e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022

Φανάρι: Προσφώνηση Μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου την παραμονή του Νέου Έτους 2022


Προσφώνησις Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Θεοδώρου κατά τήν παραμονήν τοῦ Νέου Ἔτους 2022

(Π. Πατριαρχικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου Φαναρίου, 31 Δεκεμβρίου 2021)

Σεβασμιώτατε Πατριαρχικέ Ἐπίτροπε,

Ἑορτάζομεν καί πάλιν, ἀφάτῳ ἐλέει καί φιλανθρωπίᾳ τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, τήν εἴσοδόν μας εἰς μίαν νέαν χρονικήν περίοδον, ἡ ἀλλαγή τῆς ὁποίας προβάλλεται ὡς ὁρόσημον, καθ’ ὅ μᾶς δίδεται ἡ ἀγαθή εὐκαιρία νά ἀνταλλάξωμεν εὐχάς αἰσιοδοξίας, δῶρα ἀγάπης καί χαιρετισμούς τιμῆς.

Καί ἐνῷ οἱ ἄνθρωποι πανηγυρίζουν, ἐν ἀγαθαῖς πάντοτε προσδοκίαις, τήν ἀνατολήν ἑνός νέου ἔτους, ἡμεῖς, οἱ εἰς Χριστόν πιστεύοντες, ἔχομεν ἤδη παραδώσει ἑαυτούς εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, γνωρίζοντες καλῶς τό πεπερασμένον τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως καί συνεπῶς τήν παροδικότητα τοῦ κόσμου καί τῶν τοῦ κόσμου. Τοῦτο δέ ἀποτελεῖ μεγίστη εὐλογία, διότι ὁ ἄνθρωπος δέν παραμένει δέσμιος ἤ στάσιμος εἰς τόν κόσμον τοῦτον, ἀλλά εἶναι διερχόμενος. Ὅλοι ἡμεῖς, ὡς διερχόμενοι, ἔχομεν πρό πάντων προορισμόν καί τέλος, πρός τό ὁποῖον πορευόμενοι κατευθυνόμεθα. Ὑπό τήν ἔννοιαν αὐτήν αἱ λέξεις ʺπροορισμόςʺ, ʺἀποστολήʺ, ʺσκοπόςʺ, ʺπορείαʺ, ʺτέλοςʺ εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμέναι μετά τῆς παροδικότητος, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό κύριον χαρακτηριστικόν τῆς κτιστότητος καί τρεπτότητός μας. Καί τοῦτο, διότι ὁ κόσμος καί ὁ ἄνθρωπος ἐκτίσθησαν ἐντός τοῦ χρόνου καί διέπονται ὑπ’ αὐτοῦ. Ὁ προορισμός ὅμως ἀμφοτέρων εἶναι ὑπέρχρονος. Καί ἐνῶ μόνον ὁ ἄχρονος καί αἰώνιος Θεός εἶναι ἐκτός καί ὑπεράνω τῶν περιορισμῶν τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου, ἐν τούτοις εἶναι Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος πληροῖ διά τῆς πανταχοῦ παρουσίας Του τό ἀπειροελάχιστον ἄτομον τῆς δημιουργίας καί τό φευγαλέον εἰσέτι κλάσμα τοῦ δευτερολέπτου. Διά τοῦτο καί ὁ Θεός δέν εἶναι ξένος πρός τόν χρόνον, τόν ὁποῖον μεταποιεῖ διαρκῶς εἰς καιρόν μετανοίας, οὔτε καί ὁ ἄνθρωπος ἄσχετος πρός τήν αἰωνιότητα καί τήν ἀθανασίαν.

Αὐτόν τόν καιρόν τῆς μετανοίας, εὐχηθεῖτε, Σεβασμιώτατε Δέσποτα, νά ἀποκτήσωμεν ἐκτυπώτερον κατά τό νέον ἔτος, οὕτως ὥστε νά διορθώσωμεν τά σφάλματα τοῦ παρελθόντος καί νά πλεύσωμεν ἐπί τά πρόσω ὁλοταχῶς, ἀκολουθοῦντες, ὡς ἄλλοι Γαλιλαῖοι ἄνδρες, τήν Σεπτήν Κορυφήν τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Παναγιώτατον Αὐθέντην καί Δεσπότην πάντων ἡμῶν, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, καί συμπαριστάμενοι Αὐτῷ μετά πλείονος ὑπευθυνότητος καί αὐξουμένης διαθέσεως αὐτοθυσίας καί αὐταπαρνήσεως καί κατά τήν ἤδη ἀρξαμένην, χρησταῖς καί πάλιν ἐλπίσι, τετάρτην δεκαετίαν τῆς εὐκλεοῦς καί ὑποδειγματικῆς Αὐτοῦ Πατριαρχίας, πρός δόξαν καί ἔπαινον τῆς μαρτυρικῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τό παριππεῦον ἔτος 2021 ἀπετέλεσεν ἱστορικόν ὁρόσημον διά τήν ζωήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἀμέσως ἤ μᾶλλον ἀποκλειστικῶς συνδεδεμένον μετά τῆς σεπτῆς Κορυφῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀξιωθείσης ὅπως ἑορτάσῃ κατά μέν τόν παρελθόντα Αὔγουστον ἐν τῇ γενετείρᾳ Αὐτῆς ἐρατεινῇ Ἴμβρῳ, καί δή ἐν Πρωθιεραρχικῷ Συλλειτούργῳ, τήν ἑξηκοστήν ἐπέτειον ἀπό τῆς εἰσόδου Αὐτῆς εἰς τόν ἱερατικόν στῖβον, κατά δέ τόν Ὀκτώβριον ἐν τῷ κλεινῷ καί ἀειφώτῳ Φαναρίῳ τό ἐξ ἱστορικῆς σκοπιᾶς ἀνεπανάληπτον γεγονός τῆς συμπληρώσεως τριακονταετοῦς συνεχοῦς Πατριαρχικῆς διακονίας εἰς τό πηδάλιον τῆς πρωτοθρόνου καί πρωτευθύνου Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως κατά τόν πολυτάραχον ροῦν τῆς δυσχιλιοστοῦ ἱστορίας της. Πάντες ἡμεῖς, οἱ ἄμεσοι συνεργάται τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, δοξολογοῦμεν τό πανάγιον ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ, τοῦ καταξιώσαντος ἡμᾶς ὅπως καταστῶμεν αὐτόπται καί αὐτήκοοι, καί δή εὐμενῇ Πατριαρχικῇ προαιρέσει καί φιλοτιμίᾳ προαχθέντες κατά τό 2021, τοιαύτης δόσεως ἀγαθής καί τοιούτου δωρήματος τελείου, ἐκ τοῦ Πατρός τῶν Φώτων. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος!

Ἀξιοσημείωτοι καί ἀλησμόνητοι, ὡσαύτως, τυγχάνουν αἱ κατά τό λῆγον ἔτος ἱεραί καί ἱστορικαί Πατριαρχικαί ἱεραποδημίαι εἰς Οὐκρανίαν, Βουδαπέστην, Ἰταλίαν, Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα, Βατικανόν, Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς καί εἰς Ἀθήνας, καί δή ὑπό τήν προοπτικήν τῆς συγχρόνου οἰκουμενικῆς καί πανανθρωπίνου μαρτυρίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, πιστοποιοῦσαν καί τεκμηριοῦσαν ἀναμφιλέκτως τό ηὐξημένον κῦρος, τό ὁποῖον διεθνῶς ἀπολαμβάνει ὑπό ἐκκλησιαστικῶν, πολιτειακῶν καί πολιτικῶν ἀρχῶν ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης. Ἡ διαπίστωσις αὕτη ἀποτελεῖ ἕν εἰσέτι δυσκατόρθωτον ἐπίτευγμα τῆς λαμπρᾶς Πατριαρχίας τοῦ Παναγιωτάτου Αὐθέντου καί Δεσπότου ἡμῶν, τό ὁποῖον ὑπό τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ μέλλοντος θά πιστωθῇ ἀποκλειστικῶς εἰς τήν θυσιαστικήν καί ἔμπονον διακονίαν τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, ἀποβλέποντος πάντοτε εἰς τήν ἀταλάντευτον καί ἀδιάπτωτον ἐξακτίνωσιν τοῦ εἰρηνικοῦ, ὀντολογικοῦ καί σωτηριώδους μηνύματος τοῦ ἀείποτε σταυρουμένου καί διά τοῦτο καί διηνεκῶς ἀνισταμένου Φαναρίου, ''τῆς πάσχουσας καί ἄρχουσας Ἐκκλησίας'', εἰς τά μήκη καί τά πλάτη τῆς ὑφηλίου, καί δή εἰς λίαν δυσχερεῖς περιστάσεις ἐξαιτίας τῶν ἀναποφεύκτων περιορισμῶν ἐκ τῆς εἰσέτι σοβαρῶς ταλανιζούσης τήν ἀνθρωπότητα πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.

Τό ἀνατέλλον ἔτος 2022 τυγχάνει ἐξίσου ἱστορικόν διά τρείς κυρίως λόγους, καθώς:

α) συμπληροῦται πεντηκονταετία διαρκοῦς παρουσίας καί θυσιαστικῆς διακονίας τοῦ Παναγιωτάτου εἰς τό κλεινόν Φανάριον, μετά τήν παρά πᾶσαν ἔννοιαν δικαίου παῦσιν λειτουργίας τῆς περιπύστου Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, εἴκοσι περίπου ἐτῶν ὡς ἀναντικαταστάτου συγκυρηναίου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου τῆς ἀγάπης Δημητρίου τοῦ ἁπλοῦ καί ταπεινοῦ, καί τριάκοντα ὡς Προκαθημένου τῆς ὑπ' οὐρανόν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας,

β) θά τελέσῃ ὁ Παναγιώτατος διά τετάρτην, σύν Θεῷ, φοράν κατά τήν προσεχῆ Μεγάλην Ἑβδομάδα τόν καθαγιασμόν νέας ποσότητος Ἁγίου Μύρου, γεγονός σπανιώτατον, ἤ μᾶλλον μοναδικόν εἰς τάς δέλτους τῆς ὑπεραιωνοβίου ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δοθέντος ὅτι μόνον ὁ ἐκ τῶν προκατόχων Αὐτοῦ Ἰωακείμ ὁ Γ' ἠξιώθη τοιαύτης εὐλογίας τρίς, κατά τήν διάρκειαν τῶν δύο Πατριαρχιῶν αὐτοῦ, καί

γ) ἡ πρό ἑκατονταετίας σημειωθεῖσα, κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος, μαζική ἔξοδος τοῦ μείζονος ποιμνίου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου ἐκ τῶν ἀνά τήν ἐπικράτειαν ἐπαρχιῶν Του ἐσήμανε διά τά καθ' ἡμᾶς τήν ἀπαρχήν τῆς ὀρθοδόξου διασπορᾶς ἐν τῷ ἐξωτερικῷ καί τήν ταχυτάτην καί ὑποδειγματικήν προσαρμογήν εἰς τά νέα δεδομένα, γεγονός τό ὁποῖον καταδεικνύουν καί οἱ προγραμματιζόμενοι ἐπετειακοί ἑορτασμοί ἀπό τῆς ἱδρύσεως διακεκριμένων ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, ὡς αἱ Ἱεραί Ἀρχιεπισκοπαί Ἀμερικῆς καί Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας.

Παρά ταῦτα, ἠξιώθη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης ὅπως, ἰδίᾳ πρωτοβούλῳ μερίμνῃ, κατόπιν ἐμπόνου προσευχῆς, ἄψῃ κατά τά τελευταῖα ἔτη πλείστας ὅσας ἐκ τῶν καυθεισῶν μέν, μηδέποτε δέ καταφλεχθεισῶν λυχνιῶν ἔν τε τῇ Θρακικῇ καί τῇ Ἰωνικῇ γῇ, διά τῆς ἐκλογῆς ποιμεναρχῶν εἰς τάς διαφόρους ἀνά τήν ἐπικράτειαν Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, μέ τελευταῖα παραδείγματα τάς κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἀπερχομένου ἔτους ἀρχιερατικάς προαγωγάς τῶν λίαν ἀγαπητῶν εἰς ἡμᾶς προσώπων καί ἐπί πλεῖστα ὅσα ἔτη συναγωνισθέντων μεθ' ἡμῶν, δηλονότι τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν κ. Ἀνδρέου καί Προύσης κ. Ἰωακείμ, προσφέρων τοιουτοτρόπως ὁ σεπτός ἡμῶν Αὐθέντης καί Δεσπότης ἀπαράμιλλον μήνυμα ἀκαταισχύντου ἐλπίδος, ἀκαταβλήτου θάρρους καί ἐνθέου ἀποφασιστηκότητος διά τήν συνέχισιν τῆς παρουσίας τῆς Ρωμῃοσύνης εἰς τάς πατρογονικάς αὐτῆς ἑστίας.

Περαίνων τόν λόγον, εὐλογήσατε, Σεβασμιώτατε Πατρι-αρχικέ Ἐπίτροπε, τά κύκλῳ τῆς τραπέζης ἡμῶν ἱστάμενα τέκνα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος καί εὐχηθῆτε ὅπως τό νέον ἔτος ἀποβῇ αἴσιον, ὑγιεινόν, εὐτυχές καί παρά Θεοῦ εὐλογημένον. Ἡμεῖς δέ πάντες, προσαγορεύοντες βαθυσεβάστως καί υἱϊκῶς ἐν τῷ προσώπῳ ἡμῶν τόν Παναγιώτατον ἡμῶν Αὐθέντην καί Δεσπότην, ἀναβοῶμεν ʺἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳʺ τό ʺεἰς πολλά ἔτη, Δέσποταʺ!

--------------

31.12.2021

Δεν υπάρχουν σχόλια: