e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Μητροπολίτης Σουηδίας συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με την Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ)


Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας μετέβη στις Βρυξέλλες το διήμερο 4 και 5 Οκτωβρίου 2018, όπου συναντήθηκε με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ), για να προετοιμάσουν την επερχόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Επίσης, υπέβαλαν σε Βέλγο συμβολαιογράφο το Καταστατικό του ΚΕΚ, όπως ορίζει ο Βελγικός νόμος.

H.E. Metropolitan Cleopas of Sweden visited Brussels on the 4th and 5th of October 2018, to meet with the Executive Board Members of the Conference of European Churches (CEC), to organize its upcoming board meeting. They also submitted the Constitution of CEC to a Belgian Notary Public, as required by the Belgian law.

Τελμησσού Ιώβ: "Αρνούνται να βρεθεί λογική λύση για να θεραπευτεί το σχίσμα" [συνέντευξη για το Ουκρανικό στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά]

Ο ουκρανικής καταγωγής Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ παραχώρησε την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018, στην εφημερίδα ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ενδιαφέρουσα συνέντευξη επί του Ουκρανικού Ζητήματος. Την αναδημοσιεύουμε κατωτέρω, καθώς επίσης αγγλική και γαλλική μετάφραση.
Archbishop Job of Telmessos: “They refuse to find a reasonable solution to cure the schism”We invite you to read the English translation of the interview with Archbishop Job of Telmessos published in the Sunday edition of the Greek daily L'Ethnos.
auaut, Permanent Representative of the Ecumenical Patriarchate to the World Council of Churches gives his own point of view on the issue of autocephaly in Ukraine. “Who threatens the Ecumenical Patriarchate with bloodshed, rebellion and civil war does not serve the good of the Church and her unity, but encourages division and schism,” says the hierarch of Ukrainian origin, while saying that the granting of autocephaly by the Mother Church is proposed not as a “weapon” to declare the war or to divide Orthodoxy, but as a “medicine” to cure a schism that lasts for thirty years.
The Orthodox faithful are deeply troubled by the conflict between the Phanar and Moscow and are wondering how a dispute over the functioning of a local church can lead to a rupture and a split within the Orthodox Church?
The Ecumenical Patriarchate proposes autocephaly in Ukraine not as a "weapon" to declare war or divide Orthodoxy, but as "medicine" to cure a schism that has lasted for thirty years. After the independence of Ukraine in 1991, all the bishops of the Orthodox Church in Ukraine, under the jurisdiction of the Moscow Patriarchate, had already asked the Patriarch of Moscow for autocephaly in 1991 and 1992 to prevent the proliferation schisms. Unfortunately, the Moscow Patriarchate did not want to grant it, and this only aggravated the situation. During these thirty years, the Moscow Patriarchate believes that in order to achieve the unity of the Church, schismatic communities must return to its jurisdiction. This policy of return is similar to the ancient policy of the Church of Rome which gave birth to Uniatism. Today, the reality is that there are millions of Orthodox Christians in Ukraine who do not want to be under the jurisdiction of Moscow for understandable reasons. Therefore, the unity of Orthodoxy must be saved by applying the canonical economy and through the grace of God.
From what is known so far, it seems practically difficult to normalise and set up an Autocephalous Church in Ukraine. There are Russian-speaking Orthodox populations in Ukraine who may not wish to belong to the new local Church. What will happen in this case?
Autocephaly transcends ethnophylism and regionalism by ensuring the unity of the Church within the local Church as well as between the local Churches. It does not preclude serving the pastoral needs of Russian-speaking, Romanian-speaking, Greek-speaking, English-speaking or any other believers living in Ukraine, and allows for the communion with Constantinople, Moscow and all other local Orthodox Churches.
We must not forget that the Orthodox Church is one, because it is the Body of Christ. Therefore, it is not possible to divide the body of Christ. The Church belongs to Christ and not to Constantinople, Moscow, Kiev or anyone else. For me, it is a little strange that an Orthodox living in Ukraine does not want to be under the jurisdiction of Kiev but under the jurisdiction of Moscow...
The Metropolitan of Kiev Onuphriy refused to meet the two exarchs of the Ecumenical Patriarchate and seems to be solidary with the Moscow Patriarchate. If he sticks to that, will his position be replaced? How will the parishes that are now under his jurisdiction be transferred to the new Autocephalous Church?
The Ecumenical Patriarchate sent to Ukraine two exarchs to conduct a constructive dialogue between the different ecclesial entities within the deeply divided Ukrainian Orthodoxy in order to restore the unity of the ecclesial body. We deeply regret that the hierarchs of the Moscow Patriarchate totally reject any dialogue and any meeting with them. This may indicate their refusal to find a reasonable solution to the ecclesial schism in Ukraine. Undoubtedly, behind these actions are political ambitions dictated not in Kiev but in the Kremlin, when there is a danger not only of increasing the schism in Ukraine, but also of contributing to the fragmentation of Orthodoxy. It is therefore the duty of the Ecumenical Patriarchate to look after so as not to lose this unity. We hope that our brothers from the Moscow Patriarchate will quickly return to reason and enter into dialogue with them, as well as with the representatives of the schismatic Churches, in order to find a solution and restore the ecclesial canonicity in Ukraine.
Many argue that the new order of things that will follow will probably be accompanied by immediate reactions combined with the war in the eastern provinces of Ukraine. Can the Ecumenical Patriarchate ensure that everything goes well and peacefully?
It is unacceptable to keep millions of Orthodox Christians in schism for more than a generation. Anyone who threatens the Ecumenical Patriarchate with bloodshed, rebellion and civil war does not serve the good and the unity of the Church, but encourages division and schism.
The schism between the Eastern and Western Churches occurred mainly for dogmatic reasons. The Moscow Patriarchate refers to it strongly regarding the Ukrainian question. What does it mean and is it justified?
You are right to point out that the main reason for the division between East and West was purely dogmatic. Because of the addition of the Filioque to the symbol of faith, the Greeks accused the Latins of having introduced an innovation into the faith. This is not the case of Ukraine.
People can understand that the ecclesial schism in Ukraine is not due to a theological problem, but a canonical problem. It is not fair to accuse anyone of heretics and to make threats that the granting of autocephaly would create a schism even greater than that of 1054.


Archevêque Job de Telmessos : « Ils refusent de trouver une solution raisonnable pour remédier au schisme »Nous vous invitons à lire la traduction française de l'entretien avec l'archevêque Job de Telmessos paru dans l'édition du dimanche du quotidien grec l'Ethnos.
L’archevêque Job de Telmessos, représentant permanent du Patriarcat œcuménique auprès du Conseil œcuménique des Églises donne son point de vue sur la question de l'autocéphalie en Ukraine. « Celui qui menace le Patriarcat œcuménique d’effusion de sang, de rébellion et de guerre civile ne sert pas le bien de l'Église et de son unité, mais encourage la division et le schisme », a déclaré le hiérarque d'origine ukrainienne, tout en déclarant que l'octroi de l'autocéphalie par l’Église Mère  est proposé non pas comme une « arme » pour déclarer la guerre ou diviser l'orthodoxie, mais comme « médicament » pour guérir un schisme qui a duré trente ans.
Les fidèles orthodoxes sont fortement troublés par le conflit entre le Phanar et Moscou et se demandent comment un différend sur le fonctionnement de l’Église locale peut conduire à la rupture et la scission au sein de l’Église orthodoxe ?
Le Patriarcat œcuménique propose l’autocéphalie en Ukraine non pas comme une « arme » pour déclarer la guerre ou diviser l’Orthodoxie, mais comme « médicament » pour guérir un schisme qui dure depuis trente ans. Après l’indépendance de l’Ukraine en 1991, tous les évêques de l’Église orthodoxe en Ukraine, sous la juridiction du Patriarcat de Moscou, avaient déjà demandé l’autocéphalie au Patriarche de Moscou en 1991 et 1992 afin d’éviter la prolifération des schismes. Malheureusement, le Patriarcat de Moscou n’a pas voulu l’accorder, ce qui n’a fait qu’aggraver la situation. Au cours de ces trente années, le Patriarcat de Moscou croit que pour atteindre l’unité de l’Église, les communautés schismatiques doivent retourner sous sa juridiction. Cette politique de retour est semblable à l’ancienne politique de retour de l’Église de Rome qui a donné naissance à l’uniatisme. Aujourd’hui, la réalité est qu’il y a des millions de chrétiens orthodoxes en Ukraine qui ne veulent pas être sous la juridiction de Moscou pour des raisons compréhensibles. Par conséquent, l’unité de l’Orthodoxie doit être sauvée en l’appliquant l’économie canonique et par la grâce de Dieu.
De ce qui est connu jusqu’à présent, il semble pratiquement difficile de normaliser et de mettre en place une Église autocéphale en Ukraine. Il existe des populations orthodoxes russophones en Ukraine qui ne souhaitent peut-être pas appartenir à la nouvelle église locale. Que va-t-il se passer dans ce cas ?
L’autocéphalie transcende l’éthnophylétisme et le régionalisme en assurant l’unité de l’Église au sein de l’Église locale ainsi que parmi les Églises locales. Elle n’empêche pas de répondre aux besoins pastoraux des russophones, roumanophones, hellénophones, anglophones ou de tout autres croyants qui vivent en Ukraine, et permet d’être en communion avec Constantinople, Moscou et toutes les autres Églises orthodoxes locales.
Il ne faut pas oublier que l’Église orthodoxe est une, parce que c’est le Corps du Christ. Par conséquent, il n’est pas possible de diviser le Corps de Christ. L’Église appartient au Christ et non à Constantinople, à Moscou, à Kiev ou à quiconque d’autre. Pour moi, il est un peu étrange que des orthodoxes vivant en Ukraine ne veuillent pas être sous la juridiction de Kiev mais sous la juridiction de Moscou...
Le métropolite de Kiev Onuphre a refusé de rencontrer les deux exarques du Patriarcat œcuménique et semble aller de pair avec le Patriarcat de Moscou. S’il s’en tient à cela son poste sera remplacé ? Comment les paroisses qui sont présentement sous sa juridiction seront-elles transférées dans la nouvelle Eglise autocéphale ?
Le Patriarcat œcuménique a envoyé en Ukraine deux exarques pour mener un dialogue constructif entre les différentes entités ecclésiales au sein de l’Orthodoxie ukrainienne profondément divisée afin de restaurer l’unité du corps ecclésial. Nous regrettons profondément que les hiérarques relevant du Patriarcat de Moscou rejettent totalement tout dialogue et toute rencontre avec eux. Cela peut indiquer leur refus de trouver une solution raisonnable pour remédier au schisme ecclésial en Ukraine. Sans aucun doute, derrière ces agissements sont des ambitions politiques dictées non pas à Kiev mais au Kremlin, alors qu’il y a un danger non seulement de faire accroitre le schisme en Ukraine, mais aussi de contribuer à la fragmentation de l’Orthodoxie. Il est donc du devoir du Patriarcat œcuménique de veiller afin de ne pas perdre cette unité. Nous espérons que nos frères du Patriarcat de Moscou retrouvent rapidement la raison et entrent en dialogue avec eux, de même qu’avec les représentants des Églises schismatiques, afin de trouver une solution et de restaurer la canonicité ecclésiale en Ukraine.
Nombreux sont ceux qui affirment que le nouvel ordre des choses qui suivra sera probablement accompagné de réactions immédiates combinées à la guerre dans les provinces orientales de l’Ukraine. Le Patriarcat œcuménique peut-il veiller à ce que tout se passe bien et dans le calme ?
Il est inacceptable de maintenir pendant plus d’une génération des millions de chrétiens orthodoxes dans le schisme. Quiconque menace le Patriarcat œcuménique d’effusion de sang, de rébellion et de guerre civile ne sert pas le bien et l’unité de l’Église, mais encourage la division et le schisme.
Le schisme des Églises d’Orient et d’Occident est survenu principalement pour des raisons dogmatiques. Le Patriarcat de Moscou s’y réfère fortement concernant la question ukrainienne. Qu’est-ce que cela signifie et cela est-il justifié?
Vous avez raison de rappeler que la principale raison de la division entre l’Orient et l’Occident était purement dogmatique. En raison de l’ajout du Filioque au symbole de la foi, les Grecs accusèrent les Latins d’avoir introduit une nouveauté dans la foi. Ce n’est pas le cas de l’Ukraine.
Les gens peuvent comprendre que le schisme ecclésial en Ukraine n’est pas dû à un problème théologique, mais à un problème canonique. Il n’est pas juste d’accuser qui que ce soit d’hérétique et de faire des menaces comme quoi l’octroi de l’autocéphalie créerait un schisme encore plus grand que celui de 1054.

Οικουμενικός Πατριάρχης προς φοιτητές από την Ελλάδα: «Εύχομαι να βρείτε καλές δουλειές και να μην ξενιτευτείτε όπως άλλοι επιστήμονες»


Την ευχή να σταματήσει η «διαρροή» νέων επιστημόνων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποδεχόμενος στο Φανάρι, το απόγευμα του Σαββάτου, 6 Οκτωβρίου 2018, όμιλο Καθηγητών, φοιτητών και συνεργατών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Μονάδες Εντατικής Θεραπείας" της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Απευθυνόμενος στους νέους επιστήμονες τους ευχήθηκε να έχουν καλή σταδιοδρομία στον τόπο τους. 

«Εύχομαι να βρείτε καλές θέσεις στην Ελλάδα και να μην φύγετε όπως έφυγαν πολλοί επιστήμονες τα τελευταία χρόνια και τους κέρδισε η Ευρώπη, οι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά στερήθηκε του επιστημονικού δυναμικού τους η Ελλάδα που έχει τόση ανάγκη», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και συνέχισε: «Εύχομαι λοιπόν να σταδιοδρομήσετε κατά προτίμηση στην Ελλάδα και να έχετε όλα τα καλά του Θεού στη ζωή σας και στο λειτούργημά σας, γιατί η ιατρική όπως και η θεολογία δεν είναι επάγγελμα αλλά λειτούργημα. Αλλά και στην ιδιωτική σας ζωή, στις οικογένειες που θα δημιουργήσετε αργότερα, να έχετε όλες τις ευλογίες του Θεού και να είστε βέβαιοι ότι θα έχετε την ευχή και τη συμπόρευση του Πατριάρχου». 

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξέφρασε την χαρά του για την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας της Ιατρικής Σχολής στην Ιερά Καθέδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας με την ευκαιρία συμμετοχής της σε επιστημονική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ζωγράφειο Λύκειο. Στην ομιλία του αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στους διαχρονικούς αγώνες της Μητρός Εκκλησίας για τη διαφύλαξη των ιερών και των οσίων της Πίστεως και του Γένους. 

Εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ η Καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου προσέφερε στον Παναγιώτατο αναμνηστικό με τον θυρεό του Πανεπιστημίου. Επίσης, του παρέδωσαν επιστολή του Πρύτανη, Καθ. Μελετίου-Αθανασίου Δημοπούλου, με την οποία εκφράζει τον σεβασμό και την στήριξη του αρχαιοτέρου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της Ελλάδος προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Την Κυριακή, κατά τη Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Ικονίου Θεόληπτος ενώ ο Παναγιώτατος παρέστη συμπροσευχόμενος από το Ιερό Βήμα. Μετά την Απόλυση ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε το εκκλησίασμα και υποδέχθηκε με θερμούς λόγους τους προσκυνητές από το εξωτερικό, ανάμεσα στους οποίους όμιλος βετεράνων καλαθοσφαιριστών και όμιλος πιστών από την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου.

Από το Γραφείο Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου