e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 20 Μαΐου 2014

Η 2η μέρα της παραμονής του Οικουμενικού Πατριάρχου στο Μόναχο (17 Μαΐου 2014)


ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ,


Τό Σάββατον, 17ην Μαΐου 2014, δευτέραν ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Βαυαρίας, ὁ Πατριάρχης ἔσχε πρόγευμα μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μονάχου καί Freising Καρδιναλίου Reinhard Marx, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ. Ἡ συνάντησις διεξήχθη ἐντός ἐγκαρδίου ἀτμοσφαίρας. Ὁ Καρδινάλιος προσκληθείς ὑπό τοῦ Πατριάρχου εἰς Φανάριον κατά τήν προσεχῆ Θρονικήν Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ηὐχαρίστησε θερμῶς διά τήν γενομένην πρός αὐτόν τιμήν καί ἀπεδέχθη εὐγνωμόνως τήν πρόσκλησιν.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἔσχε συνάντησιν ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ καταλύματός Του μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας Βαυαρίας, Καθηγητοῦ Δρος Heinrich Bedford-Strohm καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἐπικοινωνίας ταύτης ἐδόθη ἡ εὐκαιρία τῆς ἀλληλοενημερώσεως ἐπί τῶν προσφάτων ἐξελίξεων εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν ἑκατέρας πλευρᾶς.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἀνεπίσημον γεῦμα παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Schloss Berg παρά τήν λίμνην Starnberger See.

Ἐπιστρέψας εἰς τό ξενοδοχεῖον Bayerischer Hof ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Wilhelm Christoph Warning, ἀνταποκριτήν τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Βαυαρίας, ἐξάρας τό ἐπιτελεσθέν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἡμίσεος αἰῶνος ζωῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας ποιμαντικόν ἔργον πρός τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς χώρας καί ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς Ἀρχάς διά τήν ὑποστήριξίν των, καθώς καί πρός τάς ἀδελφάς Ἐκκλησίας διά τάς παρασχεθείσας καί παρεχομένας εἰσέτι διευκολύνσεις εἰς τό ἔργον τοῦτο. Ἀνεφέρθη, ἐπίσης, ἐρωτηθείς, εἰς τήν ζωήν Του ἐν τῇ γενετείρᾳ Του νήσῳ Ἴμβρῳ καί εἰς τάς σπουδάς Του ἐκεῖ, ἐν Χάλκῃ καί ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ Εὐρώπῃ.


Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Salvatorkirche), ὅστις ἀποτελεῖ τόν ἀρχαιότερον Ὀρθόδοξον Ναόν τῆς Γερμανίας: κατεσκευάσθη ἐν ἔτει 1494 ὡς Κοιμητηριακός Ναός τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, γοτθικοῦ κυρίως ρυθμοῦ μέ στοιχεῖα μπαρόκ, καί παρεχωρήθη κατά τό ἔτος 1828 ὑπό τοῦ Βασιλέως τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκου εἰς τούς ἐκεῖ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους Ἕλληνας πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν αὐτῶν, σήμερον δέ, μετά τήν πρόσφατον ριζικήν ἐπισκευήν καί ἀνακαίνισίν του, τελεῖται ἐν αὐτῷ ἡ Θεία Λειτουργία καί εἰς τήν γερμανικήν γλῶσσαν πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν Γερμανῶν καί γερμανοφώνων Ὀρθοδόξων.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πέτρου Klitsch, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, μνησθείς μετ’αἰσθημάτων συγκινήσεως ὅτι ἐν τῷ ἱστορικῷ καί περιβλέπτῳ τούτῳ Ναῷ διηκόνησε κατά τά ἔτη τῶν ἐν Μονάχῳ ἀνωτέρων θεολογικῶν σπουδῶν Του, ἐτόνισεν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἔχουσα πάντοτε ἀνεωγμένας τάς μητρικάς ἀγκάλας αὐτῆς, δέχεται πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον πρός αὐτήν, προσφέρουσα πρός ἅπαντας, ἄνευ διακρίσεων, τήν αὐτήν ἀγάπην καί στοργήν, καθώς καί ὅτι ἀγωνίζεται μέ ὅλας τάς δυνάμεις της διά τήν ἐξάλειψιν τῶν διακρίσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, καταδικάζουσα στεντορείᾳ τῇ φωνῇ συμπεριφοράς καί πράξεις φυλετικῶν ἤ θρησκευτικῶν διακρίσεων ὡς ἀντιτιθεμένας πρός τό θέλημα καί τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ. [Ολόκληρη την Ομιλία του Πατριάρχου, διαβάστε ΕΔΩ].

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γερμανίας μετά τῶν Βοηθῶν παρ’αὐτῷ Ἐπισκόπων, καί Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, ὁ Σεβ. πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, Καρδινάλιος Friedrich Wetter καί πλήθη πιστῶν καί νέων, ἐνδεδυμένων παραδοσιακάς τοπικάς στολάς, οἵτινες ὑπερεπλήρωσαν ἀπό ἐνωρίς τόν Ναόν διά νά λάβουν τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας» (Griechische Akademie e.V.) ἐν τῷ Κεντρικῷ Καταστήματι τῆς Τραπέζης HVB Forum, δεξίωσιν καί ηὐλόγησε τό ἐν συνεχείᾳ πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ κεντρικῷ αἰθρίῳ τοῦ κτιρίου (Grosses Atrium Maximilian Saal), τῇ συμμετοχῇ Ὑπουργῶν τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως, πολιτικῶν καί κορυφαίων ἐκπροσώπων τῆς οικονομικῆς ζωῆς, τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος τῆς Βαυαρίας. Ὁ Πατριάρχης, προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας», Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κωνσταντινίδου, συνεχάρη ὁλοθύμως τόν ὑπ’αὐτόν Φιλελληνικόν τοῦτον Σύλλογον, σκοπός τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ἀνακάλυψις καί προβολή τῶν πνευματικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ ἐν Γερμανίᾳ. [Την Πρόποση του Πατριάρχου διαβάστε ΕΔΩ].

Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Ἐλλογιμ. κ. Udo Hahn, Διευθυντής τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Tutzing, ἀπένειμεν ἐξ ὀνόματος αὐτῆς εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τιμητικήν διάκρισιν (Tutzinger Löwe) συνοδευομένην ὑπό ὀρειχαλκίνου ὁμοιώματος τοῦ Λέοντος τοῦ Tutzing, εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν τῷ κόσμῳ διακονίας τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον, ὡς ἐτόνισεν ὁ Πατριάρχης εἰς τήν ἀπάντησίν Του, δέν παύει νά διακηρύσσῃ τόν σεβασμόν τῆς διαφορετικότητος καί τῆς ἰδιοπροσωπείας ἑκάστου ἀνθρώπου καί νά θεωρῇ τόν διάλογον ὡς τήν μόνην ὁδόν διά τήν ἐπίλυσιν τῶν ἀπασχολούντων ἤ καί διαιρούντων τόν κόσμον προβλημάτων, διά τήν ἄρσιν τῶν μεταξύ αὐτῶν προκαταλήψεων καί καχυποψιῶν, τήν παῦσιν συγκρούσεων καί πολέμων ἐξ αἰτίας θρησκευτικῶν διαφορῶν καί τήν συμφιλίωσιν καί τήν καταλλαγήν μεταξύ ἀνθρώπων καί λαῶν. [Την πατριαρχική Ομιλία ολόκληρη μπορείτε ν' αναγνώσετε ΕΔΩ].

Δεν υπάρχουν σχόλια: