e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Χειροθετήθηκε Άρχων Λαμπαδάριος της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας ο Στυλιανός Φλοίκος

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Α´ Δομέστικον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Γ. Φλοῖκον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅν καί προσεφώνησε διά λόγων πατρικῶν συγχαρείς αὐτόν καί τούς οἰκείους του. Ὁ νέος Ἄρχων Λαμπαδάριος ἀντεφώνησε ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον καί τούς ἐνταῦθα καί ἐν Θεσσαλονίκῃ διδασκάλους αὐτοῦ.

Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ἡ Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Λαμπαδαρίου.


Προσφώνησις 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατά τήν χειροθεσίαν εἰς Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας 
τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου 
(24 Δεκεμβρίου 2016)

Μουσικολογιώτατε καί ἀγαπητέ Ἄρχων Λαμπαδάριε τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, 

Ὕστερα ἀπό πολυχρόνιον διακονίαν σου εἰς τά ἀναλόγια τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, ἡ ὁποία ἤρχισε διά σέ ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων, ἀξιοῦσαι σήμερον τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου, μικρόν μετά τήν χειροθεσίαν τοῦ νέου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου, καί τοιουτοτρόπως ἀρχίζει μέ ἀμφοτέρους ὑμᾶς μία νέα περίοδος εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Πατριαρχικῶν μας ἀναλογίων. 

Ἐμπιστευόμεθα εἰς ὑμᾶς τήν συνέχισιν καί διαιώνισιν τοῦ περιφήμου καί πολυτίμου Πατριαρχικοῦ ὕφους καί εἴμεθα βέβαιοι, ὅ τε Πατριάρχης καί ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία, ὅτι θά ἀνταποκριθῆτε σεῖς καί οἱ συνεργάται σας εἰς τήν ἐμπιστοσύνην αὐτήν καί εἰς τάς προσδοκίας ἡμῶν. Εἶναι μεγάλη ἡ τιμή καί ἀνάλογος ἡ εὐθύνη διά τούς δύο χορούς τοῦ πρώτου τούτου Ναοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπό τήν νέαν σύνθεσίν των καί, πρός ἐπιτυχίαν, σᾶς ἐφοδιάζομεν μέ ὁλόθυμον τήν πατρικήν καί Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν.

Σύ, Μουσικολογιώτατε, προέρχεσαι ἀπό θεοσεβῆ οἰκογένειαν τοῦ χωρίου τῶν πλέον εὐσεβῶν κατοίκων τῆς εὐάνδρου κοινῆς γενετείρας ἡμῶν Ἴμβρου καί ἐνθυμούμεθα μετά συγκινήσεως ὅτι ἡ Μετριότης ἡμῶν ὡς Μητροπολίτης Φιλαδελφείας ἐτελέσαμεν εἰς τά Ἀγρίδια τήν βάπτισίν σου εἰς τήν νηπιακήν σου ἠλικίαν. Ἔκτοτε ἐνηλικιώθης, ἐσπούδασες, ἠνδρώθης, ἐδημιούργησες μίαν χαριτωμένην χριστιανικήν οἰκογένειαν μέ τήν ἐκλεκτήν τῆς καρδίας σου, ἀλλ᾿ οὐδέποτε ἔπαυσες νά ἀσχολῆσαι, καί δή καί μετά ζήλου, μέ τήν πατρῴαν ἐκκλησιαστικήν μουσικήν, τῆς ὁποίας καί κατέστης μύστης καί μάλιστα εἰς τήν καλυτέραν καί πλέον παραδοσιακήν ἔκφρασίν της, τήν Πατριαρχικήν. Σέ συγχαίρομεν καί σέ εὐλογοῦμεν καί εὐχαριστοῦμεν, ἔστω καί ἀπόντας, τούς ἐνταῦθα καί ἐν Θεσσαλονίκῃ διδασκάλους σου, διότι προσέφερον εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἕνα ἄξιον μύστην καί ἐκτελεστήν τῆς βυζαντινῆς ἡμῶν μουσικῆς. Καί ἐπειδή ἡ γνῶσις δέν ἔχει ὅρια καί τέλος, σέ προτρέπομεν πατρικῶς νά συνεχίζῃς μέ τόν ἴδιον ζῆλον τήν ἐνασχόλησίν σου μέ τήν ἱεράν ταύτην τέχνην, ὥστε νά ἀναδειχθῇς κορυφαῖος εἰς τόν χῶρον αὐτῆς καί νά καταγραφῇς εἰς τήν ἱστορίαν της ὡς ἐπώνυμος καί δακτυλοδεικτούμενος, εἰς τόν ὁποῖον θά παραπέμπουν οἱ μεταγενέστεροι καί θά τόν ἔχουν ὡς πρότυπόν των καί ὡς παράδειγμα πρός μίμησιν.

Καί με αὐτά κατακλείομεν τήν προσφώνησιν ἡμῶν καί ἀναφωνοῦμεν ἀπό καρδίας «Ἄξιος!».ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΦΛΟΙΚΟΥ 
 ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα! 

1) Ὑπόσχομαι κατὰ τὰ Πατριαρχικὰ εἰθισμένα καὶ ἐν ὀνόματι τῶν διαπλασάντων μοι δασκάλων, ἐντεῦθεν τε καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ, ὅτι θὰ ὑπηρετήσω τὸ Πατριαρχικὸ Ἀναλόγιο, τὴν Μητέρα Ἐκκλησία, τὴν Τάξη καὶ τὴν παράδοση, ὅση μοὶ δύναμις. Μοῦ εἶναι ἀδύνατο νὰ λησμονήσω, Παναγιώτατε, ὅσα διδάχθηκα πλάϊ στὸν Νικολαΐδη, Ἀστέρη, Χαριατίδη, Ἑμμανουηλίδη καὶ παπᾶ Τσινάρα. Σὺν τῶν μουσικῶν μου γνώσεων ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο δάσκαλο, κυρὸ Δημήτριο Σουρλαντζῆ, τοῦ ὁποίου οἱ συμβουλὲς ἀκόμα ἠχοῦν στὰ ἀφτιά μου. Ἐπίσης εὐχαριστῶ καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ λησμονήσω καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς, καὶ τοὺς δασκάλους καὶ δασκάλες μου ὀρθοφωνίας στὴν Θεσσαλονίκη καὶ στὴν Αὐστρία, μὴ ξεχνῶντας βέβαια και τὶς συμβουλὲς τοῦ ἀσθενοῦντος Πρωτοψάλτου, ὅτι «ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴν φωνή του δὲν διανοεῖται τὸν 21ο αἰῶνα νὰ μὴν γνωρίζει πῶς νὰ τὴν ἐκφέρει καὶ πῶς νὰ τὴν στηρίζει». «Ἡ σωστὴ γνώση τῆς φωνῆς», ἔλεγε, «προσθέτει αὐτοπεποίθηση στὸν καλλιτέχνη». 

2) Σᾶς ὀφείλω ὅμως, Παναγιώτατε, καὶ μία ἐξομολόγηση. Ὅταν στὶς 29 τοῦ περασμένου Νοέμβρη, στὴ μέση τοῦ ἐπισήμου Πατριαρχικοῦ Σας Γραφείου, μοῦ κρατούσατε δυνατὰ τὸ χέρι γιὰ νὰ μὴν μπορέσω νὰ ἀντιδράσω καὶ γιὰ νὰ κάμω ὑπακοή. Ποτὲ δὲν θὰ ξεχάσω τὴ στιγμὴ ἐκείνη. Ἔπρεπε ἄλλωστε αὐτὸ νὰ κάμω, ἐνόσῳ ἐπέμενε τὸ χέρι Σας κρατῶντας με δυνατὰ για νὰ μὴν ἀντείπω. 

3) Πρέπει ὅμως καὶ νὰ σημειώσω ὅτι παράλληλα καὶ ἀμέσως φρόντισα νὰ πάγω καὶ στὸν ὑπέργηρο καὶ σεβαστό μου δάσκαλο, τὸν συμπαθέστατο Λαμπαδάριο, γιὰ νὰ τοῦ ζητήσω τὴν πολύτιμη εὐχή του καὶ τὴν ἄδειά του νὰ τὸν ἀντικαταστήσω στὸ ἀναλόγιό του. Καὶ ὁμολογῶ καί τὸν εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ γιὰ τὴν καλωσύνη ποὺ μὲ δέχθηκε καὶ μὲ κάθισε ἀπέναντί του καὶ θυμηθήκαμε παλιὲς ὡραῖες στιγμὲς καὶ δακρύσαμε καὶ οἱ δύο. Καὶ μοῦ ἔδωσε τὴν εὐχή του ἐγκάρδια, ὑποδεικνύοντάς με παράλληλα, ἀλλὰ καὶ ἐξορκίζοντάς με κατὰ κάποιο τρόπο, νὰ εἶμαι πιστὸς στὸ Ἀναλόγιο καὶ στὸν Ἅγιο Θεὸ ποὺ ἀνάξια ὑπηρετῶ τώρα καὶ 35 ἔτη. Ἄλλωστε ἔτσι ἀκριβῶς ἔκαμε κι αὐτός. Ἔτσι λέγει ἡ Τάξη καὶ ἡ παράδοση τῶν Πατριαρχικῶν Ἀναλογίων, ἀλλὰ καὶ ἡ ἠθική. Ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ εγκάρδια καὶ πραγματικὴ εὐχὴ καὶ ἄδεια τῶν παλαιοτέρων. Διαφορετικὰ τὶ ἀξίζουν ἀκόμα καὶ οἱ ὕψιστες θέσεις, δόξες καὶ τιμές; Αὐτὲς οἱ ὑποθέσεις δὲν γίνονται πατῶντας σὲ πτώματα, οὔτε προκαλῶντας σὲ κάποιους, καὶ δὴ σὲ δασκάλους μας καὶ προκατόχους μας, στεναχώριες καὶ δάκρυα. 

4) Πολλὰ χρεωστῶ καὶ στοὺς σεβαστούς μου κατὰ σάρκα γονεῖς, ἀλλὰ καὶ στοὺς παπποῦδες μου καὶ γιαγιάδες μου, ποὺ τόσα χρόνια μὲ κουβαλοῦσαν στὸ Πατριαρχεῖο, ἰδίως ὅταν ἦμουν μικρός, μὲ κρύα, χιόνια καὶ βροχές, ἀλλάζοντας 2-3 λεωφορεῖα τότε, ποτὲ μὴ προφασιζόμενοι κούραση καὶ ἀπασχόληση. Καθὼς καὶ στὴν οἰκογένειά μου ποὺ ὑπομένουν τὶς μουσικές μου μουρμοῦρες διαρκῶς μέρα καὶ νύχτα μέσα στὰ ἀφτιά τους στὸ σπίτι. Χωρὶς βέβαια νὰ παραθεωρῶ καὶ τὴν σώφρονα ὑπομονὴ καὶ ἐπιμονὴ τοῦ Θείου μου ἀπὸ μητέρα, Ἁγίου Μύρων, κοντὰ στὸν ὁποῖον ἔμαθα νὰ ὑποτάσσομαι καὶ νὰ ὑπομένω ἐφήμερες στεναχώριες. Δὲν θάʼ πρεπε ἀπόψε νὰ ξεχάσω καὶ τὸν τότε Ἀρχιδιάκονό μου, σήμερα Σεβ. Μητρ. Σεβαστείας, κ. Δημήτριο, ποὺ ἁπλόχερα μοῦ ἔδιδε τὸ ψαλτικό μου καὶ μὲ νουθετοῦσε πάντοτε ἀγαπητικά. 

5) Τέλος, χωρὶς νὰ θέλω νὰ μακρηγορήσω, ὑπόσχομαι εἰσέτι μίαν φορὰν πιστότητα στὸ καθῆκον μου καὶ στὴν Ἐκκλησία, στὴν Τάξη καὶ στὴν παράδοση, στὸ Τυπικὸ καὶ στὸ Ὕφος τῆς Μ. Ἐκκλησίας καὶ μάλιστα μὲ τρόπο ζηλωτικό. Πρᾶγμα τὸ ὁποῖο, νομίζω, ἔκαμα μέχρι σήμερα καὶ θὰ συνεχίσω νὰ τὸ κάμω μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ στὸ μέλλον. Γιατὶ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἄκουγα ἀπὸ μικρὸς ἀπ’ τοὺς γέροντές μας μέσα στὸ Φανάρι. Πρῶτα ἀπ’ ὅλα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα ἡ Τάξη καὶ ἡ παράδοση. Τὶ νὰ κάμω; Ἔτσι μεγάλωσα ἐδῶ μέσα! Ἂν ἀκοῦτε, Παναγιώτατε, καμιὰ φορὰ ὅτι ὁ Στέλιος «ἀντιδρᾷ», νὰ ξέρετε ὅτι εἶναι ἀπὸ τὸν σεβασμό μου πρὸς τὸ Ἵδρυμα αὐτό. Γιατὶ ἐγὼ τὸ Φανάρι δὲν τὸ ἀγαπῶ... ἁπλῶς, ἀλλὰ τὸ πονῶ καὶ τὸ λατρεύω. 

6) Εὐχηθεῖτε, Παναγιώτατε, πρεσβείαις τῶν πολλὰ προσκομισάντων στὰ Πατριαρχικὰ Ἀναλόγια Πρωτοψαλτῶν, Λαμπαδαρίων καὶ Δομεστίκων καὶ ἰδίως Νικολαΐδη, Ἀστέρη, Χαριατίδη, μμανουηλίδη καὶ παπᾶ Τσινάρα, τοῦ ὁποίου τελευταίου καὶ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς μουσικῆς συλλογῆς μοῦ δόθηκε ἀπὸ τὴν μακαριστὴ πρεσβυτέρα του, τὴν Ἀφροδίτη, νὰ μὲ καθοδηγοῦν γιὰ νὰ μὴν παραπατῶ παραδοσιακά, ἐννοῶ σύμφωνα μὲ τὸ ἐπονομαζόμενο Πατριαρχικὸ Ὕφος καὶ ἦθος! Γιατὶ ἀλλοίμονό μας, ἂν δὲν ἔχουμε τὴν εὐχή τους ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἀναπαύονται και πρεσβεύουν πρὸς τὸν Κύριο καὶ δὲν βαδίζουμε στὸν δρόμο ποὺ ἔχουν χαράξει, ἔχοντάς τους ὡς παράδειγμα γιὰ μίμηση. Ἐμεῖς εἴμαστε πολὺ μικροὶ καὶ τιποτένιοι μπροστά τους γιὰ νὰ μὴν τοὺς λαμβάνουμε ὑπόψιν. Πόσο μᾶλλον νὰ κάμουμε καὶ τὴν κριτική τους. 

7) Τόγε νῦν, μόνο αὐτὰ ὑπόσχεται ὁ ἀπὸ δῶ καὶ πέρα ταπεινὸς Λαμπαδάριος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας. Καὶ ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὴν προσωπική Σας ἐπέμβαση στὴν ψαλτική μου σταδιοδρομία. 

Τα Χριστουγεννιάτικα Μηνύματα Προκαθημένων της Ορθοδοξίας [video ΕΡΤ, 24.12.2016]Η παραμονή των Χριστουγέννων 2016 στο Φανάρι | Χειροθεσία Στυλιανού Φλοίκου ως Άρχοντος Λαμπαδαρίου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 24ης Δεκεμβρίου, παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων, ἐδέχθη ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὁμίλους μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, τοῦ Ζαππείου Λυκείου καί νέων ἐκ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ - ΕΡ.Θ.Ο., οἵτινες ἔψαλον τά παραδοσιακά Κάλαντα τῶν Χριστουγέννων καί ἄλλα ἑόρτιασματα.
Ἐκ μέρους τῶν παρόντων προσεφώνησε τόν Πατριάρχην Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο.. Εἰς παντας τούς συνεορταστάς Παναγιώτατος ἐπεδαψίλευσε τήν εὐλογίαν καί τάς πατρικάς εὐχάς Του, ἀνεφέρθη δέ εἰς σημαντικά γεγονότα τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κατά τό ἐκπνέον ἔτος καί ηὐχήθη εἰρηνικόν καί εὐλογημένον τό νέον ἔτος 2017.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῶν Χριστουγέννων, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἐχειροθέτησε τόν Α´ Δομέστικον Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Γ. Φλοῖκον εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὅν καί προσεφώνησε διά λόγων πατρικῶν συγχαρείς αὐτόν καί τούς οἰκείους του. νέος Ἄρχων Λαμπαδάριος ἀντεφώνησε ἐκφράσας τήν εὐγνωμοσύνην του πρός τόν Παναγιώτατον καί τούς ἐνταῦθα καί ἐν Θεσσαλονίκῃ διδασκάλους αὐτοῦ.
Ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μύρων κ. Χρυσόστομος, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, Εὐγεν. κ. Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί συγγενεῖς καί φίλοι τοῦ νέου Λαμπαδαρίου.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, παρέστη ὁμοῦ μετά τῶν ἄλλων θρησκευτικῶν ἡγετῶν ἐν τῇ Πόλει εἰς τήν ἐκδήλωσιν τῶν ἐν αὐτῇ Ἑβραίων Hanuka ἐν τῷ Κέντρῳ Esma Sultan τοῦ Ortaköy καί συνεχάρη τόν Σοφολογιώτατον Ἀρχιρραββῖνον κ. Isak Haleva. Μεταξύ τῶν ὁμιλητῶν ἦτο καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως Ἐξοχ. κ. Veysi Kaynak.

* * *


Πανοσιολ. Διάκονος κ. Παΐσιος, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐξεπροσώπησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην κατά τήν εἰς μνήμην τῶν θυμάτων τῶν γεγονότων τῆς 15ης Ἰουλίου ἐκδήλωσιν «Şeb-i Arus İstanbul 2016», ἐν τῷ σταδίῳ «Ülker Sports Arena», τό Σάββατον, 24ην τ. μ. .
 

Εξεδήμησε προς Κύριον ο Μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων, ένας καλός φίλος της Ζακύνθου
Με πολλή θλίψη, εν μέσω εορταστικών αισθημάτων λόγω της Θείας Γέννας, πληροφορηθήκαμε ότι απόψε το εσπέρας εξεδήμησε προς Κύριον ο 70χρονος τιτουλάριος Μητροπολίτης Μαραθώνος Μελίτων, μετά από διάφορες επιπλοκές εγχειρίσεως στην καρδιά και ολιγοήμερης νοσηλείας του στην εντατική του Νοσοκομείου "Υγεία". 

Ο μεταστάς υπήρξε ένας καλός και πιστός φίλος της Ζακύνθου, κάθε χρόνο έκανε τις διακοπές του στο νησί μας, μετείχε μάλιστα των λειτουργικών-λατρευτικών συνάξεων και τελετών μας. Ήταν άνθρωπος καταλλαγής και σοφίας, είχε δε χειροτονηθεί Επίσκοπος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, προς τον οποίον έτρεφε πάντα αγάπη και ευγνωμοσύνη. Ο Σεβ. Δωδώνης προχτές έκανε ειδικό ταξίδι στην Αθήνα, ώστε να δει εκ του σύνεγγυς τον ασθενούντα αδελφό! Σημειωτέον ότι η τελευταία φορά που βρέθηκε κοντά μας ήταν κατά το διήμερο των ονομαστηρίων του Δωδώνης, 12 και 13 Νοεμβρίου 2016.

​Ο μακαριστός γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 1946. Σπούδασε την Θεολογία στο Θεολογικό Ινστιτούτο Αγίου Σεργίου Παρισίων. Από το 1962 μέχρι το 1986 υπηρέτησε στα Ιεροσόλυμα. Διάκονος χειροτονήθηκε την 1 Νοεμβρίου 1964 και Πρεσβύτερος το 1967. Υπηρέτησε ως Ηγούμενος στην Γάζα από το 1981 μέχρι το 1986 και ως Εφημέριος στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών από το 1986 μέχρι το 1995. Στις 29 Ιανουαρίου 1995 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Μαραθώνος, Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος αυτής το διάστημα από 1995 έως 1998. Στις 10 Οκτωβρίου 2012 προήχθη σε τιτουλάριο Μητροπολίτη. 

Η κηδεία του θα ψαλεί στον Ναό Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτωνος, στην ερχόμενη Τετάρτη, 28.12.2016, στις 12 το μεσημέρι, προεξάρχοντος του Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, εκ προσώπου του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄.

Ας έχουμε την ευχούλα του πολυσέβαστου Αρχιερέως! Θα τον μνημονεύουμε με τα αριστότερα των αισθημάτων!

π. Π. Κ.

Χριστοπαραμονιάτικα Κάλαντα στη Μητρόπολη Ζακύνθου [7 video]
Χριστοπαραμονιάτικα Κάλαντα στη Μητρόπολη Ζακύνθου [φωτογραφίες]
Χαρούμενες στιγμές καθ' όλο το πρωί σήμερα, χριστοπαραμονιάτικα, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο. Πολλές δεκάδες από παρέες παιδιών ή πολιτιστικές ομάδες έφθασαν έως εκεί, ώστε να πουν τα καθιερωμένα Κάλαντα στον Σεβ. Μητροπολίτη Ζακύνθου κ. Διονύσιο Δ΄. Συμπαρόντες ήταν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος π. Παναγιώτης Καποδίστριας και το προσωπικό των Γραφείων της Ι. Μητροπόλεως. 

Μεταξύ των ομάδων, οι οποίες κατέφθασαν για τα Κάλαντα ήταν η Χορωδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Αμπελοκήπων (Ρόιδου Ζακύνθου), ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαρακινάδου, η Φιλαρμονική Κατασταρίου και η Φιλαρμονική Δήμου Ζακυνθίων. 

Προς το παρόν δημοσιεύουμε σχετικές φωτογραφίες. Ακολουθούν ενδεικτικά βιντεάκια, μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους!

Από την Κορέα ο Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος για τα Χριστούγεννα 2016

Επιμέλεια του Θωμά Αναστασιάδη, με την ευλογία του Πισιδίας κ. Σωτηρίου

Επίκαιρο Χριστουγεννιάτικο μήνυμα έστειλε σε αδελφούς και αδελφές, το οποίο μας κοινοποίησε ο γέροντας Μητροπολίτης Πισιδίας (ο από Κορέας) κ. Σωτήριος, γνωστός στους Έλληνες ως πάτερ Σωτήριος Τράμπας, ο ιεραπόστολος της Άπω Ανατολής. Επειδή το κεντρικό νόημα του μηνύματός του εκπέμπει αισιοδοξία, ειδικά για μας τους Έλληνες που υπομένουμε τα πάνδεινα τα τελευταία χρόνια, ζητήσαμε από τον Σεβ. να επιτρέψει να το αναμεταδώσουμε στην Ελλάδα, και  ευλόγησε μετά χαράς,  ώστε να συνειδοποιήσουμε όλοι ότι εάν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, "τίποτε δεν μπορεί να μας στερήσει τη χαρά: ούτε θλίψεις, ούτε στενοχώριες, ούτε κίνδυνοι, ούτε οικονομικές στερήσεις."


                                        
                                       ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016
                                        του Μητροπολίτου Πισιδίας Σωτηρίου

"Ἰδού εὐαγγελίζομαι ἡμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ· ἐτέχθη  ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος" (Λουκ. 2,10-11).

Αυτό το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ακούστηκε από τον ουρανό στη γή την άγια νύχτα των Χριστουγέννων. Και αυτό το ίδιο μήνυμα έχει διαχρονική ισχύ και αξία. Δίνει χαρά μεγάλη "παντί τῷ λαῷ", κάθε εποχής, και τώρα και πάντοτε  μέχρι τη συντέλεια των αιώνων.
      Η ευαγγελική διήγηση σημειώνει ότι οι ποιμένες της Βηθλεέμ  έσπευσαν στο σπήλαιο να προσκυνήσουν τον Σωτήρα του κόσμου, "κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ". Εμείς σήμερα, που απέχουμε πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια από το ιστορικό αυτό γεγονός, σπεύδουμε να προσέλθουμε στη νοητή Βηθλεέμ. Να τον προσκυνήσουμε ως τον λυτρωτή του κόσμου, τον σαρκωμένο Λόγο, τον νικητή του θανάτου και χορηγό της ζωής που δεν γνωρίζει τέλος. 
    Με το κατ' εξοχήν Μυστήριο της Εκκλησίας, τη θεία Ευχαριστία, την οποία Εκείνος καθιέρωσε να τελούμε 
"εις ανάμνησίν Του", συντελείται κάτι θαυμαστό. Κάτι που ο νους του ανθρώπου θα ήταν αδύνατο να συλλάβει, αν ο Ίδιος ο Χριστός δεν το διαβεβαίωνε: ο καθένας μας, με τρόπον που δεν χωράει η ανθρώπινη λογική, όχι μόνον προσεγγίζει τον Χριστό, αλλά και ενώνεται μαζί Του με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος: "ὁ τρώγων μου τό Σῶμα καί πίνων μου τό Αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ" (Ιωάν. 6,56).
       Οι ποιμένες της Βηθλεέμ που έσπευσαν στο Σπήλαιο είχαν μια μοναδική ευλογία: είδαν το Βρέφος, το προσκύνησαν, εθαύμασαν αυτό που έβλεπαν, χάρηκαν χαρά μεγάλη και έφυγαν. Το ίδιο και οι Μάγοι: οδηγήθηκαν στον Ιησού, Τον προσκύνησαν, πρόσφεραν τα πολύτιμα δώρα τους και αναχώρησαν για την πατρίδα τους. 
       Εμείς, όμως, με το βάπτισμα γίναμε σύσσωμοι Χριστού, γίναμε μέλη του Σώματός Του: "ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε" (Γαλ.3,27). Έτσι η καρδιά μας γίνεται φάτνη, μέσα στην οποία ενοικεί ο Χριστός. Και κάθε φορά που αξιωνόμαστε να κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του, εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί ζωήν τήν αἰώνιον, καρποφορούν οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος και στερεώνεται ο δεσμός μας με τον Χριστό, την πηγή της πραγματικής χαράς. Και αυτό συμβαίνει ακόμη  περισσότερο την ημέρα των Χριστουγέννων, που εορτάζουμε ως τωρινό γεγονός τη Γέννηση του Σωτήρος.
        Η Εκκλησία επί 40 ημέρες, με τη νηστεία, τους σχετικούς ύμνους και τα βιβλικά αναγνώσματα, μας προετοιμάζει. Ώστε να καθαρίσει  η καρδιά μας από το μίσος, την αδικία, τη ζήλεια, την εγωπάθεια και να γίνει μία ζεστή φάτνη. Μια φιλόξενη φάτνη που θα προσφέρει αγάπη και κατανόηση στους  πάσχοντες ελάχιστους αδελφούς του Χριστού,  με τους οποίους και ο ίδιος ταυτίζεται.
         Στη σημερινή Χριστουγεννιάτικη ολόλαμπρη θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, όταν ανταποκριθούμε στην πρόσκληση "Μετά φόβου Θεοῦ πίστεως και ἀγάπης. προσέλθετε", ο Κύριός μας  θα έλθει να ενοικήσει μέσα στην ύπαρξή μας, για να γιορτάσουμε αληθινά Χριστούγεννα, τη γέννησή Του μέσα μας! Έτσι από την προσωπική πνευματική μας εμπειρία πλέον θα μπορούμε να ψάλλουμε με τον υμνωδό:
-"ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν" (Εξαποστειλάριον Χριστουγέννων),
-"κἀγώ τοῦ  παραδείσου τῆς τρυφῆς μεταλαμβάνω"  ( Στιχηρόν Μεγ. Εσπερινού).
 Με αυτόν τον  τρόπο  μαζί με το πλήθος των Αγγέλων και "ἡμεῖς  ἀκαταπαύστως βοῶμεν·Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη  ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία" (Δοξαστικόν Όρθρου).
   Εφόσον οι ψυχές μας θα παραμένουν ενωμένες με τον Χριστό, τίποτε δεν θα μπορεί να μας στερήσει τη χαρά: ούτε θλίψεις και στενοχώριες, ούτε οικονομικές στερήσεις και κίνδυνοι. Θα μπορούμε να διακηρύττουμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο· "πάντα ἰσχύω ἐν τῶ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ" (Φιλιπ. 4,13), επαναλαμβάνοντας τον στίχο του Ψαλμού: "ἐάν γάρ καί  πορευθῶ ἐν μέσῳ  σκιᾶς  θανάτου, ού φοβηθήσομαι κακά ὅτι Σὺ -Κύριε- μετ' ἐμοῦ  εἶ" (Ψαλμ. 22,4)

        Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
   Με πατρική ἐν Χριστῷ τεχθέντι ἀγάπη
           + ὁ Πισιδίας Σωτήριος
         
                        

Επισυνάπτονται φωτογραφίες της Ι.Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, της οποίας ο Σεβ. κ. Σωτήριος, είναι κτήτορας και όπου εφησυχάζει  τα τελευταία χρόνια.  Βρίσκεται στην Καπυόνγκ, 60 χιλιόμετρα Β.Α. της Σεούλ, στην  Ν. Κορέα.