e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Πάνδημο το "ύστατο χαίρε" των Ηλείων για τον μεγάλο και σοφό Ιεράρχη τους μακαριστό Γερμανό

«Μακαρία η οδός, η πορεύει σήμερον, ότι ητοιμάσθη σοι τόπος αναπαύσεως»…
Με την κατ' άνθρωπον λύπη του πρόσκαιρου αποχωρισμού και την ελπίδα της κοινής Αναστάσεως, κηδεύτηκε πάνδημα από τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου, το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Φεβρουαρίου το "κόσμημα" της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς επίσης ο Μεγάλος Ιεράρχης και Πνευματικός μας Πατέρας επί 41 συναπτά έτη, ο πρώην Ηλείας κυρός Γερμανός.
Εις την εξόδιον ακολουθία προέστη ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, συμπροσευχομένων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Σπάρτης και Μονεμβασίας κ. Ευσταθίου, Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Κορίνθου κ. Διονυσίου, Θηβών και Λεβαδείας κ. Γεωργίου, Άρτης κ. Ιγνατίου, Ζακύνθου κ. Διονυσίου, Γλυφάδος κ. Αντωνίου, Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμοθέου, Κεφαλληνίας κ. Δημητρίου, Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, καθώς επίσης των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Μεσαορίας κ. Γρηγορίου και Ανδρούσης κ. Κωνστάντιου, αμφότεροι πλαισιούμενοι υπό του πενθηφόρου Ιερού Κλήρου και των Μοναστικών αδελφοτήτων, ενώ παρέστησαν οι τοπικές Πολιτικές και Στρατιωτικές αρχές, εκπρόσωποι Πνευματικών φορέων και Κοινωνικών Συλλόγων.
Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. ο οποίος, μιλώντας για τον Μακαριστό, τόνισε: «Ἡ ὅλη του ζωή μαρτυροῦσε ἔξωθεν τήν σχέση του μέ τόν Χρι­στό: ἁπλός στήν ἐμ­φά­νιση, σε­μνό­τα­τος στούς τρό­πους, ἐ­πι­ει­κής ὅ­που χρει­α­ζό­ταν καί αὐ­στη­ρός ὅ­που ἐ­πε­βάλ­λετο, βα­θύ­τατα πι­στός, καλ­λι­ερ­γη­μέ­νος, εὐ­γε­νής, ἀ­κα­τα­πό­νη­τος, φλο­γε­ρός ὄχι μόνο στά συ­ναι­σθή­ματα ἀλλά καί τούς ὁ­ρα­μα­τι­σμούς, ἀ­πε­τέ­λεσε μία σπά­νια μορφή ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ ἀν­δρός, ἡ ὁ­ποία δι­ε­ζω­γρά­φισε τήν νε­ώ­τερη ἐκ­κλη­σι­α­στική ἱστο­ρία τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος». Επίσης, ο Θεοφιλέστατος αναφέρθηκε στην ζωή και στο έργο του μακαριστού και υπογράμμισε μεταξύ άλλων και τα εξής: «ἐπί τεσ­σα­ρα­κοντα­ε­τία καί πλέον ἀ­να­λώ­θηκε κυ­ρι­ο­λε­κτικά στήν δι­α­ποί­μανση τοῦ Λαοῦ τῆς Ἐ­παρ­χίας του, ἔ­χον­τας τή συμ­πα­ρά­σταση καί τήν ἀγάπη καί τοῦ περί αὐ­τόν Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἠλείας. Ἀ­γω­νί­σθηκε γιά τήν ἑ­νό­τητα τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας. Εἶχε ἐ­πί­γνωση ὅτι κάθε ἐρ­γα­σία του γί­νε­ται στό ὄ­νομα τοῦ Χρι­στοῦ καί τοῦ πλη­ρώ­μα­τος τῆς το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας, δη­λαδή τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό ἀ­γω­νι­ζό­ταν νά δι­α­κο­νεῖ καί νά συ­νά­γει–ἑ­νώ­νει τόν λαό. Ὄχι νά τόν προ­κα­λεῖ ἤ νά τόν δι­χά­ζει ἤ νά τόν σκαν­δα­λί­ζει. Καί γι' αὐτό ἤθελε νά τόν δι­α­κο­νεῖ, εἰ­κο­νί­ζον­τας τόν Χρι­στό τόσο ὡς προ­ε­στώς τῆς Θείας Εὐ­χα­ρι­στίας, ἀλλά καί με τήν προ­σω­πική του ἄσκηση στήν ἁ­γι­ό­τητα καί μέ τήν πί­στη του στήν Ἀ­πο­στο­λική, τή βι­βλική καί πα­τε­ρική ἐκ­κλη­σι­α­στική Ὀρ­θό­δοξη Πα­ρά­δοση».
Επεσήμανε, ακόμη, ότι: «προ­σέ­φερε ἕνα σπου­δαι­ό­τατο κοι­νω­νικό καί φι­λαν­θρω­πικό ἔργο, τό ὁ­ποῖο συ­νί­στα­ται σέ γη­ρο­κο­μεῖα καί ἄ­συλα κα­τα­κοί­των, ὀρ­φα­νο­τρο­φεῖα, οἰ­κο­τρο­φεῖα, κα­τα­σκη­νώ­σεις, βρε­φο­νη­πι­ακό στα­θμό, σχολή βυ­ζαν­τι­νῆς μου­σι­κῆς καί ἁ­γι­ο­γρα­φίας κ.λπ. ἱ­δρύ­ματα, τά ὁποῖα φι­λο­ξε­νοῦν συ­ναν­θρώ­πους μας ἀπό ὅλη τήν Ἑλ­λάδα. Ἀ­ξι­ο­μνη­μό­νευτη εἶ­ναι ἡ δρα­στη­ρι­ό­τητά του στούς σει­σμούς τοῦ 1993, τίς πυρ­κα­γιές τοῦ 2007 καί τόν σει­σμό τοῦ Ἰ­ου­νίου 2008, τρο­με­ρές θε­ο­μη­νίες πού ἔ­πλη­ξαν τήν Ἠ­λεία. Στίς δύ­σκο­λες αὐ­τές στι­γμές γιά τό ποίμνιό του ὁ Μη­τρο­πο­λί­της Γερ­μα­νός βρέ­θηκε κοντά του, ἐ­νι­σχύ­ον­τάς το ποι­κι­λο­τρό­πως, ὑ­λικά καί ἠ­θικά. Τό 1996 ἵ­δρυσε ἐκ­κλη­σι­α­στικό ρα­δι­ο­φω­νικό στα­θμό, τό 2009 δη­μι­ούρ­γησε τήν ἱ­στο­σε­λίδα τῆς Ἱερᾶς Μη­τρο­πό­λεως Ἠ­λείας καί συ­νέ­χισε τήν ἔκ­δοση τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ της, «Ἄμ­πε­λος», ἐνῶ πολύ ἀ­ξι­ό­λο­γες εἶ­ναι καί οἱ ἐκ­δό­σεις βι­βλίων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως θε­ο­λο­γι­κοῦ καί γε­νι­κό­τε­ρου πε­ρι­ε­χο­μέ­νου. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἀρ­χι­ε­ρα­τείας του πα­ρό­τρυνε τούς ἱ­ε­ρεῖς νά σπου­δά­σουν, ὥ­στε τε­λικά νά ἀναβαθμισθεῖ τό μορ­φω­τικό ἐ­πί­πεδο τοῦ κλή­ρου τῆς Ἠ­λείας σέ πολύ ση­μαν­τικό βα­θμό. Γιά τή συ­νεχῆ καλ­λι­έρ­γεια τῶν ἱ­ε­ρέων του δι­ορ­γά­νωνε τα­κτικά ἐ­πι­μορ­φω­τικά σε­μι­νά­ρια καί ἱ­ε­ρα­τι­κές συ­νά­ξεις, κα­θώς καί τό Ἐ­τή­σιο Θε­ο­λο­γικό Συ­νέ­δριο τῆς Μη­τρο­πό­λεως Ἠ­λείας. Ὁ μα­κα­ρι­στός Γέ­ρον­τας ἀ­νέ­δειξε στε­λέχη τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σίας, ὅ­πως τόν στε­νό του συ­νερ­γά­τη καί κα­τό­πιν δι­ά­δο­χό του Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη κ. Ἀ­θα­νά­σιο, ἐνῶ ἄλ­λους συ­νερ­γά­τες του, προώθησε καί πρός τήν κεν­τρική δι­οί­κηση τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος. Ἀ­ξι­ο­μνη­μό­νευ­τη ὑ­πῆρξε καί ἡ συ­νει­σφορά του στά Συ­νο­δικά πρά­γματα τῆς Ἐκ­κλη­σίας τῆς Ἑλ­λά­δος».
Συγκινητικούς επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Αθανάσιος ο οποίος με τον μεστό και γλαφυρό λόγο του αλλά και με θεολογική ενάργεια αποτύπωσε όλα εκείνα τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία διέκριναν τον κυρό Γερμανό. Ακολούθησαν ο Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Ηλίας Παπαγγελής εκ μέρους του Ιερού κλήρου της τοπικής μας Εκκλησίας, ο Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Δήμαρχος Πύργου κ. Παναγιώτης Αντωνακόπουλος, ο Βουλευτής Ηλείας κ. Μιχάλης Κατρίνης, ο κ. Παύλος Παγκράτης, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, ο Εκδότης της Εφημερίδας «Πατρίς» κ. Λεωνίδας Βαρουξής και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας κ. Δημήτρης Δημητρουλόπουλος. Στην συνέχεια σχηματίστηκε πομπή και έγινε ο ενταφιασμός του Σκηνώματος στο Α' Κοιμητήριο Πύργου, ενώ τις προκαθορισμένες τιμές απέδωσε Στρατιωτικό άγημα της 117 πτέρυγος μάχης Ανδραβίδος και η Φιλαρμονική Εταιρία Πύργου "Απόλλων".
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την εξόδιο ακολουθία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Αθανάσιος μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ανδρούσης κ. Κωνσταντίου τέλεσαν Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Τρισάγιο, ενώ τον Θείον Λόγον κήρυξε ο Σεβασμιώατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο σεπτό πρόσωπου του Μακαριστού πρώην Ποιμενάρχου μας κυρού Γερμανού. Επίσης Αρχιερατικά Τρισάγια προσήλθαν και τέλεσαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβρόσιος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά τους συλλυπητήρια εις τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη μας. Τέλος εκατοντάδες ήταν οι πιστοί όλων των ηλικιών, ο οποίοι συνέρρευσαν για να προσκυνήσουν τον Σκήνωμα του Μακαριστού μας Ιεράρχου και να πάρουν για ύστατη φορά την ευχή Του, ενώ σε ένδειξη τιμής οι Σημαίες κυματίζουν μεσίστιες στα Δημόσια κτίρια του Πύργου.
Πρεσβύτερος Νικόλαος Κατσηδήμας.Δεν υπάρχουν σχόλια: