e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Εκ Φαναρίου ειδήσεις 23ης και 24ης Φεβρουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
     α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς διά τήν πανηγυρίζουσαν Κοινότητα, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του, ἀνεφέρθη, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης μεταβάσεώς Του εἰς Βιέννην, εἰς τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην τῆς προαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, πλήν ἄλλων καί πρός ἐμπέδωσιν τῆς ἐπί γῆς εἰρήνης καί ἐνίσχυσιν τῆς καταλλαγῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν εἰς τάς ταλαιπωρουμένας, ἰδίως, περιοχάς τῆς πολλαπλῶς δοκιμαζομένης ὑφηλίου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν, μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, οἱ μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βλάγκας καί τά μέλη τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου Κοντοσκαλίου ἐπαρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν διδασκαλισσῶν Ἐλλογ. κυριῶν Παναγιώτας Αὐγερινοῦ, Δήμητρας Ράπτη καί Χριστίνης Ντίζογλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Γαβριελάτου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Κεκάτου, Ἀντιδημάρχου Κεφαλληνίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Γιαννακοπούλου, Συμβολαιογράφου, ἐξ Ἀργοστολίου.  
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον  Καλαντζῆν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον - πρῴην Ὑπουργόν, ἐκ Καβάλας.   
     Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας. 
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Βρέττα, Θεολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀχιλλέως, Φοιτητοῦ Ἀρχαιολογίας, Εὐαγγελίας, Νομικοῦ, Ἀναστασίου, Φοιτητοῦ Ἐφηρμοσμένης Πληροφορικῆς, Χρήστου, Φοιτητοῦ Βιολογίας, καί Θεοδώρας – Μαρίας, μαθητρίας, καί Δημοσθένην Κακλαμᾶνον, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς εἰς τό Πανεπιστήμιον Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Doğan Başak, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Vedat Akçayöz, Ἐρευνητήν – Συγγραφέα, ἐκ Kars.  
  Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, ἐντεῦθεν.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, Στέλεχος τῆς Ἐπενδυτικῆς Τραπέζης «MUFG» ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ναυπλιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Μπίνη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Πουσκούλογλου καί Γεώργιον Ντεμίρ, Στελέχη τῆς Ἑταιρίας «Νew Ideas Productions», ἐντεῦθεν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ ἀντίτυπον ψηφιακοῦ αὐτῶν δίσκου (dvd). 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Nazan Yaşarbaş καί Eda Yaşar, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου «Erzurum Otizm Derneği».  
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδιωτικήν Ὑπάλληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Εὐθυμιάδου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Κανάρη, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πολύκαρπον Postalcı, Νεωκόρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.  
Tάς Εὐγεν. κυρίας Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, καί Sandra Ferreira, ἐκ Βραζιλίας. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Σταματίδου, μητρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀστιαρίου κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Δελφῶν Θεσσαλονίκης, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: