e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Η ενσάρκωση της Παραμυθίας


Επίκαιρες σκέψεις του Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

«Πώς εξείπω το μέγα Μυστήριον; ο άσαρκος σαρκούται∙ ο Λόγος παχύνεται∙ ο αόρατος οράται και ο αναφής ψηλαφάται∙ και ο άναρχος άρχεται. Ο Υιός του Θεού, ανθρώπου Υιός γίνεται. Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο αυτός, και εις τους αιώνας».
[Στιχηρόν Ιδιόμελον, ποίημα Ιωάννου Μοναχού 26ης Δεκεμβρίου]

Ο σύγχρονος κόσμος, πτωχός και πένης σε όλα τα επίπεδα του βίου του, καλείται να εορτάσει για μιαν ακόμη φορά την Θεία Γέννα. Το να εορτάζει κανείς στον καιρό και στον τόπο της Κατάθλιψης και του Θυμού αποτελεί άθλο ή και πρόκληση. Στον καιρό της Κρίσης και της κοινωνικο-οικονομικής τρομοκρατίας, που υφιστάμεθα, απαιτείται -λένε πολλοί- να κουρνιάζει κανείς στον εαυτό του, αναμένοντας ιδείν το τέλος…

Λίγο πριν από την έλευση του Χριστού

Εόρτιες σκέψεις του π. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΕΣΗ 

Λίγες μέρες απομένουν μέχρι να φτάσουμε στη μέρα που ο Χριστός θα ξανάρθει. Άλλη μια φορά θα προετοιμαστούμε για τον ερχομό Του. 

Ο Χριστός έρχεται για την λύτρωση όλου του ανθρωπίνου γένους, την ανακούφιση «των κοπιώντων και πεφορτισμένων» (Ματθ. ια΄, 28). 

MESSAGGIO PATRIARCALE PER IL NATALE


+ B A R T O L O M E O
PER MISERICORDIA DI DIO ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI,
NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO
A TUTTO IL PLEROMA DELLA CHIESA
GRAZIA, MISERICORDIA E PACE
DA CRISTO SALVATORE NATO A BETLEMME

***

Fratelli Concelebranti e Figli benedetti,

Essendo giunti di nuovo alla festa piena di luce della nascita secondo la carne di Cristo Salvatore, colui che ci osserva dall’alto, glorifichiamo con salmi e con inni il suo nome sovraceleste. La Incarnazione del pre-eterno Logos di Dio è “il principio della nostra salvezza”, il “mistero di sempre” oltre la ragione della comunione divino-umana. Dio, - come dice in modo splendido San Massimo il Confessore, - “in quanto amico degli uomini, essendo divenuto veramente uomo dall’essenza dell’uomo, senza avere rivelato il modo di come divenne uomo, rimane per sempre: infatti è divenuto uomo a favore dell’uomo”.[1]

ENSIKLIK KEPATRIARKHAN BAGI PESTA NATAL 2021


✠ B A R T H O L O M E U S

OLEH BELAS KASIH ALLAH USKUP AGUNG KONSTANTINOPEL-ROMA BARU DAN PATRIARK EKUMENIKAL

KEPADA PEMILIK GEREJA

RAHMAT, PENGASIHAN DAN DAMAI

DARI KRISTUS SANG JURUSELAMAT LAHIR DI BETHLEHEM

***

Saudara-saudara seperayaan dan anak-anak yang diberkati,

Setelah sekali lagi tiba di pesta yang penuh kesemarakan atas Kelahiran dalam daging Juruselamat kita Kristus, yang mengunjungi kita dari tempat tinggi, kita memuliakan dengan mazmur dan puji-pujian nama surgawi-Nya. Inkarnasi Sang Firman dari Allah yang pra-kekal adalah "mahkota keselamatan kita", "misteri abadi" dari persekutuan ilahi-manusia yang melampaui semua akal. Seperti yang dikatakan dengan eloknya oleh St. Maximus Sang Pengaku Iman, “sebagai Tuhan yang pengasih, Dia benar-benar menjadi manusia dengan mengambil kodrat umat manusia, meskipun cara Dia menjadi manusia akan selalu tetap tak terlukiskan; Dia menjadi manusia dengan cara yang melampaui kemanusiaan.”

Message patriarcal diffusé à l’occasion de Noël


† BARTHOLOMAIOS

par la grâce de Dieu Archevêque de Constantinople - 

Nouvelle Rome, et Patriarche Œcuménique,

à tout le plérôme de l’ Eglise 
grâce,
miséricorde et paix du Christ Sauveur né à Bethléem

* * *

Frères concélébrant et enfants bénis,
Étant encore une fois parvenus à la fête radieuse de la Nativité dans la chair de notre Seigneur Jésus qui nous visita d’en haut, nous rendons gloire en chantant des hymnes et des psaumes à Son nom au-dessus du ciel. L’incarnation du Verbe éternel de Dieu est « l’essence de notre salut », le « mystère perpétuel » de la communion divino-humaine qui dépasse notre entendement. Comme saint Maxime de Confesseur le dit merveilleusement, Dieu « en ami des hommes, de la substance humaine étant véritablement devenu homme, ne manifestant à jamais façon dont il l’est, car il est devenu homme au-delá de la condition humaine »[1].

Рождественско послание на Вселенския патриарх Вартоломей


Патриаршеско изявление
по случай Рождество Христово


† В А Р Т О Л О М Е Й
ПО МИЛОСТ БОЖИЯ АРХИЕПИСКОП НА КОНСТАНТИНОПОЛ -
НОВИЯ РИМ И ВСЕЛЕНСКИ ПАТРИАРХ

С ЦЯЛОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЪРКВАТА ДА Е
БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР
ОТ РОДЕНИЯ ВЪВ ВИТЛЕЕМ СПАСИТЕЛ ХРИСТОС

* * *

Братя съслужители и благословени чада,

Стигнали отново до пресветлия празник на Раждането в плът на снизходилия при нас от висините Спасител Христос, ние с псалми и химни прославяме Неговото свръхнебесно име. Въплъщението на предвечното Слово Божие е „главната същност на нашето спасение“, неизказуемото „вечно тайнство“ на богочовешкото общение. Господ, както превъзходно се изразява свети Максим Изповедник, „бидейки човеколюбец заради човеците стана истински човек от същност човешка, а по какъв начин стана човек остава напълно неявено; защото Той стана човек превише човека“[1].

PATRIARCHAL ENCYCLICAL FOR CHRISTMAS 2021


+ B A R T H O L O M E W
BY GOD’S MERCY ARCHBISHOP OF CONSTANTINOPLE-NEW ROME
AND ECUMENICAL PATRIARCH
TO ALL THE PLENITUDE OF THE CHURCH
GRACE, MERCY AND PEACE
FROM THE SAVIOR CHRIST BORN IN BETHLEHEM
* * *

Brother concelebrants and blessed children,

Having once again arrived at the splendid feast of the Nativity in the flesh of our Savior Christ , who visited us from the heights, we glorify with psalms and hymns His all-heavenly name. The Incarnation of the pre-eternal Word of God is “the crowning of our salvation,” the “eternal mystery” of divine-human communion that transcends all reason. As St. Maximus the Confessor says so eloquently, “as a loving God, He truly became human assuming the essence of humankind, although the manner in which He became human will always remain ineffable; He became human in a manner that transcends humanity.”[1]

Πατριαρχική Απόδειξις για τα Χριστούγεννα 2021 ρουμανιστί


† BARTOLOMEU
DIN MILA LUI DUMNEZEU ARHIEPISCOP AL CONSTANTINOPOLULUI
NOUA ROMĂ ȘI PATRIARH ECUMENIC
ÎNTREGII PLEROME A BISERICII HAR, MILĂ ȘI PACE
DE LA MÂNTUITORUL IISUS HRISTOS NĂSCUT ÎN BETHLEEM

Frați împreună slujitori și iubiți fii,

Ajunși din nou la praznicul prealuminat al Nașterii după trup a Celui Care ne-a cercetat de Sus, a Mântuitorului Hristos, slăvim în psalmi și cântări Numele Său cel mai presus de ceruri. Întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, Cel mai înainte de veci, este „împlinirea mântuirii noastre”, „taina veșnică“ cea mai presus de minte a comuniunii lui Dumnezeu cu omul. Dumnezeu, după cum în chip minunat spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, „ca și un Milostiv, s-a făcut cu adevărat om luând firea umană, cât despre modul în care s-a făcut om rămâne pentru totdeauna cu neputință de exprimat, Cel mai presus de om s-a făcut așadar om“[1].

Χριστούγεννα: Η προσδοκία των εθνών και των παιδιών!

Γράφει ο Μελιστής

Για άλλη μια χρονιά βρισκόμαστε στην τροχιά της προετοιμασίας για την εορτή των Χριστουγέννων. Ήδη, γιορτάσαμε την Κυριακή προ της μεγάλης εορτής, κατά την οποία θυμηθήκαμε αξιοχρέως και τιμητικώς όλων «τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπό Ἀδάμ ἕως καί Ἰωσήφ τοῦ μνήστορος», μαζί με τους Προφήτες, ακούσαμε μακρύ κατάλογο γενεαλογικό, πλήθος ονομάτων Προπατόρων και Πατριαρχών, και εισήλθαμε στην ολιγοήμερη αλλά πάντερπνη και τόσο γλυκιά περίοδο των λεγόμενων «προεορτίων». Σε αυτήν, προετοιμαζόμαστε όπως η Βηθλεέμ και ευτρεπιζόμαστε όπως ο Εφραθά, κατά το προεόρτιο απολυτίκιο. Ας προσέξουμε, ότι η υμνολογία αυτών των ημερών έχει χαρακτήρα ιδιαιτέρως προτρεπτικό-επιτακτικό: προεξάρχουν τα ρήματα προετοιμασίας : ευτρεπίζου, ευπρεπίζου, ανακαινίσθητι, υπόδεξαι κλπ και μάλιστα σε έγκλιση προστακτική !

Πατριαρχική Απόδειξις επί τοις Χριστουγέννοις 2021

 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *
Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα τέκνα,
Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον», τό ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεανθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει μέ ὑπέροχον τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς ἀνθρώπου οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε τρόπον μένει διὰ παντὸς ἔχων ἀνέκφαντον· ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος»[1].

Νέος Διάκονος στους Αγ. Πάντες Camden Town Λονδίνου

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων Πάντων Camden Town λειτούργησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Κυριακή προ των Χριστουγέννων.

Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος και ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού κ. Γεώργιος Ζαφειράκος, τον οποίο ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος για την επέτειο 48 χρόνων ιεροσύνης.

Ο Σεβ. κ. Νικήτας παρουσίασε επίσης στους πιστούς τον νέο Διάκονο που θα υπηρετεί στον Ι. Ναό, κ. Κωνσταντίνο Μαμούρη, στον οποίο επίσης ευχήθηκε ευλογημένη διακονία, δύναμη και υπομονή.

"Lectures Αληθώς": Η δασολόγος Μαρία Δίου μιλά για το Δέντρο των Χριστουγέννων [πρεμιέρα: 22.12.2021, 20:00]

Η νέα τηλε-διάλεξη του "Lectures Αληθώς", δηλαδή της διαδικτυακής έκφρασης του Μορφωτικού Κέντρου Λόγου "Αληθώς" κατ' αυτό το β΄ έτος της Πανδημίας, είναι ήδη προγραμματισμένη.

Φιλοξενούμενη ομιλήτρια θα είναι η κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΥ, πτυχιούχος Δασολογίας - Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων - Δασοπόνος, η οποία θα παρουσιάσει το επίκαιρο θέμα: "ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ"

Η πρεμιέρα της ομιλίας της κ. Δίου θα γίνει την Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2021, στις 8 το βράδυ μες από το κανάλι του "Αληθώς" στο YouTube. Μετά την πρεμιέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν στην ίδια θέση του καναλιού να την βλέπουν μόνιμα!

Μείνετε συντονισμένοι στο "Lectures Αληθώς"!