e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2020

Δελτίο ειδήσεων εκ Φαναρίου, 1-3 Ιανουαρίου 2020

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 
Τό ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξαμένου μηνός Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἐν αὐτῇ ἀναπαυομένου ἀοιδίμου προκατόχου Του Πατριάρχου Βασιλείου τοῦ Γ´. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 2αν ἰδίου, παρέθεσε γεῦμα εἰς τήν Πατριαρχικήν ἑόρτιον Τράπεζαν πρός τούς ἐν τῇ Πόλει Ἐντιμολογιωτάτους Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τήν δ’ ἑπομένην, Παρασκευήν, 3ην ἰδίου, πρός Κοινοτικούς Παράγοντας τῆς Ὁμογενείας, ἰδιαιτέρως ὑποστηρίζοντας τό ἔργον τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης. 
* * * 
Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 3ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου, μετέβη εἰς τό Ζωγράφειον Λύκειον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν νεότητα τῆς Ὁμογενείας, μέ τήν συμμετοχήν ὁμίλου νέων τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), φιλοξενουμένων εἰς τήν Πόλιν κατά τήν περιόδον τῶν ἑορτῶν, καί τῆς γυναικείας Χορῳδίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως «Ἁγία Κασσιανή ἡ Ὑμνογράφος».
* * *
Κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκδηλώσεως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν Ἁγιοβασιλόπιτταν τῆς Παιδοπόλεως Πρώτης καί διένειμεν ἐνθύμια εἰς τούς προσελθόντας νέους. 
Μετά τούς χαιρετισμούς τοῦ Ἐντιμολ. Μ. Ρεφερενδαρίου κ. Ἰωάννου Δεμιρτζόγλου, Διευθυντοῦ τοῦ Ζωγραφείου, καί τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀδαμαντίου Κομβοπούλου, ἐκ μέρους τῆς Παιδοπόλεως, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν σημασίαν τῆς ἀγωγῆς καί τῆς ἐκπαιδεύσεως διά τάς νέας γενεάς πρός συνέχισιν καί ὑπεράσπισιν τῆς ἀνεκτιμήτου Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῶν ζωτικῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους καί συγχαρείς πάντας τούς καθ’ οἱονδήποτε τρόπον συμβαλόντας εἰς τήν πραγματοποίησιν τῆς ἑορτίου ταύτης ἐκδηλώσεως, ἰδιαιτέρως δέ τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν καί τούς φιλοπολίτας συνεργάτας αὐτοῦ. 
Εἰς τήν ἐκδήλωσιν ταύτην, καθ’ ἥν προεβλήθησαν διαφάνειαι ἐπί τῆς θεματικῆς ἑνότητος «Σύντομη ἀνασκόπηση τῆς κατασκηνωτικῆς περιόδου Ἰουλίου – Αὐγούστου 2019», παρέστησαν ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Κοινοτικοί Παράγοντες καί μέλη τῆς Ὁμογενείας. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυρηνείας κ. Χρυσόστομον, ἐκ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας Κύπρου. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνον, μετά τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐπιφανίου Ἀρβανίτου, Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Χρυσοστόμου, ἐκ τοῦ Κελλίου τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Δ. Σ. τῆς Κοινότητος αὐτῶν, καί Kenan Gürdal, Ἀντιπροέδρου αὐτοῦ, ἐκφράσαντας τάς συγχαρητηρίους εὐχάς των ἐπί ταῖς ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τῷ Νέῳ Ἔτει. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Εἰρηναῖον Λαφτσῆν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σωκράτους Βουλγαράκη, τῆς Εὐλαβ. συζύγου αὐτοῦ Αἰκατερίνης Γατίδου καί τῶν τέκνων αὐτῶν Χρήστου, Σεβαστιανῆς καί Λαμπριανῆς. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Μ.τ.Χ.Ε., μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Κυριακόν Παπαδόπουλον, Καθηγητήν Μαθηματικῶν ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τοῦ Κουβέιτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χρόνην, Ἀξιωματικόν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀεροπορίας ἐ.ἀ., ἐκ Βόλου. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τασσελαρίδην, μετά τῆς θυγατρός του Εὐγεν. δίδος Στεφανίας, Ψυχολόγου, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Μουσικολ. Ἱεροψάλτας κ.κ. Κυριακόν Κώσταν, ἐκ Λευκωσίας, Θεόδωρον Μανιάτην, ἐκ Λέσβου, Σπυρίδωνα Τσιαμίταν, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως, Ἠλίαν Χατζηλίαν, Βασίλειον καί Ἀρσένιον Βλαχόπουλον, αὐταδέλφους, ἐκ Θεσσαλονίκης, λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῆς διακονίας των παρά τοῖς Ἱ. Ἀναλογίοις τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως κατά τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον.
- Τήν Εὐγεν. κ. Καλλιόπην Τεκίρνταγ, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Πεττεμερίδην, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης Παναγιωτοπούλου, Φιλολόγου, ἐκ Παρισίων. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Κουνάλη, Ἱεροκήρυκος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, τοῦ Δήμου Μίνωα Πεδιάδος καί τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἀρκαλοχωρίου τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας, ἐν τῷ ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολιτιστικῷ Πολυκέντρῳ, τήν Πέμπτην, 2αν Ἰανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: