e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 29 Ιουνίου 2024

Αναγόρευση Οικουμενικού Πατριάρχου σε επίτιμο Δημότη Άρτας - Ονοματοδοσία Πλατείας - Ομιλία Βαρθολομαίου [photos]


Ἀντιφώνησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὴν τελετὴν ἀναγορεύσεώς Του εἰς ἐπίτιμον Δημότην Ἄρτης 
(Σάββατον, 29 Ἰουνίου 2024)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἰωαννίνων κ. Μάξιμε, ἐκπρόσωπε τῆς Α.Μακαριότητος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἄρτης κ. Καλλίνικε,
Λοιποὶ Τιμιώτατοι Ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατε Δήμαρχε Ἀρταίων κ. Χριστοφόρε Σιαφάκα,
Ἐντιμότατε κ. Πρόεδρε τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καὶ ὅλα τὰ Μέλη αὐτοῦ,
Προσφιλέστατα τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἀφοῦ ὡλοκληρώσαμε τὴν προσευχή μας στὴν Θεία Εὐχαριστία ποὺ προηγήθηκε στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ μεγάλου τέκνου τῆς Ἄρτης Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, κατὰ τὴν ὁποία δεηθήκαμε ἐκτενῶς ὑπὲρ τῆς ἱστορικῆς καὶ εὐάνδρου πόλεώς σας καὶ ὅλων τῶν Ἀρτηνῶν, τῶν ἐγγὺς καὶ τῶν μακράν, ἐγκαινιάσαμε ἤδη καὶ τὴν πλατεῖα αὐτή, στὴν ὁποία τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Ἀρταίων ἔδωκε τιμητικῶς τὸ ὄνομα τῆς ἡμῶν Μετριότητος. Καὶ τοῦτο ὁμοῦ μετὰ τῆς ἄλλης ἐξ ἴσου τιμητικῆς ἀποφάσεως νὰ ἀναγορευθῇ ὁ Οίκουμενικὸς Πατριάρχης Ἐπίτιμος Δημότης τοῦ Δήμου Ἀρταίων. 

Εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ καρδίας δι᾽ ἀμφοτέρας τὰς ἀποφάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Τὰς ἀποδεχόμεθα ταπεινῶς ὡς κατ᾽ εὐθεῖαν ἀναγομένας εἰς τὴν μαρτυρικὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν καὶ τὸν εὐκλεῆ καὶ πρωτεύθυνον Ἀποστολικὸν καὶ Πατριαρχικὸν Οἰκουμενικὸν Θρόνον! Ἐκεῖθεν ἡ εὐλογία καὶ ἡ εὐχὴ πρὸς τὸν Δῆμον καὶ τοὺς Δημότας σας! Εὐλογία καὶ εὐχὴ στρατειᾶς ὁλοκλήρου Πατέρων καὶ Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας! Εὐλογία καὶ εὐχὴ Ἱερομαρτύρων καὶ Ὁσίων Πατριαρχῶν! Εὐλογία καὶ εὐχὴ Ἁγίων Αὐτοκρατόρων καὶ εὐσεβῶν λογάδων τοῦ Γένους, οἱ ὁποῖοι ἐκλέϊσαν τὴν Βασιλεύουσαν Πόλιν τῆς Θεομήτορος!

Περιφέρομεν τὸ βλέμμα καὶ σᾶς ἐναγκαλιζόμεθα μὲ πολλὴν στοργὴν ὅλους! Ἱερὸν Κλῆρον, εὐσεβεῖς Ἄρχοντας, ἐκπροσώπους τῶν ἐπιμέρους Ἀρχῶν καὶ τὸν ἀξιονόμαστον Λαόν. Στρέφομεν τὴν σκέψιν εἰς τὸ παρελθόν, τὸ ἀπώτερον καὶ τὸ πλέον πρόσφατον, ἀναλογιζόμεθα τὰς μεγάλας μορφὰς ποὺ ἄφησαν ἔκτυπον ἐν ἀγαθοῖς καὶ τιμῇ τὴν σφραγῖδα των εἰς τὴν ζωὴν καὶ τὴν ἱστορίαν τοῦ τόπου, ἀναλογιζόμεθα τὰς πολλὰς περιπετείας καὶ τὰ δάκρυα τῶν πατέρων σας κατὰ τὰς δυσκόλους συστροφὰς τῆς Ἱστορίας τοῦ Γένους εἰς παλαιοτέρας καὶ νεωτέρας ἐποχάς, εἰς κάθε γωνίαν τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ τὰς προόδους των καὶ τὰ ἐπιτεύγματά των, τὴν φιλογένειαν, τὸν πατριωτισμὸν καί, προπάντων, τὸ χριστιανοπρεπὲς ἦθος καὶ τὴν εὐσέβειάν των. Ἐν εὐλογίαις νὰ εἶναι ἡ μνήμη των καὶ ἀπὸ τὴν Χώραν τῶν Ζώντων νὰ σᾶς στέλλουν τὰς εὐχάς των! Τὴν ἰδίαν στιγμὴν ἡ σκέψις μας σταματᾷ μὲ πολλὴν ὀδύνην εἰς μίαν μεγάλην μερίδα συμπολιτῶν σας, δηλαδὴ τὴν Ἰουδαϊκὴν Κοινότητα τῆς Ἄρτης, ἡ ὁποία, ἐν τῷ πλαισίῳ τοῦ ἀπεχθοῦς Ὁλοκαυτώματος, ἐξηφανίσθη σχεδὸν παντελῶς, κατὰ τρόπον φρικωδῶς τραγικόν, μέσα εἰς τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοῦ Γ΄ Ράϊχ! Μὴ τοὺς λησμονῆτε! Καὶ αὐτοὶ συνάνθρωποι καὶ ἀδελφοί μας ἦσαν, ἀνεξαρτήτως τοῦ θρησκεύματος, καὶ χρειάζονται ἕνα κερὶ εἰς τὴν μνήμην των! Ἄς προσευχώμεθα ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης νὰ μὴν ἐπιτρέψῃ ποτὲ ἐφεξῆς τοιαύτας τραγωδίας!

 Ἡ Ἀραχθοπερίρρυτος πόλις σας, ἀγαπητοί μου, τὸ «κεφάλαιον τῶν πόλεων τῆς Ἀκαρνανίας» κατὰ τὸν Καντακουζηνόν, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας ἐζήλευσε καὶ ἔχει καὶ ἄλλη μία πόλις Ἄρτα, Ἀφρικανικὴ αὐτή, εἰς τὸ μακρινὸν Τζιμπουτί, ἡ δική σας, ἡ δική μας! θὰ λέγωμεν ἀπὸ σήμερον, ὡς ἐπίτιμος Ἀρτηνὸς δημότης πλέον, εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς Παναγίας τῆς Παρηγορητρίας, ἡ ὁποία, ἀπὸ τὸν περίλαμπρον καὶ ἐντυπωσιακὸν Ναόν της, ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ καὶ ἀξιόλογα μνημεῖα τῆς Παλαιολογείου Ἀναγεννήσεως ποὺ διαθέτει ἡ πόλις καὶ ἡ περιοχή της, παρακολουθεῖ μὲ στοργὴν τὴν καθημερινὴν πορείαν σας καὶ σπεύδει εἰς βοήθειαν, εἰς παρηγορίαν καὶ στηριγμόν. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός, ὁ ἐπιφανὴς ὅσον καὶ μαρτυρικὸς γόνος τῆς Ἄρτης καὶ φωτιστὴς τῶν Ρώσων, ἡ πολιοῦχος Ἁγία Θεοδώρα ἡ Βασιλὶς καὶ οἱ λοιποὶ τοπικοί σας Ἅγιοι, πέραν τῆς πρὸς Θεὸν ὑπὲρ ὑμῶν διαρκοῦς πρεσβείας των, σᾶς δίδουν ἠχηρὰ διδάγματα καὶ παραδείγματα εὐσεβοῦς βίου, ἀφοσιώσεως εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ἀγάπης πρὸς τὸν συνάνθρωπον. Οἱ ὑπέροχοι πορτοκαλεῶνες σας ποὺ κάνουν τὴν Ἄρταν «χρυσὸν μπαξέν», ὅπως λέγει τὸ δημοτικὸν ἆσμα, ὅταν ἀνθίζουν, σκορπίζουν τὸ μεθυστικὸν ἄρωμά των εἰς ὅλην τὴν περιοχήν! Τὴν μετατρέπουν εἰς ἀληθινὸν ἐπίγειον παράδεισον! Εὐχόμεθα νὰ μὴ παύσῃ ὁ τόπος αὐτός, περισσότερον ἀπὸ τὴν εὐωδίαν τῶν κιτροειδῶν, νὰ ἀναδίδῃ τὴν εὐωδίαν τῆς Πίστεως, τὴν εὐωδίαν τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τῆς ἀγάπης καὶ νὰ καρποφορῇ ἁγιότητα! Ἔχετε τὸ πολυτραγουδισμένο μεσαιωνικὸ «Γεφύρι» μὲ τὶς καμάρες καὶ τοὺς θρύλους του! Νὰ σᾶς ὑπενθυμίζῃ ὅτι ἔχομεν μόνιμον χρέος νὰ κτίζωμεν καθημερινῶς γεφύρας ἀγαπητικῆς ἐπικοινωνίας, εἰλικρινοῦς συνεννοήσεως καὶ φιλαδέλφου καὶ ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας μὲ τοὺς πέριξ ἡμῶν, προκειμένου νὰ προοδεύωμεν εἰς πᾶν ἀγαθὸν ὡς μεμονωμένα πρόσωπα καὶ προπάντων ὡς κοινωνία.

Εὐχαριστοῦμεν καὶ πάλιν θερμῶς, τόσον διὰ τὴν ἀνακήρυξιν ἡμῶν εἰς ἐπίτιμον Δημότην Ἄρτης καὶ συμπολίτην σας, ὅσον καὶ διὰ τὴν ἐπ᾽ ὀνόματι ἡμῶν ὀνοματοδοσίαν τῆς πλατείας αὐτῆς. Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως διὰ τὴν εὐγενῆ προσφώνησιν αὐτοῦ τὸν κ. Δήμαρχον καὶ διὰ τὰ εὐλαβῆ καὶ ἀγαθὰ αἰσθήματα τῶν Δημοτῶν, τὰ ὁποῖα διηρμήνευσε. Σᾶς ἐμπιστευόμεθα εἰς τὴν πρόνοιαν, τὴν χάριν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ καὶ σᾶς εὐχόμεθα πᾶσαν παρ᾽ Αὐτοῦ δόσιν ἀγαθὴν καὶ πᾶν δώρημα τέλειον! Σᾶς ἀναμένομεν εἰς τὴν κοινήν μας Μητρίδα Κωνσταντινούπολιν, τὴν κοιτίδα τῆς περιδόξου Ρωμηοσύνης, καὶ εἰς τὸ Σεπτὸν Κέντρον, τὸ ταπεινὸν μέν, ἀλλὰ πάντοτε ὁλόφωτον καὶ θεοδόξαστον Φανάρι! Ἔρρωσθε εἰς ἔτη πολλὰ ὑγιαίνοντες, χαίροντες, εἰρηνεύοντες, εὐδαιμονοῦντες καὶ τῷ Θεῷ εὐαρεστοῦντες! Αμήν!

Δεν υπάρχουν σχόλια: