὺς συγκυρηναίους του. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι τὰ αἰσθήματα αὐτὰ ἀποτελοῦν τὴν συνισταμένην τῶν αἰσθημάτων ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως Λευκάδος καὶ Ἰθάκης καὶ τῶν λοιπῶν μικροτέρων νήσων τῆς Ἐπαρχίας του. Αὐτῆς τῆς ἐσταυρωμένης Μητρὸς Ἐκκλησίας τὴν ἀγάπην, εὐχὴν καὶ εὐλογίαν κομίζομεν πρὸς πάντας, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ! 

Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν ταύτην, μετὰ θαυμασμοῦ παρακολουθοῦμεν τὸ ἐπιτελούμενον ὑπὸ τοῦ νέου ἐν τοῖς πράγμασι Κτήτορος αὐτῆς Ὁσιολογιωτάτου Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου καὶ τῆς περὶ αὐτὸν Ἀδελφό-τητος πλούσιον καὶ πολυδιάστατον πνευματικὸν ἔργον, ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ μὲ τὴν συμπαράστασιν πάντοτε τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου κ. Θεοφίλου. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς θεοφιλοῦς ἡγουμενίας τοῦ κ. Νικηφόρου, ἡ Μονή, μετὰ ἀπὸ μακρο-χρόνιον ὀδυνηρὰν συρρίκνωσιν, ἐπανεῦρε τὴν ἀρχαίαν αἴγλην καὶ ἀκτινοβολίαν της, ὡς τὸ παλλάδιον τῆς εὐσεβείας τοῦ φιλομούσου Λευκαδιακοῦ λαοῦ, καὶ κατέστη χαλκεῖον ἀρετῆς καὶ φάρος πνευματικὸς ὄχι μόνον διὰ τὴν Λευκάδα καὶ τὰς πέριξ νήσους καὶ χώρας, ἀλλὰ καὶ πολὺ πέραν αὐτῶν! Συγχαίρομεν ὁλοκαρδίως καὶ καταστέφομεν δι᾽ εὐχῶν πολλῶν καὶ εὐλογιῶν, ἐπευχόμενοι «περισσεύειν μᾶλλον» καὶ εἰς τὸ μέλλον!

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα, Ἱερώτατε Ἀδελφὲ Μητροπολῖτα κ. Θεόφιλε καὶ Ὁσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε, διὰ τὴν ὡραίαν ὑποδοχὴν καὶ τοὺς θερμοὺς λόγους τῶν προσφωνήσεών σας. 

Ἐπειδὴ ἡ κόπωσις τῆς ἡμέρας καὶ τοῦ ταξιδίου δὲν μᾶς ἐπιτρέπει περαιτέρω καταπόνησιν σήμερον, τοῦ πανηγυ-ρικοῦ Ἑσπερινοῦ θὰ προστῇ ἐξ ὀνόματος ἡμῶν ὁ οἰκεῖος καὶ ἀγαπητός σας Ἱερώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, ἀρχαῖος ἀδελφὸς τῆς Μονῆς τῆς Πεφανερωμένης καὶ Ἱεροκῆρυξ πάλαι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς σας.

Καλῶς σᾶς ηὕραμεν, Ἀδελφοὶ τιμιώτατοι καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα! Ὁ Χριστὸς ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν!   

__________

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

Δεν υπάρχουν σχόλια: