e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017

Πατριαρχική Λειτουργία στη Σινασσό της Καππαδοκίας


Τό Σάββατον, 17ην Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ ἀπό τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναχώρησις διά Καισάρειαν μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν Καππαδοκίαν. 
          Συνοδοί τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τήν προσκυνηματικήν ἐξόρμησιν ταύτην ἦσαν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί ἡ συνοδεία Αὐτοῦ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος ἐκ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου καί ἡ Συνοδεία Αὐτοῦ καί ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκ Κωνσταντινουπόλεως ὁ Μακαριώτατος προσεγειώθη εἰς Καισάρειαν, ἐξ ἧς μετέβη ὁδικῶς εἰς τόν ἀρχαιολογικόν χῶρον τῆς κοιλάδος τῶν Κοράμων. 
          Ἐνταῦθα σῴζονται κτίσματα φυσικά δημιουργίας τοῦ Θεοῦ δεχθέντα ἀνθρωπίνην τροποποίησιν ἐσωτερικῶς εἰς σχῆμα πυραμίδων, προκειμένου νά χρησιμοποιῶνται ὑπό τῶν προγόνων ἡμῶν διά κατοικίας ἤ δι᾽ Ἐκκλησίας καί ἱεράς Μονάς. Ἐνταῦθα ὑπεδέχθη τάς Πατριαρχικάς συνοδείας ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Μουσείου τῆς Ἀρχαιολογικῆς Περιοχῆς τῆς κοιλάδος τῶν Κοράμων. Κατά τήν ξενάγησιν αὐτήν ἐκεῖνος ἀνέφερεν ὅτι τά Κόραμα εἶναι ὁ τρίτος εἰς τήν Τουρκίαν ἐπισκέψιμος ἀρχαιολογικός χῶρος μετά τήν Ἔφεσον καί τήν Ἱεράπολιν. Εἰς τήν περιοχήν ταύτην σῴζονται 250 Ναοί διά τούς ὁποίους καταβάλλονται προσπάθειαι συντηρήσεως διά συνδρομῶν. Εἰς δύο ἐκ τῶν Ναῶν τούτων σῴζονται θαυμάσιαι τοιχογραφίαι τοῦ 10ου αἰῶνος ἱστορημέναι ἐντός τῶν βράχων. 
          Εἷς ἐκ τῶν δύο Ναῶν τούτων φέρει τό ὄνομα σήμερον «Ἡ σκοτεινή Ἐκκλησία» λόγῳ τῆς ἐλλείψεως φωτός. Ἐκ τῶν πολλῶν τοιχογραφιῶν διακρίνονται ζωηρότερον ἡ εἰκών τοῦ Παντοκράτορος Χριστοῦ, ἡ εἰκών τῆς θείας Μεταλήψεως, τῆς θείας Μεταμορφώσεως καί τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας τοῦ Σαββάτου ἐτελέσθη Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς τήν ἐγκαταλελειμμένην Ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Ἀραβισσοῦ. 
          Τήν Κυριακήν 18ην Ἰουνίου 2017, ἐτελέσθη λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς πόλεως Σινασσοῦ. Τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένου τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 


ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΕΙΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΝ

Παναγιώτατε καί Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικέ Πατριάρχα, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ κ. κ. Βαρθολομαῖε.

Ἐπινεύσει, ὁδηγίᾳ καί παραμυθίᾳ τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος μετά πολυετῆ καί κοπιώδη προετοιμασίαν, πρωτοβουλίᾳ καί συντονισμῷ τῆς Ὑμετέρας λίαν ἀγαπητῆς καί σεβασμιοποθήτου Παναγιότητος καί Συνοδικῇ συνεργασίᾳ τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, συνήλθομεν πρό ἔτους εἰς τήν Μεγάλην Σύνοδον τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης καί διεμελετήσαμεν οὐσιώδη θέματα τῆς ζωῆς τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἔσχομεν καθ’ ἡμέραν λειτουργικήν εὐχαριστιακήν ἐμπειρίαν, δηλοῦντες ἐν τῇ μεταλήψει τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου τήν ἑνότητα ἡμῶν ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ ἡμῶν Ἀποστολικῇ πίστει καί παραδόσει καί διδόντες μαρτυρίαν δικαιοσύνης, εἰρήνης, συνδιαλλαγῆς καί ἀγάπης εἰς τόν κόσμον.

Τῆς θείας Χάριτος συνεργούσης, ἡ Ἡμετέρα Μετριότης μετά τῆς περί Ἡμᾶς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, ἠξιώθη πρό τριμήνου μόλις νά ἑορτάσῃ τό γεγονός τῆς ἀναστηλώσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εἰς Παγχριστιανικήν Τελετήν, τήν ὁποίαν ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης ἐτίμησε διά τῆς προσωπικῆς Αὐτῆς παρουσίας, τῆς ἐμπνευσμένης Αὐτῆς προσφωνήσεως, ἐν ᾗ ἐπεβεβαίωσε τό γεγραμμένον εἰς τήν πρόσοψιν αὐτοῦ ὅτι τό Ἱερόν Κουβούκλιον ὄντως ἐστί «Κτῆμα καί ἀφιέρωμα τῷ Χριστῷ τῶν Ὀρθοδόξων Ρωμαίων, 1810». Τήν ἐπιτέλεσιν τοῦ ἔργου τούτου ἐνίσχυσε τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί διά τῆς οἰκονομικῆς συνδρομῆς αὐτοῦ.

Κατά τάς ἡμέρας δέ ταύτας, ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνήγαγεν Ἡμᾶς καί πάλιν, τῇ Ὑμετέρᾳ προσκλήσει, εἰς ἀδελφικήν ἐν Χριστῷ συνάντησιν καί ἐπίσκεψιν τῶν εὐλογημένων τόπων τῆς Καππαδοκίας, εἰς τούς ὁποίους ἐσπάρη ἀπό τούς ἀποστολικούς χρόνους ὁ ζωοποιός καί σωτήριος Εὐαγγελικός λόγος καί εἰς τούς ὁποίους ἔζησαν καί προέκοψαν εἰς τήν ἐν Χριστῷ ζωήν καί ἄσκησιν καί Θεολογικήν συγγραφήν μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὡς οἱ Ἅγιοι Βασίλειος ὁ Μέγας, Γρηγόριος ὁ Νύσσης, Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου, οἱ διερμηνεύσαντες καί προασπισάμενοι τό δόγμα τοῦ ὁμοουσίου τοῦ Υἱοῦ μετά τοῦ Πατρός καί τῆς Θεότητος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἄλλοι ὅσιοι καί ἀσκηταί τῆς ἐρήμου, ὡς οἱ ἡμέτεροι ἅγιοι Σάββας ὁ ἡγιασμένος καί Θεοδόσιος ὁ κοινοβιάρχης καθώς καί μάρτυρες τῆς πίστεως, ὡς ὁ ἅγιος μεγαλομάρτυς Γεώργιος ὁ τροπαιοφόρος, ὁ ἐν Λύδδῃ ἐνταφιασθείς. Ἐπί τά ἴχνη τούτων πορευόμενοι εἰς τούς αὐτούς τόπους ἔζησαν ἐπί αἰῶνας Ρωμαῖοι Ὀρθόδοξοι πρόγονοι ἡμῶν, ἵδρυσαν Κοινότητας καί Ἱεράς Μονάς καί ἀνήγειραν καλλιμαρμάρους ναούς, ἀριστουργήματα Βυζαντινῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, τούς ὁποίους μετά τῶν πατρογονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν μετά πόνου ψυχῆς ἐγκατέλειψαν, ὅτε αἱ μεταπτώσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας ἐπέβαλον τοῦτο.

Μία τῶν Κοινοτήτων τούτων ὑπῆρξε καί ἡ τῆς κωμοπόλεως ταύτης τῆς Σινασοῦ. Αὕτη ἐξεχόντως καί ὑπερβαλλόντως διεκρίθη εἰς τήν πίστιν καί τήν εὐσέβειαν,   εἰς τά γράμματα καί τήν παιδείαν, εἰς τό ἐμπόριον καί τάς τέχνας, εἰς κοινωνικήν καί φιλανθρωπικήν δρᾶσιν. Δικαίως ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Καισαρείας Κλεόβουλος λέγει ὅτι αὕτη εἶναι: «Ὄασις ἐν ἐρήμῳ, Ἀστήρ ἐν τῷ σκότει, Ἀθῆναι ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ».

Καθεδρικός ναός αὐτῆς ὑπῆρξεν ὁ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, τῶν καί προστατῶν τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων τῆς καθ’ Ἡμᾶς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας καί τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί φορέων τῆς Ρωμιοσύνης. Ἐν αὐτῷ τελοῦντες τήν θείαν Λειτουργίαν σήμερον, εὐλογούμεθα, ἁγιαζόμεθα καί δεόμεθα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐνθάδε εὐσεβῶς κειμένων πατέρων ἡμῶν, ἀσφαλῶς συναγαλλομένων μεθ’ ἡμῶν σήμερον. Ὡσαύτως δεόμεθα ὑπέρ εἰρήνης καί ἀγαθῆς καταστάσεως τοῦ σύμπαντος κόσμου, παύσεως τῶν πολέμων καί τῶν εἰδεχθῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, ὧν αἱ συνέπειαι ἡ ἀπώλεια ζωῆς πολλῶν ἐκ τῶν συνανθρώπων ἡμῶν, ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν.

Ἐπί τῇ προσευχητικῇ καί εὐχαριστιακῇ δωρεᾷ ταύτῃ τοῦ Παναγάθου Θεοῦ ἡμῶν δοξολογοῦμεν Αὐτόν ἀξιοχρέως, εὐχαριστοῦμεν δέ καί τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιότητι, τῇ εὐγενῶς προσκαλεσάσῃ Ἡμᾶς καί προσευχόμεθα, ὅπως χαρίζηται Αὐτῇ ὁ Θεός ἔτη πολλά ἐν ὑγιείᾳ ἀδιαπτώτῳ, ἵνα ἐν τῆ διακρινούσῃ Αὐτήν πείρᾳ καί σοφίᾳ διοικῇ τά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί διέπῃ καί συντονίζῃ τά τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί συνεχίζῃ τάς πρωτοβουλίας Αὐτῆς ὑπέρ προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος ὡς κτίσεως τοῦ Θεοῦ καί ὑπέρ προστασίας τῶν Καππαδοκικῶν μνημείων τούτων τῆς παραδόσεως ἡμῶν, ἀναγνωρισθέντων καί ὡς διατηρητέων τῆς παγκοσμίου πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς, ἡ προβολή τῆς ὁποίας θά συντελεσθῇ ἔτι περαιτέρω διά τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς ἀρχῆθεν λατρευτικῆς καί λειτουργικῆς χρήσεων αὐτῶν πρός δόξαν τοῦ προσκυνητοῦ ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἡμῶν καί ἔπαινον τοῦ εὐλογημένου γένους τῶν Ρωμαίων. Γένοιτο.

Η επικοινωνία με τον Θεό, το πολύτιμο αγαθό μας

Η σημερινή κοινωνία, στην οποία ζούμε, χαρακτηρίζεται από την έλλειψη επικοινωνίας των ανθρώπων που την αποτελούν. Η επικοινωνία έχει στόχο την συναναστροφή των ανθρώπων μεταξύ τους, την ανταλλαγή απόψεων, την επίτευξη κοινών στόχων, την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Κύριο χαρακτηριστικό της επικοινωνίας είναι η εμπιστοσύνη, η έλλειψη τής οποίας καταργεί αυτόματα την επικοινωνία.
Χωρίς εμπιστοσύνη διακόπτεται κάθε επικοινωνία των συζύγων μεταξύ τους, των γονιών με τα παιδιά τους, των παιδιών μεταξύ τους, του δασκάλου με τον μαθητή, του υπαλλήλου με τον εργοδότη. Στην πνευματική ζωή η έλλειψη εμπιστοσύνης στον πνευματικό πατέρα διακόπτει την επικοινωνία μαζί του και κατ' επέκταση επιφέρει την διακοπή της επικοινωνίας με τον Θεό, πράγμα που είναι και η αιτία όλων των προβλημάτων.
Ως πρόβλημα κακώς θεωρείται μόνο το συμβάν. Πρόβλημα είναι και η αδυναμία διαχείρισης τού συμβάντος, η αδυναμία αντιμετώπισής του, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη υπομονής, ώστε να μπορεί να αντέξει κανείς μέσα στο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει το συμβάν.
Η έλλειψη εμπιστοσύνης οδηγεί στην διακοπή της επικοινωνίας, καταλήγοντας στην απομόνωση, στην μοναξιά. Αυτή ήταν και η «τιμωρία» των πρωτοπλάστων, λόγω της παρακοής, η διακοπή της επικοινωνίας με τον Θεό, η οποία ήταν συνεχής μέσα στον παράδεισο.
Η προσευχή είναι το μέσον που αποκαθιστά την επικοινωνία μας με τον Θεό, μας γεμίζει θάρρος, υπομονή, εμπιστοσύνη στο θέλημά Του, διαλύοντας τα αμέτρητα αδιέξοδα που προκαλεί η συμπεριφορά μας και ο τρόπος σκέψης μας.
Η επικοινωνία μας με τον Θεό είναι το «πολύτιμο» που χάσαμε!
-Είναι η «ανάσα ζωής» που στερηθήκαμε!
-Είναι η έλλειψη του Πατέρα που νιώσαμε!
Υπάρχει πιο πολύτιμο στην ζωή μας από την αγκαλιά και την στοργή του Πατέρα; Μέσα στην αγκαλιά του, η ανάσα του ακούγεται σαν πνοή ζωής, που ανασταίνει και δίνει νόημα στην ζωή μας.
Η ανάσα του Πατέρα είναι και δική μας ανάσα πλέον, γιατί την μοιράζεται μαζί μας, ώστε, ανασαίνοντας καθαρά και ελεύθερα, να ξεκινήσουμε την προσπάθεια πάλι από την αρχή, με νέα πνοή, αλλάζοντας τον αρνητικό τρόπο σκέψης μας, που μόνο σε αδιέξοδα μέχρι σήμερα μας οδηγεί.
+Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος
Καθηγούμενος Ιεράς Μονής Εσφιγμένου

10η ποιμαντορική επίσκεψη του Μητροπολίτη Σουηδίας στο Όσλο
O Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας επισκέφθηκε το Όσλο της Νορβηγίας το τριήμερο 17 έως 19 Ιουνίου 2017, ανταποκρινόμενος στη πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελληνοπαίδων Νορβηγίας, επ᾽ ευκαιρία της εορτής λήξης του σχολικού έτους.

Ο Μητροπολίτης αφίχθη στο Όσλο το μεσημέρι του Σαββάτου 17 Ιουνίου και, συνοδευόμενος από τον Αρχιμανδρίτη κ. Αλέξανδρο Λουκάτο, Εφημέριο του Μητροπολιτικού Ναού «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» και το μέλος του Μητροπολιτικού Συμβουλίου και Νομικώς Επιβλέπουσα της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Νορβηγίας κ. Κυριακή Παπαδοπούλου Σάμουελσεν, μετέβησαν στην εορταστική εκδήλωση των παιδιών που πραγματοποιήθηκε στον Ελληνο-Νορβηγικό Πολιτιστικό Σύλλογο του Όσλο.

Ο Σεβ. κ. Κλεόπας παρακολούθησε τη γιορτή των παιδιών μαζί με την Εξοχ. Πρέσβη της Ελλάδος στη Νορβηγία κ. Μαρία Διαμάντη. Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν οι δάσκαλοι κ.κ. Βασιλική Μίτσα, Σοφία Παπακωνσταντίνου, Αλεξάνδρα Παυλίδου, Φένια Λάζαρη και Ευσταθία Καλίτζη, η δε θεματολογία του ήταν εμπνευσμένη από το καλοκαίρι και τις εμπειρίες των μαθητών στο Ελληνικό Σχολείο. Ξετυλίγοντας το ταλέντο τους, τα παιδιά παρουσίασαν μία θεατρική παράσταση και απήγγειλαν ποιήματα των Οδυσσέα Ελύτη και Κωνσταντίνου Καβάφη και διάβασαν κείμενα του Ευγένιου Τριβιζά. Πέντε μαθητές ενθουσίασαν το ακροατήριο παίζοντας αρμόνιο, κιθάρα, βιολί και τρομπέτα.

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τον Σύλλογο Γονέων για την ευγενική τους πρόσκληση, ευχόμενος στα παιδιά καλή πρόοδο και επισημαίνοντας την σημασία και την αξία της μόρφωσης.

Μετά το πέρας της γιορτής, ο Επίσκοπος και η κ. Πρέσβης έλαβαν από την κ. Κωνσταντίνα Τσιπλάκη το βιβλίο της «sjø og land» (θάλασσα και γη) στη Νορβηγική, με θέμα την ιστορία ενός παιδιού - πρόσφυγα και την περιπέτεια του ταξιδιού του από την Συρία στη Νορβηγία. Ακολούθησε δεξίωση, προσφορά του Συλλόγου Γονέων.

Το απόγευμα του Σαββάτου ετελέσθη η Ακολουθία του Εσπερινού στον Μητροπολιτικό Ναό «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου» Όσλο, χοροστατούντος του Σεβ. Σουηδίας.

Την Κυριακή, 18 Ιουνίου ε.ε., ο κ. Κλεόπας χοροστάτησε στον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Της λατρευτικής συνάξεως συμμετείχαν ο π. Αλέξανδρος Λουκάτος και ο Πρεσβύτερος κ. Όλαφ Leserth, Εφημέριος της Ενορίας «Άγιος Χάλβαρντ» Όσλο της Εξαρχίας των Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσικής Παραδόσεως.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, o Επίσκοπος κήρυξε τον θείο λόγο, αναφερθείς στην ευαγγελική περικοπή της ημέρας και στην κλήση των μαθητών και προέτρεψε τους παρισταμένους να αξιοποιήσουν τα χαρίσματά τους προς δόξαν Θεού.

Αναφέρθηκε, επίσης, στον κύριο λόγο για τον οποίο πραγματοποίησε την ποιμαντορική του επίσκεψη στο Όσλο, για να παρακολουθήσει την σχολική εκδήλωση και να καμαρώσει τα παιδιά και να γνωριστεί με τους γονείς τους. Η παρουσία των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας και η ενασχόλησή τους με τα δρώμενα της ομογένειας εγγυώνται ένα μέλλον ευοίωνο και δημιουργικό. Τα έσοδα από τον δίσκο διετέθησαν για την ενίσχυση των σεισμοπαθών της Λέσβου.

Εν τέλει, ο Μητροπολίτης προσέφερε στον Μητροπολιτικό Ναό μία αξιόλογη συλλογή πολυτελών εκδόσεων λειτουργικών και άλλων βιβλίων, στην ελληνική και την αγγλική, προσφορά του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Σπυρίδωνος Κέζιου από τον εκδοτικό οίκο Narthex Press των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προς όλες τις ενορίες της Ι. Μητροπόλεως, προς τον οποίο εξέφρασε την βαθύτατη ευγνωμοσύνη του για την αξιόλογη αυτή δωρεά του προς την ιεραποστολική επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου.

Ο π. Αλέξανδρος καλωσόρισε τον Μητροπολίτη, επ᾽ ευκαιρία της επετείου των 3 χρόνων από της ενθρονίσεώς του και της πρώτης επισκέψεώς του στο Όσλο το τριήμερο 20-22 Ιουνίου 2014.

Στη συνέχεια παρετέθη δεξίωση αφιερωμένη σε γονείς και παιδιά στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μητροπολιτικού Ναού.

Την επομένη, Δευτέρα, 19 Ιουνίου ε.ε., ο κ. Κλεόπας προσεκλήθη σε πρόγευμα από τον Ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο του Όσλο κ. Bernt Eidsving στην επισκοπική κατοικία, συνοδευόμενος από τον π. Αλέξανδρο Λουκάτο και την κ. Κυριακή Παπαδοπούλου Σάμουελσεν. Στην ως άνω συνάντηση, ο Σεβ. κ. Κλεόπας μετέφερε τις ευλογίες της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, αναφέρθηκε δε στο όραμά του για την Ι. Μητρόπολη και ευχαρίστησε τον οικοδεσπότη για την τιμητική πρόσκληση και την φιλοξενία που του προσεφέρθη επί τριήμερον στο διαμέρισμα του Νούντσιου.

Το ίδιο πρωΐ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης για τους αδικοχαμένους πρόσφυγες της Μεσογείου στον Μητροπολιτικό Ναό του Όσλο, την οποία διοργάνωσε το Συμβούλιο Εκκλησιών της Νορβηγίας σε συνεργασία με την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νορβηγίας, επ᾽ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας προσφύγων. Ετελέσθη επιμνημόσυνη δέηση προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κλεόπα, με την συμμετοχή των π. Αλεξάνδρου Λουκάτου και π. Olav Lerseth.

Ο Μητροπολίτης ανεφέρθη στο ρεύμα των προσφύγων στην Μεσόγειο και στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής από την έναρξη του έτους έχουν χάσει την ζωή τους 1304 άνθρωποι. Επανέλαβε την Πατριαρχική φράση «πολιτικός Πρόσφυξ» που αναφέρεται στον Χριστό και ότι δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφοροι μπροστά στο δράμα των αδελφών μας που, ξεριζωμένοι από τις πατρογονικές τους εστίες, αναζητούν μία νέα πατρίδα κι ένα καλύτερο μέλλον γι᾽ αυτούς και τις οικογένειές τους. Υπενθύμισε την ιστορική επίσκεψη της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, του Πάπα Ρώμης κ. Φραγκίσκου και του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου πέρυσι στο νησί της Λέσβου, με στόχο την ανάδειξη της προσφυγικής κρίσης.
Στην εκδήλωση αυτή απηύθυναν χαιρετισμό η κ. Trude Jacobsen, Γενικός Γραμματέας της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Σταγόνα στον Ωκεανό», που διηγήθηκε πώς το 2015 στην αποκορύφωση του προσφυγικού προβλήματος στην Ελλάδα ένιωσε την ανάγκη να εγκαταλείψει την άνετη ζωή της στη Νορβηγία και να μεταβεί στην Ελλάδα για να βοηθήσει τους εξαθλιωμένους πρόσφυγες που κατέφευγαν εκεί, και ο κ. Shoaib Sultan, Ειδικός Σύμβουλος του Νορβηγικού Κέντρου κατά του ρατσισμού και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Όσλο, που ανεφέρθη στην ανάγκη οι κοινωνίες να καταπολεμούν τον ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις. Το πρόγραμμα παρουσίασε η κ. Κυριακή Παπαδοπούλου Σάμουελσεν.

Το εσπέρας της ιδίας ο Επίσκοπος επέστρεψε στη Στοκχόλμη.

Το φωτογραφικό υλικό είναι προσφορά του π. Αλέξανδρου Λουκάτου και των κ.κ. Κωνσταντίνου Αντωνακόπουλου, Κοσμά Πλάκου, Ιωάννου Αλειφέρη και Ίβαρ Παπαδόπουλου Σάμουελσεν.