e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016

Πατριαρχικό Μήνυμα για 150 χρόνια από το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου (4.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν ὀργανουμένην ὑπό τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τό Ἀρκάδι» ἐκδήλωσιν 
(4 Νοεμβρίου 2016) 


Τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ κυρίῳ Γεωργίῳ Ν. Βλατάκῃ, Δικηγόρῳ, Προέδρῳ τοῦ Συλλόγου Ρεθυμνίων Ἀττικῆς «Τὸ Ἀρκάδι», τέκνῳ τῆς ἡμῶν Μετριότητος ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ, χάριν καὶ εἰρήνην παρὰ Θεοῦ.

Μετὰ πολλῆς συγκινήσεως, ἀλλὰ καὶ ἐν Κυρίῳ ἐγκαυχήσεως διὰ τοὺς σήμερον τιμωμένους πνευματικοὺς βλαστοὺς τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, συμμετέχομεν πνευματικῶς ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρου εἰς τὴν παροῦσαν ἡμερίδα, καθ᾿ ἣν ἀποτίεται φόρος τιμῆς εἰς τοὺς ὑψηλόφρονας Κρῆτας, οἱ ὁποῖοι, μαχόμενοι ἡρωϊκῶς μέχρι τελευταίας στιγμῆς ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἀρκαδίου, ὁμοῦ μετὰ τῶν μοναχῶν αὐτῆς, δὲν ἐδίστασαν νὰ ἐπιλέξωσι τὴν θυσίαν καὶ αὐτῆς τῆς ζωῆς των προκειμένου νὰ μὴ συνθηκολογήσωσιν, ὑποστέλλοντες τὴν σημαίαν τοῦ ἀγῶνος πρὸς ὄφελος τῆς προσωπικῆς των σωτηρίας. 

Ἐάν, κατὰ τὸν μέγαν τραγικὸν ποιητὴν Εὐριπίδην «ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» (ἀπόσπ. 910), ὁ ἐπίσημος ἑορτασμὸς τῆς ἑκατοστῆς καὶ πεντηκοστῆς ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἡρωϊκῆς θυσίας τῆς Μονῆς Ἀρκαδίου διὰ πανηγυρικῶν ἐκδηλώσεων, ἀναζωπυρῶν τὴν ἱστορικὴν μνήμην, ἀποτελεῖ εὐκαιρίαν πνευματικοῦ πλουτισμοῦ, ἡ σημασία τῆς ὁποίας ἐνισχύεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι κατὰ τὰς δυσχειμέρους ταύτας ἡμέρας, ἐν ὀνόματι τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς ἄλλας πολιτιστικὰς παραδόσεις, προωθεῖται ὁ πνευματικὸς ἀποχρωματισμὸς καὶ ἡ ὑποβάθμισις τῆς ἑλληνορθοδόξου κληρονομίας, ἐκ τῆς ὁποίας, ἐντούτοις, ἀείποτε τὸ Γένος ἡμῶν ἠρύσθη ἔμπνευσιν καὶ διδάγματα, τόσον διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν ἐμπιπτουσῶν δυσχερειῶν, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐν γένει περαιτέρω πνευματικήν, ἀκόμη δὲ καὶ οἰκονομικήν, αὐτοῦ ἀνέλιξιν. 

Ἡ ὑπὸ τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἀνακήρυξις τῆς ἐπετείου τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου εἰς «ἐθνικὴν ἑορτὴν» ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν περιποιεῖ τιμὴν οὐ τὴν τυχοῦσαν τῇ Πρυτανείᾳ ἥτις ἔλαβε τὴν σχετικὴν ἀπόφασιν, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἀποτελεῖ αἰσιόδοξον μήνυμα οὐ μόνον διὰ τὴν διατήρησιν τῆς ἐθνικῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν Κρητῶν καὶ γενικώτερον τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν καλλιέργειαν τῆς ἀκλονήτου πίστεως εἰς ἰδανικὰ καὶ ἀξίας.

Διότι, συμφώνως πρὸς τὰς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων παραδόσεις τοῦ Γένους ἡμῶν, τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα, ἀπὸ τῶν κατωτέρων βαθμίδων ἕως καὶ τῶν ἀνωτάτων, δὲν ἀποτελοῦν χώρους ἁπλῶς μεταδόσεως ξηρῶν καὶ πληροφοριακοῦ τύπου γνώσεων, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ διαπαιδαγωγήσεως, ἤτοι διαπλάσεως τοῦ χαρακτῆρος τῶν φοιτώντων εἰς αὐτά, κατὰ τὸ λόγιον τοῦ σοφοῦ Πλάτωνος: «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς, πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται». Ὡς ἐκ τούτου, ἡ διατήρησις τῆς ἱστορικῆς μνήμης δὲον ὅπως ἀπασχολῇ οὐ μόνον τοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονας ἱστοριοδίφας, ἀλλὰ καὶ πάντα φιλοπάτριδα, ὡς καὶ ἡ πρὸς Θεὸν πίστις δὲν εἶναι προνόμιον καὶ δικαίωμα μόνον τῶν διατριβόντων περὶ τὴν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας.

Σημειωτέον ἐνταῦθα, πρὸς ἀποφυγὴν παρανοήσεων, ὅτι ἡ ἐθνικὴ αὐτοσυνειδησία καὶ ὑπερηφάνεια οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει πρὸς τὸν στεῖρον ἐθνικισμόν, διότι προϋποθέτει, ἅμα δὲ καὶ προάγει, τὴν ἀναγνώρισιν καὶ τὸν σεβασμὸν τῆς ἑτερότητος. Ἡ φιλαλληλία καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀλλοεθνεῖς δὲν σημαίνει ἰσοπέδωσιν καὶ ἀφομοίωσιν, ὅπερ εἶναι χαρακτηριστικὸν δουλοπρεπείας, ἐνίοτε δὲ καὶ καταναγκασμοῦ, ἀλλὰ ἐν ἐλευθερίᾳ ἀλληλοπροσέγγισιν καὶ δημιουργικὴν συνεργασίαν, ὥστε ὁ εἷς νὰ συμπληρώνῃ τὸν ἄλλον.

Διότι, διὰ νὰ δυνηθῇ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἐξέλθῃ τῶν ὁρίων τοῦ ἀτομισμοῦ καὶ ἐγωϊσμοῦ αὐτοῦ, εἶναι ἀνάγκη ὅπως δι᾿ ἰσχυρῶν δεσμῶν ἀγάπης καὶ ἀφοσιώσεως προσκολληθῇ εἰς ὑψηλὰς ἰδέας, εἰς ἀξίας διαχρονικάς, ὡς ἡ πατρίς, ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀξιοπρέπεια, ὥστε ἡ ὕπαρξις αὐτοῦ νὰ ἀποκτήσῃ στόχον καὶ νόημα, νὰ ἐξέλθῃ τοῦ ὕπνου τῆς ραθυμίας καὶ νωθρότητος καὶ νὰ κινητοποιηθῇ ἀναπτύσσουσα τὴν ἀγωνιστικότητα καὶ γενναιότητα, αἵτινες εἶναι ἀπαραίτητοι προϋποθέσεις διὰ πᾶν μέγα ἐπίτευγμα. 

Προσέτι, ἡ θυσία καὶ τὸ ἀκατάβλητον ἀγωνιστικὸν φρόνημα τῶν μαχητῶν τοῦ Ἀρκαδίου ἐκπέμπουν ἠχηρὸν μήνυμα πρὸς τοὺς «λογικοὺς» ἀνθρώπους τῶν ἡμερῶν μας, διασαλπίζον ὅτι ἡ τελικὴ νίκη κατακτᾶται διὰ θυσιῶν μέχρι καὶ τῆς αὐτοθυσίας, τῆς ὑπερβάσεως ἑαυτῶν καὶ τῶν ἡμετέρων δυνάμεων ἐπ᾿ ἐλπίδι τῆς ἐπεμβάσεως τοῦ Θεοῦ, ἥτις καὶ ἐν τέλει κρίνει τὸν δίκαιον ἀγῶνα.

Ἐπιθυμοῦμεν ὡσαύτως νὰ ἐκφράσωμεν τὴν χαράν μας διὰ τὸ πολύπλευρον τοῦ τριημέρου τούτου ἑορτασμοῦ, περιλαμβάνοντος τόσον ἱστορικὰς εἰσηγήσεις καὶ καλλιτεχνικὰς ἀναφορὰς εἰς τὸ ἔπος τοῦ Ἀρκαδίου, μουσικάς τε καὶ εἰκαστικάς, ὅσον καὶ προσευχητικὴν μνημόνευσιν τῶν ἡρώων ἐν τῇ Θείᾳ Λειτουργίᾳ τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς· θὰ ηὐχόμεθα δὲ ἡ πανηγυρικὴ αὕτη μνεία τοῦ γεγονότος νὰ εὕρῃ ἀπήχησιν εἰς τὰς καρδίας πάντων τῶν συμμετεχόντων εἰς τὰς ἑορτίους ἐκδηλώσεις, ὥστε οἱ  μαχηταὶ τοῦ Ἀρκαδίου νὰ τιμηθῶσι καὶ διὰ τῆς μιμήσεως τοῦ ἤθους αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἐπιγόνων των.

Ἐν κατακλεῖδι, εὐχόμενοι ὅπως ὁ παρὼν ἑορτασμὸς ἀποβῇ ἀφετηρία γονίμου προβληματισμοῦ, φρονηματισμοῦ καὶ παράδειγμα πρὸς μίμησιν, προκειμένου νὰ ἀνασυντάξωμεν τὰς πνευματικὰς ἡμῶν δυνάμεις, διὰ νὰ ἀναλάβωμεν νέους ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ἀνορθώσεως τοῦ Γένους ἡμῶν, καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν συνόλου τοῦ γένους τοῦ Ἀδάμ, ἤτοι τῆς οἰκουμένης, ἐκ τῶν χειμαζουσῶν ἡμᾶς δυσχερῶν περιστάσεων, κηρύσσομεν, διὰ τοῦ ἡμετέρου ἐκπροσώπου, Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου καὶ λίαν ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ κυρίου Εὐγενίου, ἐν εὐλογίαις τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τὴν ἔναρξιν τῆς ἡμερίδος πρὸς τιμὴν τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου. 

Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν.

,βις΄ Νοεμβρίου α΄

Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης ο Σταύρος Κοντονής

 συνέβη τώρα 


Ανακοινώθηκε πριν λίγα λεπτά το νέο κυβερνητικό σχήμα. Μεταξύ των προσώπων του ανασχηματισμού ο Βουλευτής Ζακύνθου και συγχωριανός μας κ. Σταύρος Κοντονής, ο οποίος αναλαμβάνει το πολυαπαιτητικό χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Από αυτή τη θέση τού ευχόμαστε να έχει δύναμη να υπηρετήσει, από το νέο πόστο του, τα θέσμια της πατρίδας. Οι ευχές των μακαριστών ιερέων παππού του Χαραλάμπη και θείου του Σπυρίδωνος, μαζί με αυτές του αείμνηστου δασκάλου πατέρα του Νικολάου (όλων διακεκριμένων γόνων του Μπανάτου) να τον συνοδεύουν!

Επίτιμος Διδάκτορας ΔΠΘ αναγορεύτηκε ο Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων Ιάκωβος Σωφρονιάδης


Απόψε, Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016, στις 7.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής στην Κομοτηνή, πραγματοποιήθηκε η τελετή αναγόρευσης του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου Σωφρονιάδη, σε επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τον τιμώμενο προσεφώνησε ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Αθανάσιος Καραμπίνης και ο Κοσμήτωρ της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Καθηγητής Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Ακολούθησε ο έπαινος και η ανάγνωση ψηφίσματος του τιμωμένου, από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Καθηγητή Εμμανουήλ Βαρβούνη.

Στη συνέχεια, ο τιμώμενος αναγορεύτηκε σε επίτιμο διδάκτορα από τον Κοσμήτορα Κωνσταντίνο Χατζόπουλο. Ο τιμώμενος ομίλησε, με θέμα «Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος άνευ Βυζαντινού Αυτοκράτορος». Στη συνέχεια η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής απέδωσε ύμνους. 

Προηγήθηκε Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Οικουμενικό Πατριαρχείο.  Όψεις της διαχρονικής πορείας, της διακονίας και της προσφοράς».  Την εισαγωγή στην επιστημονική ημερίδα έκανε ο Καθηγητής Εμμανουήλ Βαρβούνης.  Στην πρώτη συνεδρία, η οποία είχε ως θέμα «Ιστορικά και εκκλησιαστικά ζητήματα», ομίλησαν οι: Γεώργιος Χαριζάνης, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, Ελεωνόρα Ναξίδου, Παναγιώτα Τζιβάρα, Ιωάννης Μπακιρτζής.  Στη δεύτερη συνεδρία, η οποία είχε ως θέμα «Πανορθόδοξη προσφορά», ομίλησαν οι: Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων, Δημοσθένης Στρατηγόπουλος, Γεώργιος Τσιγάρας.


Το πρόγραμμα της ημερίδας 

15:30-16:00: Προσέλευση
16:00-16:20: Εισαγωγικά: Μανόλης Γ. Βαρβούνης, Ιστορικές διαδροµές του Οικουµενικού Θρόνου
Πρώτη συνεδρία: Ιστορικά και εκκλησιαστικά ζητήματα
Πρόεδρος: Αν. Καθηγήτρια Μαρία Δηµάση, Πρόεδρος του Τµήµατος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ
16:20-16:40: Γεώργιος Χαριζάνης, Από την Επισκοπή Βυζαντίου στο Οικουµενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
16:40-17:00: Κωνσταντίνος Κ. Χατζόπουλος, Τα πατριαρχικά σιγίλια ίδρυσης των «ελληνικών σχολείων»
17:00-17:20: Ελεωνόρα Ναξίδου, Οικουµενικό Πατριαρχείο και Εκκλησία της Ρωσίας: η διατάραξη των σχέσεων εξαιτίας του βουλγαρικού σχίσµατος
17:20-17:40: Παναγιώτα Τζιβάρα, «Figli fedeli της Βενετιάς - περιπόθητα τέκνα της Μεγάλης Εκκλησίας»: οι σχέσεις των βενετών υπηκόων του Ιονίου µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο
17:40-18:00: Ιωάννης Μπακιρτζής, Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα χρόνια του βαλκανικού εθνικού και κοινωνικού µετασχηµατισµού. Πρωταγωνιστικά πρόσωπα και κρίσιµα γεγονότα στο β΄ µισό του 19ου αιώνα
Δεύτερη συνεδρία: Πανορθόδοξη προσφορά
Πρόεδρος: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου, Πρόεδρος του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ
18:00-18:20: Σεβ. Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κοµοτηνής Παντελεήµων, Όψεις της πανορθόδοξης διακονίας και προσφοράς του Οικουµενικού Θρόνου
18:20-18:40: Δηµοσθένης Στρατηγόπουλος, Η βιβλιοθήκη και το αρχειοφυλάκιο του Οικουµενικού Πατριαρχείου
18:40-19:00: Γεώργιος Χ. Τσιγάρας, Το Οικουµενικό Πατριαρχείο και η συµβολή του στην αισθητική ενοποίηση των Ορθοδόξων της Βαλκανικής

19:00: Συμπεράσματα – Συζήτηση

Τηλε-παρουσίαση Ιερέων εξ Αθηνών σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Θεολογικής Σχολής στη Μόσχα


Στην Μόσχα βρέθηκαν το πρωί της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου 2016, τρεις από τους εφημερίους της εκκλησιαστικής κοινότητος Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως.

Στην Ρωσία αυτή την ημέρα, εορτάζουν την Ημέρα της Εθνικής Ενότητας, με αφορμή την απελευθέρωση των Ρώσων από τους Πολωνούς στις 4 Νοεμβρίου 1612 με την βοήθεια της Παναγίας του Καζάν.

Οι κληρικοί, με τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας, βρέθηκαν στο μοναστήρι της «Υπαπαντής» στο κέντρο της Μόσχας. Η μονή είναι αφιερωμένη στην υποδοχή της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας του Βλαδιμήρου, η οποία έγινε στις 26 Αυγούστου 1395.

Στους χώρους της Μονής, στην οποία ηγουμενεύει ο Επίσκοπος Εγκοριέφσκι Τύχων, στεγάζεται Ιερατική Σχολή αλλά και τμήμα Μεταπτυχιακών σπουδών της Ανωτάτης Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής. Πρύτανης των σχολείων είναι ο Επίσκοπος Τύχων.

Στο μεταπτυχιακό τμήμα διδάσκεται το μάθημα «Ποιμαντική εμπειρία σύγχρονων κληρικών». Το διδάσκει ο ελληνομαθής πρωτοπρεσβύτερος Σέργιος Τυσκούν.  Οι τρεις εφημέριοι της κοινότητος μας, παρουσιάσθηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας και σε ένα δίωρο αναφέρθηκαν την ποιμαντική δράση της ενορίας.

Αφορμή το μαθήματος ήταν το βιβλίο «Σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή στην Ελλάδα». Το βιβλίο κυκλοφόρησε τον περασμένο χρόνο στην Μόσχα. Το περιεχόμενο του βιβλίου συγκέντρωσε με συνεντεύξεις ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Δημητρίου, ενώ το επιμελήθηκε και μετέφρασε ο Πρωτοπρεσβύτερος Σέργιος Τυσκούν. 

Ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ, αφού έκανε την κεντρική εισήγηση, παρουσίασε τους συνεφημερίους του, πρωτοπρεσβυτέρους Ιωάννη Μεταξά και Λάμπρο Ξεσφύγγη, οι οποίοι και εισηγήθηκαν σχετικά με τους τομείς ενοριακής ευθύνης τους.

Οι φοιτητές υπέβαλαν ερωτήσεις ενδιάμεσα των εισηγήσεων και μετά το πέρας τους. Επικεντρώθηκαν στα θέματα της εκκλησιαστικής ζωής και έλαβαν απαντήσεις χωρίς περιστροφές και προκαλύμματα. 

Εκ του τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ενοριακού Συμβουλίου Ποιμαντικού Έργου του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως