e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2016

Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου για το βιβλίο Συριανόγλου "Μια Αγάπη, Δύο Θεοί"

Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὴν Παρουσίασιν τοῦ Βιβλίου τοῦ κ. Παρασκευᾶ Συριάνογλου 
«ΜΙΑ ΑΓΑΠΗ ΔΥΟ ΘΕΟΙ» 
εἰς τὴν Αἴθουσαν τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης
(5 Φεβρουαρίου 2016)


Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ ἀρχιερεῖς,
Ἐντιμότατε κ. Γενικὲ Πρόξενε,
Ἐντιμότατοι καὶ ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν,
Ἐλλογιμώτατε κύριε Συριανόγλου,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Πρὸ ἑνὸς περίπου ἔτους ἐκυκλοφόρησεν ἕνα νέον ἔργον τοῦ πολυγραφωτάτου καὶ βραβευμένου συγγραφέως κυρίου Παρασκευᾶ Συριανόγλου ὑπὸ τὸν τίτλον «Μία ἀγάπη δύο Θεοί», τὸ ὁποῖον καὶ ἐπαρουσιάσθη καταλλήλως εἰς τὸ Ρέθυμνον, τόπον ἐκδόσεώς του καὶ τόπον διαμονῆς τοῦ συγγραφέως, καὶ ἀλλαχοῦ. Ἡ ἐγνωσμένη καὶ ἀποδεδειγμένη διὰ τοῦ ἔργου του βαθυτάτη καὶ εἰλικρινὴς ἀγάπη τοῦ συγγραφέως πρὸς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν καὶ τὸν Μικρασιατικὸν Ἑλληνισμὸν ὁδηγεῖ μὲν εὐκόλως εἰς τὴν ὑπόθεσιν ὅτι καὶ τὸ νέον αὐτοῦ πόνημα θὰ ἀφορᾷ εἰς τὴν προσφιλεστάτην γῆν τῆς Ἰωνίας, καὶ ἐξηγεῖ δὲ τὴν ἐπιλογὴν νὰ παρουσιασθῇ σήμερον εἰς τὸ Ἐμπορικὸν Ἐπιμελητήριον τῆς Σμύρνης.

Ἡ χαρισματικὴ γραφὴ τοῦ ἐκλεκτοῦ συγγραφέως καὶ τὰ συναισθήματα τὰ ὁποῖα ἀποπνέει ἡ ἀφήγησις, ἀναμφιβόλως ἑλκύουν τὸν ἀναγνώστην καὶ τὸν μεταφέρουν εἰς μίαν ἄλλην ἐποχήν, τὴν ἐποχὴν τῆς ἡρωίδος τοῦ συγγραφέως, τὴν πολυτάραχον ζωὴν τῆς ὁποίας ἀριστοτεχνικῶς παρουσιάζει. 

Ὁ συγγραφεὺς ἐπιλέγει νὰ διατηρήσῃ ἀμείωτον τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστου του δίδων εἰς αὐτὸν τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ἡ ἀφήγησις ἀποτελεῖ προϊὸν μυθοπλασίας καὶ ὅτι τὰ πρόσωπα τὰ ὁποῖα μᾶς συστήνει ἀνήκουν εἰς τὴν σφαῖραν τοῦ φανταστικοῦ. Εἰς τὸ τέλος ὅμως τοῦ βιβλίου τοῦ ἐπιφυλάσσει μίαν ἔκπληξιν, ἀποκαλύπτων ὅτι ἡ ἡρωίς του ἦτο ἱστορικῶς ὑπαρκτὸν πρόσωπον, ἦτο ἡ Φωτεινὴ Τσακανίκα ἐκ Κυδωνιῶν, ἀπὸ τὸ Ἀϊβαλί, καὶ ἡ ἀφήγησις εἶναι ἡ ἱστορία τῆς ζωῆς της, τὴν ὁποίαν μὲ πολλὴν ἀγάπην καὶ γενναιοδωρίαν τοῦ ἐνεπιστεύθη μαζὶ μὲ τὸ ἡμερολόγιόν της, ὀλίγα μόνον ἔτη πρὸ τοῦ θανάτου της, ἐπισυμβάντος τὸ 2004. 

Πρόκειται, ἑπομένως, περὶ μιᾶς ἱστορικῆς μαρτυρίας μιᾶς Μικρασιάτισσας, ἡ ὁποία ἐβίωσε τὴν φρίκην τοῦ ξερριζωμοῦ, ᾐσθάνθη τὴν ἀπειλὴν τοῦ θανάτου, ἔζησε τὴν ἀγωνίαν τῆς καταστροφῆς εἰς νεαρὰν ἡλικίαν, ἀλλὰ ἐγνώρισε καὶ τὴν ἄλλην ὄψιν τῶν πραγμάτων, τὸν σεβασμὸν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὴν ἀμοιβαίαν κατανόησιν καὶ τὴν ἀνεκτικότητα τῆς ἀγάπης πρὸς τὴν διαφορετικὴν πίστιν καὶ τὰς παραδόσεις τοῦ ἄλλου.

Ἡ συγκινητικὴ αὐτὴ ἱστορία ἀνακαλεῖ βεβαίως εἰς τὴν μνήμην μας στιγμὰς τραγικὰς καὶ ὀδυνηρὰς διὰ τὸ εὐσεβὲς Γένος μας, ὁ συγγραφεὺς ὅμως ἔχει τὸ χάρισμα καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ συνδυάζῃ τὴν ἀφήγησιν μὲ τὴν ἀντικειμενικότητα, εἰς τρόπον ὥστε οὐδεμία πλευρὰ νὰ ἀδικῆται. Ἀντιθέτως, ἐπιτυγχάνει νὰ ἀναδείξῃ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ἀλληλοκατανοήσεως ὡς προϋπόθεσιν διὰ τὴν εἰρηνικὴν συνύπραξιν τῶν ἀνθρώπων παρὰ τὰς θρησκευτικὰς αὐτῶν διαφοράς.

Καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ ἕνα χρήσιμον καὶ ὠφέλιμον δίδαγμα διὰ κάθε ἄνθρωπον, ἰδιαιτέρως μάλιστα εἰς τὰς κρισίμους ἡμέρας τὰς ὁποίας διερχόμεθα. Οἱ ἄνθρωποι εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ συνυπάρχωμεν καὶ νὰ συμβιώνωμεν. Ὅσον ταχύτερον κατανοήσωμεν τοῦτο, τόσον εἰρηνικώτερον θὰ ζήσουμε ἐπὶ τῆς γῆς, χωρὶς νὰ προκαλοῦμε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους ὀδυνηρὰ τραύματα ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἀσκήσεως βίας, χωρὶς νὰ ἐκριζώνουμε ἀνθρώπους καὶ λαοὺς ἐκ τῶν προγονικῶν αὐτῶν ἑστιῶν, χωρὶς νὰ δοκιμάζουμε τὸν πόνον τῆς προσφυγιᾶς καὶ τῆς ἀπωλείας.

Ἡ διαφορὰ εἰς τὴν θρησκείαν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποτελῇ αἰτίαν ἢ ἀφορμὴν οἱουδήποτε πολέμου καὶ οἱασδήποτε πράξεως βίας. Αἱ ἐκδηλώσεις φανατισμοῦ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνάδουν μὲ τὴν πίστιν εἰς οἱανδήποτε θρησκείαν, διότι ἀποτελοῦν προσβολὴν καὶ δυσφήμησιν τῆς θρησκείας καὶ τῆς εἰς αὐτὴν πίστεως. Αἱ ὀδυνηραὶ συνέπειαι τῶν πολέμων μὲ πρόσχημα τὴν θρησκείαν, καὶ τῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν μὲ τὴν ἐπίκλησιν δῆθεν τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, ἂς διδάξουν ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ὅτι εἶναι προτιμότερον νὰ ἀναζητοῦμε τὴν λύσιν εἰς τὰς μεταξὺ ἀλλήλων ἀντιπαραθέσεις εἰς τὸν διάλογον καὶ τὴν συνεργασίαν μὲ ἀμοιβαίαν κατανόησιν καὶ σεβασμὸν τῶν πιστευμάτων ὁ εἷς τοῦ ἑτέρου, ὡς τὸ περιγράφει ὁ ἀγαπητὸς κύριος Συριανόγλου εἰς τὸ ὡραῖον ἀφήγημα αὐτοῦ.

Συγχαίροντες τὸν ἐκλεκτὸν συγγραφέα διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ ἀγάπην πρὸς τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, τὴν ἱστορίαν, τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰς παραδόσεις αὐτῆς, εὐχόμεθα τὸ μήνυμα τοῦ νέου του ἔργου, τὸ ὁποῖον παρουσιάζουμε κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν, νὰ φθάσῃ παντοῦ καὶ νὰ εὕρῃ εὐήκοα ὦτα. Καὶ εἰς ὑμᾶς προσωπικῶς, κύριε Συριανόγλου, εὐχόμεθα νὰ μακροημερεύετε καὶ νὰ μᾶς προσφέρετε καὶ ἄλλα ἀξιόλογα ἔργα τοῦ ὀξυγράφου καλάμου σας.

Πατριαρχική Χοροστασία στον Εσπερινό για τον Άγιο Βουκόλο Σμύρνης [φωτογραφίες + videos]

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται από το πρωί στη Σμύρνη, προκειμένου να προστή της πανηγύρεως του Ι. Ναού του Αγίου Βουκόλου, της μοναδικής εκκλησίας που έμεινε ανέπαφη από την καταστροφή του 1922.

Σήμερα το απόγευμα, παραμονή της εορτής, ο Πατριάρχης υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας από την Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους και στη συνέχεια χοροστάτησε στον Μέγα Εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Αγίου Βουκόλου στην περιοχή Μπασμανέ.

Αύριο το πρωί ο κ. Βαρθολομαίος θα προστή της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας και το απόγευμα της  θα χοροστατήσει στον ορθόδοξο εσπερινό που θα τελεσθεί στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου των Ρωμαιοκαθολικών της Σμύρνης. 
Ομιλία Οικουμενικού Πατριάρχου κατά τον Εσπερινό του Αγ. Βουκόλου Σμύρνης

Ὁμιλία 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸν Ἑσπερινὸν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Βουκόλου Σμύρνης
(5 Φεβρουαρίου 2016)


Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοὶ ἀρχιερεῖς,
Φίλτατε κ. Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,
Ἐντιμότατοι καὶ ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν,
Εὐλογημένοι προσκυνηταὶ τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς ἀλησμονήτου Ἰωνικῆς γῆς, εἰς τὴν ὁποίαν μέχρι πρὸ 94 ἐτῶν «εἰρήνη καὶ δόξα καὶ ζωὴ καὶ κοινὸς βίος τῶν κατοίκων της ἐβασίλευσεν ἀνέσπερα», ὅπως γράφει καὶ ὁ Σμυρνιὸς ποιητής μας Γιῶργος Σεφέρης,
τὸν δὲ Σεφέρην συμπληρώνει ἡ ποιητικὴ μοῦσα τοῦ Κωστῆ Παλαμᾶ εἰς τὸ ποίημά του «Ἀνατολή»:

«Πέρα ὡς πέρα στὴ γῆ τῆς Ἰωνίας
δοξαστικὸ ἀχολόγησε τροπάρι!
...
Καὶ ὦ Σμύρνη πάντα ἐσὺ μαργαριτάρι
στὰ μαλλιὰ τῆς νεράϊδας Μικρασίας!»

Μὲ τοὺς στίχους αὐτοὺς οἱ γνωστοὶ ποιηταί μας Σεφέρης καὶ Παλαμᾶς ἐκφράζουν τὰ συναισθήματα ποὺ διακατέχουν καὶ ἡμᾶς σήμερα, εὑρισκομένους εἰς τὴν Σμύρνην, ὅσους ἤλθαμε νὰ προσευχηθοῦμε εἰς τὸν μόνον διασῳζόμενον Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου. Ἤλθαμε διὰ νὰ τιμήσουμε τὸ στολίδι αὐτὸ τῆς Ἰωνίας∙ διὰ νὰ ἐνθυμηθοῦμε τοὺς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ αἰῶνας ἔζησαν ἐδῶ εἰρηνικῶς∙ διὰ νὰ λατρεύσουμε τοὺς Ἁγίους τοὺς ὁποίους ἀνέδειξεν αὐτὸς ὁ τόπος ἁγιότητος καὶ εὐσεβείας καὶ πίστεως∙ καὶ διὰ νὰ μαρτυρήσουμε τὴν μακραίωνα ὑπερπολύτιμον πνευματικὴν καὶ πολιτισμικὴν κληρονομίαν τοῦ Γένους μας εἰς τοὺς ἀλησμονήτους τούτους χώρους τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἀνατολῆς.

«Ἡ πόλη ποὺ κάηκε
ξαναγεννήθηκε στὴν ἄλλη ὄχθη…
Ἕνα μὲ τὸ κορμί μας,
κυλάει μὲς στὸ αἷμα μας».
(Κ.Χ. Μύρης (Κ. Γεωργουσόπουλος), «Η στάχτη που ταξίδευε», 1992).

Ἀληθῶς, σήμερα βιώνουμε μίαν Ὀρθόδοξον πνευματικὴν ἀναγέννησιν τῆς Σμύρνης, ἡ ὁποία, ἄλλωστε, οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ ζῇ εἰς τὴν καρδιά μας• τὴν καρδιὰ τοῦ Γένους μας∙ οὐδέποτε ἔπαυσε νὰ εἶναι ἀντικείμενον καὶ ὑποκείμενον τῶν στεναγμῶν καὶ τῶν πόθων τοῦ πολυπαθοῦς Γένους μας. Καὶ δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ παύσῃ νὰ ζῇ, διότι ὅσοι ἔζησαν εἰς τὴν Σμύρνην καὶ αἱ ἱστορικαὶ περιπέτειαι τοὺς ἀνάγκασαν νὰ ἐκπατρισθοῦν, μὲ τὸν πλέον δραματικὸν καὶ ὀδυνηρὸν τρόπον, συνεχῶς ἔκτοτε θρηνοῦν, ὡς ἄλλοι Ἰσραηλῖται ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, τὴν χαμένην των Ἱερουσαλήμ, καὶ μονολογοῦν μὲ τὸν ψαλμῳδό «κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ἱερουσαλὴμ ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου» (Ψαλμ. 136, 6). 

Τί καὶ ἂν σήμερον οἱ βιαίως ἐκπατρισθέντες πατέρες μας δὲν εὑρίσκονται ἀνάμεσά μας; Εἶναι μαζί μας, «ἀοράτως συνόντες», μαζὶ μὲ τοὺς ἀπογόνους των, τὰ τέκνα καὶ τὰ ἔκγονά των, αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐγαλουχήθησαν μὲ τὸ κάλλος τῆς Σμύρνης, μέσα εἰς τὴν γλυκεῖαν ἰωνικὴν ἀτμόσφαιραν, μὲ τὴν χαμένη θαλπωρή της, μὲ τὰ τραγούδια καὶ τοὺς παθιασμένους ἀμανέδες της, μὲ τὴν ἀρχοντιὰ τῶν κατοίκων της, μὲ τὴν παιχνιδιάρικη θαλάσσά της, μὲ τὰς τόσας διηγήσεις καὶ ἀφηγήσεις διὰ τὴν ἀγαπημένην Σμύρνην.

Εἶναι, λοιπόν, ἡ στιγμὴ καὶ ἡ ὥρα τῆς ἐπιστροφῆς μας εἰς τὸ πανάρχαιο τοῦτο λίκνον τοῦ πολιτισμοῦ, τὸ χιλιοτραγουδισμένο, ἀλλὰ καὶ ποτισμένο μὲ τὸ αἶμα τόσων μαρτύρων. 

Τὸ αἷμα τῶν χιλιάδων ἀπὸ αἰώνων μαρτύρων, ἀπὸ τὸν Ἅγιον Πολύκαρπον μὲχρι τῶν μαρτύρων τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, γίνεται εὐωδία πνευματική, ποὺ ξεχύνεται εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν τῆς Σμύρνης, καὶ μᾶς καλεῖ εἰς ἀνάμνησιν τῆς θυσίας, ἑκουσίας ἢ ἀκουσίας, τῶν ἀθώων θυμάτων, τὰ ὁποῖα προσεφέρθησαν εἰς τὸν Θεὸν εἴτε ὡς θυμίαμα εὔοσμον, εἴτε ὡς ἱλασμὸς ἀπὸ κάθε ρύπον καὶ ἀνθρωπίνην βιοτικὴν κακίαν.

Αὐτὴν τὴν στιγμήν, λοιπόν, εἶναι μαζί μας, ἐδῶ εἰς τὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, «οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. Ἰωάν. ζ΄, 14). Εἶναι μαζί μας ὁ προστάτης τῆς πόλεως Ἅγιος Βουκόλος, ὁ ὁποῖος διηκόνησε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸν λαόν της μὲ εὐσυνειδησίαν, μὲ θερμότητα καὶ μὲ αὐταπάρνησιν κατὰ τὰ μαρτυρικὰ ἐκεῖνα χρόνια, καὶ ὑπῆρξε διὰ τὸ ποίμνιόν του πατὴρ καὶ ποιμήν, τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θύσας ὑπὲρ τῶν προβάτων. Πρὸς δὲ τοὺς ἀλλοθρήσκους κατοίκους τῆς περιοχῆς, καὶ τῆς ἐποχῆς του ὁ Ἅγιος Βουκόλος, ὅπως μαρτυρεῖ ὁ συναξαριστής του, συμπεριεφέρετο μὲ ἀνοχήν, σύνεσιν καὶ διάκρισιν, προσέχων νὰ μὴ τοὺς ἐρεθίζῃ, ἀλλὰ μὲ τὸν φωτισμὸν καὶ τὴν ἀγάπην του νὰ τοὺς ἑλκύῃ εἰς τὴν ἀληθινὴν πίστιν. Εἶναι αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἐκληροδότησεν εἰς τὴν πόλιν του, εἰς τὴν Σμύρνην, ὡς ἄξιον διάδοχόν του τὸν Ἱερομάρτυρα Πολύκαρπον, διὰ νὰ καρποφορήσῃ ἔκτοτε ἡ τοπικὴ αὐτὴ Ἐκκλησία ἀναριθμήτους καλοὺς καρποὺς πνευματικούς, τὰς ψυχὰς τῶν σεσωσμένων.

Ἡ μεγάλη δύναμις τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα, εἶναι ὅτι καταφέρνει νὰ νικᾷ τὴν ὀδύνην, ὥστε νὰ μὴ ἀποτελῇ πλέον αὕτη κακόν∙ ἀντιθέτως, ἡ ὀδύνη νὰ ἀποτελῇ ἀγαθὸν καὶ ἐπίσκεψιν Θεοῦ. Ἔτσι καὶ αἱ ὀδύναι, ἀπὸ τὰς ὁποίας διῆλθον οἱ χριστιανοὶ αὐτῆς τῆς πόλεως διὰ μέσου τῶν αἰώνων, παρ᾿ ὅτι ἀνθρωπίνως φαίνονται πράγματα φοβερὰ καὶ φρικτά, εἰς τὴν πραγματικότητα ἔγιναν ὀχήματα καὶ σχήματα δημιουργίας μέσα ἀπὸ τὸν ὄλεθρον καὶ τὰ ἀποκαΐδια.

Ὁ πόνος, ἄλλωστε, ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, εἶναι ζυμωμένος μὲ τὸ Ρωμαίηκο Γένος μας. Ὡς Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον καὶ ὡς Ὀρθόδοξον Γένος, δὲν φοβούμεθα τὸν πόνον, δὲν μᾶς τρομάζει ὁ θάνατος, δὲν μᾶς δυσκολεύει ἡ ἀπουσία τῶν πραγμάτων ἢ τῶν ἀνθρώπων. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπάρχουμε, πιστεύοντες καὶ ἐλπίζοντες μόνον εἰς τὸν κυβερνῶντα τὰ πάντα Κύριον.

Μπορεῖ οἱ παλαιοὶ Σμυρναῖοι νὰ ἔχουν φύγει σχεδὸν ὅλοι ἀπὸ τὴν ζωήν:
«Ὅλοι οἱ ἀγαπημένοι 
φωτογραφίες μείνανε 
στὸν τοῖχο ἀναρτημένοι

Ἔσβησε ἡ ἀνάσα τους,
τὸ γέλιο, ἡ μιλιά,...

Ὅλα γίναν ἀνάμνηση
μέσα στὴν μοναξιά.
Ἀπίστευτο! Πῶς ἔφυγε
ὁλόκληρη γενιά;»
(Ἱ. Μονὴ Παναγίας Βαρνάκοβας, Παρηγοριὰ τῆς Θεϊκῆς ἀγάπης, Δωρίδα 2012, ποίημα «Ἀπουσία», σελ. 31). Δὲν μᾶς πιάνει ὅμως οὔτε ἀπελπισία, οὔτε ἀπόγνωσις, μόνον ἴσως κάποιο ἀνθρώπινο «μυρήκασμα» λύπης ὅταν πεθαίνῃ κάποιος προσφιλής μας, καὶ τὸν καλύπτῃ σὺν τῷ χρόνῳ ὁ πέπλος τῆς ἀπουσίας. Διότι, οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ προσδοκῶμεν Ἀνάστασιν νεκρῶν, «ἀγάπης τὸ ἀντάμωμα», εἰς τὸν οὐρανόν, εἰς τὸ ἀνέσπερον φῶς τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὅλα τὰ ὄνειρα, ὅλοι οἱ στόχοι τοὺς ὁποίους ἔχουμε εἰς τὸ σύντομο πέρασμα ἀπὸ αὐτὸν τὸν φθαρτὸν κόσμον, σβύνουν δι᾿ ἡμᾶς μὲ τὸν θάνατον καὶ μένει μόνον ἡ «καλὴ καρδιά»∙ μένει μόνον ἡ «δικαιοσύνη» καὶ «τὰ ἔργα», τὰ ὁποῖα «ἡ κρίσις τοῦ Θεοῦ» θὰ ἀποδώσῃ «ἐν τῷ καιρῷ αὐτῶν» καὶ εἰς τοὺς θύτας καὶ εἰς τὰ θύματα. 

Μόνον ὁ ὑπερκόσμιος στόχος, ὁ εὐλογημένος πόθος τῆς αἰωνιότητος, ὅπως τῶν Ἁγίων τῆς Ἰωνίας, μὲ προεξάρχοντα τὸν Ἅγιον Βουκόλον, ἔχει προέκτασιν εἰς τὴν αἰωνιότητα, ὅπου εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θὰ μᾶς περιμένουν οἱ ἀγαπημένοι νεκροί μας, οἱ ἀγαπημένοι μάρτυρες, οἱ ἰδικοί μας ἄνθρωποι, καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐγνωρίσαμε εἰς τὸν ἐπίγειον βίον μας, καὶ ὅσοι δὲν ἐγνωρίσαμε.

Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτῆς, ἡ παλαιὰ Σμύρνη δὲν ἔχει καῆ. Δὲν ἔχει παύσει νὰ ὑπάρχῃ. Ὑπάρχει εἰς τὸ φῶς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὰ ἐπέκεινα, ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, ἀπὸ τὸ φῶς τὸ ὁποῖον ἀμυδρὰ σήμερα δείχνει νὰ ἐπανέρχεται, κατὰ τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ φωτίζῃ καὶ τὶς ἑπτὰ Ἐκκλησίες τῆς Ἀποκαλύψεως, μὴ παῦον ἐσχατολογικῶς νὰ φωτίζῃ καὶ τὶς ψυχές μας διὰ νὰ κατανοοῦν «μυστήρια Θεοῦ», τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ἀντιληπτὰ μὲ τοὺς αἰσθητοὺς ὀφθαλμούς μας.
Αὐτὴ ἡ Σμύρνη μᾶς ἀναμένει ἐκεῖ ὅπου ὅλα θὰ ἀποκατασταθοῦν ἀπὸ τὴν δικαίαν κρίσιν τοῦ Θεοῦ, ὅλοι οἱ ἀδικημένοι θὰ δικαιωθοῦν, «ἔγιναν πιστοὶ ἄχρι θανάτου» καὶ ὅλοι οἱ ἀθῶοι μάρτυρες θὰ δοξασθοῦν, ὅλοι ὅσοι ἐδιώχθησαν διὰ τὴν πίστιν των, καὶ θὰ λάμψουν ὡς ὁ Ἥλιος.

Προσδοκῶντες, λοιπόν, τὴν παρουσίαν τοῦ πνεύματος καὶ τῆς Χάριτος καὶ εἰς τὴν Σμύρνην καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἰωνίαν, προσδοκῶντες «καινοὺς οὐρανοὺς καὶ γῆν καινήν», εὐχαριστοῦμεν ὅλους σας, οἱ ὁποῖοι ἤλθετε ἀπόψε συμπροσκυνηταὶ τοῦ ἡλιοβασιλέματος, καὶ τῆς μαρτυρίας τὴν ὁποίαν, μὲ ἡγουμένην τὴν ἡμετέραν Μετριότητα, ὅλοι μας δίδουμε διὰ νὰ κρατῆται ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ Σμύρνη ζωντανή.

Εὐχόμεθα εἰς ὅλους τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἁγίων τῆς Σμύρνης καὶ κατακλείουμε τὸν λόγον μὲ τό «Αἰωνία ἡ μνήμη» διὰ τὰς ψυχὰς τῶν προαναπαυσαμένων Σμυρναίων μας, καὶ μὲ τό «Κύριε ἐλέησον» διὰ τὰς θλιβομένας εἰσέτι καὶ βοηθείας Θεοῦ δεομένας ψυχὰς τῶν ἀπογόνων τῆς πονεμένης Ρωμηοσύνης τῆς Ἰωνίας.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη Σμύρνη
Στη Σμύρνη, ένα χρόνο μετά τα ιστορικά θυρανοίξια του Ι. Ναού του Αγίου Βουκόλου, της μοναδικής εκκλησίας που έμεινε ανέπαφη από την καταστροφή του 1922, βρίσκεται στο πλαίσιο 7ήμερης περιοδείας του ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Επισκεπτόμενος τον Δήμαρχο του Μητροπολιτικού Δήμου της Σμύρνης Aziz Kocaoğlu, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του εκ μέρους της ελληνικής κοινότητας της Σμύρνης λέγοντας προς τον κ. Kocaoğlu: «Τόσο το Οικουμενικό Πατριαρχείο όσο και η ελληνική κοινότητα δηλώνουν ευγνωμοσύνη για την κατανόηση και τη βοήθειά σας, σε θρησκευτικά ζητήματα».

Ανταπαντώντας ο Δήμαρχος Σμύρνης σημείωσε ότι ο Δήμος δίνει έμπρακτα τη βοήθειά του σε όλες τις θρησκείες και τους εκπροσώπους της ενώ δήλωσε ότι αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την πόλη η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Το απόγευμα της  Παρασκευής ο κ.κ. Βαρθολομαίος υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας Παραμυθίας από το Άγιο Όρος, ενώ στη συνέχεια προεξήρχε του Πανηγυρικού Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου στην περιοχή Μπασμανέ.

Το πρωί του Σαββάτου ο κ. Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει στην πατριαρχική Θεία Λειτουργία ανήμερα της εορτής του πολιούχου της Σμύρνης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα χοροστατήσει στον ορθόδοξο εσπερινό του Καθεδρικού Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου των Ρωμαιοκαθολικών της Σμύρνης ενώ το βράδυ θα παραστεί στο Μέγαρο Μουσικής της Σμύρνης όπου θα δοθεί συναυλία από τη Χάρις Αλεξίου. 

Πηγή: Politischios.gr | Φωτογραφίες: Denizhan Guzel

Ο Εσπερινός του ιερού Φωτίου στην πανηγυρίζουσα Μονή της Χάλκης

Εσπέρας 5ης Φεβρουαρίου 2016, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός του Ιερού Φωτίου ανιδρυτού της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, χοροστατούντος του Ηγουμένου Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ελπιδοφόρου.


Εκ βαθέων εξομολόγηση του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου για την υγεία του

Κάτια Τσιμπλάκη
Video: Αναστάσιος: Έφτασα στο βάθος της χαράδρας και βγήκα στο ξέφωτο (3/3)

Story highlights

  • Αυτό το οποίο με στήριξε είναι η αίσθηση ότι δεν έκανα κάτι για τον εαυτό μου, αλλά είχα μία αποστολή
  • Σκεφθήκαμε να κάνουμε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Όμως τα χρήματα δεν θα τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας αλλά τα προσφέρουμε στους φτωχούς
  • Η εκκλησία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε κριτική για τους άλλους. Πρέπει να φέρει ένα μήνυμα ελπίδας. Υπάρχει ελπίδα βρε παιδιά. Δεν τέλειωσε η ιστορία με τις δυσκολίες μας
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, στο τρίτο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο CNN Greece κάνει εκ βαθέων εξομολόγηση.
Μιλά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε. Αποκαλύπτει ότι είχε την αίσθηση ότι έφτανε σε μια χαράδρα, αλλά η πίστη του τον οδηγούσε στο ξέφωτο.
Τον ρωτήσαμε για τις δύσκολες στιγμές που κλήθηκε να διαχειριστεί, όταν έπεσε θύμα απόπειρας δολοφονίας, όταν επλήγη από ελονοσία στην Αφρική και εάν υπήρξαν στιγμές που λύγισε, θυμίζοντάς του μια παλαιότερη δήλωσή του «εγώ δεν κληρονόμησα ένα θρόνο αλλά σηκώνω ένα σταυρό». 
anastasios cnn greece2Πηγή: CNN Greece
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος, μιλά για τα θαύματα που βίωσε ο ίδιος προσωπικά και για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε, στα μάτια, στη σπονδυλική στήλη και το άσθμα. Αποκαλύπτει ότι έφτασε σε στιγμές πλήρους αδυναμίας, λόγω της κήλης που είχε στην σπονδυλική στήλη αλλά ανέκαμψε. Ωστόσο, όπως λέει στο CNN Greece, μιλά για όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισε σε προσωπικό επίπεδο για να ενθαρρύνει τους συνανθρώπους μας που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά.

Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής, να ξέρεις ότι αντιμετωπίζεις το τέλος και να λες: «Θεέ μου η ζωή μου είναι στα χέρια Σου»

«...Ήμουν σε μία χαράδρα και κατόπιν ο Θεός έδειχνε ένα μονοπάτι και ανεβαίναμε πάλι σε ένα ξέφωτο. Και δοξάζω το Θεό για αυτό. Αυτό το οποίο με στήριξε είναι η αίσθηση ότι δεν έκανα κάτι για τον εαυτό μου, αλλά είχα μία αποστολή.
Πήγαινα απλά με όλη μου την καρδιά προσευχόμουν. Και πρέπει να πω ότι έχω δει πολλά τέτοια θαύματα στη ζωή μου, όχι από αυτά που περιγράφονται για να κάνουν εντύπωση, αλλά από αυτά που ήσουν σε πλήρη αδυναμία και στο τέλος ξαναγυρίζεις πάλι.
Αλλοίμονο στους ανθρώπους που δεν έχουν πονέσει. Δεν έχουν περάσει δυσκολίες. Είναι σκληροί. Μόνο ο πόνος μας κάνει να καταλαβαίνουμε τους άλλους και να είμαστε πιο ώριμοι. Να μην ανησυχούμε για τον πόνο. Μας κάνει πιο ώριμους.
Ήδη τον προηγούμενο χρόνο από το Πάσχα μέχρι το Καλοκαίρι δεν μπορούσα να σταθώ. Είχα ένα πρόβλημα με μία κήλη στη σπονδυλική στήλη.
Στη ζωή την ανθρώπινη δεν πηγαίνουν όλα ομαλά η πορεία μας δεν είναι σαν ένα βουνό, όπως το Κιλιμάντζαρο, που πηγαίνει πάνω.
Είναι σαν τα δικά μας βουνά, σαν τον Παρνασσό, που έχει χαράδρες, κορφές, ξέφωτα. Αυτή είναι η ζωή μας και αυτή είναι η ομορφιά. Να ξέρεις κανείς ότι κάθε μέρα αντιμετωπίζεις το τέλος και να λες Θεέ μου στα χέρια Σου είμαι και να συνεχίζεις. Έτσι καταλαβαίνεις και τους άλλους.
anastasios cnn greeceΠηγή: CNN Greece

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες είναι από το περιβάλλον σου

Ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, «εξομολογείται» στο CNN Greece τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από το περιβάλλον του. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι άλλες δυσκολίες οι οποίες έρχονται από το στενό σου περιβάλλον και οι οποίες μπορεί να σε οδηγήσουν σε κάμψη σε απογοήτευση. Από εκεί που περιμένεις μια βοήθεια δεν έρχεται, έρχεται το αντίθετο ή από εκεί που έχεις βοηθήσει έρχεται η αγνωμοσύνη. Όλα αυτά κουράζουν. Αλλά, όλα αυτά ωριμάζουν τους ανθρώπους.
Η ελευθερία από την πικρία, την αγανάκτηση και το παράπονο είναι πολύ ουσιαστικές μορφές ελευθερίας.
Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι και από την απαίτηση ευγνωμοσύνης απέναντι στον άλλο. Να προσφέρουμε την ευχαριστία μας αλλά να μην έχουμε την απαίτηση να μας δίνουν ευγνωμοσύνη. Να μην φανταζόμαστε ότι από παντού θα έχουμε κοινή αποδοχή.
Υπάρχουν άνθρωποι που μας παρεξηγούν. Σχολιάζουν δυσμενώς και αυτά μας πικραίνουν".
anastasios cnn greece8Πηγή: CNN Greece

...Να σιωπήσω σε ένα κελί και να είμαι ο μοναχός Τασος

Ρωτήσαμε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας για ένα όνειρό του που δεν έχει υλοποιήσει. Η απάντησή του μας αφόπλισε: «Το όνειρό μου είναι να σιωπήσω απόλυτα σε ένα κελί και να είμαι ο απλός μοναχός Τάσος, αλλά δεν ξέρω εάν θα το προλάβω αυτό». 
Υπάρχουν όμως και άλλα όνειρά που αφορούν το έργο του στην Εκκλησία της Αλβανίας, όπως την αποπεράτωση ενός υδροηλεκτρικού έργου και την ίδρυση Πανεπιστημιούπολης.
«...Χρειάζεται να έχουμε και οικονομική ανεξαρτησία. Αυτή δεν έχουμε εδώ και τόσο καιρό. Είμαστε αναγκασμένοι να συμπληρώνουμε τον προϋπολογισμό μας με δωρεές. Σκεφθήκαμε να κάνουμε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Όμως τα χρήματα δεν θα τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας αλλά τα προσφέρουμε στους φτωχούς».
"Υπάρχουν πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες, που αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα χωρίς να σκέφτονται τους άλλους που είναι πιο φτωχοί και πιο πονεμένοι. Δεν θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο από τη δική μας Eκκλησία, στην οποία αρχίσαμε και μας βοήθησαν άνθρωποι από το μηδέν".
Ρωτήσαμε τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας πώς αποφάσισε να γράψει βιβλία και για τις άλλες θρησκείες, όπως το Ισλάμ, τον Ινδουισμό και τις Αφρικανικές Θρησκείες.
 «Πήγα στην Αλβανία σε μεγάλη ηλικία 62 ετών, όταν ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της ιστορίας των θρησκευμάτων, δηλαδή των άλλων θρησκειών για είκοσι χρόνια... Η διατριβή μου ήταν για τα Αφρικανικά Θρησκεύματα και έτσι είχα άμεση επαφή με τις ζωντανές θρησκείες», είπε χαρακτηριστικά επισημαίνοντας ότι έχει συνεχή επαφή με τις άλλες θρησκείες φέρνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον διαθρησκειακό διάλογο που συμμετέχει και υποστηρίζει.
«Όλη αυτή η δραστηριότητα μας αναγκάζει με σοβαρότητα και σεβασμό να προσέχουμε τις απόψεις των άλλων θρησκευτικών παραδόσεων για αυτό υπάρχει αυτή η συγγραφική δραστηριότητα».
Θα περάσουμε την κρίση, μόνο με περισσότερη γνώση, σοφία, διάθεση ανανεώσεως και μεταμορφώσεων
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος κάνει και την αυτοκριτική για το ρόλο των εκκλησιών που περιορίζονται μόνο σε κριτική. «Η εκκλησία δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε κριτική για τους άλλους. Πρέπει να φέρει ένα μήνυμα ελπίδας. Υπάρχει ελπίδα βρε παιδιά. Δεν τέλειωσε η ιστορία με τις δυσκολίες μας».
Και ολοκληρώνει ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, τη συνέντευξή του στο CNN Greece λέγοντας: «Θα περάσουμε την κρίση, μόνο με περισσότερη γνώση, περισσότερη σοφία, περισσότερη διάθεση ανανεώσεως και μεταμορφώσεων».

Ο Aρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος στο CNN Greece: Υπό διωγμόν ακόμη η Ορθόδοξη Εκκλησία

Κάτια Τσιμπλάκη


Video: Υπό διωγμόν ακόμη στην Αλβανία η Ορθόδοξη Εκκλησία (2/3)

Story highlights

  • «Η κυβέρνηση δεν έχει επιστρέψει τους ιερούς τόπους που δήμευσε το κομμουνιστικό καθεστώς»
  • Στις αρχές της δεκαετίας του 90 τα χωριά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα δεν είναι δρόμους, αλλά ούτε παροχή νερού και ρεύματος
  • «Η κατάσταση ήταν τραγική. Όλη η περιοχή ήταν διάσπαρτη με πολυβολεία. Εκείνοι που τα δημιούργησαν έστελναν το μήνυμα ότι υπάρχει φόβος. Είμαστε υπό απειλή. Και το έκαναν αυτό για να ελέγχουν το λαό. Έπρεπε να εκφράσουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσα να πάω να κάνω το κήρυγμα και να έφευγα έτσι».
Η κυβέρνηση της Αλβανίας δεν έχει επιστρέψει ακόμη την περιουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας που δήμευσε το κομμουνιστικό καθεστώς. Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και Πάσης Αλβανίας Αναστάσιος μιλώντας στο CNN Greece.
Στο δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξής του, ο κ. Αναστάσιος μιλά για τα ερείπια που αντίκρισε μόλις ανέλαβε το πηδάλιο της Ορθόδοξης Εκκλησία της Αλβανίας, για τις παρεμβάσεις από τις γειτονικές Εκκλησίες που ήθελαν να δημιουργήσουν σε αυτή «μικρές φωλιές», όπως λέει χαρακτηριστικά, αλλά και για τον αγώνα που έκανε όχι μόνο για να αναστηλωθούν τα εκκλησιαστικά μνημεία αλλά και να δημιουργήσει δημόσια και κοινωφελή έργα.
anastasios cnn greece2Πηγή: CNN Greece
«Ήταν μια εκκλησία εντελώς διαλυμένη.... Από το 1944 που ανέλαβε το κομμουνιστικό καθεστώς έγινε ο διωγμός που όλοι ξέρουμε στη Ρωσία και στις υπόλοιπες Βαλκανικές Χώρες. Από το 1967 όμως προχώρησαν σε κάτι πιο ολοκληρωτικό. Απαγόρευσαν με το Σύνταγμα οποιαδήποτε θρησκευτική έκφραση. Η Εκκλησία κατέρρευσε εντελώς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος στο CNN Greece.
«Θυμάμαι», πρόσθεσε, «ότι εδώ στην Αθήνα είχαμε συμφιλιωθεί κάπως στην ιδέα ότι είχε σβήσει».

Η Αλβανική Κυβέρνηση δεν έχει επιστρέψει τους ιερούς τόπους που είχαν δημευθεί

Ρωτήσαμε τον Αρχιεπίσκοπο για την καταστροφή του ναού του Αγίου Αθανασίου, από την αλβανική κυβέρνηση. «Είναι μια από τις λεπτομέρειες», είπε χαρακτηριστικά, «Όχι πολύ ευχάριστη. Ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει επιστρέψει τους ιερούς τόπους που δήμευσε το κομμουνιστικό καθεστώς». Διευκρίνισε ότι υπάρχουν μοναστήρια που ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και δεν έχουν επιστραφεί. Άλλωστε, όπως εξηγεί «το τι είναι ιερό και τι δεν είναι δεν είναι θέμα της πολιτικής εξουσίας να το προσδιορίσει».
Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας είναι περίπου το 22% του πληθυσμού της γειτονικής χώρας, ποσοστό που όπως εξηγεί δεν είναι ούτε η πλειοψηφία ούτε όμως και μια «νησίδα», αλλά ένα ζωντανό και παραγωγικό τμήμα της κοινωνίας. «...Πρέπει να προσέχουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες και να ακτινοβολούμε με την δική μας πίστη στην κοινωνία», λέει χαρακτηριστικά.
anastasios cnn greece8Πηγή: CNN Greece
Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας αποκαλύπτει στο CNN Greece, ότι μόλις εξελέγη αρχιεπίσκοπος, στις απομακρυσμένες περιοχές και τα χωριά, κυρίως στα ελληνοαλβανικά σύνορα, δεν υπήρχαν μόνο κατεστραμμένες εκκλησίες αλλά ούτε καν οδικό δίκτυο, παροχή νερού και ρεύματος. «Η κατάσταση ήταν τραγική. Όλη η περιοχή ήταν διάσπαρτη με πολυβολεία. Εκείνοι που τα δημιούργησαν έστελναν το μήνυμα ότι υπάρχει φόβος. Είμαστε υπό απειλή. Και το έκαναν αυτό για να ελέγχουν το λαό. Έπρεπε να εκφράσουμε την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούσα να πάω να κάνω το κήρυγμα και να έφευγα έτσι».
anastasios cnn greeceΠηγή: CNN Greece
«Η αγάπη που λέει η εκκλησία δεν είναι κάτι αόριστο. Εκφράζεται. Θα εκφραστεί στο σύνολο προς όλους», λέει χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος στο CNN Greece.
Φέρνει μάλιστα ως παράδειγμα τον τρόπο ανέγερσης του Καθεδρικού ναού των Τιράνων. Επάνω υπάρχει ναός και κάτω πολιτιστικό κέντρο.
«Αυτή η Εκκλησία δεν είναι μια κλειστή λέσχη για τους σεσωσμένους, αλλά μια ανοικτή κοινότητα των ανθρώπων και ένας ανοικτός πολιτισμός".
Όπως επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, η Ορθόδοξη Εκκλησία δημιούργησε και ένα υπερσύγχρονο ιατρικό κέντρο που απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, Ορθόδοξους και μη, το οποίο έχουν επισκεφθεί μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι.
Επίσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, δημιούργησε σχολεία, ΙΕΚ και ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Η ανοικοδόμηση από τις στάχτες της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Αναδιοργανώθηκαν περίπου 460 ορθόδοξες ενορίες. Ανεγέρθηκαν εκ θεμελίων 150 νέοι ναοί, αναστυλώθηκαν 60 μοναστήρια και εκκλησίες. Επίσης, έχουν επισκευασθεί περισσότερα από 160 πολιτιστικά μνημεία και ναοί. Έχουν οικοδομηθεί, αγορασθεί και ανακαινισθεί, περισσότερα από 70 κτήρια, τα οποία στεγάζουν νηπιαγωγεία, σχολεία, νεανικά κέντρα, κέντρα υγείας, μητροπολιτικές έδρες, ξενώνες, εργαστήρια, συσσίτια για τους πτωχούς. Συνολικά η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσθεσε στο οικοδομικό δυναμικό της περίπου 450 κτίρια.

Το 1998 συγκροτήθηκε η Ιερά Σύνοδος της Ορθοδόξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Αλβανίας. Σήμερα η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας έχει οκτώ μητροπολίτες και υπηρετούν 149 κληρικοί με ανώτερες σπουδές.
Στις 24 Νοεμβρίου 2008 υπογράφηκε, βάσει του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Αλβανίας (1998), η Συμφωνία για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Ορθοδόξου Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Αλβανίας και της αλβανικής κυβέρνησης, η οποία στη συνέχεια επικυρώθηκε από το Αλβανικό Κοινοβούλιο και έγινε νόμος του Αλβανικού Κράτους (υπ'αριθμ. 10057/22.01.2009).
anastasios cnn greece1O Aρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος δείχνει στο CNN Greece πώς ήταν στις αρχές της δεκατίας του '90 ένας ναός στο Αργυρόκαστρο. Πηγή: CNN Greece

Η προσφορά στην υγεία

Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, το 1994 ίδρυσε στα Τίρανα την πρώτη κλινική «Άγιος Λουκάς» και το 1999 το μεγαλοπρεπές Διαγνωστικό Κέντρο «Ευαγγελισμός». Εκτείνεται σε έξι ορόφους, έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό και παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε 24 ειδικότητες. Κάθε μήνα εξετάζονται 6 χιλιάδες ασθενείς, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Το Κέντρο προσφέρει σύγχρονες υγειονομικές υπηρεσίες, όπως τον υπερσύχρονο αξονικό τομογράφο.
Το 2000, ο Dr. Charles Linderman, Αμερικανός ιατρός της γενικής χειρουργικής, δημιούργησε χειρουργική μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, με αίθουσα χειρουργείου πλήρως εξοπλισμένη και επανδρωμένη με ειδικευμένο προσωπικό.
Το 2006 εγκαινιάσθηκε ο σύγχρονος αξονικός τομογράφος στην Αλβανία από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο, παρουσία του υπουργού Υγείας κ. Μaksim Cikuli.
Το 2011 άρχισε να λειτουργεί, σε ιδιόκτητο κτήριο, τοΟφθαλμολογικό και Ωτορινολαρυγγολογικό Κέντρο, με τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό. Ιατρικές κλινικές λειτουργούν στην Καβάγια, τη Λούσνια, την Κορυτσά και τους Γεωργουτσάτες. Κινητή οδοντιατρική μονάδα προσφέρει υπηρεσίες (κυρίως σε παιδιά) σε πόλεις και χωριά.

Παιδεία

Για την εκκλησιαστική εκπαίδευση λειτουργεί η Ανώτερη Θεολογική Ακαδημία "Ανάστασις" στον Άγιο Βλάσιο Δυρραχίου και δυο εκκλησιαστικά λύκεια (ένα στο Αργυρόκαστρο και ένα στο Σούκθ Δυρραχίου) με την ονομασία «Τίμιος Σταυρός».
Επίσης, έχουν ιδρυθεί 17 νηπιαγωγεία στα: Τίρανα, Δυρράχιο, Καβάγια, Κορυτσά, Λούσνια, Ελμπασάν, Αργυρόκαστρο, Άγ. Σαράντα, Δερβιτσιάνη, Πόγραδετς, Σκόδρα, Αυλώνα, Πρεμετή, Βεράτιο, Τεπελένη, Τσερρίκ.
Στα Τίρανα λειτουργεί το Άλβανοαμερικανικό Σχολείο «Πρωταγωνιστές», στο Δυρράχιο το Αλβανοελληνικό Σχολείο «Πνοή Αγάπης», και στο Αργυρόκαστρο επίσης το Αλβανοελληνικό Σχολείο «Πνοή Αγάπης».
Επίσης, λειτουργεί στο Μεσοπόταμο στον Νομό Δελβίνου (κοντά των Αγίων Σαράντα) το Τεχνικό Λύκειο «Απόστολος Παύλος» και στα Τίρανα το Άλβανοαμερικανικό Λύκειο «Πρωταγωνιστές». Στο Βουλιαράτι Αργυροκάστρου λειτουργεί οικοτροφείο θηλέων για μαθήτριες λυκείου. Στους χώρους της Ιεράς Μονής Αγίου Βλασίου στο Δυρράχιο λειτουργεί το ορφανοτροφείο «Ορθόδοξος Οίκος της Ελπίδας».
Επίσης, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας έχει προσφέρει τεχνική και υλική υποστήριξη σε Δημόσια Σχολεία. Έχει επισκευάσει κατεστραμμένα πανεπιστημιακά κτίρια στα Τίρανα και το Αργυρόκαστρο, έχει ανακαινίσει 10 σχολεία και 7 νηπιαγωγεία καθώς και τους αθλητικούς χώρους του Ορφανοτροφείου «Ζυμπέρ Χαλούλι» στα Τίρανα.
Από το 2000 λειτουργεί στα Τίρανα -με παράρτημα στο Αργυρόκαστρο - το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Καταρτίσεως «Πνοή Αγάπης» και από το 2010 το Πανεπιστήμιο «Logos».
anastasios cnn greece5Πηγή: CNN Greece

Το μεταναστευτικό στο Κοσσυφοπέδιο

Το 1999, η Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας, σε συνεργασία με άλλες Ευρωπαϊκές Εκκλησίες (ιδιαίτερα με την ΑCT του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών), υλοποίησε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παροχής βοήθειας, το οποίο ξεπέρασε τα 12 εκατομμύρια δολάρια, φιλοξενώντας 33.000 πρόσφυγες, προσφέροντας τρόφιμα, ρουχισμό, οικιακή και ιατρική βοήθεια, στέγη. Ο καταυλισμός προσφύγων που έκλεισε τελευταίος στην Αλβανία (Ιούνιο του 2001), ήταν υπό τη φροντίδα της Εκκλησίας.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία έδωσε τη βοήθεια της στους κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες το 2002 στις περιοχές της Λέζας, Βερατίου, Αργυροκάστρου και της Σκόδρας το 2010.

6μηνο Μνημόσυνο της Χαράκτριας Άριας Κομιανού εν Βανάτω


Μια από τις σημαντικότερες χαράκτριες της Νεοελληνικής Τέχνης, η Κερκυραία Άρια Κομιανού, κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 30 Ιουλίου 2015. Η εξαίρετη αυτή καλλιτέχνις υπεραγαπούσε τη Ζάκυνθο, την πολιτισμική παράδοση του νησιού, παλαιούς και νεότερους δημιουργούς της. Είχε ασχοληθεί ξυλογραφικά με τον Διονύσιο Σολωμό, είχε φιλοξενηθεί με έκθεσή της στην πάλαι ποτέ ανθηρή Αίθουσα Τέχνης Πλατανιά, γνωρίστηκε με την πνευματική Ζάκυνθο και τους ανθρώπους της και διατήρησε άλυτους δεσμούς μέχρι του τέλους της. 

Ανάμεσα σε αυτούς, με τους οποίους συνδεόταν φιλικότατα η αείμνηστη Καλλιτέχνις, ήταν και ο Εφημέριός μας π. Παναγιώτης Καποδίστριας, ο οποίος την περασμένη Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016, τέλεσε Μνημόσυνο, στον Ναό της Φανερωμένης Μπανάτου, για την συμπλήρωση έξη μηνών από την εκδημία της.  

Το πολυ-περιοδικό μας έχει πολλάκις ασχοληθεί με την αξία του έργου της! Αξίζει εδώ να ανασύρουμε -χάριν παραδείγματος- τα της διαδικτυακής Έκθεσης έγχρωμων ξυλογραφιών της Άριας Κομιανού με καινοδιαθηκικά θέματα, που πραγματοποιήσαμε παλαιότερα. Εισαγωγικό κείμενο του π. Π. Καποδίστρια δείτε ΕΔΩ. Το 1ο μέρος των έργων Κομιανού δείτε ΕΔΩ. Το 2ο μέρος των έργων δείτε ΕΔΩ. Το 3ο μέρος των έργων δείτε ΕΔΩ.

ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της ΑΡΙΑΣ ΚΟΜΙΑΝΟΥ 


Η Άρια Κομιανού γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα και απεβίωσε στις 30 Ιουλίου 2015. Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δίπλωμα Χαρακτικής, με επαίνους στην Ξυλογραφία, Λιθογραφία, Χαλκογραφία. Απέκτησε επίσης δίπλωμα Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών, καθώς και Τέχνης Βιβλίου και Τυπογραφίας της ΑΣΚΤ. Έχει στο ενεργητικό της είκοσι (20) ατομικές εκθέσεις, εκ των οποίων δύο είναι στη Γερμανία. Από το 1962 έλαβε μέρος σε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και σε πολλές διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού. Έχει διακριθεί και βραβευθεί επανειλημμένως σε διεθνείς παρουσιάσεις. Χαρακτικά της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, σε πινακοθήκες και Μουσεία της Ελλάδας, καθώς και σε Μουσεία άλλων χώρων. Υπήρξε, εξάλλου, μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, του Συλλόγου Αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Χαρακτών Ελλάδας, μέλος του Συλλόγου Ελληνίδων Καλλιτεχνών και της ομάδας Χαρακτών Kiwa - Κyoto, Ιαπωνία.