e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Το Μήνυμα της χειροτονίας σε Αρχιερέα του Εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Αριστοβούλου


Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 6ης / 19ης Μαΐου 2018, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τό Μήνυμα τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Μαδάβων κ. Ἀριστοβούλου, τήν Κυριακήν, 7ην / 20ήν Μαΐου 2018, ἡμέραν μνήμης τοῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Σταυροῦ, εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἡ τελετή αὕτη τοῦ Μηνύματος διέλαβε συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας τήν ἀνακοίνωσιν τῆς ἐκλογῆς εἰς τόν ἐκλεγέντα, τήν ἀποδοχήν αὐτῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ, τήν ἐν τῷ Ἱερῷ Βήματι ὑπογραφήν εἰς τόν Κώδικα Ὑπομνημάτων τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων καί Ἱερομονάχων, τῶν ψηφισάντων τόν Ἀρχιμανδρίτην Ἀριστόβουλον ὡς Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων.

Μετά τήν λῆξιν τοῦ Μηνύματος ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς τήν αἴθουσαν προσεφώνησε τόν ἐκλεγέντα διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλε,

 Ἡ Ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἐν τῇ ἐσχάτῃ αὐτῆς Συνεδρίᾳ ὁμοφώνῳ διαγνώμῃ λίαν εὐμενῶς θεωρήσασα τήν Πατριαρχικήν καί Πατρικήν Ἡμῶν εἰσήγησιν τῆς εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα προαγωγῆς ὑμῶν, ψήφοις κανονικαῖς, ἀνέδειξεν τήν ὑμετέραν Ὁσιολογιότητα Ἀρχιεπίσκοπον τῆς περιφήμου Ἐπισκοπῆς Μαδάβων ἐν τῷ Χασιμιτικῷ Βασιλείῳ τῆς Ἰορδανίας καί ποιμένα πνευματικόν τῶν νοτίων αὐτῆς περιχώρων.

Τοῦτο ἕδραξεν ἡ Ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἀκούουσα εἰς τούς σοφούς λόγους τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου παραγγέλλοντος τῷ μαθητῇ αὐτοῦ Τιμοθέῳ· «ἔσται γάρ καιρός, ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται… σύ δέ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τήν διακονίαν σου πληροφόρησον» (2 Τιμ. 4, 3-5), δηλονότι φέρε εἰς πλῆρες καί αἴσιον πέρας τήν διακονίαν σου.

Θεοφιλέστατε  Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Μαδάβων  κ. Ἀριστόβουλε· Ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑνός μέν ἐκάλεσε ὑμᾶς εἰς τήν ὑψίστην τιμήν τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀνέθεσεν ὑμῖν τήν κενωτικήν τοῦ Ἁγιοταφίτου ἀποστολικήν διακονίαν, τήν ὁποίαν μετ’ ἐνθέου ζήλου ἐπιτελεῖς, ὑπακούων τῷ κηρύγματι τοῦ θείου Παύλου· «Παρακαλῶ οὖν πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπέρ πάντων ἀνθρώπων …  τοῦτο γάρ καλόν καί ἀπόδεκτον ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὅς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄Τιμ. 2, 1, 3, 4).

Εὐχόμεθα, ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου καί Ζωοποιοῦ Πνεύματος εἴη μεθ’ ὑμῶν ἐν τῇ ἀναλήψει τῶν Ἐπισκοπικῶν καί Ἀρχιερατικῶν νέων καθηκόντων, ἀφορώντων εἰς τήν πνευματικήν ποιμαντικήν μέριμναν τοῦ ἑνιαίου Χριστεπωνύμου ἡμῶν πληρώματος, τοῦ τελοῦντος ὑπό τήν Ἐκκλησιαστικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Παλαιφάτου τῶν Ἱεροσολύμων Ἑλληνορθοδόξου Πατριαρχείου. Αἱ δέ πρεσβεῖαι τῆς Ὑπερευλογημένης Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, σύν ταῖς ἱκεσίαις τοῦ Προστάτου ὑμῶν ἁγίου ἀποστόλου Ἀριστοβούλου συνοδεύουν ὑμᾶς πάντοτε καί ἐν παντί καιρῷ. 

Ἄξιος καί στερεός ἐν τῇ πίστει.  

ὁ δέ ἐκλεγείς ἀντιπροσεφώνησε εὐχαριστῶν διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ὡσαύτως ἑλληνιστί:

«Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ φράση τήν ὁποίαν χρησιμοποιήσατε, γιά νά μέ πείσετε νά ἀποδεχθῶ τήν ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἠχεῖ ἀκόμα ἔντονα στά αὐτιά μου: «Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι» (Λουκ. 10,2).

 Εὐχηθεῖτε, Μακαριώτατε, νά μέ ἀξιώσει ὁ Πανάγαθος Θεός μέ τή Χάρη τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου, νά γίνω ἕνας ἁπλός ἐργάτης στόν ἀμπελῶνά Του καί ἐν ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως νά Τοῦ παραδώσω καρπόν ἑκατονταπλασίονα.

 Ὑψώνω τό ποτήριον εἰς ὑγιείαν τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Μακαριότητος, τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ εὐλαβεστάτου ἡμῶν ποιμνίου».

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Η Χαρά του Θεού δεν έχει καμιά σχέση με τις ψευδεπίγραφες χαρές του υλικού κόσμου

ΟΜΙΛΙΑ  ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 
της Κυριακής των Αγίων 318 Πατέρων 
20 Μαΐου 2018 
(Ιωαν. ιζ΄ 1-13)

Γράφει ο π. Αναστάσιος Στεργιώτης 

Βαθιά και συγκινητικά είναι τα λόγια του Κυρίου, τα οποία περιέχονται στην σημερινή ευαγγελική περικοπή.

Λίγες μόνο ώρες χώριζαν τον Κύριο από το φρικτό, εκούσιο, μαρτύριο Του. Σύντομα, θα ακολουθούσε η αγωνία της Γεθσημανή, οι ύβρεις και οι εξευτελισμοί, ενώπιον του Άννα και του Καϊάφα, η προσαγωγή Του ενώπιον του Ηρώδη Αντύπα και του Πιλάτου, τα φρικτά βασανιστήρια και το αποκορύφωμα: η οδυνηρή Σταύρωσή Του. Λίγο πριν συμβούν όλα αυτά, ο Κύριος προσεύχεται προς τον Θεό και Πατέρα Του, εκφράζοντας την υπέρτατη χαρά Του, διότι πλησίαζε η στιγμή της μεγάλης θυσίας Του και της ολοκλήρωσης του επίγειου σωτηριώδους έργου Του. Και εύχεται να δώσει ο Θεός και στους μαθητές Του, την ίδια χαρά, την οποία νιώθει  Αυτός, και την ίδια πληρότητα στις καρδιές τους.

Η χαρά αυτή δεν έχει καμιά σχέση με τις πλαστές και ψευδεπίγραφες χαρές του υλικού κόσμου. Η τέρψη της κοσμικής ζωής είναι γλυκόπικρη και προσωρινή. Η θεία χαρά όμως, την οποία οι μαθητές επρογεύοντο βλέποντας και ακούγοντας τον Κύριο, έχει χαρακτήρα μόνιμο και αιώνιο. Είναι η ευφροσύνη, ειρηνική κατάσταση, η οποία εγκαθιδρύει το Πνεύμα το Άγιο στις ανθρώπινες ψυχές. Όσο πιο πολύ οι μαθητές θα προοδεύουν στην πνευματική ζωή και την αγάπη προς τον Κύριο, τόσο πιο αδιάσειστα θεμελιωμένη, ακλόνητη και μεγαλύτερη θα είναι αυτή η χαρά.

Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους ανθρώπους της γης, όλων των φυλών, όλων των εποχών και των τόπων. Τότε κανένας εχθρός δεν θα μπορέσει να βλάψει τον πιστό και αγωνιστή Χριστιανό. Και αληθινά πιστός είναι αυτός, ο οποίος είναι φιλάνθρωπος προς τον πλησίον του, καθοδηγώντάς τον κατάλληλα στη μετάνοια και την απαλλαγή από την αμαρτία και την πλάνη.

Τότε μόνον ο άνθρωπος φτάνει στη θέωση και γίνεται συγκληρονόμος της ουρανίου βασιλείας, η οποία είναι απαλλαγμένη από κάθε κακό, ταλαιπωρία και γήινη ανισότητα. Σ’ αυτήν αποσκοπούσε και ο αγώνας των Αγίων της Εκκλησίας μας και των σήμερα μνημονευόμενων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, μιμητές των οποίων πρέπει να γίνουμε κι εμείς. Γένοιτο!

Η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου στον πανίερο Ναό της Αναστάσεως Ιεροσολύμων [video]


Το Σάββατο, 6η / 19η Μαΐου 2018, έλαβε χώρα στο Καθολικό του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως η εις Αρχιερέα χειροτονία του εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, κατόπιν αποφάσεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων σε πρόσφατη Συνεδρία Αυτής.


Τό Σάββατον, 6ην / 19ην Μαΐου 2018, ἔλαβε χώραν εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἡ εἰς Ἀρχιερέα χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων εἰς πρόσφατον Συνεδρίαν Αὐτῆς.

Τό μυστήριον τῆς χειροτονίας ἐτελέσθη εἰς τό πλαίσιον τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Λειτουργίας, συμφώνως πρός τήν τάξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἡ τάξις αὕτη προβλέπει τήν ἀνάγνωσιν τῶν Ὁμολογιῶν πίστεως καί τῶν Λιβέλλων κατά τῶν αἱρετικῶν εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου.

Μετά ταῦτα ἤρξατο ἡ θεία Λετουργία πρό τῶν Βιβλικῶν Ἀναγνωσμάτων.

Τότε ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προσεφώνησε τόν χειροτονούμενον διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἑλληνιστί:

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρε,

Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ Πατρός ἀξιοῖ ὅλους ἡμᾶς σήμερον νά ἐπιτελῶμεν τό Μυστήριον τῆς Θείας Λειτουργίας, τῆς εὐχαριστηρίου ἀναιμάκτου θυσίας, εἰς τό μέσον τῆς γῆς, εἰς τόν τόπον, ἐν ᾧ ἐτελεσιουργήθη ἡ σωτηρία ἡμῶν διά τοῦ τιμίου Σταυροῦ καί τῆς ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεως τοῦ μονογενοῦς Υἱοῦ Αὐτοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐν τῷ Μυστηρίῳ τούτῳ τελεῖται Μυστήριον ἕτερον, τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας σου, κατόπιν ἀποφάσεως ἐκλογῆς τῆς ὑμετέρας Θεοφιλίας, ψήφοις κανονικαῖς καί ὁμοφώνοις τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς Ἀρχιερέως τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἀρχιεπισκοπῆς Κυριακουπόλεως, ἀναλαμβανούσης ἐν ταὐτῷ καί τήν Ἐπιτροπείαν τοῦ ἐν Ἀμμάν τοῦ Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καί τῶν περιχώρων διαβιοῦντος εὐσεβεστάτου Ὀρθοδόξου πληρώματος. 

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἤχθη εἰς τήν ἀπόφασιν ταύτην, ἐκτιμῶσα τήν ἐκ τῆς νεανικῆς σου ἡλικίας φοίτησιν εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν καί τήν μετά τήν ἀποφοίτησιν ἔνταξιν καί μαθητείαν σου εἰς τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα, εἰς τήν ὁποίαν ἐγαλουχήθης καί ἐδιδάχθης τήν ἀγάπην πρός τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τόν σεβασμόν εἰς τάς ἐκκλησιαστικάς ἀρχάς καί τάς Πατερικάς ὑποθήκας. Ἐκ τῶν ἀρχῶν τούτων ἐμπνεόμενος εἰργάσθης ἐπί ἔτη συναπτά εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Ἀντιπροσωπείαν τοῦ Πατριαρχείου καί κυρίως εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς ἐν Ντιμπίν, εἰς ἔργον ἱδρυτικόν, κτιριακόν καί ἀνακαινιστικόν, προπάντων ὅμως εἰς ἔργον ἐπιστηριγμοῦ ψυχῶν τῆς τε νεανικῆς ἡλικίας καί τῆς ὡρίμου, ἀλλά καί τῶν πασχόντων.

Τά παρά τοῦ Θεοῦ ἐμπιστευθέντα σοι τάλαντα ἐκαλλιέργησας τῇ συνεργίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἐπηύξησας εἰς διπλοῦν. Ταῦτα καλεῖσαι ἀπό τῆς σήμερον ἔτι νά καλλιεργήσῃς ἐνισχυόμενος διά τῆς Χάριτος, τοῦ κύρους καί τῆς ἐξουσίας τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος καί νά θέσῃς εἰς τήν διακονίαν τοῦ ἐν Ἀμμάν Ὀρθοδόξου ποιμνίου, ὥστε τοῦτο νά παραμένῃ πιστόν εἰς τά δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί ἀφωσιωμένον καί ἡνωμένον ἀρρήκτως μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Ἐκκλησίας, Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν, τῆς ὁποίας ἕδρα Ἱερουσαλήμ, ἡ Πόλις τοῦ Βασιλέως τοῦ Μεγάλου, ἐνθυμούμενος ὅτι ἀείποτε ἡ Ἁγία ἡμῶν Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεοκελεύστως ἐνεργοῦσα περιέβαλε πάντα ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα Θεοῦ, εὐαγγελιζομένη τόν λόγον κατά τήν ὑποθήκην τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «ὅσοι γάρ εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ· πάντες γάρ ἡμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 27-28).

Πρόσελθε, οὖν, Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρε τῷ Ἁγίῳ Θυσιαστηρίῳ καί προσευχήσου διακαῶς, ἵνα διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῆς Μετριότητος Ἡμῶν καί τῶν συλλειτουργούντων Ἡμῖν Ἱερωτάτων Ἀρχιερέων κατέλθῃ ἐπί σέ ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα Χάρις τοῦ Παναγίου καί Τελεταρχικοῦ Πνεύματος καί διά πρεσβειῶν τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας ἀναδεικνύῃ σε σκεῦος ἐκλογῆς, ὑπομένων τήν Ἰώβιον ὑπομονήν κατά τό πρότυπον τοῦ σήμερον ἑορταζομένου Ἁγίου Ἰώβ τοῦ Πολυάθλου καί κατά τό πρότυπον τοῦ πάτρωνός σου Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου ἀναδεικνυόμενος Χριστοφόρος, φέρων ἐν τῇ ψυχῇ σου τόν Χριστόν καί μεταδίδων Τούτον εἰς τάς ψυχάς τῶν ἀνθρώπων, πρός παραμυθίαν, οἰκοδομήν καί σωτηρίαν αὐτῶν καί δόξαν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν.

Μετά τάς προσφωνήσεις ἠκολούθησαν οἱ κατά τήν περιφοράν τρίς πέριξ τῆς Ἁγίας Τραπέζης ὕμνοι «Ἅγιοι μάρτυρες»,«Δόξα σοι Χριστέ»,«Ἡσαΐα χόρευε»  καί ἡ ἐπίθεσις τῶν χειρῶν τοῦ Μακαριωτάτου καί τῶν συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων, Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, Βόστρων κ. Τιμοθέου, Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Καττάρων κ. Μακαρίου, Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἐπί τῆς κεφαλῆς τοῦ χειροτονουμένου καί ἡ ἐπίκλησις τῆς θείας Χάριτος καί τό «ἄξιος», τό ὁποῖον μετά χαρᾶς ἐπευφήμησε τό ἐκκλησίασμα, εἰς τό ὁποῖον ἦσαν Ἁγιοταφῖται πατέρες, συγγενεῖς καί οἰκεῖοι καί πνευματικά τέκνα τοῦ χειροτονηθέντος ἐξ Ἰορδανίας.

Τῆς λειτουργίας ἀχθείσης πρός τό τέλος, ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν εἰς τόν χειροτονηθέντα τήν Ἀρχιερατικήν ράβδον λέγων: «λάβε τήν ράβδον ταύτην…».

Ἅμα τῇ ἀπολύσει, ὁ χειροτονηθείς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως ἐμοίρασε τό ἀντίδωρον καί ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν ἀσπαζομένων τήν χεῖρα αὐτοῦ.

Εἰς τήν συνάντησιν ἐν τῷ Πατριαρχείῳ ὁ Μακαριώτατος προσεφώνησε τόν χειροτονηθέντα, συγχαίρων τοῦτον διά τήν προαγωγήν καί εὐχόμενος αὐτῷ τήν χάριν τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος,   ὁ δέ χειροτονηθείς προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον εὐχαριστῶν καί διαβεβαιῶν Αὐτόν ὅτι θά διακονήσῃ τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον ἐν συνεργασίᾳ μετ’ Αὐτοῦ καί ἐν ἑνότητι μετά τῆς μητρός Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Αναχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην Καππαδοκία


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 19ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Θεοφιλ. Ἐπισκόπων Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου καί Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανοῦ καί κληρικῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς εἰς Καισάρειαν διά τό ἐτήσιον προσκύνημα Αὐτοῦ εἰς Καππαδοκίαν. 

Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν Πόλιν τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου.

O επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είχε την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018, στο Φανάρι, ο επιχειρηματίας κ. Ιβάν Σαββίδης.

Ο κ. Σαββίδης, που συνοδευόταν από τον στενό συνεργάτη του κ. Γιώργο Γκουροβανίδη, είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον Παναγιώτατο θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Μ. Σύγκελλος Αμβρόσιος.

Σε δήλωσή του αμέσως μετά τόνισε ότι προσήλθε στο Πατριαρχείο προκειμένου να λάβει την ευχή και ευλογία του Παναγιωτάτου προς πνευματική ενίσχυση και ευόδωση των μελλοντικών έργων του. Ανέφερε επίσης ότι αντιπροσωπεία ελληνικής νεολαίας θα εκκλησιαστεί κατά την Θεία Λειτουργία που θα τελεστεί προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου στη Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα του Πόντου. Υπενθυμίζεται ότι θα είναι η πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2015 που θα τελεστεί η πανήγυρις της Μονής καθώς στο διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες απαραίτητες αναστηλωτικές και ανακαινιστικές εργασίες.

Προτού αναχωρήσει ο κ. Σαββίδης προσκύνησε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.