e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Λευκάδα: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αφιχθείς στη Μονή Φανερωμένης (Αντιφώνησή του)

Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου ἐπὶ τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ εἰς Λευκάδα 

(Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, 23 Ἰουνίου 2024)

* * * 

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεόφιλε,

Τιμιώτατοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,

Εὐλαβέστατοι κληρικοί,

Ἐξοχώτατοι,

Ἐντιμότατε κ. Δήμαρχε,

Ὁσιολογιώτατε ἅγιε Καθηγούμενε,

Λαὲ τοῦ Θεοῦ εὐλογημένε!

Μὲ πολλὴν συγκίνησιν εὑρισκόμεθα εἰς τὴν ὡραίαν Λευκάδα, πραγματοποιοῦντες τὴν πρώτην εἰς τὴν ἱστορίαν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τὴν θεόσωστον ταύτην Μητρόπολιν καὶ τὴν νῆσον τῶν ποιητῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων. Δοξάζομεν τὴν Παναγίαν Τριάδα, ἡ ὁποία μᾶς ἀξιώνει αὐτῆς τῆς μεγάλης χαρᾶς, ἀνήμερα τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς! Καὶ εὐχαριστοῦμεν τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, τὴν Πεφανερωμένην Κυρίαν, πολιοῦχον καὶ προστάτιδα τῆς νήσου, ἡ Ὁποία μᾶς ὑποδέχεται ἤδη εἰς τὸ περίσεμνον ἀρχοντικόν Της. Ὅπως κάθε Λευκάδιος ἔξωθεν ἐρχόμενος θεωρεῖ πρώτιστον χρέος του νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὸν ἱερὸν βράχον καὶ νὰ προσκυνήσῃ τὴν «Κυρούλα» του, ἔτσι καὶ ἡμεῖς μετὰ τῆς τιμίας ἡμῶν Πατριαρχικῆς Συνοδείας, ἐλθόντες ἀπὸ τὴν Θεοτοκοφρούρητον Κωνσταντινούπολιν, ὡς πρῶτον χρέος ἡμῶν ἐθεωρήσαμεν νὰ ἔλθωμεν ἀκριβῶς ἐδῶ εἰς τὴν περικαλλῆ Μονήν Της, νὰ βάλωμεν μετάνοιαν καὶ νὰ προσκυνήσωμεν τὴν θαυματουργὸν καὶ περίπυστον εἰκόνα Της καὶ νὰ ζητήσωμεν τὴν εὐχὴν καὶ τὴν βοήθειάν Της, πρὶν ἀκολουθήσωμεν τὸ καταρτισθὲν πρόγραμμα. Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ὑποκλινόμεθα εὐλαβῶς ἐνώπιον τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Σωσίωνος, τοῦ καὶ πρώτου Ἐπισκόπου τῆς Λευκάδος, Ἀκύλα καὶ Ἡρωδίωνος τῶν φωτιστῶν αὐτῆς καὶ ἐξαιτούμεθα τὰς πρὸς Θεὸν πρεσβείας των. Χαιρετίζομεν κατόπιν ἐγκαρδίως καὶ ἐν ἀγάπῃ ἐκτενεῖ τὸν εὐγενῆ, φιλόμουσον καὶ φιλοπρόοδον Λευκαδιακὸν λαόν, τῆς πρωτευούσης καὶ τῶν χωρίων, μὲ τοὺς τιμίους ἄρχοντάς του καὶ τοὺς καλοὺς πνευματικούς του πατέρας. Ἱστάμεθα μὲ θαυμασμὸν ἐνώπιον τῆς ἱστορίας του διὰ μέσου τῶν αἰώνων, ἐθνικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς, ἐνώπιον τῆς ἰδιαιτέρας ἑπτανησιακῆς του παραδόσεως, τοῦ ὑψηλοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῶν λίαν ἀξιολόγων ἐπιτευγμάτων του εἰς ὅλους τοὺς τομεῖς!

Καίτοι μᾶς χωρίζει κάποια ἀπόστασις γεωγραφική, ἐντούτοις οὐδέποτε ἐπαύσαμεν παρακολουθοῦντες φιλοστόργως ἐκ Φαναρίου τὴν πορείαν καὶ τὴν ζωὴν τῶν ἀγαπητῶν μας Ἑπτανησίων, μετὰ τῶν ὁποίων ἱεροὶ καὶ ἀκατάλυτοι πνευματικοὶ δεσμοὶ παλαιόθεν μᾶς συνδέουν. Ἄλλωστε, οἱ ἐν Ἁγίοις Ἐπίσκοποι Λευκάδος Ζαχαρίας καὶ Πελάγιος ἔδωκαν ἐν Κωνσταντινουπόλει τὴν καλὴν ὁμολογίαν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, διαπρέψαντες ὡς Πατέρες τῶν ἁγίων Δευτέρας καὶ Ἕκτης Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀντιστοίχως! Ἔτσι τὸ ὄνομα τῆς Λευκάδος μᾶς εἶναι πάντοτε ἰδιαιτέρως ἀγαπητὸν καὶ αἰδέσιμον! Τούτων οὕτως ἐχόντων, λίαν εὐχαρίστως ἀπεδέχθημεν τὴν εὐγενῆ πρόσκλησιν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Λευκάδος καὶ Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, τῶν Ἐντιμοτάτων Δημάρχων τῶν δύο Νήσων, τοῦ τοπικοῦ Βουλευτοῦ Ἐξοχωτάτου κ. Ἀθανασίου Καββαδᾶ καὶ τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου, κομισθεῖσαν εἰς τὴν Πόλιν τὸν παρελθόντα Νοέμβριον. Ἀνταποκρινόμενοι, λοιπόν, εἰς αὐτήν, ἤλθομεν σήμερον ἀπὸ τὴν Πόλιν τῶν Πόλεων καὶ τὸ ἐν Φαναρίῳ σεπτὸν Κέντρον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, κομίζοντες τὴν πολλὴν ἀγάπην καὶ τὴν εὐλογίαν τῆς κοινῆς ὅλων μας πνευματικῆς Μητρὸς καὶ Τροφοῦ Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, παρὰ τὰς διακυμάνσεις τῆς ἱστορίας, ὀρθία ἐπὶ τῶν ἱερῶν ἐπάλξεων, ἐξακτινώνει πάντοτε τηλαυγῶς τὸ ἅγιον ἀναστάσιμον φῶς τῆς ἀληθοῦς Πίστεως καὶ Ὀρθοδόξου εὐσεβείας καὶ τὸ ἱλαρὸν φῶς τῆς εὐγενείας, τῆς ἀρχοντιᾶς καὶ τῶν τιμαλφῶν παραδόσεων τῆς Ρωμιοσύνης!

Εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας πάντας διὰ τὴν ὡραίαν ὑποδοχήν ποὺ μᾶς ἐπεφυλάξατε, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Ἐντιμότατον Δήμαρχον τῆς Νήσου κ. Βεργίνην διὰ τὴν εὐγενῆ καὶ εὐλαβῆ προσφώνησίν του ἐξ ὀνόματος ὅλων τῶν Λευκαδίων. Ἰδιαιτέρως δὲ καὶ ἐν συγκινήσει πολλῇ εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν τιμητικὴν ὀνοματοδοσίαν τῆς πρὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πλατείας ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς ἡμῶν Μετριότητος!

Ὁ ἐν Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι προσκυνούμενος Εἷς καὶ μόνος ἀληθινὸς Θεός, διὰ πρεσβειῶν τῆς Πεφανερωμένης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, εἴθε νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ ἁγιάζῃ τὴν Λευκάδα, τοὺς Λευκαδίους καὶ ὅλον τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς θεοσώστου Μητροπόλεώς σας, δωρούμενος πᾶν δώρημα τέλειον καὶ διαφυλάττων ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς κινδύνου σεισμοῦ, λοιμοῦ καὶ οἱουδήτινος ἄλλου κακοῦ! 

Λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ, «χαίρετε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν»!

Δεν υπάρχουν σχόλια: