e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 7 Απριλίου 2018

Ανάσταση και Αρχιερατική Λειτουργία του Πάσχα 2018 στο Marrickville του Σίδνεϊ


Άγιον Πάσχα 2018 (7 προς 8 Απριλίου), στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Αγίου Νικολάου Μάρικβιλ, προεστώτος του θεοφ. Επισκόπου Απολλωνιάδος κ. Σεραφείμ. 
Φωτο-ανταπόκριση: π. Νικόλαος Μποζίκης εκ Ζακύνθου
Πατριαρχική Απόδειξις για το Άγιον Πάσχα 2018 [κείμενο + video]


† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, τῆς πανσωστικῆς νίκης τῆς Ζωῆς ἐπί τοῦ Θανάτου, εἶναι ὁ πυρήν τῆς πίστεως, τῆς θείας λατρείας, τοῦ ἤθους καί τοῦ πολιτισμοῦ τοῦ χριστεπωνύμου ὀρθοδόξου λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ ζωή τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, εἰς ὅλας τάς ἐκφάνσεις καί τάς διαστάσεις αὐτῆς, διαποτίζεται καί τρέφεται ἀπό τήν πίστιν εἰς τήν Ἀνάστασιν, ἀποτελεῖ καθημερινόν Πάσχα. Τό πασχάλιον αὐτό βίωμα δέν εἶναι ἁπλῶς ἀνάμνησις τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ἀλλά βίωσις καί τῆς ἰδικῆς μας ἀνακαινίσεως καί ἀκλόνητος βεβαιότης περί τῆς ἐσχατολογικῆς τελειώσεως τῶν πάντων. 

Κατ᾿ ἐξοχήν εἰς τήν εὐχαριστιακήν Λειτουργίαν, ἡ ὁποία συνδέεται ἀρρήκτως μέ τήν «κλητήν καί ἁγίαν ἡμέραν» τῆς Κυριακῆς, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει αὐτήν τήν ὑπαρξιακήν μετοχήν εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ καί τήν ἐμπειρικήν πρόγευσιν τῶν εὐλογιῶν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἐντυπωσιάζει ὁ ἀναστάσιμος καί εὐφρόσυνος χαρακτήρ τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἡ ὁποία τελεῖται πάντοτε ἐν ἀτμοσφαίρᾳ χαρᾶς καί ἀγαλλιάσεως καί εἰκονίζει τήν τελικήν καινοποίησιν τῶν ὄντων, τήν πεπληρωμένην χαράν, τήν πληρότητα τῆς ζωῆς, τήν μέλλουσαν ὑπέρχυσιν τῆς ἀγάπης καί τῆς γνώσεως.

Πρόκειται περί τῆς λυτρωτικῆς θεάσεως τοῦ παρόντος ὑπό τό φῶς τῶν Ἐσχάτων καί τῆς δυναμικῆς πορείας πρός τήν Βασιλείαν, περί τῆς ἀκαταλύτου σχέσεως καί συνυφάνσεως τῆς παρουσίας καί τοῦ ἐσχατολογικοῦ χαρακτῆρος τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία δίδει εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν μοναδικόν δυναμισμόν καί λειτουργεῖ διά τούς πιστούς ὡς ἔναυσμα καλῆς μαρτυρίας ἐν τῷ κόσμῳ. Ὁ Ὀρθόδοξος πιστός ἔχει ἰδιαίτερον λόγον καί ἰσχυρόν κίνητρον διά νά ἀγωνίζεται κατά τοῦ κοινωνικοῦ κακοῦ, διότι ζῇ ἐντόνως τήν ἀντίθεσιν μεταξύ τῶν Ἐσχάτων καί τῶν ἑκάστοτε ἱστορικῶν δεδομένων. Ἐξ ἐπόψεως Ὀρθοδόξου, ἡ φιλάνθρωπος διακονία, ἡ βοήθεια πρός τόν ἐμπερίστατον ἀδελφόν, κατά τό Κυριακόν «ἐφ᾿ ὅσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε» (Ματθ. κε’, 40), καί ἡ ἔμπρακτος ἀγάπη τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου (βλ. Λουκ. ι’, 30-37), συμφώνως καί πρός τό Πατερικόν «Ἐκεῖνον μάλιστα ἡγοῦ εἶναι πλησίον, τόν δεόμενον, καί αὐτεπάγγελτος ἐπί τήν βοήθειαν βάδιζε» (Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης), ἀποτελοῦν προέκτασιν καί ἔκφρασιν τοῦ εὐχαριστιακοῦ ἤθους τῆς Ἐκκλησίας, ἀποκάλυψιν ὅτι ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἔν τε τῷ παρόντι καί ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Ἐσχάτων. 

Ἐν τῇ συναφείᾳ ταύτῃ κατανοεῖται καί τό γεγονός ὅτι ἡ λειτουργική ζωή εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν δονεῖται ἀπό τήν βίωσιν τῆς «κοινῆς σωτηρίας», τῆς δωρεᾶς τῆς «κοινῆς ἐλευθερίας» καί τῆς «κοινῆς βασιλείας», καί ἀπό τήν προσδοκίαν τῆς «κοινῆς ἀναστάσεως». Κυριαρχοῦν τό «ἡμεῖς», ἡ κοινότης τῆς ζωῆς, ἡ συμ-μετοχή καί τό σύν-εἶναι, ἡ ἁγιαστική ταύτισις τῆς ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας μέ τήν θυσιαστικήν καί δοξολογικήν ἀγάπην. Αὐτό εἶναι καί τό συγκλονιστικόν μήνυμα τῆς ὁλολάμπρου εἰκόνος τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Καθόδου τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν Ἅδην. Ὁ Κύριος τῆς δόξης, κατελθών ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς καί συντρίψας τάς πύλας τοῦ Ἅδου, ἀναδύεται νικηφόρος καί ὁλόφωτος ἐκ τοῦ τάφου, ὄχι μόνος καί φέρων τό λάβαρον τῆς νίκης, ἀλλά ὁμοῦ μετά τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, συνανιστῶν, συγκρατῶν καί κρατύνων αὐτούς καί, ἐν τῷ προσώπῳ αὐτῶν, ἅπαν τό ἀνθρώπινον γένος καί ὁλόκληρον τήν κτίσιν. 

Τό εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως, τῆς «κοινῆς τῶν ὅλων πανηγύρεως», τῆς καταργησάσης τό κράτος τοῦ θανάτου πανσθενοῦς Ἀγάπης, ἠχεῖ σήμερον εἰς ἕνα κόσμον σοβούσης κοινωνικῆς ἀδικίας, φαλκιδεύσεως τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, εἰς μίαν οἰκουμένην - Γολγοθᾶν προσφύγων καί μυριάδων ἀθώων παιδίων. Ἀναγγέλλει ἐκ βαθέων ὅτι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων ἔχει ἀπόλυτον ἀξίαν. Διακηρύττει ὅτι τά παθήματα καί τά δεινά, ὁ σταυρός καί ὁ Γολγοθᾶς, δέν ἔχουν τόν τελευταῖον λόγον. Δέν εἶναι δυνατόν νά θριαμβεύσουν οἱ σταυρωταί ἐπί τῶν τραγικῶν θυμάτων των. Εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὁ Σταυρός εὑρίσκεται εἰς τό κέντρον τῆς εὐσεβείας, δέν εἶναι ὅμως ἡ ἐσχάτη πραγματικότης, αὐτός πού ὁρίζει καί τό τελικόν σημεῖον προσανατολισμοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Τό οὐσιῶδες νόημα τοῦ Σταυροῦ εἶναι ὅτι ἀποτελεῖ ὁδόν πρός τήν Ἀνάστασιν, πρός τό πλήρωμα τῆς πίστεως ἡμῶν. Ἐπί τῆς βάσεως αὐτῆς, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀναφωνοῦμεν: «Ἰδού γάρ ἦλθε διά τοῦ Σταυροῦ χαρά ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ». Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν, ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν δέν εἶναι καταθλιπτική, ἀλλά σταυροαναστάσιμος, ἀφοῦ τό Πάθος προσεγγίζεται καί βιοῦται διά μέσου τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία εἶναι «λύτρον λύπης». Διά τό Ὀρθόδοξον αἰσθητήριον, ἡ ἀμετάθετος σύνδεσις Σταυροῦ καί Ἀναστάσεως εἶναι ἀσυβίβαστος μέ κάθε μορφῆς ἐσωτερικήν φυγήν εἰς μυστικισμούς ἤ εἰς ἕνα αὐτάρεσκον εὐσεβισμόν, οἱ ὁποῖοι συνήθως εἶναι ἀδιάφοροι διά τά παθήματα καί τάς περιπετείας τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ ἱστορίᾳ.

Τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως εὑρίσκεται, εἰς τήν ἐποχήν μας, ἐπίσης ἀντιμέτωπον τόσον μέ τήν ἀλαζονικήν αὐτοαποθέωσιν τοῦ συγχρόνου ἐκκοσμικευμένου, λογοκρατουμένου, πεπεισμένου διά τήν παντοδυναμίαν τῆς ἐπιστήμης, ἑαυτοκεντρικοῦ καί προσκεκολλημένου εἰς τά γεώδη καί πρόσκαιρα ἀνθρώπου, τοῦ ἀνθρώπου χωρίς πόθον τῆς αἰωνιότητος, ὅσον καί μέ τήν ἀπώθησιν συνόλου τῆς Ἐνσάρκου Θείας Οἰκονομίας καί τοῦ «σκανδάλου» τοῦ Σταυροῦ, ἐν ὀνόματι τῆς ἀπολύτου ὑπερβατικότητος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀγεφυρώτου χάσματος οὐρανοῦ καί γῆς.

Ἐπί πᾶσι τούτοις, ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, τιμιώτατοι ἀδελφοί καί πεφιλημένα τέκνα ἐν Κυρίῳ, ἔμπλεοι τῆς πείρας τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως, λαβόντες φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός, ἐν παντί εὐχαριστοῦντες, τά ἄνω φρονοῦντες, ἔχοντες δέ ἐντεῦθεν ἤδη τόν ἀρραβῶνα καί τά ἐνέχυρα τῆς ἐσχατολογικῆς πληρώσεως τῆς Θείας Οἰκονομίας, ἀναβοῶμεν, ἐν Ἐκκλησίᾳ, τό «Χριστός Ἀνέστη!», δεόμενοι ὅπως ὁ παθών, ταφείς καί ἀναστάς Κύριος καταυγάζῃ τάς διανοίας, τάς καρδίας καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν, κατευθύνῃ δέ τά διαβήματα ἡμῶν πρός πᾶν ἔργον ἀγαθόν καί ἐνισχύῃ τόν λαόν Αὐτοῦ πρός μαρτυρίαν τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἀγάπης «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. α’, 8), εἰς δόξαν τοῦ «ὑπέρ πᾶν ὄνομα» ὀνόματος Αὐτοῦ.
            
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιη´

† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως 
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα εὐχέτης πάντων ὑμῶν.


Η Τελετή του Αγίου Φωτός 2018 στον Πανάγιο Τάφο [φωτογραφίες + video]


Τήν μεσημβρίαν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 25ης Μαρτίου/ 7ης Ἀπριλίου 2018, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή τοῦ Ἁγίου Φωτός κατά τήν Tυπικήν Διάταξιν καί τό Προσκυνηματικόν Καθεστώς τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Συμφώνως πρός ταύτην, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου τήν 12.00/13.00 μ.μ. ὥραν διά τῶν βαθμίδων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερόν Βῆμα τοῦ Καθολικοῦ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἐν μέσῳ πυκαζούσης ἐκκλησίας ἐκ προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων χωρῶν Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Κύπρου, Οὐκρανίας καί  Πολωνίας καί πολυπληθῶν πιστῶν ἀσφυκτικῶς συνωστιζομένων καί ἐκ τῶν Ἀποστολῶν αὐτῶν καί ἐν μέσῳ πιστῶν ἄλλων δογμάτων Ἀρμενίων, Κοπτῶν, Αἰθιόπων, Συριάνων ὑπό τά δρακόντεια μέτρα τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας.

Ἅμα τῆ εἰσόδῳ τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τό Ἱερόν Βῆμα, προσῆλθον καί ἔλαβον εὐλογίαν, ἵνα λάβουν τό Ἅγιον Φῶς οἱ Ἀρμένιοι, Συριᾶνοι καί Κόπται.

Τοῦ Μακαριωτάτου ὡς καί τῶν ἱερέων ἐνδυθέντων,  ἤρξατο ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ἡ λιτανεία τρίς  πέριξ τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου μετά λαμπάδων καί μετά ψαλμῳδίας τοῦ «Φῶς ἱλαρόν…» καί «Τήν Ἀνάστασίν Σου, Χριστέ Σωτήρ…».

Μετά τόν τρίτον κύκλον τῆς λιτανείας ὁ Μακαριώτατος φορῶν μόνον τό Στιχάριον εἰσῆλθεν εἰς τόν Ἅγιον Τάφον, ἐξ οὗ καί προσευχηθείς μετέδωσε τό Ἅγιον Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ πρός τούς χιλιάδας τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι παρέλαβον αὐτό μετά χαρᾶς, ἀγαλλιάσεως καί εὐφροσύνης πλησιάζοντες καί ἐγγίζοντες αὐτό πρός ἁγιασμόν εἰς πρόσωπα, ὄμματα, μέτωπα καί χεῖρας καί δοξάζοντες τόν Θεόν.

Τῆς τελετῆς ληξάσης, ὁ Μακαριώτατος ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα παρά τῶν χειρῶν Αὐτοῦ παρέλαβον τό Ἅγιον Φῶς αἱ ἀντιπροσωπεῖαι ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννην καί τοῦ κράτους τῆς Ἑλλάδος ὑπό τόν Ὑφυπουργόν Ἐξωτερικῶν κ. Ἰωάννην Ἀμανατίδην μετά τοῦ Ἐξάρχου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Ἑλλάδα Ὁσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Δαμιανοῦ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Μήνυμα Πάσχα 2018 του Μητροπολίτου Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄ [κείμενο + video]

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ΄
ΧΑΡΙΤΙ και ΕΛΕΕΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ


Προς
Το Τίμιο Πρεσβυτέριο, τις Μοναστικές Αδελφότητες
και τον Ευσεβέστατο Λαό της εν Ζακύνθω Εκκλησίας

Αγαπητοί συνεορταστές, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΛΗΘΩΣ!
Με ύμνους και τη λαμπριάτικη λαμπάδα στο χέρι υποδεχόμαστε την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού, η οποία είναι το πιο λαμπρό και θαυμαστό υπερφυσικό γεγονός, το οποίο ξεπέρασε τα όρια τόπου και χρόνου κι έγινε άξονας της ιστορίας του κόσμου!
Το τι σημαίνει για εμάς η Ανάσταση, όλοι το γνωρίζουμε. Είναι το αποκορύφωμα του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, η απόδειξη της θεότητάς Του, η ολοκλήρωση της Αγάπης Του προς τον άνθρωπο, η διακήρυξη κι επιβεβαίωση της αθανασίας της ψυχής μας. Είναι ακόμη το ανέσπερο φως, που φωτίζει κι εξευγενίζει καρδιές, αγιάζει ψυχές, ανασταίνει νεκρούς από την αμαρτία. Είναι κήρυγμα χαράς, που γλυκαίνει τον ανθρώπινο πόνο, φάρμακο που θεραπεύει πληγές, δύναμη που αναστηλώνει συνειδήσεις. Είναι πηγή σοφίας, ελπίδας και αγάπης καθώς και η βεβαίωση της πίστεώς μας!
Κι αν όλοι οι Χριστιανοί γιορτάζουν Πάσχα Κυρίου με ψυχική ευφορία, εμείς, οι ορθόδοξοι Έλληνες, το πανηγυρίζουμε και με αισθήματα ευγνωμοσύνης, διότι η Ανάσταση έγινε το στήριγμα και η ελπίδα των πατέρων μας, όταν αυτοί βρίσκονταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Αυτή τους έδινε την δύναμη και την υπομονή να στέκονται όρθιοι. Αυτή τους θέρμαινε τα στήθη και γιγάντωνε τη θέλησή τους για ελευθερία. Έτσι, όταν ήρθε η ώρα του ξεσηκωμού, με πίστη στην Ανάσταση ξεχύθηκαν σαν λιοντάρια, πολέμησαν και δημιούργησαν το θαύμα του 1821, φέρνοντας την ανάσταση και απελευθέρωση του Γένους.
Δυστυχώς, τώρα τελευταία παρατηρείται κάποια χαλάρωση του θρησκευτικού συναισθήματος και θρησκευτική αδιαφορία, η οποία οδηγεί σε υποτονισμό όλων των εορτών της ευσεβείας μας, όπως και του Πάσχα… Δεν είναι ώρα να αναφερθούμε στους λόγους που την προκαλούν. Οφείλω όμως να επισημάνω το γεγονός και να Σας καλέσω σε διαρκή επαγρύπνηση.
Ας γιορτάσουμε, λοιπόν, «Αναστάσεως ημέραν», διότι «αύτη η ημέρα, ήν εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή»! Ας την γιορτάσουμε με την ευλαβική συμμετοχή, όχι μονάχα στην τελετή της Αναστάσεως, αλλά κυρίως στη Θεία Ευχαριστία! Ας την γιορτάσουμε με το τσούγκρισμα του κόκκινου αυγού και με το πασχαλινό τραπέζι, στο οποίο θα καλέσουμε τον Αναστημένο Χριστό να το ευλογήσει! Ας την γιορτάσουμε, εκδηλώνοντας έμπρακτα την αγάπη μας σε όλους εκείνους που την έχουν ανάγκη! Κι ας μην ξεχνάμε ποτέ πως ο πανηγυρισμός του Πάσχα, τότε μόνον ολοκληρώνεται, όταν συνοδεύεται από μια ζωή δική μας, που θα βεβαιώνει την πνευματική ανάστασή μας. Από μια ζωή, την οποία θα χαρακτηρίζει η άρνηση του Κακού, η αναγνώριση των σφαλμάτων, η αληθινή μετάνοια κι επιστροφή, καθώς και η συμμόρφωση της θέλησής μας στο θέλημα του εκ νεκρών Αναστάντος Κυρίου μας.
Αυτόν και ταπεινά παρακαλώ, να φωτίζει τον νου σας και να καταυγάζει την καρδιά σας, σε χρόνια πολλά, με το άσβεστο φως της Αναστάσεώς Του!


Η Λιτανεία του Επιταφίου και η Gloria (Πρώτη Ανάσταση) 2018 στην πόλη της Ζακύνθου


Βαθιά χαράματα Μεγάλου Σαββάτου, 7 Απριλίου 2018, από τον Μητροπολτικό Ναό του Αγίου Νικολάου των Ξένων πόλεως Ζακύνθου, προεστώτος του οικείου Μητροπολίτου Σεβ. Ζακύνθου κ. Διονυσίου Δ΄.
[Φωτορεπορτάζ: Ιωάννης Πορφύριος Καποδίστριας]