e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

Περί θρησκευτικής θεατρολογίας

 

Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Εἴθισται, εὐτυχῶς, παλαιόθεν εἰς διαφόρους τόπους καί θεσμούς ἱερούς καί μή νά συμβαίνουν γεγονότα εὐτράπελα προκαλοῦντα συχνάκις θυμηδίαν ἤ καί γοερούς κλαυθμούς.

            Καί αὐτά, ὡς μή ὤφελεν, διακοσμοῦν πολυχρώμως καί γελοιογραφικῶς τόν κόσμον, ἐντός τῆς παραλογικῆς, ἰδία κατά τάς ἡμέρας μας, πολυκοσμικῆς ἀτμοσφαίρας ἔνθα ζῶσιν καί ἀναπνέουν πλείστοι ὅσοι ἀδιαφόρως θεώμενοι τά λαμβάνοντα χώραν ὡς λίαν φυσικά καί ἀποδεκτά.

            Οἱ καραγκιοζοπαίχται δέ οὗτοι διαβιοῦν ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει καί δή ἐντονότερον ἀπό ἄλλας ἐποχάς, διά νά ἀποδείξουν ὡς συνήθως, ὅτι τά πάντα ἔχουσιν λίαν καλῶς. Οἱ πολλάκις δέ καρεκλοκένταυροι οὗτοι διάγοντες βίον ἀνέφελον κατά τό “φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γάρ ἀποθνήσκομεν” διά νά κρίνονται ἐμφαντικῶς διά τόν κορεσμόν τῆς κοιλίας καί τῶν παρ’ αὐτήν ἐδεσματολογικῶς καί ἄλλως, διασκεδάζοντες καί ἐμπαίζοντες τούς πάντες καί τά πάντα, ἐπί τῇ βάσει μάλιστα παραδοσιακῶν καί μή δῆθεν ἀρχῶν, δωρημάτων τῆς “ἐλευθερίας” τοῦ ἀτόμου.

            Πολλά δέ ἀρνία “ἄκακα” χαίρονται καί ἀπολαμβάνουν τά τεκταινόμενα ὑπό τῶν λαμπρῶν, πρωτογνώρων καί εὐρηματικῶν ὁραμάτων καί ἀκουσμάτων τούτων. Οὐκ ὀλίγα ὅμως ἐξ αὐτῶν βραδέως ἀφυπνίζονται. Ἀς ἔχουσιν λοιπόν οἱ ἁρμόδιοι φύλακες τοῦτο ὑπ’ ὄψιν των, διότι αἱ συνέπειαι δέν θά εἶναι εὐχάριστοι οὐδαμῶς! Πρβλ. τόν ἀποχριστιανισμόν τῆς Δύσεως, λόγῳ τῆς ἀναξιοπιστίας τῶν θρησκειῶν, ἔνθα χιλιάδες πιστῶν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς καί Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας διαγράφονται ἐκ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καταλόγων. Ἀσφαλῶς δέ πάντα ταύτα οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουσιν πρός τὀ “ΑΓΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ” περί του ὁποίου ὡμίλει ὁ διαπρεπής καθηγητής μου H. Sedlmayr, γράφων διά τόν περίφημoν Ναόν τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας.

            Καί τώρα δύο διαθρησκευτικῆς χρωματολογίας συνταρακτικά παραδείγματα:

            α) Ὁ Ἰησουΐτης πατήρ Peter Georg Alt διέπραξε “βαρείαν κλοπήν”, ὅτε κατά μίαν νύκτα πρό τῶν Χριστουγέννων ὑπεξήρεσε ἀπό τούς κάδους ἀπορριμμάτων ἑνός πολυκαταστήματος (supermarket) τρόφιμα ἐν Νυρεμβέργῃ διά νά τά διανείμει. Μία πρᾶξις καταδίκης μέχρι 10 ἐτῶν. Ὁ ἴδιος δέ ἐκάλεσε τήν ἀστυνομίαν ὁμολογήσας τήν πρᾶξιν του καί χαιρόμενος! Διότι ἤλπιζε νά ἀρχίσει εἷς διάλογος διά τήν σπατάλην τῶν τροφίμων καί τήν ἐπιβάρυνσιν τοῦ κλίματος διά τῆς ὑπερπαραγωγῆς. Τά ὑπερκαταστήματα δέον νά διευκολυνθοῦν  ὡς ἐκ τούτου διά να προσφέρουν φαγητόν, καί νά ἀρθεῖ ὁ νόμος τῆς ὑπεξαιρέσεως ἀπορριμμάτων τροφίμων ἐκ τῶν κάδων τῶν supermarket.

            Διά τῆς ἐνεργείας ταύτης προσεπάθησεν ὁ πατήρ Alt νά ἐπιστήσει τήν προσοχήν τῶν ἁρμοδίων φορέων ἐκτελῶν μίαν πρᾶξιν φιλανθρωπίας καί διατηρήσεως τοῦ περιβάλλοντος καί διά τούτο ἔδει να δικαστεῖ! Συνέλεγε δέ ἀρκετάς προσφοράς διά νά ἀποπληρώσει τόν δικηγόρον του. Ἠ ἀνθρωπότης, εἴπεν, ὁδεύει ὀλοταχῶς πρός τήν καταστροφήν. Ἐάν πρέπει, προσέθεσε, διά τό θέμα αύτό, θα ὑπάγω καί εἰς τήν φυλακήν.1

            β) Ἐγγράφησαν σχετικά διά τάς κατά τάς τελευταίας ἡμέρας μας ἐπισυμβαίνοντα θεάματα εἰς Ἱερούς Ναούς τῶν Η.Π.Α., ὡς τήν θραῦσιν τῶν πιάτων καί παλαιότερον εἰς τό Ἱερόν Βῆμα ὡς τοῦτο συμβαίνει εἰς τάς ταβέρνας τῆς γείτονος καί οὐχί μόνον.2

            Καί τίθεται τό ἐρώτημα: Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά; Ἐντυπωσιασμόν, ἀφύπνισιν, ταρακούνημα, νεωτερισμόν, σημεῖα τῆς ἐποχῆς ἤ τί ἄλλον;

            Ἀς μή λησμονῶμεν ὅτι ὁ Χριστιανισμός πάντοτε ἦτο προοδευτικός, χαροποιός, φιλόκαλος, ἡγήτωρ τῶν “ἀλλαγῶν” ἐν τῇ παραδόσει, τῆς τέχνης, τῆς μουσικῆς, τοῦ χορού καί ἄλλα πολλά. Εἶχε τούς χορευτάς, τούς “διά Χριστόν Σαλούς”, τούς περιθωριακούς τούτους Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται εἰς ἐποχάς ἐκκοσμικεύσεως τῆς Ἐκκλησίας, ὅπερ λίαν σημαντικόν. Οὗτοι ἦσαν μία κατηγορία Ἁγίων εἰς τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐνεργώντας παραδόξως, μακράν τῶν συνήθων τυπικῶν σχημάτων κατώρθωνον νά ἐπιτύχουν τήν “ἁγιότητα” καί νά ἐπαναφέρουν πλῆθος κόσμου εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Τοῦτο ἦτο ἴσως σκανδαλιστικόν δι’ ἱκανούς πιστούς, ὅμως ἡ Ἐκκλησία μέσω αὐτῶν διεῖδε τήν ἔκφρασιν ἰδιαίτερου χαρίσματος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τοῦ Προφητικοῦ κηρύγματος. Τοιοῦτοι δέ συνήθως ἦσαν μοναχοί. Μήπως λοιπόν τά συμβάντα αὐτά δέον οὕτως νά ἑρμηνευτοῦν; 

Γένοιτο!

* * *

1. J. Bauer, Jesuit und Dieb, Publick Forum ἀρ. 1 (2022): 6

2. Σ. Τζούμα, Συναγωνισμός στόν λαϊκισμό καί στήν γελοιότητα, Ἑξάψαλμος, 1 Μαΐου 2022.


Δεν υπάρχουν σχόλια: