e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 20 Μαΐου 2015

Η ετήσια Ιερατική Σύναξη της Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης και η Λειτουργία για τον Άγιο Νικόλαο στο Bari [φωτολεύκωμα + video]


Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος: «Οἱ ἡρωϊκοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἐντόνων εἰλικρινῶν χειροκροτημάτων διά τήν θυσίαν αὐτῶν, ἡ ὁποία δημιουργεῖ καί καρποφορεῖ, φανερώνει δέ τήν πιστότητα καί ἀφοσίωσιν αὐτῶν τῇ Μητρί ἡμῶν Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ».Τό θέμα τῆς ἐφετεινῆς ἐτησίας Ποιμαντικῆς καί Θεολογικῆς Συναντήσεως τοῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης: «Ἡ Ἐκκλησία κατά τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Χρυσόστομον, Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως», ἠκούσθη μετ’ εὐχαριστήσεως πολλῆς καί χαρᾶς μεγάλης μέσα εἰς τούς ἐπιστημονικούς κύκλους καί τάς Θεολογικάς Σχολάς ἐν Ἰταλίᾳ. Μάλιστα, προὐκάλεσεν εἰς μερικάς τάξεις διανοουμένων ἰδιαιτέραν ἐντύπωσιν, τινές δέ Καθηγηταί ἐζήτησαν τάς διαλέξεις τῆς Συναντήσεως ταύτης, καθόσον ἡ οὐσία καί τά μηνύματα τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος εἶναι ἄγνωστα εἰς τόν σημερινόν ἄνθρωπον. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγκην ἀξίων προτύπων καί φωτεινῶν παραδειγμάτων διά τήν κατά Χριστόν πρόοδον καί ἀνάπτυξιν αὐτοῦ, θά καταστήσουν δέ αὐτόν ὠφέλιμον καί χρήσιμον εἰς τήν κοινωνίαν, καί γενικά εἰς τήν ἀνθρωπότητα, ἡ ὁποία ὑποφέρει, βασανίζεται, διώκεται, ἀδικεῖται καί γίνεται ἄφιλος καί ἀνάδελφος, χωρίς Θεόν, ἑπομένως χωρίς ἐλευθερίαν, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς ἀξιοπρέπειαν, χωρίς ὑπακοήν, χωρίς τό πνεῦμα τῆς θυσίας, χωρίς ἀγάπην.
Μία ἀπό τάς πόλεις τῆς Καλαβρινῆς Ἀπουλίας, τό Βρινδήσιον, ἔνθα ὑπάρχει ἱστορικός Ἑλληνικός Ὀρθόδοξος Ναός, ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ, ἐφιλοξένησε τήν «Ποιμαντικήν καί Θεολογικήν Συνάντησιν τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης», ἡ ὁποία, πράγματι, εἴχε μεγίστην ἐπιτυχίαν, κυρίως εἰς τήν συνείδησιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δίδει τούς Κατηχουμένους, τούς Ἀναγνώστας, τούς Διακόνους, τούς Ἱερεῖς, τούς Ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τήν ἀέναον δύναμιν καί τό μεγαλεῖον, εἶναι δέ πάνυ χρήσιμοι, ἀναγκαιότατοι, διά νά ζῇ καί νά εἶναι πλουσιωτάτη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πνευματικά, ἐκκλησιαστικά καί πολιτιστικά.
Προστάτης τῆς μικρᾶς (διά τά Ἰταλικά δεδομένα) πόλεως τοῦ Βρινδησίου, ὁ Ἅγιος Μεγαλομάρτυς Θεόδωρος ὁ Τήρων, ἀγκαλιάζει καί διαφυλάσσει τήν Ἀπουλίαν μέ τήν εἰρηνικήν ἀνάπαυσιν εἰς αὐτήν τῶν ἱερῶν αὐτοῦ Λειψάνων, ἡ ὁποία εὐωδιάζει ἀπό «Ἑλληνικότητα» καί «Spiritualità Ortodossa», χάρις εἰς τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία, μέ τήν τοποθέτησιν εἰς τήν ἐπίκαιρον αὐτήν θέσιν τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀρσενίου, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἀπουλίας, καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Γιαννόκολλου, καί δή μέ τήν ἀπόφασιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου, νά εἶναι πάντοτε ἀνοικτός ὁ περιώνυμος αὐτός ἑλληνορθόδοξος νάος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πρός διακονίαν τῶν Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πολλά προβλήματα καί δυσκολίας, διότι αὐτοί εἶναι κυρίως μετανάσται, πάντα δέ τά ἀνωτέρω ἐγγυῶνται καί τήν σταθεροποίησιν καί ἀδιάλειπτον ὕπαρξιν τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας καί τήν κανονικότητα τοῦ ἱεροῦ τούτου χώρου.
Τόν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην μας, καί πᾶσαν τήν Ὀρθόδοξον ὁμήγυριν, ἐχαιρέτισε μέ ἐγκαρδιότητα ὁ Σεβασμιώτατος Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος κ. Caliandro, ὁ ὁποῖος, μέ τόν Γενικόν αὐτοῦ Βικάριον καί πλείστους ἱερεῖς τῆς Κουρίας, ὑπεδέχθη αὐτόν καί ὡδήγησεν εἰς τό Παρεκκλήσιον, ἔνθα φυλάσσεται τό ἱερόν Λείψανον τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.
Τό Βρινδήσιον, μέσῳ τῶν ἀρχῶν αὐτοῦ, ἐτίμησε τήν Συνάντησιν τοῦ Κλήρου τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐνῶ ραμαιοκαθολικαί ἐνορίαι, μέ τούς ἱερεῖς αὐτῶν, συνηντήθησαν μέ τήν ἐκλεκτήν ὁμήγυριν τῆς Μητροπόλεως.
Ἡ Συνάντησις, σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα αὐτῆς, εἶχεν εἰς τήν διάθεσίν της πολλάς πόλεις, μέ ἀποστάσεις, ἀπό Βρινδησίου μέχρι τοῦ Lecce, καί ἀπό τοῦ Μπάρι μέχρι τοῦ Carpignano καί τοῦ Otranto (ἡ ἱστορική Βυζαντινή Μητρόπολις Ὑδροῦς), ἤρχισε μέ τήν προσκύνησιν τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος (30.04.2015) καί ἔφθασεν εἰς πέρας μέ τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Τάφου τοῦ Ἁγίου Νικολάου, εἰς Μπάρι (02.05.2015), τό ὁποῖον φημίζεται ὅτι εἶναι τό Μιλάνον τῆς Ἀπουλίας, λιμήν ἐμπορικός καί τουριστικός.
Μεγίστης σημασίας διά τόν Ἑλληνισμόν τῆς Ἰταλίας ὑπῆρξαν αἱ συναντήσεις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γενναδίου μέ τάς Ἑλληνικάς Κοινότητας, αἱ ὁποῖαι ἀνεστήθησαν, ἐνδυναμώθησαν καί ἐγέμισαν ἀπό ἐλπίδα καί θάρρος διά τήν πιστήν διατήρησιν τῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, ἀλλά καί τήν προβολήν τοῦ Γένους μας. Τόσον ἡ Ἑλληνική Κοινότης τοῦ Βρινδησίου, μέ Πρόεδρον τόν κ. Ἰωάννην Νταβίλλην ὅσον καί ἐκείνη τοῦ Μπάρι, μέ Πρόεδρον τόν κ. Θαλασσινόν Γριτάνην, ἔμειναν κατευχαριστημένοι καί εὐγνώμονες διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν, ὁ ὁποῖος ἐσυνῳδεύετο ὑπό τοῦ Πρωτοσυγκέλλου του, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, Εὐαγγέλου Ὑφαντίδη. Τόσον αἱ Ἑλληνικαί Κοινότητες, ὅσον καί τά Ἐκκλησιαστικά Συμβούλια τῶν ἐνοριῶν αὐτῶν, ἤκουσαν μέ προσοχήν καί θαυμασμόν τόν λόγον καί τάς συμβουλάς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Γενναδίου, συνεζήτησαν δέ ὅλως ἰδιαιτέρως τήν μελλοντικήν πορείαν τῶν ἐνοριῶν καί τῶν Κοινοτήτων.
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος Βρινδησίου κ. Ἰωάννης Νταβίλης, ἄριστος συνεργάτης ὄχι μόνον μέ τόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον Ἀπουλίας, ἀλλά καί μέ τάς Τοπικάς Ἀρχάς, προσέφερεν ὅλην τήν ἀγάπην του καί ὅλην τήν καλήν του θέλησιν διά τήν προβολήν καί τήν ἐπιτυχίαν τῆς Συναντήσεως, μή παραλείψας νά διοργανώσῃ καί ἐπίσημον Συνέντευξιν Τύπου, εἰς τήν ἐπίσημον Αἴθουσαν τοῦ Δημαρχείου τῆς πόλεως, παρόντος καί τοῦ ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἰς τό σημεῖον τοῦτο δέον νά σημειωθῇ ἡ ἀξιόλογος συμμετοχή τῶν Κυριῶν τῶν Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων Βρινδησίου καί Μπάρι, αἱ ὁποῖαι ἠκολούθησαν ὡς αἱ λαμπραί Παρθέναι τοῦ Εὐαγγελίου, ὡς αἱ Μυροφόροι Γυναῖκες, μέ τάς λαμπάδας τῆς Ἀναστάσεως, πάντοτε ἕτοιμαι καί πρόθυμαι. Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας συνήντησε καί τήν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος «Ἅγιος Νικόλαος ὁ Μύρων», καν Μαρίαν Θεοδωρίδου, καθώς καί τήν Γραμματέα αὐτῆς.
Τό προσκύνημα τῶν Βυζαντινῶν ἱερῶν Κρυπτῶν τοῦ 9ου καί 10ου αἰώνος εἰς Carpignano Salentino, ἔνθα ἡ θαυματουργός εἰκών τῆς ἁγίας Παρθενομάρτυρος Χριστίνης (24 Ἰουλίου), ἔργον καλλιτεχνικόν, ἀριστούργημα ἀληθινόν, συνεκίνησε κλῆρον καί λαόν. Ἐτελέσθη ἑσπερινός καί ἐκηρύχθη ὑπό τοῦ Μητροπολίτου μας ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο σχετικός μέ τήν ἔνδοξον καταγωγήν τῶν Σαλεντίνων, καθώς καί μέ τήν υἱϊκήν αὐτῶν σχέσιν πρός τήν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Μεγάλην Ἐκκλησίαν. Εἰς τό Βρινδήσιον ὁ Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ, προσεκύνησε καί προσηυχήθη εἰς τήν παλαίφατον Κρύπτην τῆς Ἁγίας Λουκίας, γνωστήν διά τάς περιφήμους τοιχογραφίας της.
Αἱ τρεῖς διαλέξεις, (30.04.2015) ἀπό τρεῖς εἰδικούς Καθηγητάς, σχετικά μέ τήν «Grecità» καί τήν «Ὀρθοδοξίαν» εἰς τό Βρινδήσιον, ἀπέδειξαν τήν στενοτάτην σχέσιν τῆς Ἀπουλίας μέ τό Βυζάντιον. Οἱ Καθηγηταί Caputo, Carito καί De Giorgio, οἱ ὁποῖοι ἐλάμπρυναν τό πρόγραμμα τῆς Συναντήσεως τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, κατεχειροκροτήθησαν.
Ἡ Καθηγήτρια κ. Isabella Bernardini, ἀρίστη συνεργάτις τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, ἐκ Κωνσταντινουπόλεως καταγομένης, ἀνεψιά τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Λύστρων κυροῦ Καλλινίκου, ἐφιλοξένησε, μέ τήν Πολίτικην ἀρχοντιάν της, ὅλην τήν ὁμήγυριν μέ ἕνα πλούσιον Γεῦμα ἀγάπης καί συνεργασίας.
Προηγήθη Ἁγιασμός ὑπό τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας εἰς τήν Βιβλιοθήκην τῆς Prof.ssa I. Bernardini, εἰς ἥν προσετέθη καί ἡ Βιβλιοθήκη τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Λύστρων Καλλινίκου, ἡ ὁποία ἐδωρήθη τῇ Μητροπόλει Ἰταλίας καί Μελίτης. Μέσα εἰς τήν Βιβλιοθήκην ἔλαβε χώραν «Ἔκθεσις Φωτογραφίας», ἔργον τῆς καλλιτέχνιδος εὐγενεστάτης κυρίας Λίζας Ἔβερτ, ἡ ὁποία κατεχειροκροτήθη καί ἐθαυμάσθη ὑφ’ ὅλων, ἀφήσασα ἀνεπαναλήπτους ἐντυπώσεις.
Πάντα ταῦτα συνετέλεσαν εἰς τήν ἔκπαγλον ἐπιτυχίαν τῆς Συναντήσεως, ἡ ὁποία ἔδωσεν ἀγαλλίασιν καί χαράν εἰς ὅλους τούς συνέδρους καί ἐκίνησε τό πνεῦμα ὅλων πρός διάθεσιν, γνωριμίαν καί ἐπικοινωνίαν, καί μάλιστα διά μίαν μελλοντικήν σταθεράν συμπόρευσιν, ὥστε ἡ πορεία διά τήν ἐπικράτησιν τῆς ἀγάπης, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀδελφοσύνης καί τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εἰς τάς ἐνορίας αὐτῶν, καί γενικά εἰς τήν κοινωνίαν, νά εἶναι ἑνωτική, ἰσχυρά, ἱερωτάτη καί ἀποτελεσματική, νά εἶναι λυτρωτική, νά ἔχῃ ἀρχήν καί τέλος τόν Θεόν.
Ἄξιον μνείας καί θαυμασμοῦ ἡ παρουσία καί ἡ ἐνεργός συμμετοχή τῶν Κληρικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης, οἱ ὁποῖοι ἐπαρουσίασαν εἰσαγωγάς καί διαλέξεις μέ οὐσίαν καί αὐθεντίαν. Ὅπως ἀνέφερεν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεννάδιος, «οἱ ἡρωϊκοί Κληρικοί τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἐντόνων εἰλικρινῶν χειροκροτημάτων διά τήν θυσίαν αὐτῶν, ἡ ὁποία δημιουργεῖ καί καρποφορεῖ, φανερώνει δέ τήν πιστότητα καί ἀφοσίωσιν αὐτῶν τῇ Μητρί ἡμῶν Ἁγίᾳ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ».
Κατά τήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν εἰς Μπάρι ἐχειροθετήθησαν ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου μας ὁ π. Ἰωάννης Γιαννόκολλος εἰς Πρωτοπρεσβύτερον καί ὁ νέος Σπυρίδων Κολούτσι, φοιτητής εἰς τό Πανεπιστήμιον τοῦ Λέτσε, εἰς Ἀναγνώστην.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἀπουλίας, βοηθούμενος ὑπό τοῦ ἐφημερίου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἰωάννου Γιαννόκολλου, ὑπῆρξεν ἐν γενικαῖς γραμαῖς τέλειος εἰς τήν ὀργάνωσιν καί εἰς τήν συμπεριφοράν, ὅλοι δέ ἀνεχώρησαν, δοξάζοντες τόν Ἀναστάντα Χριστόν, μέ τήν εὐχήν: «Καλή Συνάντησι τόν Μαΐον εἰς τήν Αἰωνίαν Πόλιν», τήν Ρώμην, ἔνθα θά λάβῃ χώραν ἡ ἐτησία συνάντησις διά τό 2016.
Τά ΜΜΕ, καί ἰδίᾳ τά Τοπικά, ἐσχολίασαν μέ ἐπαινετικά λόγια τήν Ποιμαντικήν καί Θεολογικήν Συνάντησιν τῶν Κληρικῶν τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης. Ἡ ἐτησία αὐτή Συνάντησις εἶχε λαμπράν ἐπιτυχίαν, διότι ἥνωσεν ὅλον τόν Κλῆρον, ἡ παρουσία τοῦ ὁποίου εἰς τάς διαφόρους πόλεις καί ἡ ἐπικοινωνία αὐτοῦ μέ κληρικούς ἄλλων Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, καθώς καί ἡ συνάντησις αὐτῶν μέ τάς ἄλλας Κοινότητας, καί μέ προσωπικότητας, ἡμετέρας καί ξένας, ἔκαμεν αὐτήν γνωστήν εἰς ὁλόκληρον τήν Ἰταλίαν, καί ἰδίᾳ εἰς τάς ρωμαιοκαθολικάς Ἐπισκοπάς καί Ἀρχιεπισκοπάς, αἱ ὁποῖαι ἐπιδιώκουν τώρα τήν μετά τῆς Μητροπόλεως ἐπικοινωνίαν, μέ πνευματικάς καί ἐκκλησιαστικάς Συναντήσεις, μέ ποιμαντικάς καί δή είς στυλ ἐκλαϊκευμένης Θεολογίας συζητήσεις, πρός ὠφέλειαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.
Εἰς τήν εὐτυχῆ καί ἐπιτυχῆ αὐτήν Συνάντησιν τοῦ Κλήρου τῆς Μητροπόλεως, βοηθός ἐξαίρετος καί συνεργάτης λαμπρότατος τοῦ Μητροπολίτου ὑπῆρξεν ὁ Πρωτοσύγκελλος αὐτοῦ, Ἀρχιμ. Εὐάγγελος, ὁ ὁποῖος ἔφερεν εἰς θαυμάσιον πέρας πάντα ὅσα ἐκκλησιαστικά πράγματα ἀνετέθησαν αὐτῷ, μέ σεβασμόν τῷ Ποιμενάρχῃ μας, ὑπακούων εἰς τήν ὀρθήν τελικήν καί ἀντικειμενικήν λύσιν τοῦ προβλήματος.
Χαίρουσα ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις δι’ ὅσα καλά καί ἀγαθά γίνονται ἐν αὐτῇ, ἔργα καταλλαγῆς καί εἰρήνης, ἔργα ἀδελφοσύνης καί ἐλπίδος, ἡ Μητρόπολις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἔχει γίνει σήμερον ἰσχυρά καί ἀκλόνητος Γέφυρα ἀγάπης καί καλῆς συμβιώσεως, παραμένει μία Γέφυρα ἡ ὁποία ἐνώνει, σέβεται καί ἀγκαλιάζει τόν ἄνθρωπον, κάθε ἄνθρωπον καλῆς θελήσεως, διά τόν ὁποῖον ἐγεννήθη, ἐσταυρώθη, ἐτάφη καί ἀνέστη ὁ Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: