e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

Ευθύβολος Λόγος του Μητροπολίτου Αδριανουπόλεως, εκ προσώπου του Οικουμενικού Πατριάρχου, προς τον νέο Μητροπολίτη Γρεβενών


Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως Ἀμφιλοχίου,
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ 
ΠΡΟΝ ΤΟΝ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. κ. ΔΑΥΙΔ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΘΡΟΝΙΣΕΙ ΑΥΤΟΥ,
(Γρεβενά, 2 Νοεμβρίου 2014)

Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμε,
Σεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί,
Σεβασμιώτατε καὶ πολυτίμητε ἀδελφέ,
Μητροπολῖτα τῆς ἁγιωτάτης Ἐπαρχίας ταύτης, κύριε Δαυΐδ,

Ἐν εὐφροσύνῃ καὶ ἀγαλλιάσει πολλῇ, ἡ Α. Θ. Π. ὁ κοινὸς Πατὴρ καὶ Δεσπότης πάντων ἡμῶν, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ὡς καὶ σύμπασα ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διὰ τῆς ἐμῆς οὐδενίας, μετέχει εἰς τὴν χαρμόσυνον καὶ ἀνεπανάληπτον στιγμὴν τῆς Ἐνθρονίσεώς σου εἰς τὴν ἀκριτικὴν Μητρόπολιν τῶν Γρεβενῶν. Καὶ χαίρει καὶ σκιρτᾶ καὶ λαμπρύνεται ἡ Μαρτυρικὴ Πρωτόθρονος ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἐκκλησία, καθ’ ὅσον βλέπει εἰς τὰς κανονικὰς Ἐπαρχίας αὐτῆς νὰ ἐγκαθίστανται Ποιμένες ἄξιοι, κατακεκοσμημένοι ἀρεταῖς ποικίλαις καὶ χαρίσμασι πλουσίοις.

Ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, λοιπόν, καὶ ἐν Λαῷ πολυαρίθμῳ καθίστασαι σήμερον, διὰ τῆς σεμνῆς καὶ μεγαλοπρεποῦς αὐτῆς τελετῆς, Ποιμενάρχης καὶ Ἐπίσκοπος εἰς τὴν ἀκρώρειαν αὐτὴν τῆς εὐλογημένης Μακεδονίτιδος Γῆς καὶ συναρμόζεσαι καὶ συνάπτεσαι μὲ δεσμοὺς ἀκαταλύτους καὶ ἀρραγεῖς πρὸς τὸ Θυσιαστήριον τῆς Μητροπολιτικῆς Σου Καθέδρας καὶ ἀναδεικνύεσαι Πρῶτος καὶ ἔσχατος συγχρόνως, Διδάσκαλος, ἀλλὰ καὶ μαθητής, Κύριος κατ’ ὄνομα, ἀλλ’ ὑπηρέτης καὶ διάκονος κατ’ οὐσίαν τῶν εὐσεβῶν τέκνων τῆς Μητροπόλεώς σου.

Γνωρίζεις καλῶς ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος ἵσταται εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ ἀνὰ πᾶσαν ὥραν καὶ στιγμήν, ἐν ἑτοιμότητι, ἵνα θύσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν ἰδίων προβάτων. Ἡ μέχρι τώρα ἐκκλησιαστική σου πορεία ἀποτελεῖ τὴν ἀσφαλεστέραν διαβεβαίωσιν ὅτι θὰ πορευθῇς ποιμαίνων τὰ λογικὰ πρόβατα τοῦ Χριστοῦ μὲ αὐταπάρνησιν καὶ θυσιαστικὴν ἐξάντλησιν ὅλων τῶν δυνάμεών σου.

Εἰργάσθης ἀόκνως καὶ ἐμπόνως εἰς τὸ γεώργιον τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπέδειξες, κατὰ κοινὴν τῶν πάντων ἐκ τῆς πείρας των ὁμολογίαν, ἦθος ἀδαμάντινον, πολιτείαν κρυσταλλίνην, ζωὴν ἱερατικὴν σεμνήν, ἀθόρυβον καὶ ὁσίαν, ἀλλὰ καὶ ἀφοσίωσιν ἀκλινῆ καὶ ὑποδειγματικὴν πρὸς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, εἰς τὰς ἀγκάλας τῆς ὁποίας καὶ ἐγεννήθης καὶ ἐγαλουχήθης καὶ ἠνδρώθης καὶ τῆς ὁποίας Ἐπίσκοπον ἐξελέξατό Σε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἡ τὰ πάντα προνοοῦσα διὰ τὴν εὐστάθειαν τῶν ἁγίων Ἐκκλησιῶν.

Προνόμιον μέγα καὶ τιμὴν ἐπίζηλον, κατὰ τοὺς προσφάτους Πατριαρχικοὺς λόγους, ἀποτελεῖ δι’ ἐσέ, Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ, τὸ γεγονὸς ὅτι δικαιωματικῶς ἀνήκεις εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καθ’ ὅσον ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπαρχία τῶν Γρεβενῶν, ὡς καὶ πλεῖσται ἄλλαι, «ἀνήκουν εἰς τὴν Μητέρα [μας] μαρτυρικὴν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία ἔδωσε τὸ αἷμα της δι᾿ αὐτάς, διὰ νὰ μείνουν ἐπαρχίαι Ἑλληνικαί˙ τὰς ἐπροστάτευσε κατὰ τὸν Μακεδονικὸν ἀγῶνα καὶ πάντοτε, διαχρονικῶς. Ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς πνευματικῆς καὶ κανονικῆς δικαιοδοσίας [της]. [Καὶ] ἡ σχέσις μας [ἐν τέλει μὲ αὐτήν] δὲν εἶναι ποσῶς ἐθιμοτυπική, εἶναι πολλῷ μᾶλλον εὐχαριστιακή, [καί] λειτουργική» [1].

Κατακλείοντες τὸ ἐκ προσώπου τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου ταπεινὸν τοῦτο προσφώνημα, διαβεβαιούμεθα τήν φιλτάτην Σεβασμιότητά σου διὰ τὴν καρδιακὴν ἀγάπην, στήριξιν, ἀρωγὴν καὶ πατρικὴν μέριμνάν Του πρὸς τὴν κατὰ τὰ Γρεβενὰ παροικοῦσαν Ἐκκλησίαν˙ μεταφέρομεν πρός σε τὸν ἐγκάρδιον Αὐτοῦ ἀσπασμὸν καὶ τὴν Πατρικὴν καὶ Πατριαρχικὴν εὐλογίαν Του, ὡς καὶ πρὸς τὸν εὐλογημένον Λαὸν τῶν Γρεβενῶν, καὶ ἀναβοῶμεν σοι στεντορείᾳ τῇ φωνῇ, τὸ «ΑΞΙΟΣ»!

___________________________________________

[1] Δήλωσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ κατά τήν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ἐκ Θράκης, 24 Σεπτεμβρίου 2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια: