e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Πατριαρχική Λειτουργία στη Σινασσό της Καππαδοκίας


Τό Σάββατον, 17ην Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναχώρησις διά Καισάρειαν μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν Καππαδοκίαν. 
          Συνοδοί τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν προσκυνηματικήν ἐξόρμησιν ταύτην ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ καί ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μακαριώτατος προσεγειώθη εἰς Καισάρειαν, ἐξ ἧς μετέβη ὁδικῶς εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς κοιλάδος τῶν Κοράμων. 
          Ἐνταῦθα σῴζονται κτίσματα φυσικά δημιουργίας τοῦ Θεοῦ δεχθέντα ἀνθρωπίνην τροποποίησιν ἐσωτερικῶς εἰς σχῆμα πυραμίδων, προκειμένου νά χρησιμοποιῶνται ὑπό τῶν προγόνων ἡμῶν διά κατοικίας ἤ δι᾽ Ἐκκλησίας καί ἱεράς Μονάς. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη τάς Πατριαρχικάς συνοδείας ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Μουσείου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Περιοχῆς τῆς κοιλάδος τῶν Κοράμων. Κατά τήν ξενάγησιν αὐτήν ἐκεῖνος ἀνέφερεν ὅτι τά Κόραμα εἶναι ὁ τρίτος εἰς τήν Τουρκίαν ἐπισκέψιμος ἀρχαιολογικός χῶρος μετά τήν Ἔφεσον καί τήν Ἱεράπολιν. Εἰς τήν περιοχήν ταύτην σῴζονται 250 Ναοί διά τούς ὁποίους καταβάλλονται προσπάθειαι συντηρήσεως διά συνδρομῶν. Εἰς δύο ἐκ τῶν Ναῶν τούτων σῴζονται θαυμάσιαι τοιχογραφίαι τοῦ 10ου αἰῶνος ἱστορημέναι ἐντός τῶν βράχων. 
          Εἷς ἐκ τῶν δύο Ναῶν τούτων φέρει τό ὄνομα σήμερον «Ἡ σκοτεινή Ἐκκλησία» λόγῳ τῆς ἐλλείψεως φωτός. Ἐκ τῶν πολλῶν τοιχογραφιῶν διακρίνονται ζωηρότερον ἡ εἰκών τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ, ἡ εἰκών τῆς θείας Μεταλήψεως, τῆς θείας Μεταμορφώσεως καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν ἐγκαταλελειμμένην Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ἀραβισσοῦ. 
          Τήν Κυριακήν 18ην Ἰουνίου 2017, ἐτελέσθη λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς πόλεως Σινασσοῦ. Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ

Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ κ. κ. Βαρθολομαῖε.

Ἐπινεύσει, ὁδηγίᾳ καί παραμυθίᾳ τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος μετά πολυετῆ καί κοπιώδη προετοιμασίαν, πρωτοβουλίᾳ καί συντονισμῷ τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί σεβασμιοποθήτου Παναγιότητος καί Συνοδικῇ συνεργασίᾳ τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συνήλθομεν πρό ἔτους εἰς τήν Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί διεμελετήσαμεν οὐσιώδη θέματα τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἔσχομεν καθ’ ἡμέραν λειτουργικήν εὐχαριστιακήν ἐμπειρίαν, δηλοῦντες ἐν τῇ μεταλήψει τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου τήν ἑνότητα ἡμῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ ἡμῶν Ἀποστολικῇ πίστει καί παραδόσει καί διδόντες μαρτυρίαν δικαιοσύνης, εἰρήνης, συνδιαλλαγῆς καί ἀγάπης εἰς τόν κόσμον.

Τῆς θείας Χάριτος συνεργούσης, ἡ Ἡμετέρα Μετριότης μετά τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἠξιώθη πρό τριμήνου μόλις νά ἑορτάσῃ τό γεγονός τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Παγχριστιανικήν Τελετήν, τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης ἐτίμησε διά τῆς προσωπικῆς Αὐτῆς παρουσίας, τῆς ἐμπνευσμένης Αὐτῆς προσφωνήσεως, ἐν ᾗ ἐπεβεβαίωσε τό γεγραμμένον εἰς τήν πρόσοψιν αὐτοῦ ὅτι τό Ἱερόν Κουβούκλιον ὄντως ἐστί «Κτῆμα καί ἀφιέρωμα τῷ Χριστῷ τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων, 1810». Τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου τούτου ἐνίσχυσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τῆς οἰκονομικῆς συνδρομῆς αὐτοῦ.

Κατά τάς ἡμέρας δέ ταύτας, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνήγαγεν Ἡμᾶς καί πάλιν, τῇ Ὑμετέρᾳ προσκλήσει, εἰς ἀδελφικήν ἐν Χριστῷ συνάντησιν καί ἐπίσκεψιν τῶν εὐλογημένων τόπων τῆς Καππαδοκίας, εἰς τούς ὁποίους ἐσπάρη ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους ὁ ζωοποιός καί σωτήριος Εὐαγγελικός λόγος καί εἰς τούς ὁποίους ἔζησαν καί προέκοψαν εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν καί ἄσκησιν καί Θεολογικήν συγγραφήν μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὡς οἱ Ἅγιοι Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Νύσσης, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, οἱ διερμηνεύσαντες καί προασπισάμενοι τό δόγμα τοῦ ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ μετά τοῦ Πατρός καί τῆς Θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἄλλοι ὅσιοι καί ἀσκηταί τῆς ἐρήμου, ὡς οἱ ἡμέτεροι ἅγιοι Σάββας ὁ ἡγιασμένος καί Θεοδόσιος ὁ κοινοβιάρχης καθώς καί μάρτυρες τῆς πίστεως, ὡς ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος, ὁ ἐν Λύδδῃ ἐνταφιασθείς. Ἐπί τά ἴχνη τούτων πορευόμενοι εἰς τούς αὐτούς τόπους ἔζησαν ἐπί αἰῶνας Ρωμαῖοι Ὀρθόδοξοι πρόγονοι ἡμῶν, ἵδρυσαν Κοινότητας καί Ἱεράς Μονάς καί ἀνήγειραν καλλιμαρμάρους ναούς, ἀριστουργήματα Βυζαντινῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, τούς ὁποίους μετά τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν μετά πόνου ψυχῆς ἐγκατέλειψαν, ὅτε αἱ μεταπτώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας ἐπέβαλον τοῦτο.

Μία τῶν Κοινοτήτων τούτων ὑπῆρξε καί ἡ τῆς κωμοπόλεως ταύτης τῆς Σινασοῦ. Αὕτη ἐξεχόντως καί ὑπερβαλλόντως διεκρίθη εἰς τήν πίστιν καί τήν εὐσέβειαν,   εἰς τά γράμματα καί τήν παιδείαν, εἰς τό ἐμπόριον καί τάς τέχνας, εἰς κοινωνικήν καί φιλανθρωπικήν δρᾶσιν. Δικαίως ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Καισαρείας Κλεόβουλος λέγει ὅτι αὕτη εἶναι: «Ὄασις ἐν ἐρήμῳ, Ἀστήρ ἐν τῷ σκότει, Ἀθῆναι ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ».

Καθεδρικός ναός αὐτῆς ὑπῆρξεν ὁ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῶν καί προστατῶν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς καθ’ Ἡμᾶς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί φορέων τῆς Ρωμιοσύνης. Ἐν αὐτῷ τελοῦντες τήν θείαν Λειτουργίαν σήμερον, εὐλογούμεθα, ἁγιαζόμεθα καί δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων πατέρων ἡμῶν, ἀσφαλῶς συναγαλλομένων μεθ’ ἡμῶν σήμερον. Ὡσαύτως δεόμεθα ὑπέρ εἰρήνης καί ἀγαθῆς καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, παύσεως τῶν πολέμων καί τῶν εἰδεχθῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, ὧν αἱ συνέπειαι ἡ ἀπώλεια ζωῆς πολλῶν ἐκ τῶν συνανθρώπων ἡμῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν.

Ἐπί τῇ προσευχητικῇ καί εὐχαριστιακῇ δωρεᾷ ταύτῃ τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἡμῶν δοξολογοῦμεν Αὐτόν ἀξιοχρέως, εὐχαριστοῦμεν δέ καί τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιότητι, τῇ εὐγενῶς προσκαλεσάσῃ Ἡμᾶς καί προσευχόμεθα, ὅπως χαρίζηται Αὐτῇ ὁ Θεός ἔτη πολλά ἐν ὑγιείᾳ ἀδιαπτώτῳ, ἵνα ἐν τῆ διακρινούσῃ Αὐτήν πείρᾳ καί σοφίᾳ διοικῇ τά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί διέπῃ καί συντονίζῃ τά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί συνεχίζῃ τάς πρωτοβουλίας Αὐτῆς ὑπέρ προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καί ὑπέρ προστασίας τῶν Καππαδοκικῶν μνημείων τούτων τῆς παραδόσεως ἡμῶν, ἀναγνωρισθέντων καί ὡς διατηρητέων τῆς παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἡ προβολή τῆς ὁποίας θά συντελεσθῇ ἔτι περαιτέρω διά τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀρχῆθεν λατρευτικῆς καί λειτουργικῆς χρήσεων αὐτῶν πρός δόξαν τοῦ προσκυνητοῦ ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν καί ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου γένους τῶν Ρωμαίων. Γένοιτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: