e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Το χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ελβετία και Γαλλία (20-26.4.2017)
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔφθασε τήν Πέμπτην, 20ήν Ἀπριλίου, εἰς Ἑλβετίαν, προκειμένου νά προστῇ τῶν διοργανωθεισῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐν Chambésy Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰκοσαετοῦς λειτουργίας τοῦ παρ’αὐτῷ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ἡ τιμία Πατριαρχική Συνοδεία κατά τήν ἱεραποδημίαν ταύτην ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. Μαρίου Ταρίνα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων.
Ἡ κεντρική ἑορταστική ἐκδήλωσις τῶν προαναφερθεισῶν ἐπετείων ἐπραγματοποιήθη τήν πρωΐαν τῆς 22ας Ἀπριλίου, ἐν τῷ παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ Ἱ. Πατριαρχικῷ καί Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου Θεοφ. Λαμψάκου κ. Μακαρίου, ἄλλων κληρικῶν καί ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καθώς ἐπίσης καί τῶν εἰδικῶς πρός τοῦτο προσελθόντων Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, τοῦ Νουντσίου παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ivan Jurkovic, τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Γενεύης, Φριβούργου καί Λωζάννης Σεβ. κ. Charles Morerod, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κέντρου, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί πλήθους κόσμου.
Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου πρός τόν Πατριάρχην, ὡμίλησαν οἱ Καθηγηταί Ὁσιολ. Δρ. Guido Vergauwen, πρώην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Φριβούργου, καί Αἰδεσιμολ. Δρ. Hans Christoph Ascani, Ἀντιπρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Γενεύης, ἐπί τῆς ἁρμονικῆς καί ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν μετά τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας˙ ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπ. Τελμησοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί τῆς προόδου τῶν Διεκκλησιαστικῶν σχέσεων κατά τήν εἰκοσιπενταετίαν τῆς Πατριαρχείας τοῦ Παναγιωτάτου˙ ὁ ὑπεύθυνος διοικήσεως καί προσωπικοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Θεοφ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, ἐπί τῆς λειτουργικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς τῶν οἰκοτρόφων σπουδαστῶν τοῦ ἐν αὐτῷ Ἰνστιτούτου˙ οἱ Ἐντιμολ. Καθηγηταί κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κοσμήτωρ, ἐπί τῶν Διορθοδόξων σχέσεων, καί Κων/νος Δεληκωσταντῆς, ἐπί τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικῆς εὐθύνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐξῇρε τό γεγονός ὅτι «οἱ ἱδρυτικοί στόχοι εὐθύνης τοῦ Κέντρου ἐξεπληρώθησαν πολυμερῶς καί πολυτρόπως διά τῆς ὀργανώσεως, κατά τήν μέχρι τοῦδε πορείαν αὐτοῦ, διαχριστιανικῶν καί διορθοδόξων συνεδρίων, τῆς ἐκδόσεως θεολογικῶν μελετῶν, τῆς καλλιεργείας πνεύματος διαλόγου μετά πάντων τῶν χριστιανῶν καί μετά μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ καί μετά πάντων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως», καθώς ἐπίσης καί τό ὅτι «τὸ Κέντρον τοῦτο, ἔργον συναντήσεως τῆς πίστεως τῶν ἀνθρώπων μέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ», ὑπῆρξε τό ἱερόν ἐργαστήριον τῆς προπαρασκευῆς ἐπί τεσσαράκοντα συναπτά ἔτη τῆς χάριτι Θεοῦ συγκληθείσης κατά τό παρελθόν ἔτος ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Παραλλήλως, ὑπεγράμμισεν ὁ Πατριάρχης τήν ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην ἐπιτυχῆ λειτουργίαν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ βραχίονος τοῦ Κέντρου, ἤτοι τοῦ παρ’αὐτῷ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας, "ὡς πνευματικοῦ φυτωρίου, καταρτίζοντος στελέχη ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χρήσιμα διά τάς ἀνάγκας αὐτῶν, ἐξειδικευμένα εἰς τήν διεξαγωγήν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν διαλόγων", κατέκλεισε δέ τονίσας ὅτι «διά τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προσφέρει εἰς σύνολον τὴν Ἐκκλησίαν καί τήν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας θησαυρόν πολύτιμον μαρτυρίας ἐκκλησιαστικῆς, θεολογικῆς, συνοδικῆς, οἰκουμενικῆς καί γενικώτερον πανανθρωπίνης καὶ παγκοσμίου».
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη δεξίωσις εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προσελθόντων εἰς τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν. Ἀργότερον, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα ἐν τῷ αὐτῷ . Ναῷ ἐχοροστάτησεν Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, δέ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἐνῷ ἀκολούθως ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ Κέντρου τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ, πρώτου Ποιμενάρχου τῆς ἐν ἔτει 1982 συσταθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου καί Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 23ην Ἀπριλίου 2017, Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ ὑπερπληρωθέντι ἐξ εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποικίλης ἐθνικῆς καταγωγῆς Ἱερῷ Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος, Ἑλβετίας, Γερμανίας, Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας καί Σηλυβρίας, τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου, καθ΄ἥν τό Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα, τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή ἀνεγνώσθησαν ἑλληνιστί καί γαλλιστί. Ὁμιλήσας ἀμέσως μετά τήν Εὐαγγελικήν περικοπήν τῆς ἡμέρας ὁ Πατριάρχης, ἐπίσης ἑλληνιστί καί γαλλιστί, ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ ἵδρυσις ἐν Σαμπεζύ Γενεύης πρό πεντήκοντα ἐτῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «ἀπετέλεσεν ἐν τῇ πράξει ἐκδήλωσιν τῆς ὀφειλετικῆς διακονίας αὐτοῦ πρός τόν ὅλον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐν πνεύματι εὐαγγελικῆς ταπεινώσεως καί ἀνυποκρίτου ἀγάπης πρός πάντας ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως γλωσσικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων, καθώς τό Κέντρον τοῦ Σαμπεζύ διηκόνησε κατά τήν πεντηκονταετῆ ἱστορικήν διαδρομήν αὐτοῦ τήν διορθόδοξον συνεργασίαν καί ἀπεκάλυψε τήν ἐν ἑνότητι ὁμόφωνον, πάντοτε, συνεργασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν διατύπωσιν τῆς ἑνιαίας φωνῆς αὐτῆς εἰς πολλά ἀπασχολοῦντα τόν σύγχρονον κόσμον ζητήματα». Ἅπαξ ἔτι ἐμνήσθη μετ΄εὐγνωμοσύνης τῶν συμβαλόντων, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, εἰς τό «κατόρθωμα τοῦτο», ἀπό τοῦ ἀλήστου μνήμης Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τῶν Μητροπολιτῶν Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί τοῦ ἀπό Ἑλβετίας Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνοῦ, τῶν μεγάλων εὐεργετῶν αὐτοῦ, μέ πρώτους τόν Γεώργιον καί τήν Κατίγκω Λαιμοῦ, μέχρι καί τῆς νῦν διοικήσεως αὐτοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἥν συμπροσηυχήθησαν πάντες οἱ τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐπίσημοι, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φώτιον Τσάμην, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν καί στέλεχος νῦν τῆς ἐν Γενεύῃ ἱερᾶς στέγης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τό ἐπίσημον γεῦμα, δι’οὗ κατεκλείσθησαν αἱ ἑορταστικαί ἐπετειακαί ἐκδηλώσεις παρετέθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Intercontinental τῆς Γενεύης, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, ἐπισήμων καί πολλῶν μελῶν τῶν Ἑλληνοφώνου καί Γαλλοφώνου Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Γενεύης, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος καί Ἑλβετίας, ἐξ ὀνόματος τῆς Διοικήσεως τοῦ Κέντρου.

* * *

Τήν Δευτέραν, 24ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρος Olav Fykse Tveit, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμολ. Δρος Γεωργίου Λαιμοπούλου, προσφάτως ἀφυπηρετήσαντος Ἀναπληρωτοῦ Γεν. Γραμματέως, καί τῆς Δρος Isabel Apawo Phiri, διαδόχου αὐτοῦ. Μετά σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Γεν. Γραμματέως, τῆς ὑπό τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Συμβουλίῳ καί τοῦ Δρος Γεωργίου Λαιμοπούλου, ὅστις ἐπεφορτίσθη μέ τήν ὀργάνωσιν τῶν ἑορτασμῶν τῆς 70ῆς ἐπετείου ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. (1948-2018), ἀπηύθυνεν ἀγγλιστί ἐμπνευσμένην ὁμιλίαν εἰς τήν Αἴθουσαν Τελετῶν «Vissert Hooft» τοῦ Συμβουλίου ἐπί τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί ἐπί τῆς γενομένης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀφιερώσεως τοῦ τρέχοντος ἔτους εἰς τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἐνῷ ἀνεφέρθη καί εἰς συγχρόνους περιβαλλοντικάς προκλήσεις σχετιζομένας πρός τό πόσιμον ὕδωρ καί τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ἐμφιαλωμένου τοιούτου, παρουσίᾳ πλήθους στελεχῶν τοῦ Διαχριστιανικοῦ τούτου Ὀργανισμοῦ, καθώς καί πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων. Μετά τάς ἀντιφωνήσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Σ.Ε. καί τῆς Δρος Phiri, τό Συμβούλιον παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τῶν ἐγκαταστάσεών του, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.

* * *

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς ἕδρας τοῦ Π.Σ.Ε. μέ προορισμόν τό παρά τούς πρόποδας τῶν Ἄλπεων Καντόνιον τοῦ Φριβούργου καί τήν ὁμώνυμον μεσαιωνικήν πρωτεύουσαν πόλιν αὐτοῦ, ἔνθα ἐπεσκέφθη ἐν ἀρχῇ τόν Ρωμαιοκαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Προϊσταμένου αὐτοῦ, Πανοσιολ. Chanoine κ. Claude Ducarroz καί ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ηὐλόγησε τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ἐκ κληρικῶν, μοναχῶν καί πιστῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί προσεκύνησε τά τεθησαυρισμένα ἐν αὐτῷ ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἱδρυθέν ἐν ἔτει 1889 Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου, ὑπαντηθείς ἐν αὐτῶ τιμητικῶς ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας Astrid Epiney, Πρυτάνεως αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιολ. Καθηγητῶν Guido Vergauwen, πρώην Πρυτάνεως, καί Luc Devillers, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ ἐγένετο συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Wolfgang Amadeus Bruelhart, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῇ Γράμμα τῆς Προέδρου τῆς Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας Ἐξοχ. κ. Doris Leuthard, καλωσοριζούσης τόν Πατριάρχην εἰς τήν χώραν της, «χώραν εἰρήνης, ὁμολογιακοῦ πλουραλισμοῦ καί πλουσίας χριστιανικῆς παραδόσεως» καί συγχαιρούσης Αὐτόν διά τήν 25ην ἐπέτειον τῆς Πατριαρχικῆς διακονίας Του, ἰδιαιτέρως δέ διά τόν «προφητικόν τόνον πού ἔθεσεν ἐπί τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀειφόρου ἀναπτύξεως ὡς ὁ πρῶτος μεταξύ τῶν πνευματικῶν ὑπευθύνων».
Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, προσφωνηθείς ὑπό τῶν ἀνωτέρω διαληφθέντων καί τῆς Εὐγεν. κ. Marie Garnier, ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Καντονίου Φριβούργου, ἐν τῇ Aula Magna τοῦ Πανεπιστημίου, ἔδωκεν ἐμπεριστατωμένην διάλεξιν διαρκείας μιᾶς ὥρας ἐπί τοῦ θέματος: «Ὁ Διάλογος ὡς κλείς τῆς συγχρόνου Θεολογίας», ἡ ὁποία ἀπέσπασε θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα τῶν πολυαρίθμων Καθηγητῶν, σπουδαστῶν, κληρικῶν καί λοιπῶν προσελθόντων διά νά ἐνωτισθοῦν τόν λόγον καί τήν μαρτυρίαν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐπηκολούθησεν ἀνταλλαγή δώρων.
Μετά τό πέρας τῆς παρατεθείσης πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου δεξιώσεως ἐν τῷ «φουαγιέ» τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν τιμώμενον ἐπ’ὀνόματι τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου ἐνοριακόν Ναόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐφημερίου αὐτοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Michel Quenot, δοκίμου συγγραφέως, τῆς εὐλαβεστάτης Πρεσβυτέρας Ἐλισάβετ καί μελῶν τῆς Ἐνορίας. Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τό ἐν Divonne κατάλυμμα αὐτοῦ παρά τῇ Οἰκογενείᾳ τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη.

* * *

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 25ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως συνοδῶν Του, μετέβη εἰς Βουργουνδίαν καί ἐπεσκέφθη τήν πολυπληθῆ Διαχριστιανικήν Μοναστικήν Κοινότητα τοῦ Taizé, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ ἀδ. Alois, Ἡγουμένου, καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀδελφότητος, ὡδηγήθη δέ εἶτα εἰς τόν ἀφιερωμένον «εἰς τήν συμφιλίωσιν καί τήν καταλλαγήν» λατρευτικόν χῶρον αὐτῆς, ἔνθα παρηκολούθησε τήν μεσημβρινήν προσευχήν, παρουσίᾳ 1.500 περίπου, νέων, κυρίως, φίλων καί ἐπισκεπτῶν τῆς Κοινότητος. Ἀκολούθως, προσηυχήθη εἰς τό Ὀρθόδοξον παρεκκλήσιον τῆς Κοινότητος, εὐλογήσας τούς εἰδικῶς πρός τοῦτο προσελθόντας κληρικούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας καί τούς παρεπιδημοῦντας Ὀρθοδόξους νέους ἐκ Ρωσσίας, Γεωργίας καί ἄλλων χωρῶν, ἀπέθεσεν ἄνθη εἰς τόν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ κείμενον τάφον τοῦ μακαριστοῦ ἀδ. Roger, ἱδρυτοῦ τῆς Κοινότητος, σχόντος τραγικόν τέλος, ἐπεσκέφθη τό Ρωμανικόν Παρεκκλήσιον καί, ἐν τέλει, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς Κοινότητος γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Autun Σεβ. κ. Benoît Rivière.

* * *

Τοιουτοτρόπως κατεκλείσθη ἡ εἰς Ἑλβετίαν καί Γαλλίαν ἱεραποδημία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 26ης ἰδίου, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Αἴγυπτον, προπεμφθείς τιμητικῶς εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Γενεύης ὑπό τῶν ὑποδεχθέντων Αὐτόν Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἑλβετίᾳ Ἐξοχ. κ. Χαρᾶς Σκολαρίκου, τῆς Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἄννης Κόρκα, καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Ὑψηλάντου.

1η συνάντηση των νέων συμπροέδρων του Διεθνούς Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Αγγλικανών

Βρυξέλλες - Την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017 έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες η πρώτη συνάντηση του Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου και Εξάρχου Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρου (Οικουμενικό Πατριαρχείο) μετά του Αγγλικανού Αρχιεπισκόπου Ιρλανδίας κ. Richard Clarke, των δύο Συμπροέδρων της Επιτροπής Διεθνούς Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου και Αγγλικανικής Εκκλησίας.


Η συνάντηση διεξήχθη σε κλίμα αδελφοσύνης και χαράς, στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, κατά την οποία έλαβαν, επίσης, μέρος και ο Αιδεσ. Δρ. John Gibault (Αγγλικανός Συγγραμματεύς του Διαλόγου) και ο Αρχιδιάκονος της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου κ. Φιλάδελφος Καφαλής.

Στόχος της συνάντησης ήταν η προετοιμασία της ανεπίσημης συνομιλίας ανάμεσα στην Αγγλικανική Κοινωνία και το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Λονδίνο τον ερχόμενο Ιούνιο, καθώς επίσης και η προετοιμασία της επόμενης Συνέλευσης της Διεθνούς Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου και Αγγλικανικής Εκκλησίας που θα διεξαχθεί στη Μάλτα από 14 έως 21 Οκτωβρίου 2017.

Ο Επίσημος Διάλογος μεταξύ των δύο Εκκλησιών ξεκίνησε το 1973 στην Οξφόρδη. Ο Μητροπολίτης Βελγίου κ. Αθηναγόρας είναι ο 5ος κατά σειράν Συμπρόεδρος του Διαλόγου Ορθοδόξων και Αγγλικανών, μετά τους απερχόμενους Ἀρχιεπισκόπους Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Αθηναγόρου Κοκκινάκη και Μεθοδίου Φούγια και Μητροπολίτες Περγάμου Ιωάννου και Διοκλείας Καλλίστου. Ο Μητροπολίτης Βελγίου διορίσθηκε ως ορθόδοξος συμπρόεδρος από την Αγία και Ιερά Σύνοδο το Νοέμβριο 2016. Ορθόδοξος συγγραμματεύς είναι εδώ και 25 χρόνια ο Αιδεσ. Δρ. Χρήστος Χρηστάκης (Οικουμενικό Πατριαρχείο).
“RELIGIONS AND PEACE”. Το κείμενο της Ομιλίας του Οικουμενικού Πατριάρχου αγγλιστί [Al-Azhar and Muslim Council of Elders’ Global Peace Conference]

Address of His-All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew
“RELIGIONS AND PEACE”
Al-Azhar and Muslim Council of Elders’ Global Peace Conference
Cairo, April 27, 2017

Your Beatitudes, Eminences, Excellencies,
Distinguished participants,
Dear friends,
It is an honor to be invited to address this Conference on Global Peace organized by Al-Azhar and the Muslim Council of Elders. We wholeheartedly congratulate His Eminence Mr. Ahmad Al-Tayyeb, Grand Imam of Al-Azhar, for having the courage and vision to organize this crucial initiative in the promotion of peace by religions.
During the last two decades, humanity has experienced continuous terrorist attacks, which are the cause of death and hurt of thousands of people, and which are becoming the greatest threat and source of fear for contemporary societies. Since then, religions have been often suspected or openly accused for inspiring terrorism and violence. Our everyday life has become filled with horrible news about terrorist attacks in the name of religion.
At the same time, we notice the willingness and capacity in our world to promote dialogue instead of conflict. This is true, not only for political leaders and secular organisations, but also for religious leaders and institutions that have shown their readiness to engage into a dialogue of peace on a local and on an international level, in order to insure a pacific coexistence and collaboration between people.
How, then, after so many conferences, declarations and initiatives for peace, could we witness an increase of violence, instead of noticing a progress in peace making? How can the world community justify the last terrorist acts of Paris, Brussels, Istanbul, Saint Petersburg or Stockholm? How could we explain the ongoing wars, armed conflicts and bloodshed in the Middle East? How can we accept the attacks in the Coptic churches of Tanta and Alexandria about two weeks ago? Allow us to express, once again, our sincere condolences and the prayers of the Ecumenical Patriarchate to the Coptic community and to all the Egyptian people.
In order to understand what happens in our world today, let us reflect on the role of religion in humankind. Paradoxically, instead of the modernistic expectation of a “post-religious secular age”, our epoch is in fact becoming a “post-secular period” or even one of “religious explosion”. Religion appears as a central dimension of human life, both at the personal and the social levels. It claims a public role, and it participates in all central contemporary discourses.
The crucial functions of religion are evident at the following four areas of the human existence and co-existence:
  1. Religion is connected with the deep concerns of the human being. It provides answers to crucial existential questions, giving orientation and meaning of life. Religion opens to human beings the dimension of eternity and the depth of truth.
  2. Religion is related to the identity of peoples and civilisations. This is why knowledge of the belief and religion of the other is indispensable precondition of understanding otherness and of establishing dialogue.
  3. Religion has created and preserved the greatest cultural achievements of humankind, essential moral values, solidarity and compassion, as well as respect of the whole creation.
  4. Religion is a vital factor in the peace process. As Saint Paul once wrote: “God is not the author of confusion but of peace” (1 Co 14:33) Religion can, of course, divide by causing intolerance and violence. But this is rather its failure, not its essence, which is the protection of human dignity.
Unfortunately, our contemporary world is marked either by relativism — deeply connected with secularism, — or fundamentalism, which is seen by many as a reaction to the first. Indeed, fundamentalism often sees itself threaten or even persecuted by relativism. While the last denies the existence of truth, the fundamentalism considers that its own truth is unique, and must therefore be imposed over the others, thus making impossible for religion to serve as a bridge between human beings. In recent History, the phenomenon of nationalism and of post-colonialism has turned religious extremism and fundamentalism into simple ideology, used for political purposes.
Unfortunately, the ongoing outburst of religious fundamentalism and terrible acts of violence in the name of religion, give to the modern critiques of religious faith arguments against faith, and support the identification of religion with its negative aspects. The truth is that violence is the negation of the fundamental religious beliefs and doctrine. True faith does not release humans from being responsible for the world, for respecting human dignity and for struggling for justice and peace. On the contrary, it strengthens the commitment of human action, it enlarges our witness for freedom and human core values.
The Mediterranean region has experienced in the past, for several centuries, a peaceful cohabitation of Jews, Christians and Muslims. This experience demonstrates that people from different religions can live together, finding the most fundamental message for humanity which unites, instead of being a source of division. It shows that religions can serve as bridges between people, as instruments of peace and of mutual comprehension, tolerance between human beings and of inter-religious dialogue.
For this reason, inter-religious dialogue recognizes the differences of religious traditions and promotes peaceful coexistence and cooperation between people and cultures. Inter-religious dialogue does not mean to deny one’s own faith, but rather to change one’s mind or attitude towards the other. So it can also heal and disperse prejudices and contribute to a mutual comprehension and the pacific resolution of conflicts. Biases and prejudices come from the misrepresentation of religion. By our presence today, during this important Conference, we would like to oppose at least one prejudice: Islam does not equal terrorism, because terrorism is a stranger to any religion. This is why inter-religious dialogue can chase away fear and suspicion. It is central for peace, but only in a spirit of mutual confidence and respect.
Last June, we had the privilege to preside over the Holy and Great Council of the Orthodox Church worldwide, which gathered in Greece, on the island of Crete. Among several issues, the Council rejected and condemned fundamentalism. Its Encyclical stressed that unfortunately “we are experiencing today an increase of violence in the name of God. The explosions of fundamentalism within religious communities threaten to create the view that fundamentalism belongs to the essence of the phenomenon of religion. The truth, however, is that fundamentalism, as “zeal not based on knowledge” (Rom 10.2), constitutes an expression of morbid religiosity.” Furthermore, the Council underlined that “Honest interfaith dialogue contributes to the development of mutual trust, and to the promotion of peace and reconciliation. (…) True peace is not achieved by force of arms, but only through love that “does not seek its own” (1 Cor 13.5). The oil of faith must be used to soothe and heal the wounds of others, not to rekindle new fires of hatred” (Encyclical, 17).
The credibility of religions today depends on their attitude towards the protection of human freedom and dignity, as well as on their contribution to peace. This is the presupposition not only of peaceful coexistence, but even the sheer survival of humanity. We can face these challenges only together. Nobody — not a nation, not a state, not a religion, nor science and technology — can face the current problems alone. We need one another; we need common mobilization, common efforts, common goals, common spirit. Therefore, we regard the present multifaceted crisis as an opportunity for practicing solidarity, for dialogue and cooperation, for openness and confidence. Our future is common, and the way toward this future is a common journey. As it is written in the Psalms: “Behold now, what is so good or so pleasant as for brothers to dwell together in unity?” (Psalm 133:1)
Your Eminence the grand Imam,
Dear participants,
It is our deep conviction that the contribution of religions remains crucial in our common search for peace on the earth. It is precious, because for religions, real peace in the world is not simply the absence of war, but, essentially, the presence of freedom, justice and solidarity. What is needed for religion, is to guide people to the depth of this truth, to a change of mind and life and to mutual understanding. This is indeed the core of our religious traditions. For this reason, humanity is entitled to expect from us more than we are actually giving. This is the biggest challenge for religions: to develop their own potentials of love, solidarity and compassion. That is what humanity deeply expects from religion today.
Thank you for your kind attention!


Θερμή υποδοχή Βαρθολομαίου στην Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη που διοργάνωσε το Ελ Άζχαρ στο Κάιρο


Με τη συμμετοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη ο οποίος μίλησε σε ένα ευρύ κοινό, ξεκίνησαν σήμερα το πρωί στο Κάιρο οι εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για την Ειρήνη του ιδρύματος Al-Azhar, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του θρησκευτικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού χώρου από διάφορα κράτη.

Κατά την ομιλία του, ο Πρώτος τη τάξει της Ορθοδοξίας εστίασε την ομιλία του στη σημασία που έχουν οι θρησκείες και ο διαθρησκειακός διάλογος στο σημερινό κόσμο.

Ειδικότερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε, αναλύοντας αυτό το θέμα, ότι η θρησκεία εξακολουθεί να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και να είναι παρούσα σε όλες τις μεγάλες συζητήσεις της εποχής μας, καθώς συνδέεται με μεγάλες έγνοιες των ανθρώπων και προσφέρει απαντήσεις σε θεμελιώδη υπαρξιακά ερωτήματά τους. Παράλληλα, προσέθεσε, οι θρησκείες έχουν ζωτική σημασία για τη διαδικασία της ειρήνης, καθώς δύνανται να λειτουργήσει ως γέφυρες και ως όργανα αμοιβαίας κατανόησης και ανεκτικότητας μεταξύ των ανθρώπων.

Να σημειωθεί ότι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και χειροκροτήθηκε από το κοινό της αίθουσας η επισήμανση του Οικουμενικού Πατριάρχη ότι «το Ισλάμ δεν μπορεί να εξισωθεί με την τρομοκρατία, καθώς η έννοια της τρομοκρατίας είναι ξένη προς οποιαδήποτε θρησκεία».

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε επίσης για τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα στις θρησκευτικές παραδόσεις και προωθεί την ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ λαών και πολιτισμών, ενώ πρόσθεσε ότι έχει μεγάλη σημασία η γνώση της πίστης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων του άλλου για την κατανόηση της ετερότητας και τη θεμελίωση του διαλόγου. Ο κ. Βαρθολομαίος έκανε επίσης ειδική αναφορά στην επί σειρά αιώνων ειρηνική συμβίωση Χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων στον χώρο της Μεσογείου.

Τέλος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επανέλαβε στην αρχή της ομιλίας του, τα βαθύτατα συλλυπητήριά του προς την Κοπτική κοινότητα και όλο τον λαό της Αιγύπτου, με αφορμή τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα.

Οι εργασίες της διάσκεψης ολοκληρώνονται αύριο το απόγευμα με ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος αναμένεται αύριο για διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο.

[πηγή κειμένου: ΠΥΡΑΜΙΣ NEWS]

Το Ανακοινωθέν του Φαναρίου για την συμμετοχή Βαρθολομαίου στο Διαθρησκειακό Συνέδριο του Αλ-Άζχαρ εν Καΐρω

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀφιχθείς τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 26ης τρ.μ., εἰς Κάϊρον ἐκ Γενεύης, παρεκάθησε τό ἑσπέρας εἰς δεῖπνον παρατεθέν πρός τιμήν Αὐτοῦ ὑπό τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Μιχαήλ Διάμεση, ἐν τῇ πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ, σήμερον δέ τήν πρωΐαν ἔσχεν ἰδιαιτέραν ἐγκάρδιον συνάντησιν μετά τοῦ Σοφολογιωτάτου Μεγάλου Ἰμάμη τοῦ Ἄλ-Ἄζχαρ Σεΐχη Ahmad Al-Tayyeb, τόν ὁποῖον ηὐχαρίστησε διά τήν πρόσκλησιν καί τόν ἐνημέρωσε διά τήν συμβολήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν διαθρησκειακόν διάλογον καί τάς προσπαθείας διά τήν ἑδραίωσιν τῆς εἰρήνης ἐν τῷ κόσμῳ.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης παρέστη εἰς τό Διαθρησκειακόν Συνέδριον τοῦ Ἄλ-Ἄζχαρ καί ἐξεφώνησεν ὁμιλίαν εἰς τήν ἀγγλικήν γλῶσσαν μέ θέμα «Θρησκεῖαι καί εἰρήνη».

Συνάντηση εκκλησιαστικών, για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις, με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής των Ελλήνων
Με την παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, ως Προέδρου του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, και Εκπροσώπου Αυτής συνεδρίασε χθες, στην Αίθουσα «Προέδρου Γιάννη Νικ. Αλευρά» (151) του Μεγάρου της Βουλής, η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Δημητρίου Γάκη, για πρώτη φορά, με θέμα Ημερήσιας Διατάξεως την «Ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης του λεγομένου Θρησκευτικού Τουρισμού στις Ελληνικές Περιφέρειες».

Στην πρώτη αυτή συνεδρίαση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γεώργιος Τζιάλλα, ο Πρόεδρος της Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης Δωδώνης, κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος υπό του Αρχιμ. Σπυρίδωνος Κατραμάδου Γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου, ο Πρόεδρος της Συνοδικής Επιτροπής Προσκυνηματικού Τουρισμού της Εκκλησίας της Κρήτης Σεβ. Μητροπολίτη Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Τίτο Ταμπακάκη Γραμματέα του Συνοδικού Γραφείου, της Εκκλησίας της Κρήτης και ο Συντονιστής των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου για θέματα Θρησκευτικού Τουρισμού Σεβ. Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος.

Από πλευράς Βουλής των Ελλήνων συμμετείχαν είκοσι βουλευτές όλων των κομμάτων οι οποίοι άκουσαν από τους Εκπροσώπους της Εκκλησίας για το έργο των Συνοδικών Επιτροπών, για τις δυνατότητες και τις προοπτικές του Προσκυνηματικού Τουρισμού, ως μοχλού ενίσχυσης της οικονομίας και ανάπτυξης της χώρας, που βοηθάει ουσιαστικά και με συνέπεια, την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12μηνη βάση.

Τονίστηκε το τεράστιο πολιτισμικό και θρησκευτικό δυναμικό της χώρας μας, με παγκόσμια ακτινοβολία που δεν αφορά μόνο στα μνημεία, στα προσκυνήματα, στις ιστορικές και λαογραφικές παραδόσεις και στα πανηγύρια που σχετίζονται με αυτά. Αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με πανανθρώπινες αξίες, όπως, της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της προσφοράς, που κάνουν τους ιερούς αυτούς χώρους μοναδικούς, που προσελκύουν τους ταξιδιώτες τόσο σαν τουριστικούς προορισμούς, όσο και σαν ένα τρόπο ζωής και έκφρασης.

Οι Σεβ. Εκπρόπωποι απάντησαν και σε ερωτήματα που έθεσαν οι κ. Βουλευτές. 

Η καρδιά

Η καρδιά είναι το πολύτιμο δώρο του Θεού στον άνθρωπο! Η καρδιά κατευθύνει, συλλαμβάνει ιδέες, σχεδιάζει, οργανώνει την ζωή του ανθρώπου. «Εργάτης» - «εκτελεστής» της καρδιάς είναι ο νους. Η καρδιά δίνει εντολές και ο νους τις πραγματοποιεί! Η καρδιά καταγράφει όλες τις λεπτομέρειες, τις διαθέσεις και επιθυμίες στην ζωή του ανθρώπου, όπως το μαύρο κουτί στα αεροπλάνα καταγράφει τα πάντα σε όλες τις πτήσεις.

Αυτήν την καρδιά θα μας ζητήσει στο τέλος ο Θεός και θα δει εκεί αν ζήσαμε και προσπαθήσαμε «κατά την καρδίαν» μας! Θέλει προσοχή! Δεν παίζουμε με την καρδιά, γιατί αν πονέσει δεν υπάρχει παυσίπονο να εξαλείψει τον πόνο της! Την καρδιά την ξεκουράζουμε, την απαλλάσσουμε από περιττά βάρη με την εξομολόγηση, και την αφήνουμε να χτυπά ελεύθερα .....«τικ - τακ»..... στον ρυθμό της, δίνοντας και τον ρυθμό στην ζωή μας, ώστε να βαδίζουμε ρυθμικά και αρμονικά - καρδιακά!

Η καρδιά είναι η φωλιά της αγάπης!  Η σιωπή είναι η γλώσσα της καρδιάς και μέσα στην σιωπή ξεχωρίζει μόνο ο παλμός της καρδιάς που είναι ο αρμονικός ήχος της αγάπης. Η γλώσσα της καρδιάς είναι η κοινή γλώσσα των ανθρώπων. Μόνο μ' αυτήν μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους!

Ας πλησιάσουμε καρδιακά τον πλησίον μας, ώστε να καταφέρουμε να εκτελέσουμε και την εντολή του Χριστού, που λέει: «αγαπάτε αλλήλους»! Η αγάπη είναι το μόνο φάρμακο που μπορεί να θεραπεύσει τον κόσμο μας από την κατάσταση που έχει περιέλθει σήμερα, και βρίσκεται σίγουρα μέσα στις καρδιές όλων! Σ' εμάς απομένει να ανοίξουμε μόνο την καρδιά μας. Αυτή τότε, η αγάπη, θα περιχυθεί παντού και σαν μαλακτικό θα λειάνει τις ατέλειες και τις διαφορές στις σχέσεις των ανθρώπων!

Αυτήν την αγάπη ήρθε και ο Χριστός με την Ανάστασή Του να γεμίσει τον κόσμο, ανοίγοντας ο Ίδιος τις καρδιές μας, οι οποίες είχαν σφραγιστεί σαν τάφοι εξαιτίας της σκληροκαρδίας μας!

Χριστός ανέστη!

+αρχιμ. Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Εσφιγμένου

Η θερμή υποδοχή που επεφύλαξε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Έλληνας Πρέσβης στο Κάιρο
Με λόγια άπλετου σεβασμού προς τον πρώτο τη τάξει της Ορθοδοξίας, υποδέχτηκε ο Έλληνας Πρέσβης κ. Μιχαήλ Χρήστος Διάμεσης, στην πρεσβευτική κατοικία στο Ζαμάλεκ στο Κάιρο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, από οποίος βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αίγυπτο, προσκεκλημένος του Πανεπιστημίου Ελ Άζχαρ, για να μιλήσει στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ειρήνη.

Καλωσορίζοντας την κεφαλή της Ορθοδοξίας, στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου, και παρουσία του Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, του Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθούς κ. Δαμιανού, του Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, του Μητροπολίτου Μέμφιδος και Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου κ. Νικοδήμου, του Καθηγουμένου της πολυαιώνιας Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου παλαιού Καΐρου Επισκόπου Βαβυλώνος κ. Θεοδώρου, του Κυπρίου Πρέσβη κ. Χάρη Μορίτση, των Προξένων Καΐρου και Αλεξανδρείας της Ελλάδας κ.κ. Λαμπρινής Κομίνη και Εμμανουήλ Κακαβελάκη, του Κύπριου Προξένου κ. Άγγελου Λένου, του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστου Καβαλή και του Αντιπροέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ανδρέα Βαφειάδη, ο Έλληνας Πρέσβης τόνισε μεταξύ άλλων:

«Η Αίγυπτος δε θα ήταν τόσο σημαντική για εμάς, αν δεν υπήρχε ο Ελληνισμός μας εδώ, που, όσο και εάν, για διαφορετικούς λόγους από ότι στην Κωνσταντινούπολη, αποδεκατίστηκε, σε σχέση με τις αρχές του αιώνα, εν τούτοις παραμένει ισχυρός και κυρίως δυναμικός».

Μιλώντας για τη σημασία της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Αίγυπτο, ο κ. Διάμεσης αναφέρθηκε στη σημαντική διοργάνωση για την Ειρήνη όπου πρόκειται να εκφωνήσει λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Διάσκεψη που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο του Ελ Άζχαρ και το Συμβούλιο Πρεσβυτέρων Μουσουλμάνων, επισημαίνοντας ότι είναι «σημαδιακή η διοργάνωση (ΣΣ. της διαθρησκειακής συνάντησης) από το προπύργιο του Ισλάμ στη χώρα αυτή, το Πανεπιστήμιο του Al Azhar. Σημαντική, διότι ο κόσμος πρέπει να πάψει να ταυτίζει την τρομοκρατία που πλήττει τη σύγχρονη κοινωνία μας με θρησκευτικά δόγματα. Δεν είναι οι μουσουλμάνοι τρομοκράτες. Οι τρομοκράτες σφετερίζονται το όνομα μιας από τις πλέον πολυπληθείς θρησκείες του κόσμου και το χρησιμοποιούν επικαλούμενοι την θρησκεία για τις αγριότητες που διαπράττουν.

Και εσείς Παναγιώτατε, που αποδίδετε τόση μεγάλη σημασία στο διαθρησκειακό διάλογο, κληθήκατε να συμμετάσχετε, μαζί με τον Μακαριώτατο, για να δείξετε το πνεύμα της Ορθοδοξίας και την αγάπη και την ειρήνη που κυρήσσει η Εκκλησία μας ανά την Υφήλιο. Και αυτό είναι που έχει κάνει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες – αν όχι και εκατομμύρια κατοίκους της ηπείρου που ζούμε – να ασπασθούν την Ορθοδοξία με τη βοήθεια του ιεραποστολικού έργου των ιεραρχών του Πατριαρχείου μας στην Αλεξάνδρεια».

Και ο Έλληνας Πρέσβης κ. Μιχαήλ Χρήστος Διάμεσης κατέληξε: «Παναγιώτατε, με την ανοχή σας και την έγκρισή σας, ζήτησα να είμαστε σήμερα μεταξύ μας οι Έλληνες και φυσικά οι Κύπριοι, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με μεγαλύτερη άνεση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα μέρη που ζούμε. Τις εξελίξεις στην πολυπληθή αυτή χώρα που επισκέπτεσθε, αλλά και στις πατρίδες μας και ακόμη περισσότερο στην Τουρκία, όπου βλέπουμε μία διολίσθηση μακριά από τις αξίες που πρεσβεύουμε στη Δύση. Και αυτό, τη στιγμή που όλοι είχαμε νομίσει ότι υπάρχει ακόμη μια ευκαιρία, ίσως μοναδική, για να βρεθεί μια λύση στην Κύπρο και να παύσει η κατοχή του 40% της νήσου από τα κατοχικά Τουρκικά στρατεύματα.

Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να σάς ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μου και να σας εκφράσω τη χαρά όλων μας που σάς έχουμε σήμερα μαζί μας».

[πηγή: ΠΥΡΑΜΙΣ NEWS]