e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Το Χρονικό της Επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αυστρία (6-11.11.2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ


Χθές, Τρίτην, 11ην τ.μ. Νοεμβρίου, περί τό μεσονύκτιον, ἐπέστρεψεν ἐξ Αὐστρίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ὁ Ὁποῖος παρέστη καί ὡμίλησε κατά τόν ἐπίσημον ἑορτασμόν, ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Βιέννης, τῆς 50ῆς ἐπετείου ἀπό τῆς συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente μέ σκοπόν τήν συμβολήν εἰς τήν ἱεράν ὑπόθεσιν τῆς καταλλαγῆς καί τῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν διῃρημένων χριστιανῶν.

Παρέστησαν ἐπίσης ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν Κοπτῶν Αἰγύπτου κ. Θεόδωρος, ὁ Σεβ. Καρδινάλιος κ Kurt Koch ἐκ μέρους τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα καί πλεῖσται ἄλλαι προσωπικότητες ἐκ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί ἀκαδημαϊκοῦ κυρίως κόσμου.

Τό ἑσπέρας τῆς ἀφίξεως Αὐτοῦ εἰς τήν αὐστριακήν πρωτεύουσαν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τῆς ἐν αὐτῇ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Χρυσούλας Ἀλιφέρη, τῇ συμμετοχῇ τοῦ παρεπιδημοῦντος Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Γεροντοπούλου, τοῦ Γεν. Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας, τῶν Πρέσβεων τοῦ Βατικανοῦ, τῆς Ρωσσίας καί τῆς Σερβίας καί ἄλλων προσωπικοτήτων, ἐνῶ τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης ἐπεσκέφθη τόν Πρέσβυν τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Hasan Göğüş, ὅστις καί παρέθεσε πρόγευμα διά τήν Α. Θ. Παναγιότητα καί τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν.

Τήν μεσημβρίαν τῆς ἰδίας, 7ης Νοεμβρίου, ὁ Πατριάρχης παρεκάθησεν εἰς τό γεῦμα τό ὁποῖον παρέθεσεν ὁ Πρόεδρος τῆς Αὐστριακῆς Δημοκρατίας Ἐξοχ. κ. Heinz Fischer πρός τιμήν τῶν ἐπισήμων προσκεκλημένων διά τήν ὡς ἄνω ἐπέτειον τοῦ Pro Oriente, ἀπαντήσας ἐκ μέρους ὅλων τῶν ὑψηλῶν συνδαιτυμόνων εἰς τήν ἐγκάρδιον πρόποσιν τοῦ κ. Προέδρου.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό κεντρικόν κοιμητήριον τῆς Βιέννης ἔνθα ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Αὐστρίας κυροῦ Μιχαήλ παρουσίᾳ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ.

Ἀκολούθως ἐπραγματοποιήθη ἐπίσκεψις εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον Carnuntum Κάτω Αὐστρίας, ὅπου μετά τήν ξενάγησιν ἐγένετο προσευχή ὑπέρ τῶν μαρτύρων τῆς πίστεως καί τῶν θυμάτων τῆς θρησκευτικῆς βίας, ἐπηκολούθησε καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί ἡ ἡμέρα ἔληξε δι᾿ἐπισήμου δείπνου ἐν τῷ αὐτῷ χώρῳ.

Τό Σάββατον, 8ην Νοεμβρίου, τήν πρωΐαν ὁ Πατριάρχης καί οἱ μετ᾿Αὐτοῦ παρέστησαν εἰς προσευχήν-δοξολογίαν ἐπί τῇ ἑορταζομένῃ ἐπετείῳ τοῦ Ἱδρύματος Pro Oriente, μεθ᾿ ἥν ἐγένετο ἐπίσημος ἑόρτιος ἐκδήλωσις ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ ὅπου ὁ Πατριάρχης ἦτο ὁ κύριος ὁμιλητής. Τό ἑσπέρας παρετέθη δεῖπνον ἐν στενῷ κύκλῳ ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βιέννης Σεβ. Καρδιναλίου Δρος Χριστοφόρου Schönborn.

Ἡ ἑπομένη, Κυριακή, 9η ἰδίου, ἦτο μεγάλη ἡμέρα διά τήν Ἱ. Μητρόπολιν Αὐστρίας διότι αὕτη, διά χειρῶν τοῦ χοροστατήσαντος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, παρέλαβεν ἐπισήμως τόν εἰς αὐτήν παραχωρηθέντα, οὐχί ἁπλῶς πρός χρῆσιν ἀλλά κατά κυριότητα, ὑπό τοῦ Τάγματος τῶν Redemptoristen, ἱ. ναόν ἐν τῇ πόλει Leoben, ὅστις θά ἀποτελέσῃ τό λειτουργικόν καί πνευματικόν κέντρον τῆς συσταθησομένης γερμανοφώνου ἐνορίας δι᾿ ὅλους τούς ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς προελεύσεως.

Ἐγένοντο συγκινητικαί ἑκατέρωθεν ὁμιλίαι καί ὁ Πατριάρχης παρέλαβε συμβολικῶς τάς κλεῖδας τοῦ ναοῦ, ηὐχαρίστησε τούς ΡΚαθολικούς διά τήν ἔμπρακτον τοιαύτην ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης των πρός τούς ὀρθοδόξους ἀδελφούς των καί συνεχάρη τόν συμπροσευχόμενον Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον διά τό ἀπόκτημα τοῦτο τῆς κατ᾿αὐτόν Ἐπαρχίας.

Τό ἑσπέρας ἐν Βιέννῃ ἡ Ἱ. Μητρόπολις παρέθεσεν ἐπίσημον δεῖπνον πρός τιμήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τῇ συμμετοχῇ τῆς συνοδείας Αὐτῆς, τοῦ ἐν Βιέννῃ διακονοῦντος Σέρβου Ἐπισκόπου κ. Ἀνδρέου, τῶν Ἐξοχ. Πρέσβεων Ἑλλάδος καί Κύπρου, τῆς ἐν Salzburg Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Προέδρων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων Βιέννης. Κατ᾿ αὐτό ἤγειρε πρόποσιν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης καί ἀπήντησεν ὁ τιμώμενος Πατριάρχης.
Τήν Δευτέραν, 10ην τ.μ., μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου, ἤγε τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας ὅστις καί ἐλειτούργησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος παρά τό ὅτι ἦτο ἐργάσιμος ἡμέρα. Εἰς τό τέλος προσεφώνησε καί συνεχάρη αὐτόν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί προσέφερεν αὐτῷ ἀναμνηστικά δῶρα, ἀπήντησε δ᾿ ἐν βαθείᾳ συγκινήσει ὁ ἑορτάζων, ὅστις καί ἐδεξιώθη τούς τιμήσαντας αὐτόν ἐν ἑστιατορίῳ πλησίον τῆς Βιέννης.


Μετά ταῦτα ἡ Ἱ. Μητρόπολις Αὐστρίας μέ τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην αὐτῆς ἔζησεν ἄλλην ἱστορικήν στιγμήν ὅταν μετέβησαν ἅπαντες ὁμοῦ εἰς τήν περιοχήν Sankt Andrä am Zicksee, ὅπου ἐπεσκέφθησαν τό δωρηθέν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν ἀγροτεμάχιον 76 στρεμμάτων πρός ἵδρυσιν Ὀρθοδόξου Ἱερᾶς Μονῆς, μεθ᾿ ὅ ἐγένετο ἐν τῷ ἱ. ναῷ τοῦ χωρίου σύντομος δέησις, καθ᾿ ἥν ὁ Πατριάρχης ἐν συγκινήσει ηὐχαρίστησε τήν τοπικήν κοινότητα καί τόν Ἐπίσκοπον τοῦ Eisenstadt κ. Aegidius Zsifkovics διά τήν μεγάλην χειρονομίαν αὐτήν πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν ὑπ᾿ αὐτό Ἱ. Μητρόπολιν Αὐστρίας, εἰς τάς ἀόκνους προσπαθείας τοῦ ποιμενάρχου τῆς ὁποίας ὀφείλεται καί τό ἱστορικόν τοῦτο γεγονός. Ἀκολούθως ἅπαντες οἱ ἐπίσημοι παρεκάθησαν εἰς δεῖπνον παρατεθέν ὑπό τοῦ ὡς ἄνω ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου.


Ἡ Τρίτη, 11η Νοεμβρίου, ἦτο ἡ τελευταία ἡμέρα τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τήν Αὐστρίαν. Κατ᾿ αὐτήν ἡ ἀντιπροσωπεία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρέστη εἰς τήν πανηγυρικήν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Eisenstadt ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου ἐπί τῇ ἀγομένῃ μνήμῃ αὐτοῦ, καθ᾿ ἥν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὁμιλήσας ηὐχαρίστησε καί πάλιν τόν Ἐπίσκοπον, τόν Περιφερειάρχην, τόν Δήμαρχον καί τόν λαόν τῆς πόλεως καί τῆς περιοχῆς διά τήν δοθεῖσαν δυνατότητα ἀποκτήσεως ὀρθοδόξου Μονῆς ἐν Αὐστρίᾳ, ἥτις θά ἀποτελέσῃ πνευματικόν φάρον καί ἑστίαν μεταδόσεως τῶν θησαυρῶν τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος, ἅμα δέ καί γέφυραν ἐπικοινωνίας τῶν πιστῶν τῶν δύο ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν. Καί ἐνταῦθα ὡς καί εἰς τάς ἄλλας ὁμιλίας τῶν ἡμερῶν τούτων ἐγένετο ἐκτενής ἀναφορά εἰς τήν ἐπικειμένην ἐπίσημον ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Εἰς τόν Πατριάρχην παρεδόθησαν ἐπισήμως οἱ τίτλοι ἰδιοκτησίας τοῦ παραχωρουμένου οἰκοπέδου, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐλπίζεται ὅτι σύν Θεῷ συντόμως θά ἀρχίσῃ ἡ οἰκοδομή τοῦ Μοναστηρίου ἡμῶν τούτου εἰς τήν καρδίαν τῆς Εὐρώπης.
Μετά τό ἑόρτιον γεῦμα ἠ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς Βιέννην, ὅπου εἰς τούς χώρους τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἐδέχθη τόν Ὑπουργόν Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας Ἐξοχ. κ. Sebastian Kurz, γνωστόν διά τήν ἀγάπην καί τό ἐνδιαφέρον του διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τά ἅπερ ἀντιμετωπίζει προβλήματα.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης μετά τῆς τιμίας Αὐτοῦ συνοδείας ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν, πλήρης ἱκανοποιήσεως καί συγκινητικῶν βιωμάτων ἐξ ὅσων ἔζησε καί ἐδέχθη κατά τήν πενθήμερον παραμονήν Αὐτοῦ ἐν τῇ φιλοξένῳ καί πεπολιτισμένῃ Χώρᾳ τῆς Αὐστρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: