e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022

Ὁμιλία Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κατά τήν χοροστασίαν εἰς τόν Μέγαν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Edmonton (22.10.22)


Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας κύριε Νικήτα, 

Ἱερώτατοι και Θεοφιλέστατοι ἀδελφοί,

Εὐλαβέστατοι Πατέρες,

Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες,

Λαέ τοῦ Θεοῦ ἠγαπημένε,

Μέ βαθειά χαρά καί συγκίνησι εὑρισκόμαστε ἀνάμεσά σας, ἀνήμερα τῆς, θείᾳ χάριτι καί εὐδοκίᾳ, τριακοστῆς πρώτης ἐπετείου ἀπό τῆς ἐκλογῆς μας στόν πάνσεπτο Οἰκουμενικό Θρόνο. Πέρυσι τέτοια ἡμέρα, μετά τήν τέλεσι Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας στό Φανάρι, ἐκφράσεως δοξολο-γίας καί εὐχαριστίας πρός τόν Δοτῆρα παντός ἀγαθοῦ ἐπί τῇ συμπληρώσει τριάκοντα ἐτῶν ταπεινῆς Πατριαρχείας μας, ἑτοιμαζόμασταν νά ἀναχωρήσουμε γιά τίς Ἡνωμένες Πολιτείες καί τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀμερικῆς, τήν ἄλλη μεγάλη Ἐπαρχία μας, ἡ ὁποία ἐπίσης φέτος ἑορτάζει ἑκατό ἔτη ἀπό τήν ἵδρυσί της. Καί σήμερα, ἐδῶ στό Edmonton, συμπανηγυρίζουμε ἐν ἀφάτῳ εὐγνωμοσύνῃ πρός τόν Κύριον τοῦ ἐλέους τήν ἑκατονταετηρίδα τῆς δικῆς σας Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μ. Βρεταννίας.

Μέ τόν ἀποψινό δέ Μέγα Ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου, κατά τόν ὁποῖον ἐπιτελοῦμε καί τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, πρώτου Ἐπισκόπου καί προστάτου τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ξεκινοῦν καί οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις γιά τόν Ἅγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, οἱ ὁποῖες πραγματοποιοῦνται μέ ἰδιαίτερη αἴγλη καί λαμπρότητα ὅπου ὑπάρχει ναός τιμώμενος ἐπ᾽ ὀνόματί του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ ὁ ἱστορικός ἱερός ναός σας, μέ τόν ὑπερεκατονταετῆ βίο καί τήν ἐντυπωσιακή ξύλινη ὀροφή, ὁ ὁποῖος ἀπό τό 1980 στεγάζει τήν Ὀρθόδοξη Κοινότητα τοῦ Βορείου Λονδίνου. 

Ὁμολογοῦμε ὅτι μᾶς συγκινεῖ ἰδιαιτέρα ἡ ἀφιέρωσι τοῦ ναοῦ σας στόν Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο, ὄχι μόνο λόγῳ τῆς προσωπικῆς μεγάλης εὐλάβειάς μας γιά τόν Ἅγιο τοῦ ὁποίου τό ὄνομα ἐλάβαμε κατά τή βάπτισί μας, ἀλλά καί λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἐπιλογή σας αὐτή ἔγινε ὡς ἔνδειξι σεβασμοῦ πρός τόν ἀοίδιμο προκάτοχό μας Οἰκουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, τόν ἁπλό καί ταπεινό, τόν Προκαθήμενο τῆς ἀγάπης. Ἄς εἶναι ἡ μνήμη του αἰωνία καί ἄληστος, ἡ δέ ἀξιέπαινη ἀπόφασί σας αὐτή ἄς παραμένῃ εἰς τό διηνεκές ἀψευδής μάρτυς τῶν ἀκαταλύτων δεσμῶν τῆς ἐνορίας σας μέ τή Μητέρα σας Ἐκκλησία!

Ἀπό τό μαρτυρικό Φανάρι ἐρχόμενοι, λοιπόν, ἐπιθυμοῦμε νά ὑπομνήσουμε καί νά ὑπογραμμίσουμε ἐνώπιόν σας μία ἀπό τίς προφητικές ἀλήθειες, τίς ὁποῖες μᾶς ἄφησε ὁ Σωτήρας καί Λυτρωτής μας ὡς φωτεινό ὁδοδείκτη κατά τήν πρόσκαιρη διέλευσί μας ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, καί τίς ὁποῖες ὑπέρ πάντα ἄλλον ἀκολούθησαν καί ἐνσάρκωσαν στή ζωή τους οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος καί ὁ Μυροβλύτης Δημήτριος. Μᾶς εἶπε ὁ Χριστός: «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔξετε, ἀλλά θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον». Μᾶς προλέγει δηλαδή ὁ Κύριος ὅτι ὡς Χριστιανοί θά συναντοῦμε καί θλίψεις στή ζωή αὐτήν, θλίψεις ἔξωθεν, ἀλλά ἐνίοτε καί βέλη ἐκ τῶν οἰκείων μας. Καί ἄλλοτε μέν οἱ θλίψεις εἶναι εὔκολο νά ὑπερνικηθοῦν, ἄλλοτε δέ πάλι ὀρθώνονται ἐνώπιόν μας ὡς τοῖχος, ὁ ὁποῖος καταπιέζει τήν ψυχή μας καί εξαφανίζει κάθε αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα γιά τό μέλλον. Ὅμως, ὁ Χριστός δέν ἀρκέστηκε νά πῇ ὅτι θά έχουμε θλίψεις ἐν τῷ κόσμῳ, ἀλλά συμπλήρωσε ἀμέσως: «ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». Ἔχετε θάρρος, μᾶς λέγει, μήν ἀπελπίζεσθε, μήν ἀπογοητεύεσθε, μή γίνεσθε ἕρμαιο τῆς ἀπαισιοδοξίας, ἡ ὁποία εἶναι γνώρισμα ὀλιγοπιστίας. Ἐμεῖς ἔχουμε ἀρχηγό καί σωτῆρα καί προστάτη καί πατέρα τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος νίκησε τόν κόσμο! «Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον»!

Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἀποδίδει μέ παραστατικότητα καί εὑρίσκει τήν πλήρη ἐπαλήθευσί του στήν ἱστορία τῶν προγόνων σας, οἱ ὁποῖοι ἐβίωσαν μέν τήν θλῖψι τοῦ ξεριζωμοῦ, τόν πόνο τῆς ξενιτειᾶς καί τήν πίκρα τῆς προσφυγιᾶς, ἀλλά δέν ἔχασαν τό θάρρος καί τήν πίστιν τους εἰς τόν Θεόν καί κατώρθωσαν νά ἀποκτήσουν γερές ρίζες εἰς τήν νέαν τους πατρίδα καί νά ὀρθοποδήσουν, γενόμενοι ἕνα ἀπό τά δυναμι-κότερα καί εὐυπόληπτα τμήματα τῆς Βρεταννικῆς κοινωνίας. 

Τό παρήγορο αὐτό μήνυμα τοῦ τελειωτοῦ τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦ, «θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον», εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς μᾶς χρειάζεται καί κατά τήν ἐποχή μας αὐτήν τῆς συγχύσεως, τῶν ἀλληλοσυγκρουομένων γνωμῶν, τῆς μεγάλης ἀβεβαιότητος, τοῦ αἰσθήματος τῆς ἀνασφαλείας, τοῦ ἀπολο-γισμοῦ γιά τά πρῶτα ἑκατό ἔτη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς σας, ἀλλά καί τῶν ἐρωτημάτων γιά τόν σχεδιασμό τῆς δευτέρας ἑκατονταετίας τοῦ βίου της. Ἐάν γνωρίζουμε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι μποροῦν νά ἔλθουν οἱ θλίψεις καί ἐάν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος παιδεύει ὅποιον ἀγαπᾷ καί μαστιγεῖ πάντα υἱόν ὅν παραδέχεται, τότε εὐκολώτερα θά τίς ὑπομένουμε, κατά τό ψαλμικόν, «ὅτι ἐγώ εἰς μάστιγας ἔτοιμος»! Τό σθένος αὐτό καί τό ἀδούλωτο καί ἡρωϊκό φρόνημα ὅσων πιστεύουν ἀληθινά στόν νικητή τοῦ κόσμου Χριστόν, μᾶς τό περιγράφει μέ ἐλάχιστες πλήν μεστές ἐννοιῶν λέξεις καί ὁ ποιητής: «θά πάθεις, ναί. Μ᾽ ἄν δέ τό θές, κανείς δέ σέ λυγάει»!

Ἀδελφοί καί τέκνα πολυφίλητα,

Μέ αὐτές τίς ἐλπιδοφόρες σκέψεις χαιρετίζουμε πατρικῶς ὅλους σας καί σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς γιά τή συγκινητική ὑποδοχή τήν ὁποία ἐπεφυλάξατε εἰς τήν ἡμετέραν Μετριότητα καί τήν τιμία συνοδεία μας. Ἐπαινοῦμε τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενο Ὁσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη κ. Νικόδημο Ἀνα-γνωστόπουλο, καθώς καί τούς ἀξίους συνεφημερίους του, Αἰδε-σιμολογιωτάτους Οἰκονόμο κ. Ἰωάννη Hookway καί Πρεσβύ-τερο Εὐάγγελο Λιασσῆ γιά τήν καθ᾽ ὅλα εὔρυθμη λειτουργία τῆς Κοινότητος, γιά τήν ἔνθεη διακονία τους καί τήν καλήν μαρτυρίαν τους. Τέλος, συγχαρητήρια καί εὐλογία ἀνήκουν καί πρός τόν Πρόεδρον τῆς Ἐντίμου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, Ἐντιμολογιώτατον Ἄρχοντα κ. Μενέλαον Οὐρρῆν, καί πρός τούς προθύμους συνεργάτας του, πρός τή δραστήρια Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα, καθώς καί πρός τούς διδάσκοντες στό Ἑλληνικό καί στό Κατηχητικό Σχολεῖο, ἀλλά καί στό Νηπιαγωγεῖο τῆς Κοινότητος, τῶν ὁποίων πάντων τό φιλογενές ἔργο ἐκτιμοῦμε καί προσευχόμεθα ὑπέρ τῆς ἄνωθεν ἐνισχύσεως αὐτῶν σέ ὅλες τίς ἀξιάγαστες προσπάθειές τους ὑπέρ τοῦ κοινοῦ ἀγαθοῦ καί τῆς κοινῆς προόδου. 

Ὁ Κύριος, ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί τοῦ προστάτου σας Μεγαλο-μάρτυρος Δημητρίου, εἴθε νά σκέπῃ τήν Κοινότητά σας ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν ἐνταῦθα Ὁμογένεια. Εὐχόμεθα ἀπό καρδιᾶς τόν ἄνωθεν φωτισμόν στά ἀγαπητά μας παιδιά, τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν σχολείων τῆς Κοινότητός σας, καί σέ ὅλους τούς παρευρισκομένους ἔτη πολλά καί μακρά, εὐλογη-μένα παρά Κυρίου, καί καλόν χειμῶνα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: