e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 4 Μαΐου 2024

Ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος για το Πάσχα 2024

 

Πασχάλιον Μήνυμα

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων
κ. Ἀποστόλου
πρός τό εὐσεβές πλήρωμα
τῆς θεοσώστου αὐτοῦ Ἐπαρχίας
***
Σήμερον, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἑορτάζομεν τήν ἑορτήν τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἑορτήν τῶν ἑορτῶν. Σήμερον ὁ Γολγοθᾶς τοῦ ἐσταυρωμένου Ἰησοῦ παραχωρεῖ τήν θέσιν του εἰς τό κενόν μνημεῖον τοῦ ἀναστηθέντος Κυρίου. Ἡ Ἀνάστασις ἀποτελεῖ γεγονός κοσμοϊστορικῆς σημασίας διά ὁλόκληρον τήν κτίσιν καί τό ἀνθρώπινον γένος. Διά τήν κτίσιν, ἐπειδή μέσῳ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἡ ζωή ὑπερνικᾷ τήν φθοράν τοῦ ὑλικοῦ κόσμου. Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος διά τόν ὁποῖον σύμπασα ἡ κτίσις ἀνυμνεῖ καί δοξάζει τήν ἔνδοξον Ἀνάστασιν τοῦ Θεανθρώπου. «Ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί τά καταχθόνια» ἑορτάζουν τήν Ἔγερσιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ οἰκουμένη «λαμβάνει φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός» καί ὅλοι ἡμεῖς ἐν μιᾷ καρδίᾳ ἀναφωνοῦμεν σήμερον τό κοσμοσωτήριον «Χριστός Ἀνέστη!». Ἰδιαιτέρως ὅμως, ἡ Ἀνάστασις, λόγῳ τῆς ἀμαυρώσεως τοῦ «κατ᾽ εἰκόνα» τοῦ ἐκπεσόντος ἀνθρώπου, προσέφερεν τήν δυνατότητα τῆς ἀνακτίσεως τῆς ἀρχικῆς προπτωτικῆς καθαρότητος, μέσῳ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Δι᾽ αὐτόν τόν λόγον ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐνανθρώπισεν καί ἔτσι ἔσωσεν τήν πεπτωκυῖαν ἀνθρωπίνην φύσιν. Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνάστασις παγγενοῦς τοῦ Ἀδάμ, καί ὅλη ἡ ἀνθρωπότης καθίσταται δέκτης τῆς δωρεᾶς τῆς ἀνακαινίσεως καί τῆς σωτηρίας.
Ἀπό σήμερον ὁ λαός τοῦ Θεού πορεύεται τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας καί γεύεται τούς καρπούς, τούς ὁποίους τοῦ προσέφερεν ὁ Κύριος διά τῆς Ἀναστάσεώς Του. Πρόκειται διά μίαν πορείαν, ἡ ὁποία θά ὁλοκληρωθῇ κατά τά ἔσχατα μέ τήν δεδοξασμένην ἔλευσιν τοῦ Κυρίου. Ὅμως, ἡ πορεία αὐτή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι ἀπρόσκοπτος. Παντοῦ ἐλλοχεύουν παντός εἴδους κίνδυνοι, τούς ὁποίους θά πρέπει ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά ἀντιμετωπίσῃ καί διά τῆς συμπαραστάσεως καί τῆς χάριτος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ νά τούς ὑπερνικήσῃ. Σήμερον, περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλην φοράν δοκιμάζεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἐξαιτίας τῶν πολέμων, οἱ ὁποῖοι μαίνονται εἰς τήν Οὐκρανίαν καί εἰς τήν Μέσην Ἀνατολήν, ὅμως ἀναδεικνύεται καί ἡ μεγάλη σημασία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν πλέον τόν ἀναστηθέντα Χριστόν συνοδοιπόρον καί συμπαραστάτην των κατά τήν πορείαν των πρός τήν σωτηρίαν.
Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Εὔχομαι εἰς ὅλους σας ὁ Ἀναστάς Κύριος νά σᾶς προστατεύῃ ἀπό κάθε κακόν, νά πλημμυρίζῃ τόν νοῦν καί τήν καρδίαν σας μέ πίστιν καί ἀγάπην καί νά σᾶς ἐνισχύει εἰς τήν πορείαν σας πρός τήν σωτηρίαν.
Χριστός Ἀνέστη!
Ἅγιον Πάσχα 2024
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΕΡΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: