e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 25 Μαρτίου 2017

24η και 25η Μαρτίου 2017 στο Φανάρι

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐχοροστάτησε:


α) ν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ . Ναῷ τῆς Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 24ην Μαρτίου, καθ᾿ ὅν ἀνεγνώσθη καί Δ´ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν Πανοσιολ. Τριτεύων κ. Νήφων.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον Αὐτοῦ ἱεραποδημίαν εἰς Ἱεροσόλυμα καί τάς ἐκεῖσε ἐμπειρίας Του, εὐχηθείς δέ καί εἰς τόν ἄγοντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Ἐξοχ. κ. Γεν. Πρόξενον τά εἰκότα.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ, ὡμίλησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Κοσμᾶς Κοσμάογλου, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος.


β) Ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ ὄπισθεν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τάφου τῶν συγγενῶν τοῦ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ καί γόνου τοῦ Βαφεοχωρίου ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ´.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῆ Αἰθούσῃ, καθ᾿ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Παῦλος Παντελάρας ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτος καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἑορταζομένην 60ήν ἐπέτειον τῆς Συνθήκης τῆς Ρώμης καί εἰς τήν πορείαν πρός τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν, τονίσας τήν ἀνάγκην ὅπως αὕτη ἐπανεύρῃ τήν «ψυχήν» αὐτῆς.

* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 25ης τ.μ., ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Εὐάγγελον καί ηὐχήθη ἀδελφικῶς αὐτῷ τά εἰκότα, συγχαρείς καί τοῖς οἰκείοις αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τόν ὡσαύτως ἑορτάσαντα Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Εὐάγγελον Σέκερην, Γεν. Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν τ Πόλει, καί ηὐλόγησεν αὐτόν καί τήν οἰκογένειάν του, παρεκάθησε δέ καί εἰς τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ καί τῆς ἐν τῇ Πόλει σεβασμίας Ἱεραρχίας δεῖπνον.
* * *
Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τριπόλεως κ. Θεοφύλακτον, Ἱεράρχην τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Μήτρα, Δικηγόρου, πρῴην Βουλευτοῦ, ἐκ Κατερίνης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Francesco D´ Andria, Καθηγητήν -Ἀρχαιολόγον, ἐξ Ἰταλίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Cafer Sait Okray, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀπόστολον Καλύβαν, μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Καλαμάρην, Διευθυντήν τῶν ξενοδοχείων Hilton ἐν Ἀζερμπαϊτζάν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀριστείδην Βλάχον, Δημήτριον Συμεωνίδην καί Zoran Milhovsm, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Σκουμπρῆ, Συντηρήτριαν ἔργων τέχνης, ἐκ Χαλκίδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Μπαζγκάρλο, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, δοθεῖσαν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Ἑλλάδος, τήν Πέμπτην, 23ην Μαρτίου.

Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Λευκοθέας Παπαχρήστου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Παπάγου, τήν Παρασκευήν, 24ην ἰδίου. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὑπό τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ διοργανωθεῖσαν συνάντησιν τῶν ἀποφοίτων αὐτῆς, τήν Πέμπτην, 23ην τ.μ. .

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, Ἀρχειοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Παρεκκλησίῳ τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος Θείαν Λειτουργίαν καί Δοξολογίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὡς ἄνω ἐθνικῆς ἑορτῆς, τό Σάββατον, 25ην ἰδίου.

Δ΄ Χαιρετισμοί και η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον Ναό της Αγίας Φωτεινής Pointe Noire

Την 24η Μαρτίου 2017, ο Θεοφ. Επίσκοπος Μπραζαβίλ και Γκαμπόν κ. Παντελεήμων χοροστάτησε κατά τον Μ. Εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως του Ακαθίστου Ύμνου στον υπό ανέγερσιν Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Φωτεινής Pointe Noire, όπου ομίλησε περί του πανσέπτου προσώπου της Θεομήτορος ως προτύπου αγιάζουσας αγάπης, μητρικής στοργής και προσευχητικής υπομονής. Την επομένη, 25η Μαρτίου, ο Θεοφιλέστατος ετέλεσε ενωρίς το πρωί την Θεία Λειτουργία στον προσωρινό Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου Pointe-Noire.
Η εορτή του Ευαγγελισμού και η εθνική επέτειος του 1821 εν Βανάτω της Ζακύνθου


Πρωί 25ης Μαρτίου 2017, στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου. Εκκλησιάστηκαν αντιπροσωπείες των σχολείων της περιφέρειας και στη συνέχεια έγινε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων, στην κεντρική πλατεία Λάμπρου Ζήβα. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Διευθυντής του Γυμνασίου Βανάτου κ. Παύλος Σπίνος. Επικεφαλής των τοπικών Αρχών ήταν ο Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Βανάτου κ. Τιμόθεος Ελ. Στραβοπόδης.