e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015

Πατριαρχική Χοροστασία στη Φλωρεντία για την εορτή του Αγίου Δημητρίου (26.10.2015) [πλήρες video + πλούσια φωτοθήκη]Εἶναι θεϊκή εὐλογία καί πολυτιμότατον δῶρον διά τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης ἡ ἄφιξις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας Βαρθολομαίου, εἰς τήν Ἰταλίαν, αὐτήν τήν φοράν εἰς Loppiano τῆς Φλωρεντίας, ἔνθα ἀνηγορεύθη Ἐπίτιμος Διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Ἰνστιτούτου «Σοφία», τό ὁποῖον ἀνήκει εἰς τήν περίφημον καί γνωστήν ἀνά τήν Ὑφήλιον ρωμαιοκαθολικήν Κίνησιν τῶν Φοκολαρίνων (Movimento dei Focolari).
Ἀληθινός σεμνός ξεσηκωμός ἐπηκολούθησε μετά τήν ἄφιξιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τό Ἀεροδρόμιον τῆς Φλωρεντίας, εἰς μίαν ἄλλην παγκόσμιον πόλιν τῆς Cultura, τῆς Arte καί τῆς Pace, ἡ ὁποία στολίζει ὄχι μόνον τήν Ἰταλίαν καί τήν Εὐρώπην, ἀλλά ὁλόκληρον τόν κόσμον.
Ἡ ἱεροπρεπεστάτη, ἀλλά καί μεγαλοπρεπεστάτη Χοροστασία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεκίνησε Ὀρθοδόξους καί φίλους, οἱ ὁποῖοι μέ προσοχήν, εὐλάβειαν καί κατάνυξιν παρηκολούθησαν τήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς τόν ἱστορικόν ναόν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἔνθα διακονεῖ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος, μέ τούς ἐκλεκτούς συνεργάτας του, ἐπιτελεῖ σημαντικόν ἔργον ἀγάπης καί εἰρήνης.
Εἰς τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ ἱεροπρεποῦς καί καλλιφώνου Πρωτοσυγκέλλου τῆς Μητροπόλεως Εὐαγγέλου, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, καί ἔψαλεν ἐμμελέστατα εἰς τό Ἀναλόγιον ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος, Ἱ. Προϊστάμενος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ «Ἀκαθίστου», ἐν Μιλάνῳ, καθώς καί ὁ Ἱεροψάλτης κ. Ἀθανάσιος Παπαδημητρίου, ἐκκλησιάσθησαν ἑκατοντάδες Ὀρθόδοξοι, μεταξύ τῶν ὁποῖων οἱ Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐντιμολογιώτατοι κ. Νικόλαος Σάκκαρης καί κ. Νικόλαος Μακρῆς, καθώς καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. ἀθανάσιος Τσιώνης, ἡ Πρόξενος ἐν Φλωρεντίᾳ κ. Ποτούλα Πετρακάκου, ἡ δρ. Ἐλισσάβετ Καλαμπούκα Fimiani, συνεργάτις τῆς Μητροπόλεως, οἱ Δημοτικοί Ἄρχοντες τῆς πόλεως ταύτης, διανοούμενοι καί Καθηγηταί.
Ὁ Λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐνεθάρρυνε καί ἐνδυνάμωσεν ὅλους ὅσους ἐκκλησιάσθησαν, ἑκατοντάδες δέ Ὀρθόδοξοι καί ρωμαιοκαθολικοί, ἠσπάσθησαν τήν τιμίαν καί σεπτήν Αὐτοῦ δεξιάν καί ἐζήτησαν τήν εὐλογίαν Του, ἡ ὁποία δι’ ὅλους εἶναι, πράγματι, εἰρήνη καί ἀγάπη, ἐλπίδα καί δύναμις.
Διά τήν Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης, ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἰταλίαν εἶναι εὐτυχής εὐκαιρία, ἀναστάσιμος χαρά καί ἀγαλλίασις, ἀνανέωσις καί ἀνακαίνισις, ἀναγέννησις καί ζωή, ὅπως ὁ ψαλμωδός μελωδικῶς ἀναφωνεῖ: «ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου». Τό λεπτότατον ἀπό πάσης πλευρᾶς ποιμαντικόν καί πολιτιστικόν ἔργον τῆς Μητροπόλεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δι’ εὐχῶν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ὁλοκληροῦται, ἀφ’ ἑνός μέν χάρις εἰς τήν τελειοποίησιν τῆς διοργανώσεως αὐτῆς εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις της, ἀφ’ «τέρου δέ χάρις εἰς τήν ἀναγέννησιν τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν Ἰταλίᾳ καί Μελίτῃ καί τήν δημιουργίαν νέων Γεφυρῶν (Ponti), διά τήν ἐπικράτησιν τῆς ἀγάπης, τοῦ ἀλληλοσεβασμοῦ καί τῆς ἀλληλεγγύης πρός κάθε ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος εἶναι «εἰκών τοῦ Θεοῦ», ἀπαραίτητα διά τήν καλήν συμβίωσιν τῶν λαῶν.
Ἡ ἱστορική Ἕδρα τῆς Μητροπόλεως, Βενετία, πόλις τῆς Ἱστορίας καί τῆς οἰκουμενικῆς εἰρήνης, εὐλογημένη πολλάκις, ἐκ τοῦ πλησίον, ὑπό τῆς πασθενουργοῦ Δεξιάς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, μεταδίδει εἰς τήν πολιτισμένην αὐτήν Χώραν τά αἰώνια Μηνύματα τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.
Πατρικός καί στοργικός, ὁ ὑπέροχος Πατριαρχικός Λόγος ἠκούσθη καί ἐπειρέασεν Ὀρθοδόξους καί φίλους, ἀρχάς καί διανοουμένους. Μεταξύ ἄλλων ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἀναφερόμενος πρός τόν Ποιμενάρχην μας, εἶπεν: 
          «Εἰς δὲ τὴν ὑμετέραν Ἱερότητα, προσφιλέστατε ἅγιε ὁμογάλακτε ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Ἰταλίας καὶ Μελίτης κύριε Γεννάδιε, εὐχόμεθα δύναμιν πολλὴν εἰς τὴν ἄσκησιν τῶν ποιμαντορικῶν σας καθηκόντων, συγχαίροντες ὑμᾶς διὰ τὸ ἐπιτελούμενον λαμπρὸν καὶ θεάρεστον ἐκκλησιαστικόν ἔργον ἐν τῇ Ἰταλικῇ Χερσονήσῳ καὶ τῇ νήσῳ Μάλτᾳ. (...) Καί ἡ δευτέρα ἰδιότης μέ τήν ὁποίαν ἀπευθύνομαι πρός Ἐσᾶς, Ἀδελφέ Ἅγιε Ἰταλίας καί Μελίτης, εἶναι ἡ ἰδιότης τοῦ Πατριάρχου, καί Σᾶς μεταφέρω καί Σᾶς ἐκφράζω τήν εὐαρέσκειαν τήν ἰδικήν μου τήν προσωπικήν, ἀλλά καί αὐτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, δι’ ὅσα ἐπιτελεῖτε ἐδώ εἰς τήν Ἰταλίαν καί τήν Μάλταν, ἐπί πολλά χρόνια τώρα, ἱδρύοντας καινούργιες κοινότητες, καινούρια μοναστήρια, καλλιεργούντες ἀγαθάς σχέσεις μέ τούς ἀδελφούς μας τούς ρωμαιοκαθολικούς – ἀπόδειξις ἡ παρουσία τοῦ Σεβασμιωτάτου Καρδιναλίου καί Ἀρχιεπισκόπου Φλωρεντίας κ. Μπετόρι ἐν μέσῳ ἡμῶν σήμερα. Καί οἱ ἐπίσκοποι οἱ Ρ.καθολικοί ἀνταποκρινόμενοι εἰς τά δικά Σας εἰλικρινῆ ἀδελφικά αἰσθήματα, Σᾶς δίνουν ἐκκλησίες, ὅπως αὐτή ἐδώ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, Σᾶς δίνουν κατοικίες διά τούς ἱερεῖς Σας, καί Σᾶς βοηθοῦν ποικιλοτρόπως διά νά ἀναπτύξετε τό θαυμάσιον καί καρποφόρον ποιμαντορικόν Σας ἔργον. Εἶναι, λοιπόν, ἄξιον καί δίκαιον, νά Σᾶς μεταφέρω σήμερα, διά μίαν ἀκόμη φοράν, τήν Εὐαρέσκειαν τήν Πατριαρχικήν, τόν Ἔπαινον, τήν ἀναγνώρισιν καί τήν ἐκτίμησιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τό θεοφιλές ἔργον τό ὁποῖον ἐπιτελεῖτε πρός δόξαν Θεοῦ. Εἴθε πάντοτε νά Σᾶς φωτίζει, νά Σᾶς ἐνισχύῃ, νά Σᾶς ἐνδυναμώνῃ ὁ Κύριος έν τῇ Χάριτι Αὐτοῦ, διά νά συνεχίζετε ἀπροσκόπτως τήν Ποιμαντορίαν Σας καί νά τιμάτε τό ὄνομα τοῦ Γένους μας καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί γενικότερον τό ὄνομα τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, ἐδῶ εἰς τήν λαμπράν πόλιν τῆς Φλωρεντίας καί εἰς ὅλην γενικῶς τήν φιλόξενον καί πολιτισμέην χώραν τῆς Ἰταλίας, καί νοτιώτερον, εἰς τήν ἄλλην μικράν πολιτισμένην χώραν τῆς Μάλτας (...)». (ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΛΠ. ΕΔΩ)
Πρό τοῦ Λόγου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, δι’ εὐχῶν Αὐτῆς, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιος ἀπηυθύνθη πρός τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην μέ τήν κατωτέρω εὐγνώμονα καί υἱϊκήν προσφώνησιν (ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΛΠ. ΕΔΩ).
Δεν υπάρχουν σχόλια: