e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου 26ης Ιουλίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς, ἐχοροστάτησε κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Πικριδίου, τήν Παρασκευήν, 26ην Ἰουλίου 2019, καθ' ἥν ἐτέλεσεν ἀρτοκλασίαν ὑπέρ τῶν μελῶν τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας, τόν δέ θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ἀέτιος Νικηφόρος. 

Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐτέλεσε τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κυροῦ Δοσιθέου, ὅστις εἶχεν ἐνταφιασθῆ ἐν τῷ Κοιμητηρίῳ τῆς Κοινότητος ταύτης καί ἀργότερον τά ὀστά αὐτοῦ μετεφέρθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα. Ὁ ἀοίδιμος λόγιος Πατριάρχης διεκρίνετο διά τήν ἰσχυράν καί ὀρθήν ἐκκλησιολογικήν συνείδησιν καί τό φρόνημα αὐτοῦ περί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως.

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ ὡμίλησαν καταλλήλως, ὁ Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύων Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Σαμουήλ Ἐφές καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ πρός τόν ἐπί σειράν ἐτῶν εὐόρκως ὑπηρετοῦντα ἐν τῷ Ναῷ τούτῳ τάς λατρευτικάς καί πνευματικάς ἀνάγκας τῶν ἐνταῦθα Ρουμάνων πιστῶν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Σέργιον Vlad. Ἀκόμη, ἐξῇρε τήν ἀμέριστον ποιμαντικήν φροντῖδα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου πρός πάντας τούς ἐν τοῖς ὁρίοις τῆς δικαιοδοσίας αὐτοῦ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ἀνεξαρτήτως καταγωγῆς καί ἐθνικότητος.

Ἐκκλησιάσθησαν ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, ὁ Ἐντιμ. κ. Alexandru Opaschi, Πρόξενος τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, πιστοί ἐντεῦθεν, ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρουμανικῆς Παροικίας καί προσκυνηταί ἐξ Ἑλλάδος. 

*  *  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ,  ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόραν, εὐχηθείς αὐτῷ ἀδελφικῶς τά εἰκότα, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.    

*  *  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, Κληρικόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Γρηγόριον Παπαθωμᾶν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐλλογ. κ.κ. Ἀποστόλου Νικολαΐδου, Κοσμήτορος αὐτῆς, Κωνσταντίνου Κορναράκη, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ, καί Σταύρου Γιαγκάζογλου, Επικούρου Καθηγητοῦ αὐτῆς.  
- Τήν Εὐγεν. κ. Παρασκευήν Τζεβελέκη, ἄρτι διορισθεῖσαν εἰς τήν ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείαν τῆς Ἑλλάδος, ἥτις ἔλαβε τάς σεπτάς Πατριαχικάς εὐχάς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ὀνοματηρίοις αὐτῆς.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Θεόδωρον Ἀλεξόπουλον, Θεολόγον, Καθηγητήν ἐν Βιέννῃ.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Παπαηλίαν, Σύμβουλον Ἐπιχειρήσεων, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Τήν Εὐγεν. κ. Εὐαγγελίαν Τάση, μέλος τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου Καναδᾶ.  
 
*  *  *  *


Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 24ης Ἰουνίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη προσκυνηματικῶς εἰς Σαράντα Ἐκκλησίας τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Ἀνδρέου καί Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, καί κ. Στυλιανοῦ Γκιουλγκιούν, Κοινοτικοῦ παράγοντος, ἐντεῦθεν.

Τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τούς συνοδούς Αὐτοῦ ὑπεδέχθη λίαν φιλοφρόνως ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως Ἐντιμ. κ. Mehmet Siyam Kesimoğlu, μετά τῶν Ἀντιδημάρχων αὐτοῦ, οἵτινες καί ἐξενάγησαν Αὐτόν εἰς τά ἀξιοθέατα τῆς Πόλεως καί τήν παλαιάν Συνοικίαν τῶν Ρωμηῶν κατοίκων αὐτῆς.

Ὁ κ. Δήμαρχος ἀνεκοίνωσεν εἰς τόν Παναγιώτατον ὅτι ἡ ὑπ’αὐτόν Δημοτική Ἀρχή προτίθεται νά ἐπισκευάσῃ Ναόν τοῦ Ρωμαίηκου συνοικισμοῦ, ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς προστασίας καί ἀναδείξεως τῆς πολιτιστικῆς κληρονομίας τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν. Ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα καί ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: