e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019

Αυστηρότατη επιστολή του Μητροπολίτου Μύρων Χρυσοστόμου προς Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα


Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ, Μητροπολῖτα Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίων, Πρόεδρε τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας. 
Διά τοῦ παρόντος γράμματός μου ἔρχομαι νά Σᾶς ἐκφράσω τήν βαθεῖαν λύπην μου καί τόν ἀποτροπιασμόν μου διά μερικά παράδοξα, θεατρινισμούς, πού συμβαίνουν εἰς τήν Θεόδοτον Ἐπαρχίαν μου, τά Μύρα τῆς Λυκίας, ἔνθα εἶμαι τῇ συγκαταβάσει τῆς Μητρός Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ κανονικός ἐπίσκοπός των, τώρα καί μίαν εἰκοσιπενταετίαν. Δέν θά ἐκφρασθῶ ἐδῶ ὡς ἱστορικός, ἀλλά ὡς μόνον σκοπόν ἐπιδιώκων νά εἰσακουστεῖ ἡ ἀγωνία ἑνός Ὀρθοδόξου τοπικοῦ ἐπισκόπου διά τά πρωτόγνωρα συμβαίνοντα εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μύρων τῆς Λυκίας! 
Δυστυχῶς, ἐπ' ἐσχάτων ἐμφανίζεται τυχοδιωκτικῶς, ὡς μή ὤφελε, Ρῶσσος τις ἱερεύς, παρόντος τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου εἰς τά Μύρα, ὅστις, διά ἐθνοφυλετικούς σκοπούς, ἐκμεταλλευόμενος τάς συγκυρίας καί πολιτικάς σκοπιμότητας καί εὐαισθησίας, ὡς εἶναι ἡ ἄνανδρος δολοφονία τοῦ Ρώσσου ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως ἀειμνήστου Andrey Gennadiyeviç Karlov, καθώς καί τάς ἀδυναμίας τῶν ἐπιτοπίων παραγόντων, δρᾷ καί κινεῖται ἄνευ τῆς κανονικῆς ἀδείας τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος κατά τάς ἡμέρας ἐκείνας ἦτο ἐκεῖ, καί τερατουργεῖ σκανδαλίζων συνειδήσεις Ὀρθοδόξων ὁμοπατρίων του, ὥστε ὁ ἀλλοεθνής καί ἀλλόδοξος ἔπαρχος τῶν Μύρων νά διερωτᾶται διατί τελευταίως ἐπανέρχονται οἱ Ρῶσσοι τόσον ἐπιμόνως εἰς τά Μύρα, ἐνῷ προηγουμένως ἦσαν ἀνύπαρκτοι. 
Ἅγιε Δέσποτα, ἐπιτρέψατέ μοι νά ὑπενθυμίσω ὅτι τά Μύρα ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι πανορθόδοξον λαϊκόν Προσκύνημα, τόπος ἅγιος, εἶναι καί παλαίφατος Μητρόπολις ἀπό ἐτῶν πολλῶν ὑπάρχουσα ἐν δράσει. Ἀρκεῖ μόνον νά Σᾶς ὑπενθυμίσω τούς τελευταίους ἀξίους ἀοιδίμους προκατόχους μου, τούς Μητροπολίτας Πολύκαρπον Δημητριάδην καί τόν Γέροντά μου, Χρυσόστομον Κωνσταντινίδην, ἀποθανόντα ὡς Ἐφέσου, εὐρέως γνωστόν καί παρ’ ὑμῖν. Ἐπί πλέον, σημειωθήτω ὅτι μέχρι χθές, ἅγιε Βολοκολάμσκ, ὑμέτεροι κληρικοί καί ἀρχιερεῖς ἐκ Ρωσσίας ἐπληροφόρουν διά τήν ἐκεῖ παρουσίαν των τό Πατριαρχεῖον μας, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, καί ἡμᾶς προσωπικῶς, ἐξ οὗ καί ἐξεδίδετο ἡμέτερον γράμμα, κανονική ἄδεια ἱερουργίας. Τώρα τί ἔχει ἀλλάξει; Ἀγνοούμεθα ἤ διεγράφημεν; Νομίζω ὅτι εἶσθε εἰς θέσιν νά ἀντιληφθεῖτε, ὅτι τά Μύρα εἶναι ζῶσα Μητρόπολις καί ὄχι τόπος "Διασπορᾶς", ὡς ὑμεῖς φρονεῖτε κακῶς. Τί εἶναι ἐπιτέλους δι' ἐσᾶς, τόν εἰδήμονα, ἡ Βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου, "κοινόχρηστο θέατρο" ὅπως τελευταίως ὁ τύπος σᾶς ἐρωτᾶ; 
Βεβαίως, ὁ ἐν λόγω κύριος, ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς ἀντιπρόσωπός σας, δέν εἶναι εἰς θέσιν νά ἐννοήσῃ τόν προκαλούμενον σκανδαλισμόν, διότι γνωρίζω ὅτι καί εἰς ἄλλα μέρη ἐνταῦθα τοιουτοτρόπως δρᾶ καί κινεῖται• θεατρινισμός καί τίποτε περισσότερον... Ἀλλά, ἐπαναλαμβάνω ὅτι τά Μῦρα δέν εἶναι τυχαῖος τόπος. Ἐκεῖ εἰς τά Μῦρα ὑπάρχει πρῶτα ἀπ’ ὅλα ὁ ἀσπρογένης μας Ἅγιος Νικόλαος, πού ξέρει νά τινάζεται ξάφνου καί μέσα ἀπό τά τρίσβαθα τῆς γῆς, ἄν χρειασθῇ, διότι εἶναι ὁ Ἀφέντης των, ὅπως καί τῶν θαλασσῶν, καί τῶν ὑδάτων. Αὐτός ὁ κοντός, ὁ ξερακιανός, ὁ ἀσπρογένης, ἀλλά καί ὁ πολύ αὐστηρός ἐκεῖ πού χρειάζεται, μ’ αὐτούς πού ἐπιχειροῦν νά Τόν ὑποτιμήσουν, νά Τόν ὑπονομεύσουν, καί νά παίξουν μαζύ Του, ντυμένος κάποτε μέ τά δεσποτικά Του ἄμφια, ἐμφανίζεται καί ἐπεμβαίνει καί διεκδικεῖ τά Ἑαυτοῦ. Λοιπόν μήν ἐπιχειροῦμε νά παίξουμε "ἐν οὐ παικτοῖς", μή ἀναλογιζόμενοι, λησμονοῦντες τήν πρός Αὐτόν ἐπί αἰῶνας, πίστιν καί τήν βαθεῖαν λατρείαν τῶν Ρώσσων πιστῶν καί ἁγίων τόσων αἰώνων! 
Ἅγιε ἀδελφέ, ὁ Ρῶσσος, εἴτε πιστός εἶναι, εἴτε ἀδιάφορος, τόν Ἅγιον Νικόλαον εἰς τά Μύρα θά Τόν προσκυνήσῃ. Τοῦτο τό λέγομεν μετά βεβαιότητος καί ἐξ ἰδίας προσωπικῆς πείρας! Ἅγιε ἀδελφέ, ὄντως ἀπό ἐμᾶς ἐλάβατε τήν Εὐαγγελικήν ἀλήθειαν, (καί τήν ἐφέρατε εἰς τήν σημερινήν της κατάστασιν), καί σωστά ἀναφέρετε καί ὑπενθυμίζετε ὅτι «ἐμεῖς - δηλ. ποιοί; ἔχουμε τήν εὐθύνη νά σᾶς ἐπαναφέρουμε στήν κανονική τάξη»! Πῶς ὅμως, ὅταν ἐσεῖς ρέπετε ἀπό ἀτοπήματος εἰς ἀτόπημα; Αὐτό πού κάμετε καί διακηρύττετε, ἅγιε Βολοκολάμσκ, δέν εἶναι Ὀρθόδοξος ἐκκλησιολογία, δέν τιμᾷ τήν ἀρχιερατικήν σας ἀξίαν, καθώς συνιστᾶ μίαν ἀπροκάλυπον καί παράφρονα ἐθνοφυλετικήν αἵρεσιν! 
Καιρός, λοιπόν, νά θυμηθῆτε ὅτι, ἡ καρδία τοῦ Ἁγίου Νικολάου δι' ἡμᾶς τούς Ὀρθοδόξους εἶναι «Παγκόσμια Ἱερά Τράπεζα» καί ὄχι τόπος ἀναμετρήσεων ἰσχύος καί ἐθνοφυλετικῶν διεκδικήσεων. Καί ἡ ἱστορία εἶναι ἀκριβῶς χῶρος εἰς τόν ὁποῖον κρίνεται ἡ μοίρα τοῦ ἀνθρώπου. Ἐνῷ ἐμεῖς συνήθως, "ἀνθρωπίνως" κρίνοντες, δέν βλέπομεν τήν ρίζαν τοῦ προβλήματος καί τά βάζουμε πολλές φορές μέ τά κλαδιά τοῦ δένδρου! Κρῖμα, διότι δέν ρίχνει κανείς λογικός ἄνθρωπος λάσπην εἰς τά σύμβολα πού ἐγγυῶνται καί ἐκφράζουν τήν ταυτότητά του! Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν σημερινήν κατάντειαν τῶν καθ’ ἡμᾶς Ὀρθοδόξων πραγμάτων, τά ὁποῖα μετά λύπης μας παρακολουθοῦμεν, τό ὀλιγώτερον εἶναι νά ἐντρεπώμεθα διά τήν Ὀρθοδοξίαν μας. 
Μέ τά ὀλίγα αὐτά θά ἤθελα νά κατακλείσω τό παρόν σημείωμα, εὐχόμενος νά γίνω καταληπτός ἀπό ἐκκλησιαστικόν φιλόμουσον καί μουσοανατεθρεμμένον ἄνδρα τῆς κατά τά ἄλλα ἀγαπητῆς καί λατρευτῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς "Ἁγίας Ρωσσίας". 
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ μετά τῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης, ἀποβλέπων εἰς τήν κατανόησιν καί πρᾶξιν τοῦ δέοντος καί ἐν προκειμένῳ. 
Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 12ῃ Σεπτεμβρίου 2019. 
† ὁ Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος

Συνέδριο του ΚΕΚ στο Παρίσι για την ειρήνη (photos + video)
Τριήμερο Συνέδριο στο Παρίσι για την Ειρήνη οργανώνει το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (ΚΕΚ) από τις 10-12 Σεπτεμβρίου. Το Συνέδριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της 60ης επετείου από της ιδρύσεως του ΚΕΚ και της 100ης επετείου της Συνδιάσκεψης Ειρήνης των Παρισίων το 1919.

Η Συνδιάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων ήταν πολυεθνής σύνοδος, η οποία οργανώθηκε από τις νικήτριες συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ και των ΗΠΑ στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, προκειμένου αφενός να συσταθεί ένας παγκόσμιος σύνδεσμος των εθνών, που θα λάβει την επίσημη ονομασία Κοινωνία των Εθνών, και αφετέρου να τεθούν υπό διαπραγμάτευση οι συνθήκες ειρήνης μεταξύ αυτών και των ηττημένων κεντρικών δυνάμεων.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, υπό την ιδιότητά του ως Προεδρεύοντος του Συμβουλίου των Εκκλησιών της Γαλλίας, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου καθώς και εισήγηση επί του θέματος. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Στη διπλωματία και στην πολιτική, συνήθως δεν υπάρχει περιθώριο για ανθρωπιά και αλληλεγγύη. Όταν συμβαίνει αυτό, υπάρχουν αντιδράσεις που συχνά οδηγούν σε καταστροφές, ρατσισμό, απομόνωση και νέους πολέμους. Η αγάπη και η φιλανθρωπία πρέπει να είναι οι βασικές αρχές των πράξεών μας. Η πολιτική και οι επιστήμες αναπτύσσονται για να υπηρετούν την ανθρωπότητα, όχι για να απομονώνουν τους ανθρώπους και να τους οδηγούν σε εξαφάνιση μέσω της βίας, της γενοκτονίας, των διακρίσεων και του πολέμου». Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ τόνισε: «Με βάση τη χριστιανική μας πίστη, εργαζόμαστε προς μια ανθρώπινη, κοινωνικά συνειδητή Ευρώπη, στην οποία υπερισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι βασικές αξίες της ειρήνης, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της ανοχής, και της αλληλεγγύης. Ομοίως, επιμένουμε στο σεβασμό για τη ζωή, την αξία του γάμου και της οικογένειας, την υποστήριξη των φτωχών, τη συγχωρητικότητα και τη συμπόνια».

Χαιρετισμό επίσης απηύθυναν κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών κ. Christian Krieger, καθώς και οι Αντιπρόεδροι των Κοινοβουλίων της Γαλλίας και της Γερμανίας, κ. Sylvain Waserman και κα Claudia Roth.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακοίνωσε 4ο Φόρουμ περί της σύγχρονης Δουλείας σε σχέση με τις Τέχνες (Κάλυμνο, Μάιο 2020)

Ecumenical Patriarch Bartholomew to host International Forum on modern Slavery and the Arts


Following the celebration of the new ecclesiastical year and the commemoration of the Indiction, His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew announced his plans to convene a fourth international Forum on Modern Slavery. The fourth Forum will bring together scholars, artists and experts in material culture for an exploration of the various media through which modern enslavement is expressed, perpetuated, rejected and resolved.

This Forum aims to raise awareness and generate innovative collaborations related to the capacity of the arts and material culture for ending modern slavery and, thereby, protecting human dignity and fundamental human rights.

The Ecumenical Patriarchate’s establishment of the Task Force on Modern Slavery was launched with the first Forum, “Sins Before our Eyes,” held in Istanbul, Turkey, in February 2017, which was a collaborative effort of Ecumenical Patriarch Bartholomew and His Grace Archbishop Justin (Welby) of Canterbury. The second Forum, “Old Problems in the New World,” was held in Buenos Aires, Argentina, in May 2018, and convened experts addressing the realities of slavery in the Americas. The third Forum, held in Istanbul in January 2019, concentrated on capacity building, programmatic cooperation and religious literacy improvements by which the Ecumenical Patriarchate’s global ministries can help to eliminate the complex, intersectional causes, contours and consequences of modern slavery.

The fourth Forum will be held on the island of Kalymnos, Greece, in May 2020.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Χάλκη για Συνέδριο περί Εθνοφυλετισμού + άλλα νέα, 11.9.2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης Σεπτεμβρίου 2019, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, προσκληθεῖσα ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ömer Koç, ἐτίμησε διά τῆς σεπτῆς Πατριαρχικῆς παρουσίας Αὐτῆς τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Dolapdere Ἐκθεσιακοῦ Κέντρου τῆς οἰκογενείας Koç, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Χώρας καί μεγάλου πλήθους προσκεκλημένων.  

* * *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 10ης τ.μ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς ηὐλόγησε καί παρεκάθησεν εἰς τήν τράπεζαν ἥτις παρετέθη ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, πρός τιμήν τοῦ ἐπισκεπτομένου τήν Πόλιν Ἐξοχ. κ. Ἀντωνίου Διαματάρη, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν.  

* * *

Τήν ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, 11ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, διεπεραιώθη εἰς Χάλκην καί κατέλυσεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος, προκειμένου νά κηρύξῃ αὔριον τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ὑπό τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὀργανουμένου, ὁμοῦ μετά τῆς ὡς ἄνω Ἱ. Μονῆς, συνεδρίου, ἐπί τοῡ θέματος «Τό πρόβλημα τοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: Ἀπό τό Βουλγαρικό Σχίσμα μέχρι σήμερα».

Αγιασμός στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βανάτου για τη νέα σχολική χρονιά 2019-20


Πρωί Δευτέρας, 11ης Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 10, στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Βανάτου, στο κέντρο της κωμόπολης. 
     Ο τελέσας τον Αγιασμό Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας, ομιλώντας στοργικά προς τα νήπια που τον περιστοίχιζαν, ότι τα νοιώθει σα μελισσούλες που επικάθονται στα λουλούδια για να αντλήσουν την αναγκαία για τη ζωή τους τροφή. Οπότε και τα παιδάκια έρχονται στο λουλουδιασμένο αυτό σχολείο, ώστε από τη σοφία των καλών διδασκαλισσών τους να πιουν γνώσεις που θα ωφελήσεις τις ψυχούλες του. 
     Σημειωτέον ότι στον Αγιασμό ήταν παρών ήταν ο Πρόεδρος του Μπανάτου κ. Τιμόθεος Ελ. Στραβοπόδης.


Αγιασμός στο Γυμνάσιο Βανάτου για τη νέα σχολική χρονιά 2019-20


Πρωί Τετάρτης, 11ης Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 9.30, στο Γυμνάσιο Βανάτου. Ο τελέσας τον Αγιασμό Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας επισήμανε -ευχόμενος προς τα παιδιά- ότι η προσπάθεια της μάθησής του μοιάζει με έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος κρίνεται καθ' όλη την διάρκειά του έως το τελευταίο λεπτό, κάποτε δε και στα πέναλτι. Γι' αυτό χρειάζεται επιμονή και επαγρύπνηση! 
     Παρών ήταν ο Πρόεδρος Μπανάτου κ. Τιμόθεος Ελ. Στραβοπόδης. Ο Διευθυντής του Γυμνασίου κ. Παναγιώτης Γ. Δρογγίτης μίλησε συμβουλευτικά προς τους μαθητές.Αγιασμός στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου "Παναγιώτης Χιώτης" για τη νέα σχολική χρονιά 2019-20


Πρωί Τετάρτης, 11ης Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 9, στο Δημοτικό Σχολείο Κάμπου "Παναγιώτης Χιώτης", στο Μπανάτο Ζακύνθου. Ο τελέσας τον Αγιασμό Εφημέριος π. Παναγιώτης Καποδίστριας ευχήθηκε στους μικρούς μαθητές καλή χρονιά, θυμίζοντάς τους ότι τα νοιώθει σαν δεντράκια τα οποία, για να καλλικαρπίσουν, χρειάζονται πότισμα με γνώσεις πολλές και διάφορες. 
     Παρών ήταν ο Πρόεδρος Μπανάτου κ. Τιμόθεος Ελ. Στραβοπόδης. Ο Διευθυντής του μεγάλου αυτού και πολυπληθούς Σχολείου κ. Ευάγγελος Αγγελούσης απηύθυνε συμβουλές και λόγους πατρικούς προς τα παιδιά, κυρίως προς τα πρωτάκια!