e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2015

Εν πλω αποχαιρετιστήριο Δείπνο για την Ιεραρχία του Οικουμενικού Θρόνου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 2ας Σεπτεμβρίου, Α. Θ. Παναγιότης Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό ἐν πλῷ παρατεθέν εὐγενῶς ὑπό τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, πρός τιμήν τῶν μελῶν τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου, ἐπί τῇ λήξει τῶν ἐργασιῶν τῆς Συνάξεως αὐτῆς, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καθ᾿ ἀνεγνώσθη καί ἐπεκυρώθη τό σχετικόν πρός αὐτήν Ἀνακοινωθέν.

Παναγιώτατος ἤγειρε πρόποσιν καί ηὐχήθη κατευόδιον τοῖς ἁγίοις Ἀρχιερεῦσι, εὐχαριστήσας αὐτοῖς ἐγκαρδίως διά τήν προσέλευσιν καί συμμετοχήν των, ἀπήντησε δέ ἐκ μέρους αὐτῶν Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος

Το επίσημο Ανακοινωθέν του Φαναρίου για την Σύναξη της Ιεραρχίας του Οικουμενικού Θρόνου (29.8-2.9.2015)


Συνῆλθε, τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀπό 29ης Αὐγούστου μέχρι καί τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2015, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, εἰς Σύναξιν ἡ σεβασμία Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου μετά καί τῶν Ἱεραρχῶν τῶν ὑπό τήν κανονικήν αὐτοῦ προστασίαν Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν Φιλλανδίας καί Ἐσθονίας καί τῶν ὑπ᾿ αὐτόν Οὐκρανῶν καί Καρπαθορρώσσων.

Κατ᾿ αὐτήν συνεζητήθησαν, κατόπιν ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων, μέ πρώτην αὐτήν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τά θέματα τῆς πορείας πρός τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον, τῶν Διαλόγων μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, τῆς Βιοηθικῆς, τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος κ.ἄ. .

Μετ᾿ ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος συνεζητήθη τό μεταναστευτικόν πρόβλημα μέ τήν ποιμαντικήν, ἀνθρωπιστικήν καί τάς ἄλλας διαστάσεις αὐτοῦ.

Συναφῶς, ἡ Σύναξις τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ἱεραρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξ ἀφορμῆς τῶν τελευταίων γεγονότων ἀπευθύνει πρός τούς ἐγγύς καί τούς μακράν ἔκκλησιν πρός σεβασμόν τῆς ἱερότητος τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τοῦ καί ἱερέως τῆς κτίσεως καί ἔχοντος ἀπό Θεοῦ τήν ἐντολήν διαφυλάξεως αὐτῆς. Συναφῶς, ἡ Σύναξις ἀποκηρύσσει πᾶσαν μορφήν βίας, φανατισμοῦ, ἀποϊεροποιήσεως, ἥτις καθιστᾷ τόν ἄνθρωπον ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως.

Ἡ Ἱεραρχία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ὑπό τάς παρούσας περιστάσεις, μετά πολλοῦ προβληματισμοῦ καί βαθείας θλίψεως, διαπιστώνει ὅτι ἀκόμη καί σήμερον σταυρώνεται ὁ Χριστός καί χριστιανικοί πληθυσμοί αὐτόχθονες ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ καί ἐν Ἀφρικῇ μέ πλουσίαν πολιτιστικήν κληρονομίαν καί προσφοράν, ἀναγκάζονται ὑπό τήν πίεσιν καί τήν βίαν τῶν θρησκευτικῶν φονταμενταλιστῶν νά ἐγκαταλείψουν τάς πατρογονικάς των ἑστίας καί πρόσφυγες, ὅπως ἄλλοτε ὁ Χριστός, διωκόμενος ὑπό τοῦ Ἠρώδου ἔφυγεν εἰς Αἴγυπτον, νά ζητήσουν τήν φιλόξενον ἀσφάλειαν τῆς Δύσεως, ἀφέντες εἰς ἐρείπια τά μνημεῖα τοῦ πολιτισμοῦ των, τά ὁποῖα ἐσεβάσθησαν οἱ αἰῶνες.

Ἐνώπιον τῆς τραγικῆς αὐτῆς πραγματικότητος, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, ἀναμιμνησκομένη τῶν ἰδικῶν της δεινῶν, ἵσταται ἀλληλέγγυος πρός τάς χριστιανικάς ταύτας κοινότητας καί στηρίζει ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν τό δικαίωμα παντός λαοῦ νά λατρεύῃ ἐλευθέρως τόν Θεόν αὐτοῦ καί νά διακηρύσσῃ ὅτι ἡ θρησκεία πρέπει νά ἑνώνῃ τούς λαούς καί τούς πολιτισμούς καί νά καθίσταται θεμέλιον πολιτισμοῦ καί ἀνθρωπιᾶς.

Ὡσαύτως, οἱ Ἱεράρχαι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στρέφουν τήν σκέψιν καί τήν προσευχήν των πρός τάς χιλιάδας τῶν ἐν Οὐκρανίᾳ ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας καί εὔχονται διά τήν παῦσιν τῶν διαιρέσεων καί τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς ἑνότητος τοῦ εὐσεβοῦς οὐκρανικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἔλαβε τήν πίστιν καί τό βάπτισμα παρά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Οἱ συναχθέντες Ἱεράρχαι ἀπευθύνουν τήν εὐλογίαν αὐτῶν εἰς τούς πιστούς τῶν ἑκασταχοῦ θεοσώστων ἐπαρχιῶν τῆς πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας, ὡς καί πρός «πᾶσαν ψυχήν Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων», ὁμοῦ μέ τήν ἔκφρασιν τοῦ σεβασμοῦ των πρός τούς Μακ. Προκαθημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί τήν εὐχήν νά ἴδουν πραγματοποιουμένην κατά τό προσεχές ἔτος τήν Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. 

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 2ᾳ Σεπτεμβρίου 2015
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Ο παπά Στρατής των Λαθρομεταναστών, από την Μ.Κ.Ο. "Αγκαλιά" κατευθείαν στην Αγκαλιά του Θεού [+ μικρή βιντεοθήκη]

Γράφει περίλυπος ο π. Παναγιώτης Καποδίστριας 


Ο 57χρονος π. Ευστράτιος Δήμου, ο ταπεινός και αγωνιστής παπάς από τη Λέσβο, ο Εφημέριος του Αγίου Γεωργίου Κεραμίου και Αγίας Άννης Σκάλας Καλλονής, ο ιδρυτής και ανύστακτος φρουρός της Μ.Κ.Ο. ΑΓΚΑΛΙΑ, ο νυχθημερόν υποστηρικτής των εμπερίστατων και δυστυχισμένων λαθρομεταναστών και προσφύγων, στις 25 Αυγούστου 2015, μέσω της σελίδας του στο facebook, μας ενημέρωσε για την πορεία της υγείας του, ως εξής:

"Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα φεύγω στο νοσοκομείο για το καινούργιο πρόβλημα καρκίνου που μου βρήκαν. 
Παρακαλώ πολύ για μια προσευχή και πιστεύω ότι γρήγορα θα γυρίσω δυνατός κοντά σας. Σας ευχαριστώ όλους και ιδιαίτερα τους ενορίτες μου για την αγάπη και την συμπαράσταση που μου δείχνουν. 
Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι του κόσμου, οι άνθρωποι του πολέμου, τα παιδιά που αναζητούν την ελπίδα είναι αδέρφια μας και η Αγκαλιά θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά τους και να τους δίνει την ελπίδα για την επόμενη μέρα. Σας προτρέπω να αγωνίζεστε όσο μπορείτε καθημερινά για την ειρήνη και την αγάπη. Μόνο έτσι λεγόμαστε άνθρωποι".

Σήμερα ενημερωνόμαστε, πάλι από το... πανταχού παρόν Facebook, ότι ο παπαΣτρατής των Δυστυχισμένων έφυγε το μεσημέρι από την "Αγκαλιά" την εγκόσμια, όπου είχε δώσει το είναι του, στην Αγκαλιά του Δικαιοκρίτη Κυρίου της Ζωής και του Θανάτου.

Προσωπικά υποκλινόμουν στην εκρηκτική και σεμνή προσωπικότητά του, κάτι που είχα εκφράσει και τηλεφωνικά στον ίδιο, δεδομένου ότι η θυγατέρα του βρέθηκε στη Ζάκυνθο ως φοιτήτρια προ ολίγων ετών, οπότε είχαμε κάποιες σχετικές τηλεφωνικές συνεννοήσεις. Γνωριζόμασταν από τις σπουδές μας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πάντα μού έκανε εντύπωση η πρακτικότητα της θεολογίας του και η ανοικτότητα των απόψεών του!

Θερμά συλλυπούμαστε την ευγενική Πρεσβυτέρα και τα καλά παιδιά του. Σίγουρα η μνήμη του θα είναι αιώνια! Όσοι ανακουφίστηκαν στην Αγκαλιά του τον κατακυρώνουν ήδη -άξια και δίκαια- στον Παράδεισο!


ΜΙΚΡΗ ΒΙΝΤΕΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΣΤΡΑΤΗ ΔΗΜΟΥ

Η 5η συνεδρία και η λήξη της Σύναξης των Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου

Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου 2015, στον Ναό της Αγίας Τριάδος Σταυροδρομίου 
Φωτογραφίες: Θεολογική Σχολή Χάλκης 
Η εφημερίδα "Έρμής" της Ζακύνθου για το 1ο "Αληθώς" του ε΄ κύκλου δράσεων του Κέντρου Λόγου


Με πολλή καλοσύνη η φιλόξενη καθημερινή εφημερίδα ΕΡΜΗΣ της Ζακύνθου παρουσίασε, με ολοσέλιδο σχεδόν σημερινό δημοσίευμά της (Τετάρτη, 2.9.2015, φ. 4658, σ. 10), την 1η περί θεολογίας της οικολογίας εκδήλωση του ε΄ κύκλου δράσεων του Κέντρου Λόγου "Αληθώς", που έγινε το δειλινό της 31ης Αυγούστου 2015. Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους!