e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018

Εκ Φαναρίου ειδήσεις 23ης και 24ης Φεβρουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησε:
     α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ,  κατά τήν Ἱ. Ἀκολουθίαν τῆς Α´ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Διευθυντής τοῦ Ἰδιαιτέρου Πατριαρχικοῦ Γραφείου, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίζοντι Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Θεοδώρων τῆς Κοινότητος Βλάγκας, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Γρηγόριος, Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἑορτῆς διά τήν πανηγυρίζουσαν Κοινότητα, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἐπῄνεσε τόν Σεβ. Ἐπόπτην διά τήν μετά ζήλου ἐπιτέλεσιν τῆς ἐν τῇ Περιφερείᾳ διακονίας του, ἀνεφέρθη, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπικειμένης μεταβάσεώς Του εἰς Βιέννην, εἰς τήν ἐπιτακτικήν ἀνάγκην τῆς προαγωγῆς τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, πλήν ἄλλων καί πρός ἐμπέδωσιν τῆς ἐπί γῆς εἰρήνης καί ἐνίσχυσιν τῆς καταλλαγῆς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, τῶν λαῶν καί τῶν πολιτισμῶν εἰς τάς ταλαιπωρουμένας, ἰδίως, περιοχάς τῆς πολλαπλῶς δοκιμαζομένης ὑφηλίου. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ καθ᾿ ἥν, μετά τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Χονδροπούλου, ἐκ μέρους τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, οἱ μαθηταί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Βλάγκας καί τά μέλη τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐργαστηρίου Κοντοσκαλίου ἐπαρουσίασαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, ὑπό τήν διεύθυνσιν τῶν διδασκαλισσῶν Ἐλλογ. κυριῶν Παναγιώτας Αὐγερινοῦ, Δήμητρας Ράπτη καί Χριστίνης Ντίζογλου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κεφαλληνίας κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Φωτίου Γαβριελάτου, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Κεκάτου, Ἀντιδημάρχου Κεφαλληνίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης Γιαννακοπούλου, Συμβολαιογράφου, ἐξ Ἀργοστολίου.  
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νικόδημον Ἀναγνωστόπουλον, Καθηγητήν, ἐκ Μ. Βρεταννίας. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Καισάριον Χρόνην, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Παλαιοῦ Μπάνιου Διπλοκιονίου, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον  Καλαντζῆν, Ἄρχοντα Ρεφερενδάριον - πρῴην Ὑπουργόν, ἐκ Καβάλας.   
     Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἐπαμεινώνδαν Πανταζόπουλον, Ἄρχοντα Ἀσηκρήτην, ἐξ Ἑλβετίας. 
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Συμεών Πασχαλίδην, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Βρέττα, Θεολόγου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ἀχιλλέως, Φοιτητοῦ Ἀρχαιολογίας, Εὐαγγελίας, Νομικοῦ, Ἀναστασίου, Φοιτητοῦ Ἐφηρμοσμένης Πληροφορικῆς, Χρήστου, Φοιτητοῦ Βιολογίας, καί Θεοδώρας – Μαρίας, μαθητρίας, καί Δημοσθένην Κακλαμᾶνον, Ἐπ. Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Κωνσταντῖνον Τρομπούκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν Ἰατρικῆς εἰς τό Πανεπιστήμιον Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Doğan Başak, Ἰατρόν, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Vedat Akçayöz, Ἐρευνητήν – Συγγραφέα, ἐκ Kars.  
  Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, ἐξ Ἀθηνῶν, λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ, καί τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Γκαλίτσην, ἐντεῦθεν.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Προκοπίου, Στέλεχος τῆς Ἐπενδυτικῆς Τραπέζης «MUFG» ἐκ Λονδίνου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Ναυπλιώτην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Μπίνη, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Κωνσταντῖνον Πουσκούλογλου καί Γεώργιον Ντεμίρ, Στελέχη τῆς Ἑταιρίας «Νew Ideas Productions», ἐντεῦθεν, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ ἀντίτυπον ψηφιακοῦ αὐτῶν δίσκου (dvd). 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, ἐπί τῇ ἀφυπηρετήσει αὐτοῦ. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Λαδᾶν, Ὑποψήφιον Διδάκτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Ἑλλάδα.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Nazan Yaşarbaş καί Eda Yaşar, Πρόεδρον καί Ἀντιπρόεδρον, ἀντιστοίχως, τοῦ Συλλόγου «Erzurum Otizm Derneği».  
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐσταθίαν Κομποθανάση, Ἰδιωτικήν Ὑπάλληλον, ἐξ Ὀρεστιάδος. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Εὐθυμιάδου, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Ἄσυλον τοῦ Παιδιοῦ», ἐκ Θεσσαλονίκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Κανάρη, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Πολύκαρπον Postalcı, Νεωκόρον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἐδιρνέκαπου, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.  
Tάς Εὐγεν. κυρίας Angela Caliaro, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Κινήσεως τῶν Φοκολάρι, καί Sandra Ferreira, ἐκ Βραζιλίας. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Μαρίας Σταματίδου, μητρός τοῦ Ἐντιμολ. Ἄρχοντος Ὀστιαρίου κ. Παύλου Σταματίδου, Προέδρου τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας – Θρᾴκης, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Μεταμορφώσεως Δελφῶν Θεσσαλονίκης, τήν Παρασκευήν, 23ην Φεβρουαρίου.  

O Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο


Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε σήμερα Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, στο Φανάρι, ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας Δημήτριος. 

Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας συνοδευόταν από τον Αρχιμ.Φώτιο Γαβριελάτο, Ιεροκήρυκα της Ι. Μητροπόλεως του, και τον Αντιδήμαρχο Κεφαλονιάς, κ. Ευάγγελο Κεκάτη, υπεύθυνο για τον τουρισμό, με την σύζυγό του. 

Αύριο, ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας θα λάβει μέρος στην Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, που θα τελεστεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, για την εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας και η οποία θα μεταδοθεί, σε απευθείας σύνδεση, από την ΕΡΤ3.

Μ. Εσπερινός για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και χειροθεσία νέου Άρχοντος Οφφικιάλιου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη [video]

Οικουμενικός Πατριάρχης: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φυλάσσει ως κόρην οφθαλμού την ιερά παρακαταθήκη της αποστολικής και πατερικής ορθοδόξου πίστεως


Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα τελέστηκε απόψε, Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, στο Φανάρι, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός για την εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.

Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος στον Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη, Πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

«Από της σήμερον, Εντιμολογιώτατε Άρχων, συγκαταλέγεσθε μεταξύ των οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου, οι οποίοι, καθ᾿ όλην την ιστορίαν της Μητρός Εκκλησίας, είχον ανεκτίμητον προσφοράν, την οποίαν συνεχίζουν, ευόρκως και αποτελεσματικώς, οι σύγχρονοι Άρχοντες, οι συγκροτούντες την ιδρυθείσαν υπό της ημετέρας Μετριότητος, άμα τη αναρρήσει ημών εις την καθέδραν Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, Αδελφότητα «Παναγία η Παμμακάριστος», μέλη της οποίας είναι οι ανά την οικουμένην οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πλην των εν Ηνωμέναις Πολιτείαις Αμερικής, οι οποίοι ανήκουν εις το «Τάγμα του Αγίου Ανδρέου». Οι Άρχοντες είναι πολύτιμοι συνεργάται ημών εις τα έργα διακονίας του ανθρώπου και του κόσμου, και υπερασπισταί των Δικαίων της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Είμεθα βέβαιοι, ότι και υμείς, Εντιμολογιώτατε, ο καθηγητής της Πατρολογίας και της Αγιολογίας εν τη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αξιόλογον ερευνητικόν, συγγραφικόν, εκδοτικόν και διοικητικόν έργον και με διεθνή παρουσίαν, συνεργάτης Ιερών Μητροπόλεων και Μονών, κεκοσμημένος πλέον με το υψηλόν οφφίκιον του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος, θα αναδειχθήτε άξιος της κλήσεως της Μητρός Εκκλησίας και της εμπιστοσύνης του Προκαθημένου της, και θα συνεχίσητε «καλών έργων προΐστασθαι», και δη από την πολυεύθυνον θέσιν του Διευθυντού του Πατριαρχικού ημών Ιδρύματος Πατερικών Μελετών», επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος προς τον τιμώμενο Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη.

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον είναι ο ύπατος θεσμός της Ορθοδοξίας. Φυλάσσει ως κόρην οφθαλμού την ιεράν παρακαταθήκην της αποστολικής και πατερικής ορθοδόξου πίστεως, ανεκτιμήτους παραδόσεις φιλοθείας και φιλανθρωπίας, επιτελεί θεοστηρίκτως και αποτελεσματικώς την διορθόδοξον και διαχριστιανικήν διακονίαν του, προωθεί τον διάλογον των θρησκειών, την ειρήνην και την αλληλεγγύην, δίδει ευθαρσώς την καλήν μαρτυρίαν έναντι των σημείων των καιρών, έναντι όλων των προκλήσεων και εξελίξεων, αι οποίαι απειλούν την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου και την ακεραιότητα της καλής λίαν δημιουργίας του Θεού. Αυτήν την Εκκλησίαν καλείσθε και υμείς να διακονήσητε», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και σημείωσε ότι με την απονομή της ιδιαίτερα τιμητικής διακρίσεως αναγνωρίζεται η προσφορά του τιμωμένου Πανεπιστημιακού Καθηγητή ενώ, συνάμα, αποτελεί και «πρόσκλησις, προτροπή και ενίσχυσις προς συνέχισιν και αύξησιν της θεαρέστου καρποφορίας και της ενθέου διακονίας της Εκκλησίας και του Γένους».

Στην αντιφώνησή του, ο Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης, ευχαρίστησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη δεύτερη μεγάλη τιμή που του επιφύλαξε, ύστερα και από τον διορισμό του ως Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών. 

«Εν εξομολογήσει Σας καταθέτω, Παναγιώτατε, τούτη την ιερή όσο και ύψιστη για την ελαχιστότητά μου στιγμή, ότι κάθε φορά που εισέρχομαι στον περίβολο του ιερού Φαναρίου, αφήνοντας δεξιά μου τη σφαλισμένη Πόρτα του μαρτυρικού Πατριάρχη, και συναντώ τους εργάτες του ιερού αμπελώνος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και πρωτίστως Εσάς, Παναγιώτατε, που με σπάνια, ακαταπόνητη αίσθηση της ευθύνης Σας έναντι της Εκκλησίας και του σύγχρονου κόσμου διακονείτε καθημέραν το γεγονός της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου, αναφωνώ το του Πέτρου· «Καλόν εστίν ημάς ώδε είναι»! Εδώ όπου βιώνεται το Μαρτύριο της συνειδήσεως και η μαρτυρία του Ονόματος του Χριστού από μία Εκκλησία «που η ιστορία την συνέτριψε, αλλά η οποία, για όποιον βλέπει με την καρδιά, ξέρει να δίνει στην Ανάσταση απεριόριστη σπουδαιότητα», για να δανειστώ τους λόγους του μεγάλου Γάλλου Ορθόδοξου θεολόγου του εικοστού αιώνος Olivier Clement στο βιβλίο, Η αλήθεια ελευθερώσει υμάς, Παναγιώτατε», είπε ο νέος Άρχων, Καθ. Συμεών Πασχαλίδης και συνέχισε: «Και αισθάνομαι ιδιαίτερη την ευλογία που επιλέξατε το γεγονός της χειροθεσίας μου να τελεσθεί, Παναγιώτατε, στο Κέντρο της κατά την Οικουμένην Ορθοδοξίας, τον Ιερό Πατριαρχικό Ναό, κατά την εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας.[...] Παναγιώτατε, θα επαναλάβω ενώπιόν Σας ότι η ανάθεση της διευθύνσεως του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, μετά από πενήντα χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και ποικίλης επιστημονικής και εκκλησιαστικής προσφοράς, συνιστά για την ελαχιστότητά μου όλως ιδιαίτερη τιμή αλλά και πολυεύθυνη αποστολή, την οποία αποδέχθηκα και στην οποία θα ανταποκριθώ, συν Θεώ, με όλες μου τις δυνάμεις, σε αγαστή συνεργασία με τον Θεοφιλέστατο Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής των Βλατάδων και Πρόεδρο του Ιδρύματος, Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο, και με ακλόνητη αφοσίωση και πίστη προς την Μητέρα Εκκλησίαν και τους σκοπούς του Πατριαρχικού Ιδρύματος.». 

Κατά τον Μ.Εσπερινό παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Μητροπολίτες Γέρων Δέρκων Απόστολος, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου Στέφανος, Προύσης Ελπιδοφόρος, Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός, Άρχοντες Οφφικιάλιοι του Θρόνου, η σύζυγος και τα παιδιά του νέου Άρχοντος, καθώς και πλήθος πιστών.


Πατριαρχική Χοροστασία στον Ναό των Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας Κ/Πόλεως


Σήμερα το πρωί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε στη Θεία Λειτουργία, για την εορτή του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, που τελέστηκε στον πανηγυρίζοντα Ι.Ναό Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας.

Καλωσορίζοντας τον Πατριάρχη στην ιστορική αυτή Κοινότητα της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, Επόπτης της Περιφέρειας Υψωμαθείων, αναφέρθηκε στον προστάτη της Κοινότητας, Άγιο Μάρτυρα Θεόδωρο τον Τύρωνα, ο οποίος «δεν εγκαταλείπει την υπό την σκέπη του ευρισκομένη αυτή Κοινότητα, όπως ακριβώς δεν την εγκατέλειψε και τα δύσκολα χρόνια της ολοκληρωτικής καταστροφής του Ναού του. Και ιδού η απόδειξις, το θαύμα. Ο Ναός στέκεται και υπάρχει σήμερα. Όχι βέβαια στην παλαιά του αίγλη, αλλά στέκεται. Και από το εδώ σκήνωμα του, ο Άγιος, μας ευλογεί και κοινωνεί μαζί μας σε κάθε λατρευτική σύναξη, και κυρίως στη θεία λειτουργία, όπου κοινωνούμε με όλους τους Αγίους». Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας, αναφέρθηκε στο μαρτύριο και τη θυσία του Αγίου Θεοδώρου αλλά και όλων των Αγίων. «Οι Άγιοι αγαπούν τον Θεό, τον Άνθρωπο και ολόκληρη την Κτίση. Να δοξολογούμε τον άγιο Θεό διότι έχουμε την αγαπητική προστασία των Αγίων μας. Να έχουμε, όπως οι Άγιοι, αληθινή πίστη και εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Και έτσι, είμεθα βέβαιοι ότι είναι μεγάλα τα της Πίστεως κατορθώματα. Κατόρθωμα Πίστεως και εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού δεν είναι η συνεχής, αδιάκοπη και ευλογημένη ύπαρξις του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου; Όποιος πιστεύει στον αναστάντα Θεό, πιστεύει στη λύτρωση από τα φθοροποιά στοιχεία, που δημιούργησε η αμαρτία», πρόσθεσε ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο της Κοινότητας Βλάγκας, «η οποία πορεύεται με πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια και αγάπη του αγίου Θεού».

Στην αντιφώνηση του ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε το έργο που πραγματοποιείται στην Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων Βλάγκας, με την καθοδήγηση του Μητροπολίτου Σηλυβρίας και την συμβολή του Ιερού Κλήρου και των Κοινοτικών παραγόντων. «Θαυμάζω τον αγώνα σας διότι γίνεται ένα ανακαινιστικόν έργον το οποίον οφείλεται εις την πίστιν, εις τον ζήλον και εις την προσπάθειαν όλων των παραγόντων και των φορέων αυτής εδώ και των πέριξ Κοινοτήτων υπό την κατεύθυνση του Επόπτου», είπε επιδοκιμαστικά ο Οικουμενικός Πατριάρχης και αναφέρθηκε στη σημασία του εορτασμού της Κυριακής της Ορθοδοξίας. «Θα εορτάσουμε όλοι μαζί την μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, την κατίσχυσιν της Ορθοδοξίας επί της εικονομαχίας, επί των αιρέσεων ευρύτερα. Και θα δοξάσουμε τον Θεό διότι μας αξιώνει να έχουμε γεννηθεί, να έχουμε βαπτιστεί, να ζούμε μέσα εις τους ευλογημένους κόλπους της Ορθοδοξίας. Είναι μεγάλο προνόμιον και μεγάλη ευλογία, ασχέτως αν δεν το συνειδητοποιούμε πάντοτε και δεν ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτήν την ξεχωριστή ευλογίαν».

Ακολούθως, στην Κοινοτική Αίθουσα, παρακολούθησε θεατρική παράσταση μικρών μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της Βλάγκας και του Ζαππείου. 

Μετάδοση του Φωτός του Χριστού

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
της Κυριακής Α΄ Νηστειών ή της Ορθοδοξίας
25 Φεβρουαρίου 2018
(Ιωαν. α΄ 44-52)


Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης

Μέγας ο ζήλος και η εσωτερική φλόγα του Φιλίππου. Αρχικά, μαθητής του Ιωάννη του Βαπτιστή, ακολούθησε ολοπρόθυμα τον Ιησού πλημμυρισμένος από χαρά και ενθουσιασμό. Δεν χρειάστηκε ούτε αναζήτησε αποδείξεις ή σχοινοτενείς συζητήσεις, για να πεισθεί για την θεότητα του Κυρίου και την αλήθεια των λόγων Του. Κατάλαβε αμέσως ότι είναι ο προαναγγελθείς, από τους αρχαίους Παλαιοδιαθηκικούς Προφήτες και τον Ιωάννη, Μεσσίας. Και δεν αρκέστηκε μονάχα στο να γίνει ο ίδιος μαθητής Του, αλλά επεδίωξε να προσελκύσει και άλλους δίπλα στον Χριστό. Έτσι, έσπευσε σε συνάντηση του Ναθαναήλ.

Ο Ναθαναήλ, αρχικά, υπήρξε δύσπιστος και επιφυλακτικός. Αυτό είναι θεμιτό και ανθρώπινο και τούτο συχνά χαρακτηρίζει την ανθρώπινη φύση. Το αθέμιτο είναι, όταν από την επιφυλακτικότητα φθάσουμε στην κακοπιστία και την πεισματική άρνηση.

Είναι ανάγκη ο άνθρωπος, ο οποίος βαδίζει στον δρόμο του Θεού, να χαρακτηρίζεται πάντοτε από διαλλακτικότητα και καλοπιστία, ακριβώς όπως ο Ναθαναήλ. Αυτός, καίτοι είχε τις επιφυλάξεις του, δέχθηκε πρόθυμα την πρόσκληση του Φιλίππου να συναντήσει τον Κύριο, χωρίς να ζητάει φιλοσοφικά επιχειρήματα και λογικές αποδείξεις, αναλώνοντας τον εαυτό του σε ατέρμονες και δίχως νόημα συζητήσεις.

Μεγάλα παραδείγματα, λοιπόν, για όλους εμάς, συνιστούν, τόσον ο Φίλιππος όσο και ο Ναθαναήλ. Ο μεν Φίλιππος, για τον πόθο και τον ζήλο του να οδηγήσει κι άλλους συνανθρώπους του στην θέωση, χωρίς να κρατάει την χάρη του Θεού, ζηλότυπα και εγωιστικά, μόνον για τον εαυτό του. Ο δε Ναθαναήλ, ως ύψιστο παράδειγμα καλοπιστίας, ανιδιοτέλειας, ευγένειας, ευσέβειας και ένθεου ζήλου να γνωρίσει την υπέρτατη αλήθεια του Ευαγγελίου. Και όταν συναντήθηκε τελικά και γνώρισε τον Ιησού, άκουσε από τον ίδιο τον Σωτήρα πράγματα τα οποία θαύμασε, προετοιμάζοντας τον εαυτό του για όλα τα θαυμάσια, τα οποία κατόπιν είπε κι έπραξε ο Κύριος και των οποίων υπήρξε αδιάψευστος, αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας.

Ας βοηθήσουμε, λοιπόν, και εμείς τους πεπλανημένους αδελφούς μας, να γνωρίσουν το φως του Χριστού, διότι πολλοί και άλλοι, όπως ο Ναθανήλ, περιμένουν πολλά από εμάς. Γένοιτο!