e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014

Η Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Σύναξη των Προκαθημένων (στα ρωσικά) / ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ВСЕСВЯТЕЙШЕСТВА ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА КИРА ВАРФОЛОМЕЯ К СОБРАНИЮ ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ ЦЕРКВЕЙ

(Фанар, 6 марта 2014 г.)


Блаженнейшие всечестнейшие во Христе Братья, Предстоятели Святейших Православных Церквей со всеми почтенными сопровождающими Вас,

Добро пожаловать в придвория нашей Церкви, мученического и исторического Вселенского Патриархата, смиренного сего во Христе служителя единства всех нас. Из глубины сердца благодарим за труды любви, которая привела вас сюда: вы с усердием откликнулись на наше приглашение.

Славу и хвалу воссылаем в Троице покланяемому Богу нашему, что сподобил нас, — кому поручена благодатью и милостью Его ответственность руководить Поместными Автокефальными Православными Церквами, — вновь сойтись и на еще одно собрание наше, шестое по счету со времени зарождения сего благословенного обычая в 1992 году, немного спустя после восшествия на Трон Константинополя нашей Мерности. «Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе», — возглашаем мы вместе со священным Псалмопевцем. Сердце наше исполнено радости и веселия, когда мы принимаем вас и объемлем каждого из вас в любви нелицемерной, с глубочайшим почитанием и с упованием, что наше собрание принесет полезные плоды.

Воистину велик, благословен, и, можно сказать, историчен сам факт нашей встречи! Дыхание Утешителя собрало нас; и очи всех людей, церковных и внецерковных, напряженно обращены к сему Собранию в ожидании слова назидания и утешения, в котором так нуждается современный человек.

Это увеличивает и углубляет нашу ответственность, вынуждая нас ревностно взыскать в горячей молитве помощь Свыше для предлежащих нам трудов, без которой мы «ничего не можем творить» (см. Ин. 15, 5). Посему и мы смиренно молимся Устроителю Церкви Господу, чтобы Он преизобильно благословил труд наш и управил бы Духом-Утешителем сердца, помышления и решения наши во исполнение святой Его воли, во укрепление и возрастание в более тесное единство всех нас, и во славу Святого в Троице Бога.

Вспоминая предыдущие Ассамблеи Предстоятелей Православных Церквей, каждая из которых, божественной благодатью, увенчалась полным успехом, мы, исполненные благодарности, приводим на память преставившихся и окончивших блаженный путь свой участников этих собраний: Предстоятелей, приснопамятных Патриархов — Парфения и Петра Александрийских, Игнатия Антиохийского, Диодора Иерусалимского, Алексия Московского, Павла Сербского, Феоктиста Румынского, Максима Болгарского, и Архиепископов — Хризостома Кипрского, Серафима и Христодула Афинских, Василия Польского, Дорофея Чешского и Словацкого, вклад которых в успех состоявшихся Ассамблей был чрезвычайно конструктивным, показав и нам, их преемникам, пример для подражания и вверив нам сокровище, которое мы должны хранить. Вечная им память!

Мотивы, которыми мы руководствовались в нашей инициативе по созыву настоящего Собрания, уже известны вам из пригласительного Послания, направленного вашей любви. «Отвне нападения, внутри страхи», — написали мы, вторя словам Апостола (2 Кор. 7, 5). Святая наша Церковь, пребывая в мире, всегда потрясается историческими смутами, порой весьма разрушительными. В таковые критические моменты, через которые мы проходим, смуты сии особенно ощутимы в географических местностях, где зародилась, развивалась и укреплялась христианская Церковь — в древнеславных старейших Патриархатах Святейшей Православной Церкви. Там господствует насилие, часто во имя религии, угрожая жизни всех верующих во Христа, независимо от их вероисповедования. Со скорбью и с великим беспокойством мы видим, как преследуются христиане, разрушаются и оскверняются священные храмы, берутся в заложники и убиваются священнослужители, монахи, и даже архиереи. Так, например, давно были взяты в плен и пропали без вести Митрополиты Павел Алеппийский, принадлежащий старейшей Антиохийской Патриархии, и Yuhanna Ibrahim из Сирояковитской Церкви.

Пред лицом сего явления, угрожающего и самому существованию Православных Церквей, мы призываем возвысить голос протеста нашего, не как разрозненных индивидов или Церквей, а как цельной единой Православной Церкви во всей вселенной.

Однако в нашу эпоху преследование веры во Христа не ограничивается вышеупомянутыми формами открытого преследования. Велика также и опасность, происходящая от стремительного обмирщения обществ, некогда бывших христианскими: Церковь Христова там вытесняется на периферию общественной жизни, основополагающие духовные и этические принципы Евангелия искореняются из жизни людей. Православная Церковь, конечно же, никогда не поддерживала насильственного насаждения людям евангельских начал, полагая свободу человеческой личности превыше всяких объективных правил и ценностей. Не в природе и не в моральной установке Православия — принуждать кого-либо в какой бы то ни было форме. Православная Церковь подходит к вопросам этической жизни человека как глубоко личным для каждого человека; и разрешаются они в личном и свободном контакте каждого верующего со своим духовником, а не с мечом закона. Однако, это ни в коей мере не освобождает Церковь от обязанности воплощать в современном мире евангельские начала, даже когда они вступают в конфликт с идеологической установкой того или иного государства.

Наша Православная Церковь характеризуется своей приверженностью древнему преданию, и должна пребывать таковою всегда, ибо «Иисус Христос вчера и сегодня Тот же и во веки» (Евр. 13, 8). Но история движется вперед, и Церковь в каждую эпоху должна прислушиваться к проблемам человека. Приверженность преданию Церкви не означает окаменение Церкви, безразличие к проблемам данной эпохи. Проблемы нашей современности отличаются особой напряженностью, и мы должны относится к ним с вниманием.

Одна из них вызвана стремительным развитием технологий и построенной на них глобализации. Православная Церковь всегда была универсальной в своем мышлении и устроении. Ее миссия всегда заключалась в том, чтобы найти подход и объять в тело Христово «все народы», независимо от расы, цвета (кожи) и других физических особенностей. Однако, Православная Церковь, применяя такой универсальный подход, всегда бережено почитала национальные особенности каждого народа, его мышление и традиции. Сегодня технологический прогресс объединяет народы и это, несомненно, имеет благотворные последствия для распространения знаний и информации. При этом он становится каналом для пропаганды и для косвенного насаждения некоторых моделей цивилизации, которые не всегда сообразуются с традиционными особенностями народов. Использование достижений технологии не должно применяться безрассудно, когда не осознаются связанные с ними опасности. Церковь должна проявить трезвое внимание к сему вопросу.

Сопряжена с этим и тема стремительного развития научных достижений, которому во многом поспособствовал технический прогресс, особенно в области биотехнологий. Возможности современной науки дошли до того, что стало возможным вмешательство в самую сокровенную сущность природы, когда генетическое программирование может способствовать исцелению болезней, поднимая при этом серьезные этические вопросы, на которые Церковь может и должна ответ. Должно признать, что Православная Церковь не проявила особой восприимчивости к данной проблеме. В течение нашей предыдущей Ассамблеи в 2008 году было решено основать Межправославную Комиссию по Биоэтике, которая, по инициативе Вселенской Патриархии, собралась на Крите для первого заседания. Однако реакция братских Церквей не поспособствовала продолжению усилий. Надеемся, что сие возобновится в ближайшем обозримом будущем, дабы был услышан голос Православия в отношении столь важной темы.

Внимая текущим экзистенциальным проблемам человека, Православная Церковь должна продолжать прилагать усилия и к защите природной окружающей среды. Первой из всех в христианском мире, кто указал на критическую ситуацию в данном вопросе, была Вселенская Патриархия. Начинание сие было продолжено еще Патриархом Димитрием, блаженным предшественником нашим, в 1989 году, через серию международных научных симпозиумов под нашей эгидой. Православная Церковь долго оставалась единственным христианским голосом по этой серьезной теме. Сегодня и другие христианские церкви и конфессии придают должное значение сему критическому вопросу. Однако, внося свой вклад, проистекающий из ее литургической и аскетической традиции, Православная Церковь, как никто другой способствует разрешению сего кризиса, который из-за корысти и эвдемонизма современного человека грозит катастрофой всему творению Божьему.

Наконец, Святейшая наша Церковь должна прислушиваться со вниманием и состраданием к проблемам человечества, порожденным экономической инфраструктурой современного мира. Все мы становимся свидетелями негативных последствий в отношении достоинства и выживания человеческой личности из-за экономического кризиса, поразившего скорбью человечество во многих регионах земли, и особенно в странах, считающимися экономически «развитыми». Безработица среди молодежи, увеличение числа малоимущих, неуверенность в завтрашнем дне — все сие говорит о том, что современное человечество далеко отстоит от претворения в жизнь Евангельских идеалов, за что и мы несем ответственность, когда наши пастырские попечения исчерпываются лишь заботой о «духовном», и мы забываем, что человек нуждается в пропитании и элементарных материальных средствах, чтобы мог он жить в достоинстве, как личность — образ Бога. По этим вопросам голос Православия должен быть услышан, чтобы признали в Православии хранителя Истины и верного приверженца Евангельских принципов.

Чтобы все сие могло иметь место, возлюбленные о Господе Братья, необходимым является одно условие — единство нашей Церкви и способность сформулировать единое слово современному человеку. Этим предлежит заняться настоящему Собранию нашему, всем нам вверена ответственность за единство Святейшей нашей Церкви.

Как известно, Православная Церковь состоит из автокефальных поместных Церквей, которые действуют в рамках, положенных Священными Канонами и руководящими Томами об автокефалии и которые обладают в полноте правом самоуправления без всякого вмешательства извне. Это устроение, которое завещали нам Отцы наши, есть благословение, которое нам надлежит хранить как зеницу ока. Чрез таковое устроение избегается всякое уклонение в чуждое Православной экклезиологии понимание, допускающее всемирное господство какой бы то ни было Поместной Церкви или ее Предстоятеля. Православная Церковь есть «кинония» (соучастное общение) автокефальных и самоуправляемых Православных Церквей.

Однако в этом пункте как раз возникает серьезный вопрос: как и каким образом выражается «кинония» Православных Церквей? Исторический опыт показал, что автокефальные Церкви часто ведут себя как самодостаточные Церкви, как бы говоря остальным Церквам: «ты мне не надобна» (1 Кор. 12, 21). Вместо того, чтобы искать сотрудничества с другими Православными Церквами по вопросам, относящимся ко всему Православию в целом, они действуют самочинно, развивая двусторонние отношения с неправославными, иногда даже в духе некоего антагонизма. Другие автокефальные Церкви вырабатывают свою собственную позицию относительно неправославных, не принимая активного участия во «всеправославно» установленной деятельности. Принятые соборно и «всеправославно» постановления, случалось, не соблюдались некоторыми Церквами, как было не так давно, несмотря на то, что они их сами подписали. И что мы можем сказать о тех случаях, когда самоуправно ставятся под сомнения канонические нормы между братскими Церквами, что порождает искушения и порой вносит распри в их кинонию-общение. Все сие выявляет необходимость в некоем [регулирующем] органе, учрежденном официально или неофициально, который решал бы все возникающие расхождения и проблемы во избежание разделений и распрей.

Из всего этого становится явным главенствующая значимость соборности в Церкви. Соборное учреждение изначально являлось основной чертой жизни Церкви. Каждое расхождение или сомнение относительно веры и канонических установлений выносилось на суд Собора. Характерный пример — установка Василия Великого по вопросу повторного крещения еретиков и раскольников. Он воспринял строго обязывающее предание по сему вопросу от предшественников в Каппадокии: вопрос должен решаться синодом епископов, которые учиняют преданную им традицию (каноны 1 и 47). Соборы, как верховная инстанция, решали все проблемы о расхождениях между Церквами или внецерковные вопросы, и решению Соборов полностью повиновались все доселе несогласные между собою (« да превозмогает мнение большего числа избирающих» 6 правило 1 Вселенского Собора).

Таковое синодальное устроение хранилось и хранится более или менее благочестно внутри автокефальных Церквей, но отсутствует всецело в межцерковных отношениях. И это является источником больших проблем. Из-за этого создается впечатление, что Православие — множество Церквей, но не Единая Церковь. Сие никак не соответствует Православной экклезиологии и представляет собой отклонение и источник бед. Нам нужно укрепить синодальное учреждение и вне пределов каждой из наших Церквей. Мы должны развить сознание единства Православной Церкви, и сие возможно достичь только через синодальность.

Более чем пятьдесят лет назад, когда приснопамятный Вселенский Патриарх Афинагор, отличавшийся широтою видения, предпринял первые шаги к единению Православия, был учрежден институт Всеправославных конференций, благодаря которым созрели решения, принятые всеми Православными, по вопросу отношений с неправославными. Для всех Православных Церквей сии постановления рассматривались как обязательные, которые должны воплощаться в жизнь как «внутреннее право» каждой из них. Сегодня эти постановления ставятся под сомнение или вовсе подвергаются критике — самочинно и противозаконно — некоторыми внутри Православных Церквей, кто берут на себя дерзновение, подобающее лишь вселенским соборам, оспаривать сии постановления, производя тем самым нестроения в среде верующих. К сожалению, в некоторых Церквях церковные власти с терпением относятся к таковым явлениям, игнорируя непредсказуемые последствия для единства их паствы. Но, соборные постановления должны быть признаны всеми, ибо только таким образом хранится единство Церкви.

Усилия Всеправославных Конференций к единению Православия не исчерпали себя. На ранней их стадии было решено, что необходимо созвать Святой и Великий Собор Православной Церкви, что и было официально провозглашено всему христианскому миру. Началась подготовка сего великого исторического события. Тематика Собора была ограничена десятью вопросами, из которых восемь уже прошли стадию разработки и были предложены на обсуждение для грядущего Святого и Великого Собора. Разработка остальных двух тем — порядок провозглашения автокефалии какой-либо Церкви и порядок поминовения Церквей в священных Диптихах — наткнулась на серьезные сложности, потому было решено большинством Православных Церквей-Сестер, чтобы не создавать препятствий к созыву Святого и Великого Собора, ограничиться уже разработанными вопросами (один из них связан с провозглашением автономии какой либо Церкви и нуждается в дальнейшем обсуждении на Всеправославной Предсоборной Конференции).

«Всеправославно» уже разработанные темы содержат в себе некоторые положения, которые должны быть пересмотрены и сообразованы с предыдущими эпохами, отличавшимися иными условиями и положением, отражая их и гармонируя с ними. Таковыми являются, к примеру, вопросы общественных условий современного мира, отношений Православной Церкви с неправославными христианами, экуменического движения и т.д. Эти тексты должны быть пересмотрены специально созданной для этой цели Межправославной Комиссией, дабы они были представлены Святому и Великому Собору сообразованными с сегодняшней реальностью.

Это то, что касается тематики Собора. Очевидно, все предусмотренные темы Собора относятся к вопросам внутренней жизни и организации нашей Церкви. Наши предшественники, кто определяли тематику Собора, по праву рассудили: если Православная Церковь не упорядочит все свои внутренние проблемы, она не сможет обратиться к миру с истинной и подлинной проповедью. Мир ожидает, что содержание Святого и Великого Собора несомненно охватит вопросы, занимающие людей нашей эпохи в их повседневной жизни, и потому необходимо, чтобы Собор сей обратился бы к миру с жизненно важным для современному человечества Посланием. Хотелось бы, чтобы Послание сие, тщательно разработанное специальной Межправославной Комиссией и сообразованное с суждениями Отцов Собора, стало бы голосом Православной Церкви, обращенным к современному миру, словом утешения, отрады и жизни, которое так ждет современный человек от Православной Церкви.

Однако устроение Святого и Великого Собора требует и определенных организационных директив, над которыми предлагаем задуматься и вынести решение в течение настоящей Ассамблеи, ибо мы, как никто другой, уполномочены на это и наделены ответственностью. Так, надо продумать и прийти к заключению, как организовать Святой и Великий Собор, как будут правильно представлены на нем Святые автокефальные Православные Церкви в согласии с принципами нашего экклезиологического предания. В течение первого тысячелетия истории нашей Церкви, когда было в силе учреждение Пятиначалия древнейших Патриархатов, считалось совершенно необходимым представительство древних Патриархий, даже если число их представителей невелико. Акцент делался не на число присутствующих, а на гарантию представительства всех Апостольских Престолов. В течение второго тысячелетия по Р. Х. прибавились и другие Патриархии и автокефальные церкви, когда подразумевалось, что их статус будет провозглашен каким-либо грядущим Вселенским Собором (для тех, кто был лишен таковой возможности ранее). По аналогии с древним преданием, таким образом, хотелось бы, чтобы так было и с грядущим Святым и Великим Собором, где все признанные на сегодняшний день автокефальные Православные Церкви были бы представлены тем числом представителей, которое мы установим, если возможно, на сем Собрании нашем.

Другая тема организационного характера, которую мы должны рассмотреть, касается того, как будут приниматься решения Святого и Великого Собора. Справедливости ради для каждой автокефальной Церкви, независимо от числа ее представителей, необходимо, чтобы каждая из них располагала всего одним голосом при принятии заключительных решений, который будет представлен ее Председателем во время голосования. Критически важным является вопрос: будут ли заключительные решения выноситься на основании большинства голосов, участвующих в Соборе Церквей, или как результат единомыслия. Если, выбирая из двух, критерием поставить древнюю каноническую традицию Церкви, то канонический чин предусматривает, что главенствующим в принятии решений, несомненно, является «голос большинства» (6-е Правило 1 Вселенского Собора). Сей принцип действовал в древней Церкви и в вопросах вероисповедания, хотя во многих из великих Соборов (таких, как 3 й Вселенский и другие) принимали участие и те, кого впоследствии Собор объявил еретиками и отступниками Церкви, и они составляли меньшинство в голосовании. Во всяком случае, относительно вопросов канонического характера, несомненно, чин, предписанный в предании, указывает нам придерживаться принципа большинства при голосовании, когда принимаются заключительные постановления. Однако сей принцип не исключает и присно желанного единомыслия. Нам надлежит принять решения по данному вопросу.

Возлюбленные во Христе Братья,

Настоящее Собрание наше имеет кардинальное значение. Его проведение совпадает с тем историческим моментом, когда Церковь испытывает мощные потрясения, когда поставляется на суд и сама способность ее понести спасительную свою миссию. Уже ничто не воспринимается как данность, как это было в другие эпохи. Все может меняться моментально. Благодушное бездействие чревато катастрофой. Никакие государственные власти, никакое богатство или могущество не способны укрепить Церковь, и никакое из современных обществ не примет проповеди Евангелия без сомнений и возражений. В наше время мы должны убедить людей, что обладаем словом жизни, благовестием надежды и что живем мы любовью. Для этого сами мы должны стать подлинными и достойными доверия.

Чтобы убедить мир, необходимо основное условие: то есть прежде всего наше собственное внутреннее единство. Прискорбно и чревато для репутации Православной Церкви, когда те, кто вне Церкви, нас часто видят разделенными и пребывающими во взаимных тяжбах. Мы обладаем и учим совершеннейшей экклезиологии, но порой отказываемся применять ее на деле. В нашей Церкви есть точно установленный порядок, определенный Священными Канонами Святых Вселенских Соборов. Однако иногда у нецерковных людей создается о нас впечатление, что мы доходим до споров, кто из нас «первый». У нас есть синодальное учреждение в качестве верховного авторитета, с которым все должны сообразовываться. По халатности или из-за извращенного понимания целесообразности, за которым часто скрывается эгоистичная защита своих интересов, мы позволяем себе попирать синодальные постановления, в лице некой части нашей паствы, присваивая себе непогрешимость веры. В общем, мы являем симптомы разложения. Пришло время отдать предпочтение проблеме единства: как внутри каждой Церкви, так и между Церквами.

Православная Церковь, к которой мы принадлежим по благодати Божией, не обладает иным органом, заверяющим ее единство, помимо синодальности. Потому, дальнейшее отложение созыва Святого и Великого Собора Православной Церкви серьезно вредит ее единству. Мы несем за это великую ответственность. На протяжении всей истории ее после разрыва с Римом, Константинопольская Церковь всегда служила на благо единства Православия и неоднократно созывала всеправославные Соборы. Она и сегодня остро ощущает свой долг служения единству Православия. И, к счастью, она не одинока в этих стремлениях. Более чем пятьдесят лет назад остальные автокефальные Православные Церкви продемонстрировали свое желание созвать Святой и Великий Собор нашей Церкви. Уже настало время, «время не ждет». Мы можем бесконечно доводить до совершенства наши предуготовления. Довлеет нам и то, о чем уже мы договорились. Без траты времени давайте разрешим с любовью и согласно Священным Канонам все еще имеющие место расхождения в наших взаимоотношениях. «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы» единого в Троице Бога и страдавшего и воскресшего Господа за всех без исключения в мире, нуждающемся в проповеди любви Божией. Давайте как можно скорее подвигнемся на созыв Святого и Великого Собора, и предоставим Утешителю возглаголать, предавшись дыханию Его.

Все сие, возлюбленные в Господе Братья, — от братского сердца на начало заседаний Собрания нашего.

«Тому, Кто действующею в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Ефес. 3, 20-21).

Δεν υπάρχουν σχόλια: