e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης χειροθέτησε Άρχοντα Πρωτομαΐστορα τον κ. Γεώργιο Προκοπίου [photos]

Την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μετέβη στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου και χειροθέτησε τον Εντιμ. κ. Γεώργιο Προκοπίου, εφοπλιστή, σε Άρχοντα Πρωτομαΐστορα της Αγίας του Χριστου Μεγάλης Εκκλησίας.

Παρέστησαν Ιεράρχες, κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχές, ο Εντιμολ. κ. Αθανάσιος Μαρτίνος, Πρόεδρος της Αδελφότητος Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου “Παναγία η Παμμακάριστος”, με τα μέλη του Δ.Σ., ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Πατέρας, δωρητής των έργων αποκατάστασης του Ι. Ναού Αγίου Νικολάου, και πλήθος Αρχόντων της Μ.τ.Χ.Ε., ο Εξοχ. Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας Εξοχ. κ. Μάθιου Λοτζ, ο Έντιμ. κ. Αρίστος Κασμίρογλου, Υποδιοικητής του Αγίου Όρους, και πλήθος πιστών.

Στην ομιλία του ο Πατριάρχης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο των Αρχόντων Οφφικιαλίων για την υποστήριξη της αποστολής και του έργου της Μ.τ.Χ.Ε., και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχημένη πορεία του νέου Άρχοντος, ο οποίος έλκει την καταγωγή του από τη Σμύρνη, στον τομέα της ναυτιλίας. ιαβάστε την ομιλία ακολούθως, μετά τις φωτογραφίες του Ν. Παπαχρήστου].


Προσφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατά τήν χειροθεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰ. Προκοπίου εἰς Ἄρχοντα Πρωτομαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 

(Ἀθῆναι, Ἱ.  Ναός Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, 11 Ὀκτωβρίου 2023)

* * *

Ἐντιμολογιώτατε Ἄρχων,

Ἀπονέμομεν εἰς ὑμᾶς σήμερον, κατ᾿ ἰδίαν ἡμῶν Πατριαρχικήν προαίρεσιν καί φιλοτιμίαν, εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου, ὁ ὁποῖος παρεχωρήθη πρός λειτουργικήν χρῆσιν εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὑπό τῆς Ἐλεήμονος Ἑταιρείας Ἀθηνῶν, εὐγενεῖ πρωτοβουλίᾳ τοῦ λίαν ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ, Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου, τό ὑψηλόν ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτομαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας. Ἡ χειροθεσία σας, ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, ὑπογραμμίζει τήν σημασίαν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀρχοντικίου σας ὡς χαρίσματος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Σᾶς ὑποδέχεται σήμερον εἰς τούς κόλπους της, ὡς νέον μέλος αὐτῆς, ἡ Ἀδελφότης Ὀφφικιαλίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖται εἰς τήν σημερινήν χαρμόσυνον τελετήν ὑπό τοῦ Προέδρου της Ἐντιμολογιωτάτου Ἄρχοντος Ἐξάρχου τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου. Οἱ Ἄρχοντες εἶναι συνεργοί τῆς ἡμετέρας Μετριότητος εἰς τό ἔργον διακονίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου. Στηρίζουν τάς πρωτοβουλίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, τό φιλάνθρωπον ἔργον της καί τήν καλήν μαρτυρίαν της ἐν τῷ κόσμῳ. Οἱ Ὀφφικιάλιοι συνεχίζουν τήν παράδοσιν τῶν φιλογενῶν λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι πάμπολλα εἰργάσαντο διά τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος μας. Ἡ Ἀδελφότης «Παναγία ἡ Παμμακάριστος» προσβλέπει εἰς τήν συνεργασίαν μέ ἐσᾶς, τό νέον εὐκλεές μέλος της.

Ὁ Μαΐστωρ ἦτο σπουδαῖος κρατικός καί ἐκκλησιαστικός τίτλος εἰς τήν Ἀνατολικήν Ρωμαϊκήν Αὐτοκρατορίαν. Ὁ αὐτοκράτωρ ἀπένειμε τόν βαθμόν τοῦ Μαΐστορος εἰς ἄνδρας ἐγνωσμένης μορφώσεως καί ἱκανότητος. Μάλιστα, εἰς ὡρισμένας περιόδους τῆς Βυζαντινῆς ἱστορίας, ὁ Μαΐστωρ ἦτο ὁ ἀνώτατος μεταξύ τῶν ἀξιωματούχων εἰς τήν διοίκησιν τοῦ κράτους. Εἶχε τήν εὐθύνην διά τήν ἀσφάλειαν τοῦ προσώπου τοῦ αὐτοκράτορος καί τῆς οἰκογενείας του, κατεῖχε τό ἀξίωμα τοῦ τελετάρχου εἰς τά Ἀνάκτορα, ἀνετίθετο δέ εἰς αὐτόν ἡ εὐθύνη διά τάς ἐξωτερικάς ὑποθέσεις καί τάς διπλωματικάς σχέσεις, διά τάς διαπραγματεύσεις μέ ξένας ἀντιπροσωπείας ἐπί τρεχόντων θεμάτων. Ἐπίσης, ἀντιπροσώπευε τόν αὐτοκράτορα κατά τήν ἀπουσίαν του ἐκ τῆς πρωτευούσης, ἔχων τότε τόν τίτλον τοῦ Πρωτομαΐστορος, θέσιν ἀντίστοιχον πρός τό ἀξίωμα τοῦ Κουροπαλάτου, ὁ ὁποῖος προήρχετο ἀπό τά μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας. Εἰς τόν ἐκκλησιαστικόν χῶρον, τό ἀξίωμα τοῦ Μαΐστορος ἦτο συνδεδεμένον κυρίως μέ τόν μοναχισμόν καί πρωτίστως μέ τήν εὐθύνην πνευματικῆς καθοδηγήσεως καί στηρίξεως τῶν δοκίμων μοναχῶν καί τῆς ἐπισκέψεως καί ἐνισχύσεως τῶν ἐν περιστάσεσι καί ἀσθενείαις ἀδελφῶν. 

Ἐκτιμῶμεν ἐξόχως τούς Ἄρχοντας ὀφφικιαλίους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, παρακολουθοῦμεν μέ μέγα ἐνδιαφέρον καί ἀγάπην τά ἔργα καί τήν προσφοράν των εἰς τήν κοινωνίαν, τήν Ἐκκλησίαν καί τό Γένος. Εἴμεθα ἰδιαιτέρως συγκεκινημένοι, διότι σήμερον τιμᾶται εἷς γόνος τῆς Σμύρνης, ὁ ὁποῖος ἀνεδείχθη, χάριτι τοῦ  πανδώρου Θεοῦ καί μέ τήν δύναμιν τῆς βουλήσεως καί τῆς διανοίας του, εἰς πρωταγωνιστήν τῆς οἰκονομικῆς ζωῆς. Γνωρίζομεν, Ἐντιμολογιώτατε, τήν φήμην σας ὡς ἐφοπλιστοῦ, ὡς πρωταθλητοῦ εἰς τόν χῶρον τῆς ναυτιλίας. Δέν ἐκρύψατε, ὄντως, τό δοθέν ὑμῖν ἄνωθεν τάλαντον, ἀλλά τό ἐπολλαπλασιάσατε δι᾿ ἔργων ἀγαθῶν. Ὅπως εἶπε διά τό πρόσωπόν σας ὁ παιδικός σας φίλος Ἄρχων Ἀθανάσιος Μαρτῖνος, «Γιά τόν Γιώργο ἡ ναυτιλία εἶναι πάθος, δέν εἶναι μόνο ἐπάγγελμα. Εἶναι πρωτοπόρος καί ὁραματιστής». Αἱ τεράστιαι ἐπενδύσεις σας εἰς διαφόρους τομεῖς εἶναι ἰσχυρός μοχλός ἀναπτύξεως καί προόδου καί προωθοῦν τό κοινόν συμφέρον. 

Δέν εἴμεθα οἰκονομολόγοι, πιστεύομεν ὅμως ὅτι ἡ οἰκονομία δέν εἶναι μόνον διαχείρισις ποσοτικῶν μεγεθῶν καί ἀριθμῶν, ἀλλά ζῇ ἀπό ἀρχάς, τάς ὁποίας δέν ἔχει δημιουργήσει ἡ ἰδία, ἀλλά σέβεται καί διακονεῖ. Εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι ἡ βιώσιμος οἰκονομική ἀνάπτυξις ἔχει καί κοινωνικόν πρόσημον. Σέβεται τήν ἀρχήν τῆς δικαιοσύνης, τάς οἰκουμενικάς ἀνθρωπιστικάς ἀρχάς καί τάς πνευματικάς ἀξίας. Ἡ οἰκονομία εἶναι μία ἄκρως σημαντική διάστασις τῆς κοινωνικῆς ζωῆς. Εἰς τόν πυρῆνα της ἀνήκει ὁ συνδυασμός τῶν οἰκονομικῶν ἀρχῶν καί τῆς στρατηγικῆς μέ τήν κοινωνικήν εὐθύνην καί τήν ἀλληλεγγύην. Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖον ὅτι εἰς ὑμᾶς ἡ οἰκονομική δραστηριότης συνδυάζεται μέ κοινωνικήν μαρτυρίαν καί προσφοράν. Εἴμεθα πεπεισμένοι, ὅτι ἡ προσγινομένη σήμερον εἰς τό πρόσωπόν σας τιμή θά σᾶς ἐνδυναμώσῃ πρός συνέχισιν καί αὔξησιν τῆς συμβολῆς σας εἰς τήν οἰκονομίαν, τήν κοινωνίαν καί τό Γένος.

Ἐντιμολoγιώτατε Ἄρχων κύριε Γεώργιε Προκοπίου, 

Σᾶς συγχαίρομεν διά τήν πολυδιάστατον καί τιμαλφεστάτην προσφοράν σας, διά τά φιλογενῆ αἰσθήματά σας καί διά τόν σεβασμόν σας πρός τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον. Δέν ἐλησμονήσατε τήν καταγωγήν σας ἀπό τά ἅγια χώματα τῆς Ἰωνίας, τῆς κοιτίδος τῆς φιλοσοφίας, τῆς μεταβάσεως, ὅπως ἔχει λεχθῆ, «ἀπό τόν μῦθο στόν λόγο», ἀλλά καί τόπου ἀνθήσεως τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ τῆς ἀλληλεγγύης, εἰς τόν πυρῆνα τοῦ ὁποίου εὑρίσκεται ἡ ἄρρηκτος ἑνότης τῆς πίστεως εἰς τόν Θεόν καί τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον, τόν ἀδελφόν.

Περαίνοντες τόν λόγον, σᾶς συγχαίρομεν ἅπαξ ἔτι διά τήν ἀνύψωσίν σας εἰς Ἄρχοντα ἀξιωματοῦχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τοῦ ὑπάτου θεσμοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους, ὁ ὁποῖος δίδει θεαρέστως τήν μαρτυρίαν περί τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως, φυλάσσει τά μνημεῖα καί τά σεβάσματα τοῦ Γένους καί ἐπιτελεῖ ἀποτελεσματικῶς τήν παγχριστιανικήν καί πανανθρωπίνην οἰκουμενικήν διακονίαν του. Καλωσορίζομεν καί εὐλογοῦμεν τήν Εὐγενεστάτην σύζυγόν σας Ἀλεξάνδραν, τάς θυγατέρας σας, τά ἐγγόνια καί πάντας τούς συναγαλλομένους καί συμπροσευχομένους οἰκογενεῖς καί φίλους σας. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, προστάτου τῆς ναυτιλίας καί τῶν θαλασσοπόρων, νά σκέπῃ πάντας ὑμᾶς καί νά σᾶς χαρίζῃ ὑγείαν, πνευματικήν εὐφροσύνην καί πᾶσαν ἄνωθεν εὐλογίαν! 

Ἄξιος!   


Δεν υπάρχουν σχόλια: