e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Λεπτομερές Χρονικό της Επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Ρώμη (7-9.6.2014)


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέφθη τήν Ἰταλίαν κατά τό χρονικόν διάστημα μεταξύ 7ης καί 9ης Ἰουνίου 2014, ἀνταποκριθείς εἰς πρόφρονα πρόσκλησιν τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἀπευθυνθεῖσαν Αὐτῷ ἐν συνεχείᾳ πρός τό κοινόν προσκύνημα τῶν δύο Πρωθιεραρχῶν ἐν Ἱεροσολύμοις κατά τήν ἐπέτειον τῶν 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱστορικῆς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει συναντήσεως τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου ΣΤ΄ καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου. Σκοπός τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου είς Ρώμην ἦτο νά μετάσχῃ τῆς ὑπό τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης διοργανωθείσης δεήσεως ὑπέρ τῆς εἰρήνης τοῦ σύμπαντος κόσμου, εἰδικώτερον δέ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἐξοχωτάτων Προέδρων Shimon Peres τοῦ Ἰσραήλ καί Mahmoud Abbas τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς. 

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, φωτογράφου-δημοσιογράφου, ἀφιχθείς εἰς Ρώμην δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως τό ἑσπέρας τῆς 7ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., ὑπηντήθη ἐν τῷ ἀερολιμένι Ciampino ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, Σεβ. Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farell καί Ὁσιολ. Mgr. κ. Andrea Palmieri, Γραμματέως καί στελέχους τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, καί τῶν Ἐξοχ. κ. Θεμιστοκλέους Δεμίρη καί Γεωργίου Παπαδοπούλου, Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ καί τῷ Βατικανῷ, ἀντιστοίχως, καί ὡδηγήθη εἰς τόν Οἶκον Φιλοξενίας «Domus Sanctae Marthae», ἔνθα κατέλυσεν.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 8ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ’ ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου ἐν τῷ εἰρημένῳ Οἴκῳ, ἔνθα διαμένει καί ἡ Α. Ἁγιότης. Ἡ ἀτμόσφαιρα κατά τήν διάρκειαν τῆς συναντήσεως ὑπῆρξε λίαν φιλική καί ἐγκάρδιος. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος ηὐχαρίστησε τόν Πατριάρχην διά τήν ἀνταπόκρισίν Του εἰς τήν ἀπευθυνθεῖσαν πρόσκλησιν καί προσέφερεν Αὐτῷ πολύτιμον ἀντίγραφον σταυροῦ εὐλογίας τοῦ 7ου αἰῶνος ἐξ Ἀγγλίας καί χειροποίητον μάλλινον παραδοσιακόν σκέπασμα ἐξ Ἀργεντινῆς, τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος Αὐτοῦ, ἐνῷ ὁ Πατριάρχης ἀντιπροσέφερεν ἱεράν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, βιβλία καί γλυκά ἐκ τῆς Πόλεως.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν παρά τῇ Ἀρχαίᾳ Ἀγορᾷ τῆς Ρώμης ἱστορικόν Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, ἔνθα ἐχοροστάτησεν ἐν πληθούσῃ ἐκκλησίᾳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Πεντηκοστῆς Θείαν Λειτουργίαν, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων τῆς Ἑλλάδος, τῆς Τουρκίας, τῆς Κύπρου καί πολλῶν ἄλλων χωρῶν, Ὀρθοδόξων καί μή, κατά τό πέρας τῆς ὁποίας ἀνέγνω ἑλληνιστί καί ἰταλιστί τάς εὐχάς τῆς γονυκλισίας τοῦ συναπτῶς τελεσθέντος Ἑσπερινοῦ τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀντεφώνησε τόν προσφωνήσαντα Αὐτόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην καί διένειμε τό ἀντίδωρον εἰς τό πυκνόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐξεδήλωσε τά διακατέχοντα αὐτό αἰσθήματα ἀγάπης καί σεβασμοῦ πρός τόν πανίερον Οἰκουμενικόν Θρόνον εἰς τό πρόσωπον τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνεν ἐπίσης ἰδιαίτερον χαιρετισμόν καί εὐχαριστίας, ἀγγλιστί, εἰς τούς παραστάντας Ἐξοχ. κυρίους Πρέσβεις.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐπέστρεψεν εἰς τόν Οἶκον «τῆς Ἁγίας Μάρθας», ἔνθα συνεγευμάτισεν, ἐκτός προγράμματος, κατόπιν πρωτοβουλίας τῆς Ἁ. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, μετ’ Αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἰταλίας καί Γαλλίας καί Καρδιναλίου Kurt Koch μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, καί τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε. κ. Θεοδώρου Ἀγγελοπούλου.

Τό ἑσπέρας μετέβη ὁμοῦ μετά τοῦ Πάπα καί τῶν Ἐξοχ. Προέδρων τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς εἰς τούς ἔναντι τῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί τῆς Πινακοθήκης τοῦ Βατικανοῦ εὐπρεπισμένους κήπους, ἔνθα ἐν εἰδικῶς διαμορφωθέντι χώρῳ, ἀνεπέμφθησαν, μετά μουσικῶν διαλειμμάτων, ὑπό ἐκπροσώπων τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἑβραϊστί, ἀραβιστί, ἀγγλιστί καί ἰταλιστί, δεήσεις ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τῶν βιαιοτήτων καί ἐχθροπραξιῶν καί τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ, ἰδιαιτέρως δέ ἐν τῇ δοκιμαζομένῃ περιοχῇ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Παρέστησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Εὐλογίου, ὁ Γεν. Γραμματεύς τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς Ὁμοσπονδίας Αἰδεσιμολ. κ. Younan Mounib, ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κράτους τοῦ Βατικανοῦ, κορυφαῖοι ἀξιωματοῦχοι τῶν πολιτικῶν Ἀρχῶν καί θρησκευτικοί ἡγέται καί ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς Παλαιστίνης, καθώς καί πλῆθος Καρδιναλίων καί Ἐπισκόπων. Ἐν ἀρχῇ ὡμίλησεν ὁ Πάπας Φραγκίσκος, ὅστις ηὐχαρίστησε θερμῶς τόν ἀδελφόν Αὐτοῦ Πατριάρχην Βαρθολομαῖον διά τήν συμμετοχήν Αὐτοῦ, τήν ὁποίαν ἐχαρακτήρισεν ὡς «σπουδαῖον δῶρον, μεγάλως ἐκτιμωμένην ὑποστήριξιν καί σαφῆ μαρτυρίαν περί τῆς ἀναληφθείσης κοινῆς πορείας μέ προορισμόν τήν ἀποκατάστασιν τῆς πλήρους ἑνότητος μεταξύ τῶν Χριστιανῶν». Μετά τάς ὁμιλίας καί τῶν δύο Προέδρων, οἱ δύο ἐκκλησιαστικοί ἀρχηγοί καί οἱ δύο πολιτικοί ἡγέται ἐφύτευσαν συμβολικῶς εἰς τόν χῶρον τῆς ἐκδηλώσεως δενδρύλλιον ἐλαίας. 

Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἰδιωτικόν δεῖπνον ἐν ἑστιατορίῳ τῆς Ρώμης, εὐγενῶς προσφερθέν ὑπό τοῦ Ἄρχοντος Μ. Λογοθέτου κ. Ἀγγελοπούλου.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Δευτέρας, 9ης Ἰουνίου ἐ.ἔ. ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ τόν Ἐξοχ. Καθηγητήν κ. Kenan Gürsoy, Πρέσβυν τῆς Τουρκίας παρά τῷ Βατικανῷ, ὅστις παρέθεσε πρόγευμα πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπισκέπτου του καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Ὁ κ. Πρέσβυς ἐξέφρασε τόν σεβασμόν καί τήν ἐκτίμησίν του πρός τό σεπτόν πρόσωπον τοῦ Πατριάρχου ἐκθειάσας διά τιμητικῶν λόγων τάς πολυσχιδεῖς δραστηριότητας καί πρωτοβουλίας Αὐτοῦ. 

Ἀκολούθως, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Ἐπίτιμον Πάπαν Ρώμης Βενέδικτον ΙΣΤ’ ἐν τῷ ἐν Βατικανῷ καταλύματι αὐτοῦ, γενόμενος δεκτός ὑπ’αὐτοῦ μετ’αἰσθημάτων χαρᾶς καί συγκινήσεως. Ἀντηλλάγησαν δῶρα καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι, παρόντων καί τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς συνοδείας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό κατάλυμά Του τόν ἐν Ρώμῃ παρεπιδημοῦντα Ὁσιολ. κ. Enzo Bianchi, Ἡγούμενον τῆς ἐν Bose Ρκαθολικῆς Κοινότητος, μεθ΄οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον συνομιλίαν.

Ἀργότερον, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος παρά τῇ Ἰταλικῇ Δημοκρατίᾳ ἄριστον, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ ὁμόλογος τοῦ ἀμφιτρύωνος Κύπριος Πρέσβυς Ἐξοχ. κ. Λεωνίδας Μαρκίδης, οἱ Πρέσβεις τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου παρά τῷ Βατικανῷ Ἐξοχ. κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος καί Γεώργιος Πουλίδης, καί ἄλλοι ἐκλεκτοί συνδαιτημόνες. Μεταξύ τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί τοῦ Πρέσβεως κ. Δεμίρη ἀντηλλάγησαν θερμαί προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα.

Οὕτως ὡλοκληρώθη τό πρόγραμμα τῆς εἰς Ρώμην καί Βατικανόν ἐπισκέψεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις προεπέμφθη τιμητικῶς ἐκ τοῦ καταλύματος Αὐτοῦ καί μέχρι τῆς ἐξωθύρας τοῦ Οἴκου «Domus Sanctae Marthae», προσωπικῶς ὑπό τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα, εἰς τόν ἀερολιμένα δέ Ciampino ὑπό τῶν καί ὑπαντησάντων Αὐτόν προσώπων, ἀφίχθη δέ δι΄ἰδιωτικῆς πτήσεως ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τήν Πόλιν, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀερολιμένι αὐτῆς ὑπό τοῦ Ἐπιτρόπου Αὐτοῦ, Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ ὡς ἄνω συμμετοχή τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τό μέ διεθνῆ ἀπήχησιν βαρυσήμαντον γεγονός τῆς, προσκλήσει τοῦ Πάπα, συναντήσεως ἐν τῷ Βατικανῷ τῶν ἡγετῶν τῶν ἐπί σειράν ἐτῶν ἀντιμαχομένων δύο πλευρῶν ὑποδηλοῖ ἀφ’ἑνός μέν τό ζωηρόν ἐνδιαφέρον τῆς Α.Θ.Παναγιότητος ὑπέρ τῆς ἑδραιώσεως τῆς εἰρήνης, καί μάλιστα ἐν τῇ ἥν προσφάτως ἐπεσκέφθη φλεγομένῃ Μέσῃ Ἀνατολῇ, ἀφ’ἑτέρου δέ τό ἐπικρατοῦν ἄριστον κλῖμα εἰς τάς σχέσεις Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί προσωπικῶς μεταξύ τῶν Προκαθημένων αὐτῶν, ἀφ’ ὅτου ἐνεκαινίασαν Οὗτοι δίαυλον ἀδελφικῆς ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας, ἤδη ἀπό τῆς αὐτοπροσώπου συμμετοχῆς τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν κατά τό παρελθόν ἔτος γενομένην ἐνθρόνισιν τῆς Αὐτοῦ Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.Δεν υπάρχουν σχόλια: