e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Πατριαρχικό Μήνυμα κατά το ετήσιο δείπνο της Μητροπόλεως Αγίου Φραγκίσκου (12.11.2016)

Μήνυμα
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου ἐτήσιον δεῖπνον 
(12 Νοεμβρίου 2016) 


Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἁγίου Φραγκίσκου, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Γεράσιμε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Ἐν ἀγαλλιάσει ψυχῆς καὶ μετὰ πατρικῆς ἐγκαυχήσεως συμμετέχομεν εἰς τὸ ἐπίσημον ἐτήσιον δεῖπνον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, κατὰ τὸ ὁποῖον ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν γίνεται ἐπισκόπησις τῶν πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ ἀπονέμεται τὸ βραβεῖον «Θεοφάνης Οἰκονομίδης» εἰς πρόσωπον διακριθὲν διὰ τὴν ἀφοσίωσιν καὶ προσφορὰν αὐτοῦ εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν καὶ τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν. 

Κατ᾿ ἀρχήν, δοξάζομεν τὸν Κύριον καὶ Θεὸν ἡμῶν διότι ἐχαρίσατο εἰς ἡμᾶς τὴν εὐφρόσυνον ταύτην ἡμέραν, κατὰ τὴν ὁποίαν αἱ μεταξὺ τῶν πιστῶν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως δεσμοὶ συσφίγγονται, καθότι ἡ ἀπόλαυσις τῶν ἐδεσμάτων εἰς μίαν τόσον εὐχάριστον ἀτμόσφαιραν καὶ ἐν μέσῳ ἀγαπητῆς ὁμηγύρεως δίδει τὴν ἀφορμὴν νὰ αἰσθανθῶμεν, διὰ μίαν εἰσέτι φοράν, ἐναργέστερον τὴν Θείαν ἀγάπην καὶ πρόνοιαν, χάρις εἰς τὴν ὁποίαν παρήχθησαν πάντα ταῦτα, καὶ νὰ παρακινηθῶμεν ἐντονώτερον νὰ κοινωνήσωμεν τῶν σκέψεων καὶ αἰσθημάτων ἡμῶν μετ᾿ ἀλλήλων, δοξάζοντες τὸν Δωρεοδότην Κύριον, ὁ Ὁποῖος φροντίζει δι᾿ ὅλας τὰς ἡμετέρας ἀνάγκας. Φέρομεν δὲ εἰς τὴν σκέψιν μας καὶ τὸ παράγγελμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ «μὴ οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον» (Ματθ. ς´ 34), ἀλλὰ «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν» (Ματθ. ς´ 33). Σημειωτέον, ὅτι αὐτὴ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν παρομοιάζεται πολλάκις ὑπὸ τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ πρὸς ἐπίσημον δεῖπνον, τὸ δὲ Μυστήριον τῆς Ἀναιμάκτου Θυσίας προτυποῦται, μεταξὺ ἄλλων, εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν ἄρτων καὶ παραδίδοται κατὰ τὴν τελευταίαν πρὸ τοῦ Πάθους συνεστίασιν τοῦ Σωτῆρος μετὰ τῶν Μαθητῶν Του.

Οὕτως, ἡ θεώρησις τῶν δραστηριοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος καὶ τῶν ἐπιτευχθέντων στόχων αὐτῆς, ἥτις ὑπάρχει πολλαχῶς χρήσιμος, ἵνα μὴ εἴπωμεν ἀπαραίτητος, καθίσταται ἀνετωτέρα. Δύνασθε ἐν ψυχικῇ ἀνατάσει, κουφιζομένων τῶν πρὸς συντήρησιν ἀναγκῶν τοῦ σώματος, νὰ πανηγυρίσητε τὰ ἔργα ἃ ἡ Δεξιὰ Κυρίου ἐν ὑμῖν κατειργάσατο εἰς τοὺς ποικίλους τομεῖς τῆς ποιμαντικῆς, φιλανθρωπικῆς καὶ κοινωνικῆς διακονίας τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἔτι δὲ νὰ βιώσητε καὶ νὰ χαλκεύσητε στερεώτερον τὸν μετ᾿ ἀλλήλων σύνδεσμον, εὑρισκόμενοι πρὸ τῶν ἀγαθῶν ἀποτελεσμάτων τῆς κοινῆς προσπαθείας καὶ ἐπαναλαμβάνοντες τὸ γραφικόν: «ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον βασίλειον» (Παροιμ. ιη´ 19).

Βεβαίως, οἱ τομεῖς τῆς διακονίας σας, τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα, ἀποδεικνύουν ὅτι ἔχετε ἤδη γευθῆ τόσον τὴν δύναμιν τῆς συνεργασίας ὅσον καὶ τὴν χαρὰν καὶ ἱκανοποίησιν τῆς προσφορᾶς, οὐ μόνον χρημάτων, ἀλλὰ καὶ ἐθελοντικῆς ἐργασίας καὶ παντοειδῶν ὑπηρεσιῶν. Τὸ ἰδιαίτερον ἐνδιαφέρον σας διὰ τὴν νέαν γενεάν, διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν αὐτῆς, τὴν καλλιέργειαν ἰδανικῶν καὶ ἀξιῶν, τὴν σύνδεσιν μετὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἐνστερνισμὸν τοῦ ἑλληνορθοδόξου πνεύματος, εἶναι ἐμφανὲς εἰς τὰ προγράμματα χειραγωγήσεως τῶν μελλονύμφων, εἰς τὰς ὑποτροφίας διὰ φοιτητὰς καὶ τὴν γενικωτέραν μέριμναν ὑπὲρ τῆς ἐκπαιδεύσεως, μετ᾿ ἐμφάσεως εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, τὴν διδασκαλίαν ἑλληνικῶν χορῶν καὶ ἄλλων στοιχείων τῆς παραδόσεως τοῦ Γένους ἡμῶν, τὴν τρυφερὰν προσέγγισιν τῶν παιδίων τῶν πασχόντων ὑπὸ καρκίνου καὶ τὴν διοργάνωσιν θερινῶν κατασκηνώσεων.

Ἡ ὅλη διαγωγή σας ἐκφράζει τὴν πληρότητα τὴν ὁποίαν βιοῦτε ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀποτελεῖ ἀφ᾿ ἑαυτῆς σιωπηρὸν κήρυγμα πρὸς τοὺς ἔξωθεν τῆς μάνδρας ταύτης, ἅμα δὲ καὶ πρόσκλησιν: «ἔρχου καὶ ἴδε» (Ἰωάν. α´ 47). Οὕτω δὲ ἐργαζόμενοι, προοδοποιεῖτε τὴν ἱεραποστολικὴν διακονίαν, τὴν ὁποίαν, ὡς πληροφορούμεθα, ἔχετε ἐπίσης καλῶς ὀργανώσει.

Ἀσφαλῶς δέ, ἡ διαπίστωσις τῶν ἐπιτευγμάτων κατὰ τὴν παροῦσαν εὐφρόσυνον περίστασιν συμβαδίζει μὲ τὴν χάραξιν νέων στόχων καὶ τὸν προγραμματισμὸν τῶν δραστηριοτήτων σας κατὰ τὸ προσεχὲς ἔτος. Διότι ἕκαστον βῆμα, διὰ τῆς πείρας τὴν ὁποίαν ἀποκομίζομεν ἐξ αὐτοῦ, καθίσταται ἀναβαθμὸς καὶ βάσις διὰ τὸ ἑπόμενον. Οὕτω δέ, ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον κατορθοῦνται τὰ μεγάλα ἔργα, πρὸ πάντων δὲ τὸ τῆς σωτηρίας ἡμῶν, ὅπερ καὶ εἶναι τὸ κύριον μέλημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ κατευθυντήριος γραμμὴ τόσον εἰς τὴν φιλανθρωπικὴν προσφοράν, ὅσον καὶ εἰς τὰ κηρυκτικὰ ὑμῶν ἐγχειρήματα καὶ τὰ ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα.

Προσέτι, ἀπόψε δίδεται ἡ εὐκαιρία νὰ εὐφρανθῆτε καὶ ἑορτάσητε διὰ τὴν ποικιλίαν τῶν χαρισμάτων τὰ ὁποῖα σᾶς κοσμοῦν, ὡς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «οἱ πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν Χριστῷ, ὁ δὲ καθ᾿ εἷς ἀλλήλων μέλη. Ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα» (Ρωμ. ιβ´ 5-6), ἕκαστος κατὰ τὸ ἴδιον χάρισμα καὶ τὰς προσωπικὰς δυνατότητας προσφέρει ὑπηρεσίας εἰς τὸ «γεώργιον τοῦ Θεοῦ», «πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. δ´ 12).

Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἡ ἀπονομὴ τοῦ βραβείου «Θεοφάνης Οἰκονομίδης» κατὰ τὴν παροῦσαν ἡμέραν ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν ἀποτελεῖ μέρος τῆς ἑορταστικῆς μνείας τῶν ποικίλων χαρισμάτων ἐν τῷ Σώματι τῆς Ἐκκλησίας, ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ λειτουργεῖ ὡς κίνητρον ἁμίλλης διὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, «ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ» (Τίτ. γ´ 8). Διὸ καὶ ἡ διὰ τῆς βραβεύσεως ταύτης διάκρισις ἑνὸς πιστοῦ διὰ τὴν προσφορὰν αὐτοῦ συνιστᾷ χαρμόσυνον γεγονὸς δι᾿ ὅλην τὴν ὑμετέραν Μητροπολιτικὴν περιφέρειαν.

Ἐν προκειμένῳ δέ, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ζεύγους Ranglas διὰ τὴν ἐφετεινὴν χρονιὰν ἐπισπᾶται, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ τὴν εὐαρέσκειαν τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, καθὼς ὁ κύριος Γεράσιμος Ranglas ἔχει ἤδη τιμηθῆ διὰ τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Δεπουτάτου καὶ τυγχάνει γνωστὸς διὰ τὴν ἀφοσίωσιν αὐτοῦ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν οὐ μόνον πρὸς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Ἁγίου Φραγκίσκου καὶ τὴν Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀμερικῆς ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ Ἱερὸν ἡμῶν Κέντρον. Ὁμοίως δὲ καὶ ἡ σύζυγος αὐτοῦ κυρία Εὐαγγελία, ὡς καὶ ὑμεῖς κάλλιον γνωρίζετε, ἔχει ἀναπτύξει ἐξαιρετικὴν δραστηριότητα εἰς τὸν τομέα τῆς φιλανθρωπίας, διατελοῦσα ἐπὶ ἕκτον συνεχὲς ἔτος Πρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου, μὲ πρωτοποριακὰ προγράμματα ὑπὲρ καρκινοπαθῶν παιδίων καὶ διὰ ὑποτροφίας φοιτητῶν· ἐπὶ πλέον, διανύει ἤδη τὸ δέκατον ἔβδομον ἔτος τῆς διακονίας αὐτῆς εἰς τὴν Ἐθνικὴν Φιλόπτωχον Ἀδελφότητα, οὖσα τρίτη ἀντιπρόεδρος αὐτῆς, διεκρίθη δὲ διὰ τοῦ βραβείου «Ἀνθοῦσα» ὑπὸ τῆς φιλοπτώχου ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος San Diego κατὰ τὸ 2007.

Ἐν γένει, «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν» (Ψαλμ. ιη´ 5), μνημονευομένων τῶν διαφόρων εὐεργεσιῶν τοῦ μὲν Ἄρχοντος Γερασίμου ὡς μέλους καὶ δὴ ἡγετικοῦ στελέχους τῆς «Ἡγεσίας τῶν 100», ἀμφοτέρων δὲ ὡς ἀφωσιωμένων ἐνοριτῶν καὶ εὐεργετῶν, καὶ μάλιστα ἐκ τῶν ἱδρυτῶν, τῆς ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Cardiff, εἰς τὰ θυρανοίξια τῆς ὁποίας τὴν προεδρίαν τῆς διοργανώσεως εἶχεν ἡ εὐλαβεστάτη κυρία Εὐαγγελία, ἔτι δὲ ὡς ὑποστηρικτῶν καὶ ἀρωγῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς καὶ τοῦ κέντρου ἀναψυχῆς «Ἅγιος Νικόλαος», χορηγῶν δὲ καὶ συμμετόχων εἰς τὸ προσκυνηματικὸν ταξίδιον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως «Ταξίδιον τῆς πίστεως· ἀνατολὴ καὶ δύσις» πρὸς Ρώμην, Ἀθήνας καὶ Κωνσταντινούπολιν κατὰ τὸ ἔτος 2010, καί, πρὸς τούτοις, ἐνθέρμων ὑποστηρικτῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, ἐπὶ δὲ πᾶσι διαγόντων βίον ἀνεπίληπτον καὶ ὑποδειγματικὸν ἔκ τε προσωπικῆς καὶ οἰκογενειακῆς ἐπόψεως.

Ὅθεν, ἐπιδοκιμάζοντες τὴν ἐπιλογὴν τοῦ ζεύγους Ranglas διὰ τὸ βραβεῖον «Θεοφάνης Οἰκονομίδης» τοῦ ἔτους 2016, συγχαίρομεν ὁλοθύμως ἐξ ὀνόματος τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ εὐχόμεθα αὐτοῖς ὑγίειαν καὶ μακροημέρευσιν, πλουσίαν δὲ τὴν παρὰ Κυρίου καρποφορίαν τῶν περαιτέρω προσπαθειῶν αὐτῶν, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἐγκαύχησιν τῆς Ἐκκλησίας. Τῷ δὲ ἀξίῳ Ποιμενάρχῃ καὶ τῷ εὐσεβεῖ λαῷ τοῦ Θεοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἁγίου Φραγκίσκου συγχαίρομεν μὲν ἀπὸ καρδίας καὶ ἀπονέμομεν τὸν ἔπαινον τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου διὰ τὴν ἐφευρετικότητα τῆς ὑμετέρας ἀγαπώσης καρδίας καὶ τὸν ζῆλον πραγματοποιήσεως τοσούτων ἀγαθῶν ἔργων, δεόμεθα δὲ τοῦ Παναγάθου καὶ Παντοδυνάμου Θεοῦ, ὅπως ἐνισχύῃ ὑμᾶς συνεχίζοντας τὸν καλὸν ἀγῶνα «ἵνα ἦτε τέλειοι καὶ ὁλόκληροι, ἐν μηδενὶ λειπόμενοι» (Ἰακ. α´ 4).

,βις΄ Νοεμβρίου α΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: