e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023

Βηθλεέμ: Πατριαρχική Αγρυπνία Χριστουγέννων, 7.1.2023


Τήν κυριώνυμον ἡμέραν, Σάββατον 25ην Δεκεμβρίου 2022/ 7ης Ἰανουαρίου 2023, ἡ ἑορτή ἤρχισε διά τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου, ἅμα τῇ εἰσόδῳ ἀπό τῆς Πύλης τοῦ Βαπτιστηρίου τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, ὁ ὁποῖος προεξῆρξε καί ἀνέγνωσε τόν Ἑξάψαλμον καί οἱ ψάλται ἔψαλλον τά λοιπά τῆς ἀρχῆς τοῦ Ὄρθρου.

Ἀπό τῆς 12.00ης μεταμεσονυκτίου ὥρας προεξῆρξε τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐξερχόμενος ἐνδεδυμένος ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ τῆς Βασιλικῆς, ἀνεκαινισμένου ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Διοκαισαρείας κ. Βενεδίκτου τῇ συνοδείᾳ Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, ἔχων ἐκ δεξιῶν τόν Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Μαχμούντ Ἀμπάς – Ἀμποῦ Μάζεν καί ἀριστερά τήν ἐκπρόσωπον τῆς Ἰορδανίας πριγκίπισσαν Μαριάμ-, σύζυγον τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἰορδανίας ἐξοχωτάτου Ἐμίρη  Γάζη καί τόν Γενικόν Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐάγγελον Βλιώραν, καί ἐν ᾧ ἠκούετο τό τροπάριον «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ἤρξατο ἡ Κάθοδος εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως, ἔνθα ἀνεγνώσθη τό Εὐαγγέλιον τῆς Γεννήσεως: «ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τήν Οἰκουμένην» (Λουκᾶ 2,1) ἑλληνιστί καί ἀραβιστί καί ἀκολούθως ἀνεγνώσθη τό Μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Ἀγαλλιάσθω οὐρανός, γῆ εὐφραινέσθω

ὅτι ἐτέχθη ἐπί γῆς ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ,

          παρέχων τῷ κόσμῳ τήν ἀπολύτρωσιν.

(Κάθισμα Ὄρθρου Χριστουγέννων).

Χαίρει καί ἀγάλλεται σήμερον ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος. Εὐφραίνεται σκιρτῶσα πᾶσα ἡ κτίσις. Ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ὁλόκληρος ἡ οἰκουμένη, καθότι «τά ἀνήκουστα ἠκούσθη», τά ἀπ’ αἰῶνος σεσιγημένα ἐφανερώθη. Ποῖα τά ἀνήκουστα ταῦτα, διά τά ὁποῖα «ἀκουτισθεῖσα χορεύει ἡ οἰκουμένη»; Εἶναι ἡ χαρμόσυνος ἀγγελία ὅτι αἱ ἐπαγγελίαι τοῦ Θεοῦ ἐπηληθεύθησαν. Ὅτι αἱ ὁράσεις τῶν προφητῶν  ἐκτυπώτερον ἐφανερώθησαν, αἱ προσδοκίαι τῶν ἐθνῶν ἐξεπληρώθησαν.

Ἐξ ἄκρας φιλανθρωπίας Αὐτοῦ ὁ Θεός κατῆλθεν εἰς τήν γῆν, διά νά ἀνεβάσῃ  τόν ἄνθρωπον εἰς τόν οὐρανόν. Ὁ Θεός ἐν Χριστῷ προσέλαβε τήν ἀνθρωπίνην φύσιν ἡμῶν. Προσέλαβε τόν ἄνθρωπον καί κατέστησεν αὐτόν ἀσυγχύτως μέτοχον τῆς Θεότητος Αὐτοῦ, «κοινωνόν θείας φύσεως» (Β΄ Πέτρ. 1,4«ἀγάπη τοῦ ΘεοῦἩ Ἡ     ). Ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ ἡ Ἐκκλησία εὐχαριστιακῶς ψάλλει: «Λύτρωσιν ἀπέστειλεν ὁ Θεός τῷ λαῷ Αὐτοῦ»Ὁ τά πάντα πληρῶν Θεός, «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλε τόν Υἱόν Αὐτοῦ,  γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα ἡμεῖς τήν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν» (Γαλ. 4,4-5). Οὗτος «ὑπάρχων ἐν μορφῇ Θεοῦ, ἐκένωσεν ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών καί εὑρέθη σχήματι ὡς ἄνθρωπος» (Φιλιπ. 2, 6-8) κατά τόν οὐρανοβάμονα  ἀπόστολον Παῦλον.

Κατά τόν ἱερόν Χρυσόστομον (Ὁμιλ. εἰς κατά Ματθ. 3,13), «κατεδέχθη νά κυοφορηθῇ ἐν μήτρᾳ παρθενικῇ καί νά προέλθῃ ἐκεῖθεν μετά τῆς ἡμετέρας φύσεως», κατά δέ τόν ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας: «ὁ  Μονογενής Λόγος τοῦ Θεοῦ κεκοινώνηκε αἵματος καί σαρκός, τουτέστι γέγονεν ἄνθρωπος καί σάρκα λαβών καί ἰδίαν αὐτήν ποιησάμενος, ἐγεννήθη σαρκικῶς διά τῆς ἁγίας καί  Θεοτόκου Μαρίας» (PG 77, 1205A). Κατά τόν αὐτόν Πατέρα τοῦτο ὅλον γέγονεν, «ὁ Θεός δηλαδή ἐπεδήμησεν εἰς τήν γῆν, διά νά καταστήσῃ τόν ἄνθρωπον πολίτην τοῦ οὐρανοῦ καί νά τόν συνάψῃ εἰς τούς οὐρανίους χορούς, διά τοῦτο καί ἡμεῖς ὀφείλομεν νά προσφέρωμεν εἰς τόν Θεόν, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐτίμησεν, ὡς δικαίαν ἀμοιβήν τήν σεμνότητα τῶν ἔργων, τήν φιλαλληλίαν, τήν φιλοξενίαν, τήν ἀγάπην, τήν φιλαδελφίαν» (PG 77, 4690).

Τό ὑπερφυές τοῦτο μυστήριον τῆς σαρκώσεως, ἐνανθρωπήσεως καί κατά σάρκα γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου Θεοῦ, ἐφανερώθη εἰς τούς ἀνθρώπους τοπικῶς καί ἱστορικῶς, εἰς τόπον καί χρόνον, εἰς Βηθλεέμ τήν Ἁγίαν, εἰς τό ἀπέριττον  τοῦτο Σπήλαιον, καί ἐπί μοναρχίας  Καίσαρος Ὀκταβιανοῦ Αὐγούστου. Ἐφανερώθη οὐχί εἰς τούς τότε  ἰσχυρούς τῆς γῆς, ἐργάτας τῆς δυνάμεως, τῆς βίας  καί τῆς ἀσεβείας ἀλλά εἰς ἁπλοῦς καί ἀδόλους ἀνθρώπους. Εἰς σοφούς ἐρευνητάς τούς σύμπαντος ὁδηγουμένους ὑπό οὐρανοδρόμου ἀστέρος καί εἰς ποιμένας ὁδηγουμένους ὑπό ἀγγέλων ψαλλόντων, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2, 14). Οὗτοι κληθέντες καί προσελθόντες, πεσόντες προσεκύνησαν, «εἶδον γάρ ἐν τῷ σπηλαίῳ βρέφος κείμενον τόν Ἄναρχον».

Τήν ἐπαγγελίαν ταύτην τοῦ Θεοῦ, «εἰρήνην ἐπί γῆς καί εὐδοκίαν ἐν ἀνθρώποις», τήν ὁποίαν οἱ ἄγγελοι εὐηγγελίσθησαν ἐξ οὐρανοῦ, ἔφερεν ἐπί τῶν ὤμων Αὐτοῦ ὁ ἐν Βηθλεέμ σαρκί τεχθείς  Βασιλεύς καί καθ’ ὅλον τόν ἐπί τῆς γῆς ἔνσαρκον βίον Αὐτοῦ. Ἐθεράπευσεν ἀσθενεῖς, ἔθρεψε πεινῶντας, ἀνέστησεν νεκρούς. Λόγοις καί ἔργοις ἐδίδαξε τήν εἰρήνην, τήν ἀγάπην ἔτι καί πρός τούς ἐχθρούς καί παρέδωκεν ὡς παρακαταθήκην εἰς τούς ἀποστόλους Αὐτοῦ καί τήν Ἐκκλησίαν, τήν  ὁποίαν ἐξηγόρασε διά τοῦ ἰδίου Σταυρικοῦ αἵματος. Ἀφ’ ἡμερῶν τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως   καί Ἀναλήψεως Αὐτοῦ εἰς τούς οὐρανούς, ἡ Ἐκκλησία ὑπακούουσα εἰς τήν ἐντολήν Αὐτοῦ κηρύττει τόν λόγον Αὐτοῦ «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. 1,8) καί ὑπομιμνῄσκει εἰς τούς ἀνθρώπους ὅτι ζῶντες ἐπί γῆς «ἔχουν τό πολίτευμα αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς» (Φιλιπ. 3,20), εἶναι προωρισμένοι οὐχί νά πολεμῶσιν ἀλλήλους  ἐν «ἅρμασι καί ἵπποις», οὐχί νά αἱματοκυλίωνται εἰς τήν γῆν σφάττοντες ἀλλήλους ἀνηλεῶς ἀλλά νά ἀνέρχωνται εἰς τόν οὐρανόν .

Εἰς τήν ἁγιαστικήν διακονίαν ταύτην Χριστῷ τῷ Θεῷ καί τῷ λαῷ Αὐτοῦ ἡ τοπική Ἐκκλησία τῶν Ἱεροσολύμων ἐνισχύεται καί ἐξ αὐτῶν τῶν ἁγίων τόπων τῆς κατά σάρκα ἐμφανείας Αὐτοῦ, σιωπηλῶν ἀλλά ἀψευδῶν μαρτύρων τοῦ προσώπου καί τοῦ ἔργου Αὐτοῦ. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ τόπου τῆς κατά σάρκα γεννήσεως Αὐτοῦ, Βηθλεέμ τῆς Ἁγίας καί τοῦ Θεοδέγμονος Σπηλαίου καί τῆς Κωνσταντινείου καί Ἰουστινιανείου Βασιλικῆς ταύτης τῆς Γεννήσεως, κηρύττει εἰς τό χριστεπώνυμον πλήρωμα αὐτῆς εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί ὁπουδήποτε καί εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς τῆς περιόδου τοῦ Δωδεκαημέρου, ὅτι καί πάλιν, «τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται, Χριστοῦ γεννηθέντος ἐκ τῆς Παρθένου».

Εἰς δέ τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους κ. Μαχμούδ Ἀμπάς – Ἀμποῦ  Μάζεν, τιμῶντα τήν ἑορτήν ἡμῶν διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ, ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων εὔχεται ὑγιείαν ἐν μακροζωΐᾳ καί πλήρει ἐνισχύσει ἄνωθεν παρά τοῦ Ὑψίστου, ἵνα συνεχίσῃ νά διακυβερνᾷ τό κράτος Αὐτοῦ ἐν τῇ διακρινούσῃ Αὐτοῦ σοφίᾳ καί δικαιοσύνῃ καί παράσχῃ εἰς τόν Παλαιστινιακόν λαόν πάντα τά δικαιώματα καί προνόμια τῆς ἐλευθερίας, τά ἀνήκοντα εἰς ἕν ἀνεξάρτητον κράτος μακράν πάσης κατοχικῆς προσβολῆς.

Ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει Βηθλεέμ, Χριστούγεννα 2022.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ΄ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Τό μήνυμα τῶν Χριστουγέννων ἀνεγνώσθη καί  ὑπό τοῦ π. Ἤσσα Μοῦσλεχ ἀραβιστί καί εἴτα ἔλαβε χώραν ἡ προσκύνησις ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τόν Ἀστέρα καί τήν Φάτνην, τῶν Ἀρχιερέων καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος  εἰς τά Ἱεροσόλυμα καί ἡ ἄνοδος διά τῆς βορείου πύλης καί ἀπό τῶν βαθμίδων τοῦ παρεκκλησίου τῶν Ἀρμενίων καί ἤρξατο ἡ λιτανεία ἀνά τήν Βασιλικήν ἐσωτερικῶς ἐν ψαλμῳδίᾳ τῶν Καταβασιῶν «Χριστός Γεννᾶται δοξάσατε» καί τῶν ἄλλων τροπαρίων, τῆς λιτανείας  καταληξάσης εἰς τό κέντρον τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως.

Ἀκολούθως ἐσυνεχίσθη ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου διά τῶν τροπαρίων τῆς Θ’ Ὥρας καί τῶν Αἴνων καί τῆς Δοξολογίας, μεθ’ ὧν καί ἤρξατο ἡ θεία Λειτουργία.

Τῆς Θ. Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Ἀνθηδῶνος κ. Νεκταρίου, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί Ἱερέων ἄλλων Ὀρθοδόξων  Ἐκκλησιῶν, Ἱεροδιακόνων, ψαλλόντων τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου ἑλληνιστί μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών καί τῆς χορῳδίας τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως ὑπό τόν κ. Λῶρενς Σαμούρ ἀριστερά ἀραβιστί, τῇ συμμετοχῇ ἀθρόου ἐκκλησιάσματος ἐξ ἐντοπίων Ἀραβοφώνων καί προσκυνητῶν.

Εἰς τό Θεοδέγμον Σπήλαιον ἐτέλεσε τήν θείαν Λειτουργίαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας πλῆθος πιστῶν προσῆλθεν εἰς τήν θ. Κοινωνίαν, πλῆθος ἄλλων ἔλαβε τήν εὐλογίαν τοῦ Ἀντιδώρου ἐν ἀγαλλιάσει, εἰρήνῃ καί εὐχαριστίᾳ καί δοξολογία πρός τόν Θεόν διά μίαν τοιαύτην χαρμόσυνον ἑορτήν τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ.

Ἀπολύσεως γενομένης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Βηθλεέμ Μητροπολίτης Διοκαισαρείας κ. Βενέδικτος παρέθεσε πλουσίαν τράπεζαν.

Τήν πρωΐαν ὁ Δραγουμᾶνος Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος κατῆλθε καί πάλιν εἰς τό Σπήλαιον διά προσκύνησιν καί ἐπιθεώρησιν καί οὕτως ἐπεσφραγίσθη ἡ ἐν Βηθλεέμ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Δεν υπάρχουν σχόλια: