e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Πατριαρχικό Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων Οδικών Συγκρούσεων (19.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τῆς μή Κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention»
Παγκόσμιον Ἡμέρα Μνήμης τῶν Θυμάτων
τῶν Οδικῶν Συγκρούσεων
(19 Νοεμβρίου 2016) 


Τῷ Ἐντιμοτάτῳ κυρίῳ Μαρίῳ Σ. Σταύρου, Προέδρῳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention», τέκνῳ ἐν Κυρίῳ ἀγαπητῷ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, χάριν, εὐλογίαν καὶ ἔλεος παρὰ τοῦ παντοκράτορος Θεοῦ ἡμῶν.

«Μέγα, ἀδελφοί, ὅπλον εὐχὴ Ἐκκλησίας· μέγα τεῖχος, ἀδελφοί, πρὸς Θεὸν εὐχὴ συμφωνίας,... κοινῶς καὶ ἐκτενῶς ὑπὲρ τῶν ἐν ἀνάγκαις ἀδελφῶν ἡμῶν προσευξώμεθα» (Ἁγίου Ἐπιφανίου Κύπρου, Λόγος εἰς τὴν Ἀγίαν τοῦ Χριστοῦ Ἀνάστασιν, εἰς Μητροπολίτου Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονυσίου, «Πατερικὸν Κυριακοδρόμιον», τόμ. Β΄, Ἀθῆναι 1969, σελ. 9-13), συνιστᾷ ἐκ τῆς πνευματικῆς αὐτοῦ ἐμπειρίας ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου. Τοῦτο καλῶς γνωρίζοντες οἱ χριστιανοὶ εὔχονται διὰ τῶν αἰώνων καὶ ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ ὑπὲρ ἀλλήλων, ἰδίᾳ δὲ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων, ὡς αἰσθανόμενοι τὴν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος, ζώντων καὶ τεθνεώτων.

Διὸ ἡ ἡμετέρα Μετριότης πατρικῶς συγχαίρει τῇ ἐντίμῳ Διοικήσει τῆς μὴ κερδοσκοπικῆς Ἑταιρείας «REACTION, Youth for the Prevention» διὰ τὴν ὡραίαν πρωτοβουλίαν τῆς ἐκδηλώσεως Μνήμης τῶν θυμάτων τῶν ὁδικῶν συγκρούσεων, τόσον διὰ τῆς τελέσεως Ἱεροῦ Τρισαγίου ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν αὐτῶν κατὰ τὸ Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου τρ. ἔτους, εἰς τὸ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὅσον καὶ διὰ τῆς μεταφορᾶς τῆς «Φλογὸς τῆς Ἐλπίδος» ἐκ Κωνσταντινουπόλεως εἰς Ἀθήνας καὶ εἰς Λευκωσίαν, μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας αὐτοῦ.

Διὰ μὲν τῆς μεταφορᾶς τῆς φλογὸς θὰ ἐνθυμώμεθα οἱ νῦν ζῶντες τὸν μαρτυρικὸν θάνατον τῶν μακαριστῶν θυμάτων τῶν ὁδικῶν συγκρούσεων καὶ θὰ προβληματισθῶμεν διὰ τὴν λῆψιν τῶν ἀναγκαίων μέτρων πρὸς μείωσιν τοῦ κατ᾿ ἔτος ἀριθμοῦ αὐτῶν, διὰ δὲ τῶν προσευχῶν μας ἀναθέτομεν τὴν μνήμην αὐτῶν εἰς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, συγχωροῦντα ὡς πολυέλεος πάντα τὰ ἐν γνώσει καὶ ἀγνοίᾳ σφάλματα τούτων.

Ἡμεῖς δέ, συμμετέχοντες εἰς τὸ βαρὺ πένθος τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν, οἵτινες ἀπώλεσαν αἰφνιδίως τοὺς ἠγαπημένους των εἰς τραγικὰ ὁδικὰ δυστυχήματα, καὶ εἰς τὸν πόνον καὶ τὴν ἀγωνίαν ὅσων συνανθρώπων μας ἐτραυματίσθησαν βαρέως εἰς τοιαῦτα συμβάντα, δὲν θὰ παύσωμεν νὰ δεώμεθα ἐκτενῶς ὑπὲρ πλουσίας παρὰ Θεοῦ ἐνισχύσεως καὶ παραμυθίας τῶν πρώτων, καὶ ταχείας ἀποκαταστάσεως τῆς ὑγείας καὶ ἀποθεραπείας τῶν τραυματιῶν.

Εἴθε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ τοῦ φωτός, νὰ φωτίζῃ πάντας τοὺς ἰθύνοντας καὶ τοὺς ὑπευθύνους τῶν ἁρμοδίων φορέων, ὥστε πάντες νὰ ἑνώσωμεν τὰς δυνάμεις ἡμῶν καὶ νὰ συστρατευθῶμεν εἰς κοινὸν ἀγῶνα διὰ τὴν διαφώτισιν τοῦ λαοῦ καὶ τὴν βελτίωσιν τῶν συνθηκῶν ὁδικῆς κυκλοφορίας, ὥστε τὰ θύματα τῆς ἀσφάλτου νὰ περιορίζωνται ὅσον εἶναι δυνατὸν καὶ καθ᾿ ἕκαστον ἔτος, ἀρχῆς γινομένης ἀπὸ τοῦ παρόντος, καὶ ὁλονὲν καὶ ὀλιγώτεροι ἀδελφοὶ ἡμῶν νὰ θρηνοῦν τὴν ἀπώλειαν τῶν φιλτάτων συγγενῶν των εἰς ὁδικὰ δυστυχήματα καὶ νὰ πενθηφοροῦν διὰ βίου των.

Εὐχόμενοι ὑμῖν πλουσιόδωρον τὴν εὐλογίαν τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἐν καρποφορίᾳ εὐαγγελικῶν ἔργων, δεόμεθα καὶ ἡμεῖς ἐκ τῆς Βασιλευούσης καθηκόντως, λέγοντες μετὰ πάντων ὑμῶν «Αἰωνία καὶ μακαρία ἡ μνήμη πάντων τῶν ἀδίκως ἀπολεσθέντων ἐν ὁδικοῖς ἀτυχήμασιν ἀδελφῶν ἡμῶν».

Ἡ δὲ χάρις τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν εἴη μετὰ τῆς ὑμετέρας Ἐντιμότητος καὶ ὅλων τῶν μελῶν τοῦ ὑμετέρου μὴ κερδοσκοπικοῦ ὀργανισμοῦ.

,βις΄ Νοεμβρίου γ΄

Πατριαρχικό Μήνυμα κατά το Διεθνές Συμπόσιο "Ορθοδοξία και Σύγχρονα Προβλήματα" της Ι. Μ. Κορέας (19.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
 κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τό ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορέας Ὀργανωθέν Διεθνές Συμπόσιον
μέ θέμα «Ὀρθοδοξία καί Σύγχρονα Προβλήματα»
(19 Νοεμβρίου 2016)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Κορέας, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Ἰαπωνίας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἀμβρόσιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Ἐν πρώτοις, συγχαίρομεν φιλαδέλφως καὶ διὰ τοῦ μετὰ χεῖρας Πατριαρχικοῦ ἡμῶν ἀδελφικοῦ Γράμματος τῇ ὑμετέρᾳ ἀγαπητῇ Ἱερότητι διὰ τὴν λίαν καρποφόρον ἐκκλησιαστικὴν δραστηριότητα αὐτῆς ἐν τῷ αὐτόθι γεωργίῳ τῆς εὐγενοῦς Κορεατικῆς Χώρας, ἔνθα ὁ Κύριος κηρύττεται ὀρθοδόξως ὑπὸ τοῦ πολιοῦ Γέροντος ὑμῶν Ἱερωτάτου ἀδελφοῦ Μητροπολίτου Πισιδίας κυρίου Σωτηρίου καὶ ὑπὸ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, τῆς συνεχιζούσης κατὰ τὸ παράδειγμα ἐκείνου τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μετὰ πολλῆς δὲ χαρᾶς καὶ ἱκανοποιήσεως ἐπληροφορήθημεν, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία καὶ ἡμεῖς προσωπικῶς, τὴν διοργάνωσιν ὑπὸ τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Διεθνοῦς Συνεδρίου ἐπὶ τοῦ θέματος «Ὀρθοδοξία καὶ σύγχρονα προβλήματα», μὲ ἐκλεκτοὺς ὁμιλητὰς ἐξ Ἑλλάδος, Ἀμερικῆς καὶ Κορέας.

Εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχήν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ οἰκουμένη ὁλόκληρος μαστίζεται ὑπὸ πλήθους προβλημάτων καὶ ἀκαταστασιῶν κατὰ τόπους, τῶν πολυνέκρων πολεμικῶν συγκρούσεων, τῆς τρομοκρατίας, τοῦ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ καὶ τῆς μισαλλοδοξίας, τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῶν κρίσεων τῶν πανανθρωπίνων ἀξιῶν, τῆς μαζικῆς μεταναστεύσεως ὡς συνεπείας τῶν ἀδελφοκτόνων πολέμων καὶ τῆς ἀνεχείας, τῆς ἀνίσου κατανομῆς τοῦ πλούτου καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ τῶν ποικίλων ἀδικιῶν συνανθρώπων ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, τῆς καταστροφῆς τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ἐκ τῆς ἀλογίστου χρήσεως τῶν φυσικῶν πόρων καὶ τῆς ὡς ἐκ τούτου σημειουμένης κλιματικῆς ἀλλαγῆς, ἡ Ὀρθοδοξία μόνη παρέχει λόγον ἀληθείας καὶ ζωῆς καὶ παρηγορίας καὶ ἐπιχέει «ἔλαιον καὶ οἶνον» εἰς τὰ ποικίλα τραύματα τῆς ἀνθρωπότητος, θεραπεύει τὰς πνευματικάς -ἐνίοτε δὲ καὶ τὰς ὑλικάς - ἀνάγκας τοῦ πολλάκις ἐν συγχύσει, ταραχῇ καὶ ἀπορίᾳ εὑρισκομένου συγχρόνου ἀνθρώπου καὶ δίδει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι ἡ νὺξ καὶ ὁ γνόφος θὰ ἀφανισθοῦν καὶ αἱ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀγάπης ἀκτῖνες θὰ θερμάνουν τὰς ψυχὰς τῷ τῆς ἀληθείας φωτί.

Καὶ τοῦτο, διότι πάντοτε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει εἰρήνης φίλος καὶ πρότυπον καλλιεργείας ἁρμονικῶν καὶ ἀδελφικῶν σχέσεων μετὰ τῶν «ἑτέρων», τῶν «πέλας», τῶν «πλησίον» ἡμῶν, ὅπως, ἄλλωστε, μαρτυρεῖ καὶ ἡ ἄχρι τοῦδε διὰ τῶν αἰώνων ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐποικοδομητικὴ ἱεραποστολικὴ παρουσία αὐτῆς, ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τῆς συστάσεώς της ὑπὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καὶ μέχρι τῆς σήμερον.

Μὴ ἔχουσα δὲ τὴν αὐταπάτην ὅτι δύναται ἐν μιᾷ ροπῆ νὰ ἀλλάξῃ καὶ νὰ μεταβάλῃ εἰς τὸ ἀρχαῖον κάλλος ὁλόκληρον τὴν μετὰ τῆς φύσεως συστενάζουσαν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ παύσῃ τὰ ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης ἁμαρτίας, ἀποστασίας καὶ ἀπιστίας προερχόμενα παγκόσμια δεινὰ καὶ νὰ ἐπιλύσῃ ὅλα τὰ συσσωρευθέντα παγκόσμια προβλήματα, ἂν καὶ γνωρίζει καὶ ἔχει νὰ προσφέρῃ λύσεις, ἀκολουθεῖ τὸ ὑπόδειγμα τοῦ Ἀρχηγοῦ καὶ Ἱδρυτοῦ αὐτῆς, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος, λόγῳ καὶ ἔργῳ, ἐκήρυξε καὶ ἐχάρισεν εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον τὴν προσωπικὴν ἀνάστασιν καὶ ἀνάπλασιν καὶ σωτηρίαν. Οὕτως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπευθύνει τὸ μήνυμα αὐτῆς προσωπικῶς εἰς ἕκαστον ἄνθρωπον, καλοῦσα αὐτὸν εἰς ἀγῶνα διὰ τὴν νέκρωσιν τῶν παθῶν καὶ τὸν προσωπικὸν ἁγιασμόν, ὥστε νὰ φθάσῃ εἰς τὴν ἕνωσιν μετὰ τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν θέωσιν, διαφέρει δὲ οὐσιωδῶς καὶ πλήρως τῶν ποικίλων κοινωνικῶν ρευμάτων καὶ κινημάτων, τὰ ὁποῖα ἐκκινοῦν ἐξ ἐσφαλμένης βάσεως διὰ τὴν ἀλλαγὴν τοῦ κόσμου καὶ τῆς κοινωνίας, καὶ διὰ τοῦτο ὄχι μόνον ἀποτυγχάνουν ἀλλὰ συχνάκις ὁδηγοῦν καὶ εἰς ἀποτελέσματα ἐντελῶς ἀντίθετα τῶν ἐπαγγελιῶν καὶ τῶν στόχων των.

Τοιουτοτρόπως, ὁ πιστὸς καὶ ἀγωνιζόμενος χριστιανὸς δύναται, ἀκόμη καὶ ὑπὸ τὰς πλέον δυσμενεῖς ἐξωτερικὰς συνθήκας καὶ περιστάσεις, νὰ εἶναι εὐτυχὴς καὶ εἰρηνικός, ζῶν τὴν πληρότητα τῆς θείας ζωῆς καὶ τρεφόμενος μὲ τὴν ἐλπίδα τῆς συναντήσεως μετὰ τοῦ ποθουμένου Χριστοῦ, Ὅστις δὲν ἀφήνει εἰς τὴν ἀνθρωπίνην ψυχὴν οὔτε τὴν παραμικρὰν ἀμφιβολίαν διὰ τὴν πραγματικὴν λύτρωσιν ἐκ τῶν δεινῶν καὶ τὴν αἰωνίαν σωτηρίαν.

Ὅθεν, μετὰ πολλῆς τῆς περιχαρείας, Ἱερώτατε ἅγιε ἀδελφέ, λαβόντες τὴν ὑποβληθεῖσαν ἡμῖν ὑμετέραν ἐπιστολήν, πληροφοροῦσαν περὶ τῆς διοργανώσεως τοῦ ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω ἐπίκαιρον τίτλον Συνεδρίου, ἐκ ψυχῆς δεόμεθα ὅπως, Χάριτι Κυρίου καὶ τῇ συμβολῇ τῶν προσκληθέντων ὁμιλητῶν, συντελέσῃ τοῦτο εἰς καρποφόρον ἀνταλλαγὴν ἀπόψεων ἐπὶ τῶν συζητηθησομένων θεμάτων καὶ ἀφορμὴν ἀδελφικῆς ἐν Χριστῷ κοινωνίας, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐν Πνεύματι ἀγάπης.

Συγχαίροντες ἐκ καρδίας τῇ ὑμετέρᾳ προσφιλεῖ Ἱερότητι καὶ εὐχόμενοι αὐτῇ πᾶσαν πλουσιοδωρίαν θείας εὐλογίας καὶ τὴν δύναμιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατασπαζόμεθα αὐτὴν φιλήματι ἀδελφικῷ καὶ ἐπικαλούμεθα ἐπὶ πάντας τοὺς συμμετέχοντας τοῦ Συνεδρίου τούτου τὴν Χάριν καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, τοῦ στερεώσαντος ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν ἐντολῶν Αὐτοῦ τὴν Ἁγίαν ἡμῶν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ἧς «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν» (Ματθ. ις΄, 18). Ἀμήν.

,βις’ Νοεμβρίου γ΄

Εισόδια της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου με τον Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο


Την ερχόμενη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016, τιμώνται στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου τα σεπτά Εισόδια της Κυρίας των Αγγέλων ως εξής:

Εσπέρας Κυριακής, 20ής Νοεμβρίου 2016
Ώρα 5 μ.μ.: Ο εόρτιος Εσπερινός.

Πρωί Δευτέρας, 21ης Νοεμβρίου 2016
Ώρα 8 π.μ.: Ο Όρθρος των Εισοδίων, με την τάξη των Καταβασιών των Χριστουγέννων «Χριστός γεννάται...» και στο τέλος Αρτοκλασία.
Ώρα 9 π.μ.: Η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεστώτος του Σεβ. Μητροπολίτου Δωδώνης κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ. 

Μετά χαράς αναμένουμε τους Ενορίτες και Φίλους μας σε αυτή την πατροπαράδοτη ευκαιρία απόδοσης οφειλόμενης τιμής προς την Θεομήτορα. 

Εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου


Μητροπολίτης Σουηδίας Κλεόπας: “Τώρα αισθάνομαι δικαιωμένος”


Τώρα αισθάνομαι δικαιωμένος”, ομολόγησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, στη συνάντησή του με τους γονείς των 50 παιδιών που συμμετείχαν στη δημιουργική ομάδα νέων, το Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016, στην ενορία της Αγίας Τριάδας Göteborg της Σουηδίας. Ο επίσκοπος μετέβη επί τούτου από τη Στοκχόλμη στο Γκέτεμποργκ, για να συνομιλήσει με τα παιδιά και τους νέους γονείς και να συγχαρεί τον διορισθέντα προ διμήνου τακτικό εφημέριο Αιδ. π. Πέτρο Μώραλη για τις δραστηριότητές του, επίκεντρο των οποίων είναι η νεολαία. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αιδ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωάννης Νικολαΐδης, εφημέριος της γείτονος ενορίας των Εισοδίων της Θεοτόκου Borås.

Στην προσφώνησή του, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ικανοποίησή του για το έργο της ενορίας και την ευαρέσκεια και ευγνωμοσύνη του προς τους γονείς, που όλοι τους προσφέρουν εθελοντική εργασία και έχουν αγκαλιάσει τις πρωτότυπες πρωτοβουλίες του π. Πέτρου. Προέτρεψε τα παιδιά να παροτρύνουν τους γονείς τους να τους φέρνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή και να αισθάνονται την εκκλησία όπως το σπίτι τους.

Αυτά τα παιδιά είναι οι αυριανοί ηγέτες της ομογένειας στη Σκανδιναυΐα, οι αυριανοί κληρικοί, οι επιστήμονες, οι ψάλτες, τα μέλη των εκκλησιαστικών μας συμβουλίων, οι εθελοντές μας. Ας μοιραστούμε μαζί τους το όραμά μας, για να γίνει δικό τους όραμα και προσωπικό τους βίωμα, κτίζοντας από τώρα με σιγουριά το μέλλον της τοπικής μας Εκκλησίας.”

Στην εκδήλωση  δημιουργήθηκε  μια ζεστή ατμόσφαιρα, δίνοντας ο επίσκοπος το παρών σε κάθε δραστηριότητα των παιδιών και μάλιστα πολλές φορές γενόμενος κι ο ίδιος ένα με τα παιδιά, παίζοντας και αστειευόμενος μαζί τους! Για τα παιδιά υπήρχε άφθονο φαγητό και γλυκά, για δε τους γονείς και τους συνοδούς παρατέθηκαν αναψυκτικά και πλήθος εδεσμάτων στην ενοριακή αίθουσα.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Σεβασμιώτατος προσέφερε στα παιδιά ημερολόγια και σοκολάτες και ανανέωσε τη συνάντηση μαζί τους στην επόμενη εκδήλωση  της Δημιουργικής Ομάδας Νέων με την κοπή της Βασιλόπιτας το Σάββατο, 21 Ιανουαρίου, στον ίδιο χώρο.

Μαζί με τον π. Πέτρο, συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν οι κ.κ. Αλεξία Αφεντουλίδου, Κατερίνα Τσιρώνη, Κώστας και Στέλλα Σακελαρίδου, Σοφία Παπαγεωργίου, Στέφανος Τρόλλεστεν, Θεοφάνης Πέτρος Βαϊναλής, κ.α..

Ο Πρόεδρος της Βουλής της Ουκρανίας Andriy Parubiy στο Φανάρι

Τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Andriy Parubiy, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς Οὐκρανίας, ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, Ὅστις ἐδέχθη αὐτόν ἐν τῷ ἐπισήμῳ Γραφείῳ Του καί ἔσχε μετ᾿ αὐτοῦ ἐγκάρδιον μακράν συνομιλίαν, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σμύρνης κ. Βαρθολομαίου, Ἀρχιγραμματεύοντος, καί τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου.  

Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον ὁ Ἐξοχ. κ. Andriy Sybiha, Πρέσβυς τῆς Οὐκρανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γεν. Προξένου τῆς Χώρας Ἐντιμ. κ. Vasyl Bodnar, καί οἱ συνεργάται αὐτῆς Ἐντιμ. κ.κ. Petro Bondar, Προσωπάρχης τοῦ Κοινοβουλίου, Ostap Kryvdyk, Σύμβουλος, καί Andriy Kοvaliov, Γραμματεύς Τύπου τοῦ Προέδρου, ἀπεδόθησαν δέ τῷ ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Ο άνθρωπος, που κοιτάζει μόνο το στενό ατομικό και οικογενειακό συμφέρον του, δεν είναι άνθρωπος

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
 της Κυριακής Θ΄ Λουκά 
 20 Νοεμβρίου 2016
(Λουκά ιβ΄ 16-21 )

Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης 


Καλός νοικοκύρης και πρότυπο σωστής οικονομικής διαχείρισης υπήρξε ο πλούσιος της παραβολής. Δεν αναφέρεται πουθενά στην περικοπή ότι τα πλούτη του τα απέκτησε με κλεψιές και αδικίες. Αντίθετα, υπονοείται η εργατικότητα και το πνεύμα της οικονομίας που τον διακατείχαν.

Όμως ο Θεός τον καταδίκασε! Του ανήγγειλε ότι την ίδια νύχτα θα έφευγε από την ζωή και θα άφηνε την εύφορη γη και τα πλούτη του. «Άφρονα» τον ονόμασε ο Θεός, δηλαδή απερίσκεπτο, ανόητο, υλιστή και συμφεροντολόγο, με τάση για τις υλικές και άνομες απολαύσεις και την καλοπέραση.

Όλα τα σκέφτηκε, ένα μόνο πράγμα δεν σκέφτηκε, το πιο σπουδαίο και πολύτιμο: την αθάνατη ψυχή του. Δεν σκέφτηκε ότι ο πλούτος είναι προσωρινός, ότι οι φυσικές μάστιγες τον καταστρέφουν: πόλεμοι, σεισμοί, πυρκαγιές και άλλες ατυχίες. Δεν σκέφτηκε, επίσης, ότι ο άνθρωπος φεύγει από αυτή την ζωή γυμνός και τίποτε δεν τον ακολουθεί, ούτε παίρνει μαζί του.

Σίγουρα πολλοί θα τον ζήλευαν και θα ήθελαν να του μοιάσουν. Γιατί ο άνθρωπος κρίνει πάντοτε επιφανειακά και επιπόλαια. Νομίζει ότι τα χρήματα, οι πολυτέλειες και οι απολαύσεις φέρνουν την ευτυχία. Κι αν του δοθεί η δυνατότητα, δεν διστάζει ακόμη και να αδικήσει για να τα αποκτήσει.

Όλοι οι πόλεμοι και οι συμφορές στην ιστορία του ανθρώπου και κάθε λογής αδικία συνέβησαν λόγω της ανθρώπινης απληστίας. Άπληστος υπήρξε και ο πλούσιος νοικοκύρης της παραβολής. Δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή να διαθέσει μέρος του πλούτου του για να ανακουφίσει τους συνανθρώπους του. Δεν τον συγκινούσαν οι άρρωστοι, οι φτωχοί, οι χήρες και τα ορφανά. Ίσως τους θεωρούσε ανάξιους και τεμπέληδες για να ασχοληθεί μαζί τους. Όπως, δυστυχώς, και σήμερα κάνουν το ίδιο κάποιοι πλούσιοι και φαινομενικά καλοί χριστιανοί, οι οποίοι νομίζουν ότι η θρησκευτική υποκριτική τυπολατρία θα τους σώσει.

Ο άνθρωπος όμως, που κοιτάζει μόνο το στενό ατομικό και οικογενειακό συμφέρον του, όχι μόνο δεν είναι χριστιανός, δεν είναι καν άνθρωπος, σύμφωνα με τον Ψαλμωδό, αλλά γίνεται όμοιος με τα κτήνη.

Ας φροντίσουμε, λοιπόν, να αποκτάμε μόνο τα απαραίτητα για την διαβίωσή μας αγαθά, σκεπτόμενοι τη ματαιότητα και τη θνητότητά μας. Ας μην εξαρτήσουμε από αυτά την ευτυχία μας ανοήτως, αλλά- αντίθετα- η μέριμνα για τον συνάνθρωπο να γίνει πρώτιστος σκοπός της ζωής μας. Γένοιτο!