e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2018

Φαναριώτικα 2ας και 3ης Ιανουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 

Τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 2ας ἀρξαμένου μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´ καί ἄλλων κεκοιμημένων Ἱεραρχῶν καί ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Μονῆς καί τάς ἐν αὐτῇ διακονούσας ἀδελφάς καί τούς ὑπαλλήλους αὐτῆς, ἀντηλλάγησαν δέ σύντομοι προσφωνήσεις μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Ὑπευθύνου τοῦ ἱεροῦ τούτου σκηνώματος τῆς πίστεώς μας Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

* * * 

Ἀκολούθως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Του, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον καί συνεχάρη καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα. 

* * * 

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 3ης Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, μετέβη εἰς τήν Ἀστικήν Σχολήν Γαλατᾶ καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τούς μαθητάς Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους νέους τῆς Ὁμογενείας, ὡς καί τούς ἐξ Ἑλλάδος ἐνταῦθα παρεπιδημοῦντας νέους, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος», ἀποδωσάσης κατά τρόπον ὑποδειγματικόν ἑόρτια ᾄσματα. 
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ἀφιερωμένης εἰς τήν μνήμην τῆς μακαριστῆς Αἰκατερίνης Στάνιτς, δραστηρίου στελέχους ἐπί σειράν ἐτῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι.), συνδιοργανωθεῖσαν μετά τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ καί τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης, τοῦ νομίσματος λαχόντος εἰς τόν Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, ἐνῷ παραλλήλως διενεμήθησαν εἰς νέους τῆς Ὁμογενείας, σπουδάζοντας εἰς Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα, αἱ χορηγούμεναι εἰς αὐτούς ἀπό ἡμέτερα Ἱδρύματα ὑποτροφίαι. 

Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Καθηγητοῦ, Προέδρου τοῦ Σ.Υ.Ρ.Κ.Ι., τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ, τῆς Ἐλλογ. κ. Θεοδώρας Διακρούση, Καθηγητρίας, τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Ἀ. Ρομβοπούλου, ὡσαύτως Καθηγητρίας, θυγατρός τῆς ἀειμνήστου, ἐκ μέρους τοῦ Δ. Σ. τῆς Παιδοπόλεως, καί τῆς Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρας Μοροσίδου, Καθηγητρίας, ἐκ μέρους τῶν νέων τῆς ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ., ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς τηρήσεως τῶν ἐθίμων ὡς συστατικῆς πράξεως αὐτοπροσδιορισμοῦ τῆς Ρωμηοσύνης εἴς τε τό παρόν καί εἰς τό ἐπέκεινα καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ. 

Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῶν θεματικῶν ἑνοτήτων «Ὁ Πατριάρχης αὐτοβιογραφούμενος» καί «Φιλοξενία παιδιῶν τῆς Ὁμογενείας εἰς τήν Κατασκήνωσιν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας. 

* * * 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
     Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Χαραλάμπους Μαυρίδου, Κληρικοῦ τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς. 
     Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς κατ’ αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου, Φιλολόγου. 
     Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τζιάνταν, Ἀρχίατρον, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
     Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Λύρα, Στέλεχος τῆς Ναυτιλιακῆς Ἑταιρίας «Atlas Shipping Supply», ἐντεῦθεν. 
     Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Γρηγοριάδην, φοιτητήν Θεολογίας ἐν Βοστώνῃ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Πνευματικές αναζητήσειςΓέροντα, τι είναι η εξομολόγηση; 
Εξομολόγηση είναι το μυστήριο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει ανάπαυση στην ψυχή του, καθαρίζοντας την καρδιά του από ό,τι την βαραίνει.

Γιατί πρέπει να εξομολογούμαστε; 
Γιατί είναι ανάγκη στον άνθρωπο ο εσωτερικός καθαρισμός του. Για να μπορεί ο άνθρωπος να λειτουργεί σωστά, σύμφωνα με τον τρόπο που έχει πλασθεί από τον Θεό.

Τι σημαίνει εσωτερική κάθαρση; 
Είναι η καθαριότητα της ψυχής, δηλαδή η αφαίρεση κάθε κηλίδας ή αγκαθιού που έχει λερώσει ή πληγώσει την ψυχή.

Πώς μπορώ να καταλάβω ότι έχω καθαρίσει την ψυχή μου; 
Το καταλαβαίνεις από την καρδιά σου. Είναι καθαρή πλέον και χτυπά ελεύθερα, νιώθεις μόνο χαρά και αγάπη! Πετάς! Δεν σε αγγίζει τίποτα!

Τι κάνουμε λάθος με την εξομολόγηση; 
Το λάθος γίνεται όταν δεν εξομολογείσαι απλά και καθαρά τον λογισμό ή την αμαρτία σου, ώστε να ελαφρώσει η ψυχή σου. Συνήθως ζητάμε την επιβεβαίωση του λογισμού μας, αγνοώντας ότι αυξάνουμε έτσι το βάρος, κάνοντας πιο δύσκολη την μετάνοια. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; 
Αιτία είναι ο εγωισμός και η έλλειψη διαθέσεως. Αυτά τα δύο δημιουργούν την αδιαφορία, η οποία μας νεκρώνει τον νου και την καρδιά, ώστε να μην καταλαβαίνουμε τι κάνουμε και, ακόμη χειρότερα, να νομίζουμε ότι πράττουμε το σωστό, παρ' όλο που οδεύουμε προς την πνευματική μας απώλεια. Τότε αδικούμε ανθρώπους, το οποίο θεωρείται από τις πιο βαριές αμαρτίες!

Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να διορθώσουμε την κατάσταση; 
Πράγματι, το ερώτημα είναι «αν μπορούμε να κάνουμε κάτι» και όχι «αν πρέπει»! Στον πνευματικό αγώνα δεν υπάρχει «πρέπει», αλλά βούληση, «αγωνίζομαι διότι το θέλω», είναι τρόπος ζωής!

Ρωτούν πολλοί: «Γιατί εμείς που πηγαίνουμε "με τον Σταυρό στο χέρι" συναντούμε τόσες δυσκολίες, ενώ άλλοι "περνούν καλά"»; Κατ' αρχάς, το αν όντως πηγαίνουν καλά οι άλλοι, δεν το ξέρει κανείς, γιατί όλοι βλέπουμε μόνο επιφανειακά την κατάστασή τους. Αυτός, όμως, που πηγαίνει «με τον Σταυρό στο χέρι» το κάνει διότι το θέλει, διότι είναι επιλογή του. Θέλει να ζει με αυτόν τον τρόπο, δεν του το επιβάλλει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγει «τον Σταυρό στο χέρι» ως τρόπο ζωής! Δηλαδή να αγαπά, να συγχωρεί, να σκεπάζει, να μεταδίδει χαρά, να κάνει υπερβάσεις, να θυσιάζεται, να παρηγορεί. 

Συνεπώς, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να επανέλθουμε στην σωστή πορεία, ξεκινώντας πρώτα από τον εαυτό μας, κατά το «εις εαυτόν δε ελθών»! Τότε θα δούμε τον τρόπο ζωής που ακολουθούσαμε με δική μας επιλογή και επιθυμία, αλλά κάπου στην πορεία χάσαμε τον δρόμο μας!

Η αγάπη του Θεού είναι η απόδειξη και η σιγουριά μας. Ο Θεός μάς περιμένει υπομονετικά, σαν Στοργικός Πατέρας που είναι, να κατανοήσουμε το λάθος μας και να επιστρέψουμε σ' Αυτόν.

Βλέποντας την δική μας διάθεση και επιστροφή θα τρέξει και Αυτός να μας αγκαλιάσει, θεραπεύοντας κάθε πάθος και ασθένεια που μας προκάλεσε η αμαρτία. Θα μας θεραπεύσει με το μοναδικό φάρμακο που θεραπεύει και ανασταίνει, με την αγκαλιά Του!

Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου