e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

Πατριαρχική Χοροστασία στους 12 Αποστόλους Φερίκιοϊ. Παραλαβή Λειψάνου Αγ. Πέτρου εκ Ρώμης + άλλες ειδήσεις 30.6.2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν μέν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἰουνίου, ἐν δέ τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Κατ’ αὐτήν, προετέθη εἰς προσκύνησιν τῶν πιστῶν ἡ ἐκ Ρώμης κομισθεῖσα εἰς τήν Πόλιν, κατόπιν εὐγενοῦς χειρονομίας τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρός τήν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, λειψανοθήκη, ἐμπεριέχουσα ἀπότμημα ἱ. λειψάνων τοῦ Πρωτοκορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἥν ἐκόμισαν ἐνταῦθα ὁ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματεύς τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.  

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιότη, Ἀντιπρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Φερίκιοϊ «Ἁγία Βαρβάρα», ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ  ΕΡ.Θ.Ο., καί ὁ Πατριάρχης, περί τῆς διά τοῦ Ἀποστολικοῦ Κηρύγματος ἑδραιώσεως τῆς Ἐκκλησίας, μή παραλείψας νά ἐπαινέσῃ τόν Σεβ. Ἐπόπτην καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τήν χρηστήν διοίκησιν τῶν ἐν Φερίκιοϊ κοινοτικῶν πραγμάτων, ἀλλά καί νά συγχαρῇ αὐτῇ ἐπί τῇ ἐκδόσει ἐπετειακοῦ βιβλίου ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἡ Κοινότης Φερίκιοϊ, μέσα ἀπό τό πέρασμα τοῦ χρόνου (1868-2018)», περιέχοντος τό ἱστορικόν τῆς Κοινότητος ἐπί τῇ συμπληρώσει πρό ἔτους 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της. 

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ καλωσώρισε τούς παρεπιδημούντας Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀνεφέρθη ἐκτενῶς, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐλεύσεως τῶν λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, εἰς τήν ἱστορίαν τῶν μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως διεκκλησιαστικῶν σχέσεων κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν καί εἰς τήν πορείαν τοῦ μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί ΡΚαθολικισμοῦ διμεροῦς θεολογικοῦ διαλόγου, ἐκφράσας καί τήν εὐγνωμοσύνην Του πρός τόν Πάπαν Φραγκῖσκον διά τήν ἱστορικήν καί ἀδελφικήν ταύτην χειρονομίαν, προγευόμενος τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς συναναστροφῆς μετ’ Αὐτοῦ εἰς Ρώμην τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον.
- Ἄρχοντας Ὀφφικιάλιους τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γερασίμου Φωκᾶ, Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου, Προέδρου τῆς Ἀδελφότητος, ἀναφερθέντος εἰς τά πεπραγμένα καί τάς δραστηριότητας αὐτῆς καί ἐκφράσαντος τήν ἀφοσίωσιν καί τόν σεβασμόν τῶν μελῶν πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτῆς, τοῦ Πατριάρχου ἐπιδαψιλεύσαντος τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς εἰς τούς πραγματοποιοῦντας, κατ’ ἐξαίρεσιν ἐφέτος κατά τήν ἡμέραν ταύτην, τό ἐτήσιον προσκύνημά των εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Ἐντιμολ. Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους.
- Τήν Εὐγεν. κ. Ἥβην Παμούκογλου, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Καλλιόπης Καρέλλα, καί τῶν υἱῶν αὐτῆς Ἀθανασίου καί Κυριακοῦ, ἐκ Νέας Ὑόρκης. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, διά τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τό ἐπακολουθῆσαν ἑόρτιον γεῦμα, τήν Κυριακήν, 30ήν Ἰουνίου.
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἀριστάρχου Τσαλπάρα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Πολίχνης, αὐθημερόν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: