e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018

Μια μέρα στην Αγία Σοφία, τη "Μεγάλη Εκκλησία" [vlog Μητροπολίτου Σιγκαπούρης, 17.10.2018]


Ο Ναός της του Θεού Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί το μεγαλύτερο ίσως μνημείο του Χριστιανισμού. 
Εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο επισκέπτονται τον χώρο που για χίλια χρόνια ήταν η "καρδιά" της Βυζαντινής Αυτοκρατορία.
Έχοντας ρήξη με την Κ/Πολη, η Ρωσική Εκκλησία δεν μπορεί πια να προσποιηθεί πως είναι χριστιανική | Порвав с Константинополем, РПЦ может больше не притворяться христианской церковью

Ο Igor Wilenowitsch Eidman (Игорь Виленович Эйдман) γεννήθηκε το 1968, στο Γκόρκι της Σοβιετικής Ένωσης και είναι Κοινωνιολόγος. 
     Στα δημόσια κείμενά του κριτικάρει τόσο τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν όσο και τη Ρωσική Εκκλησία. Λόγω της έντονης και εμπεριστατωμένης παρεμβατικότητάς του στα δημόσια πράγματα αναγκάστηκε το 2011 να εγκαταλείψει με την οικογένειά του τη Ρωσία και σήμερα ζουν στη Λειψία, μη παύοντας να ασχολείται με το γίγνεσθαι της πατρίδας του.
     Το κείμενό του, που ακολουθεί εδώ στα ρωσικά, πρωτοδημοσιεύτηκε χθες (16.10.2018) στην προσωπική σελίδα του στο facebook, από όπου τo αναδημοσιεύουμε ως έχει, για τους αναγνώστες που γνωρίζουν τη γλώσσα. 
     Στο κείμενο αυτό αναρωτιέται "τι σχέση έχει ο Χριστιανισμός με αυτό;" Δηλαδή με τη Ρωσική Εκκλησία, όπως έχει εξελιχθεί, κυρίως δε μετά το "σπάσιμο" των σχέσεων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, διότι αυτό που κηρύσσει, συνεπικουρούντος του Πούτιν, είναι πιο κοντά στον Μανιχαϊσμό, παρά στον Χριστιανισμό. Όπως επισημαίνει, κατ' αυτήν, υπάρχουν δυο δυνάμεις ή αρχές στον κόσμο: Η Ρωσία του Πούτιν (ήτοι, το Φως) και η Δύση (ήτοι η Κατήφεια). Για να εξηγήσει: "Η Ρωσία χαρακτηρίζεται ως ενότητα, αρμονία και συναίνεση. Είναι εντελώς καλή, εντελώς πνευματική. Όλες οι δημιουργίες της είναι αθάνατες και τέλειες. [...] Το αντίθετο της ρωσικής δύναμης είναι η Δύση. Η ενεργή αρχή και η προσωποποίηση της είναι αμαρτία και επιθυμίες του θανάτου. Η Δύση είναι εντελώς απαθής, στερείται καλότητας και αρμονίας, [...]". Για να καταλήξει ότι η Ρωσική Εκκλησία αποτελεί μια "συγκρητιστική κρατική θρησκεία" και είναι ασαφές γιατί "θεωρείται χριστιανική εκκλησία και η Ρωσία είναι χριστιανικό κράτος".

[επιμέλεια: π. Παν. Καποδίστριας]


При чем здесь христианство?
Порвав с Константинополем, РПЦ может больше не притворяться христианской церковью. То, что проповедуют вместе с путинским агитпропом иерархи РПЦ ближе не к христианству, а, скорее, к манихейству. Я взял (с сокращениями) наиболее важный фрагмент описания манихейства из энциклопедии, заменил слова "Свет" на "Россия", "Мрак" на "Запад", "Бог" на "Путин", и вот что получилось.

"В мире существуют два начала и две силы, изначально чужеродные, противоположные, не имеющие ничего общего — Россия (Свет) и Запад (Мрак). Россия представляет собой нерасторжимое единство, его персонификация и активное начало — Путин. С ним неразрывно связаны Чистота, Свет, Сила и Мудрость.

Россия характеризуется как единство, гармония и согласие. Она полностью блага, полностью духовна. Все ее творения — бессмертны и совершенны по красоте.

Противоположная России сила — Запад. Его активное начало и персонификация — Грех и помысел смерти. Запад полностью бездуховен, лишён блага и гармонии, его творения безобразны. Он беспокоен и агрессивен, его силы извечно заняты борьбой друг с другом.

Поначалу Россия и Запад существовали отдельно, не смешиваясь. Запад позавидовал красоте России и пожелал захватить ее".

До боли знакомо? Получилась практически квинтэссенция российской теле и церковной пропаганды, озвучиваемой с экранов и амвонов.

Если копнуть в другом направлении, окажется, что российская государственная религия имеет много общего не только с манихейством, но и с древнегерманским язычеством: культ вождя, культ войны и победы, культ павших воинов ("бессмертный полк") и т.д.

Вот такая синкретическая государственная религия создана при деятельном участии РПЦ: и манихейский гностицизм присутствует, и язычество. Непонятно только, почему РПЦ считается христианской церковью, а Россия - христианским государством?

Παραθέτουμε την αγγλική μετάφραση, που έκανε κατόπιν ο Ουκρανός Вячеслав Братішко:

Having broken with Constantinople, the Russian Orthodox Church can no longer pretend to be a Christian church.

What does Christianity have to do with it?

Having broken with Constantinople, the ROC can no longer pretend to be a Christian church. What the hierarchs of the Russian Orthodox Church are preaching with Putin's agitators is not closer to Christianity, but rather to the Manichaeism. I took (with reductions) the most important fragment of the description of Manichaeism from the encyclopedia, replaced the words "Light" with "Russia", "Darkness" with "West", "God" with "Putin", and this is what became.

"In the world there are two beginnings and two forces, initially alien, opposing, having nothing in common - Russia (Light) and West (Darkness). Russia is an indissoluble unity, its personification and active principle - Putin. Purity, Light, Power, and Wisdom is inextricably linked to him.

Russia is characterized by unity, harmony, and consistency. It is completely good, completely spiritual. All its creations are immortal and perfect in beauty.

Russia's opposite force is the West. Its active principle and personification is Sin and deadly thoughts. The West is completely soulless, devoid of goodness and harmony, its creations are ugly. It is restless and aggressive, its forces are eternally engaged in fighting with each other.

At first, Russia and the West existed separately, not mixing. The West envied the beauty of Russia and wished to capture it."

Painfully familiar? The result was almost the quintessence of the Russian TV and church propaganda, voiced from the screens and the pulpit.

If you dig in a different direction, it turns out that the Russian state religion has much in common not only with Manichaeism, but also with Old German paganism: the cult of the leader, the cult of war and victory, the cult of fallen soldiers ("the immortal regiment"), etc.

Such a syncretic state religion was created with the active participation of the Russian Orthodox Church: there is both Manichaean Gnosticism and paganism. It is not clear why the ROC is considered to be a Christian church, and Russia - a Christian state?


Και μια μετάφραση στα ελληνικά, από το αγγλικό κείμενο:

Έχοντας έλθει σε ρήξη με την Κωνσταντινούπολη, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να προσποιείται ότι είναι Χριστιανική Εκκλησία.

Τι σχέση μπορεί να έχει ο Χριστιανισμός με αυτό;

Έχοντας έλθει σε ρήξη με την Κωνσταντινούπολη, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να προσποιείται ότι είναι μια Χριστιανική Εκκλησία. Αυτό που οι Ιεράρχες της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας κηρύττουν μαζί με τους ακτιβιστές του Πούτιν δεν είναι τόσο κοντά στον Χριστιανισμό, όσο στο Μανιχαϊσμό. Πήρα (αφαιρετικά) το σημαντικότερο κομμάτι της περιγραφής του Μανιχαϊσμού από την εγκυκλοπαίδεια, αντικατέστησα τις λέξεις «Φως» με «Ρωσία», «Σκοτάδι» με «Δύση», «Θεός» με «Πούτιν» και να τι προέκυψε:

«Στον κόσμο υπάρχουν δύο αρχές και δύο δυνάμεις, αρχικά ξένες, αντίθετες, που δεν έχουν τίποτα κοινό: η Ρωσία (Φως) και η Δύση (Σκοτάδι). Η Ρωσία είναι μια αδιάσπαστη ενότητα. Η προσωποποίησή της και η ενεργός αρχή της: ο Πούτιν. Η εξουσία και η Σοφία συνδέονται άρρηκτα με αυτόν.

Η Ρωσία χαρακτηρίζεται από ενότητα, αρμονία και συνοχή. Είναι το απόλυτα καλό, το απόλυτα πνευματικό. Όλες οι δημιουργίες της είναι αθάνατες και τέλειες στην ομορφιά.

Η αντίθετη δύναμη της Ρωσίας είναι η Δύση. Η ενεργός αρχή και η προσωποποίησή της είναι η αμαρτία και οι θανάσιμες σκέψεις. Η Δύση είναι εντελώς άψυχη, στερημένη από καλοσύνη και αρμονία, οι δημιουργίες της είναι άσχημες. Είναι ανήσυχη και επιθετική, οι δυνάμεις της αγωνίζονται αιώνια για να πολεμούν μεταξύ τους.

Στην αρχή, η Ρωσία και η Δύση υπήρχαν ξεχωριστά, χωρίς ανάμειξη. Η Δύση ζήλεψε την ομορφιά της Ρωσίας και θέλησε να την κατακτήσει».

Οδυνηρά οικείο; Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν η πεμπτουσία της ρωσικής τηλεόρασης και της εκκλησιαστικής προπαγάνδας, που εκφράζεται από τις οθόνες και από τον άμβωνα.

Εάν εμβαθύνετε σε μια διαφορετική κατεύθυνση, αποδεικνύεται ότι η ρωσική κρατική θρησκεία έχει πολλά κοινά όχι μόνο με το Μανιχαϊσμό, αλλά και με τον Αρχαίο Γερμανικό Παγανισμό: τη λατρεία του αρχηγού, τη λατρεία του πολέμου και της νίκης, τη λατρεία των πεσόντων στρατιωτών ("το αθάνατο σύνταγμα"), κλπ. (σημ. μετ.: αυτά δηλαδή που ενέπνευσαν τον Αδόλφο Χίτλερ, το Ναζισμό, το Γ΄ Ράιχ...)


Μια τέτοια συγκρητιστική κρατική θρησκεία δημιουργήθηκε με την ενεργό συμμετοχή της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας: υπάρχει τόσο ο Μανιχαϊκός Γνωστικισμός όσο και ο Παγανισμός. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θεωρείται Χριστιανική Εκκλησία και η Ρωσία ένα χριστιανικό κράτος...


Στην αυτο-απομόνωση και οι Ορθόδοξοι του Τατζικιστάν, δεμένοι στο άρμα της Μόσχας

Ορθόδοξος Καθεδρικός Ναός στην πόλη Ντουσαμπέ, πρωτεύουσα του Τατζικιστάν

Στο Τατζικιστάν υπάρχουν περίπου 30.000 Ορθόδοξοι (δηλαδή το 0,4% του πληθυσμού της χώρας), υπαγόμενοι στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Κατά συνέπειαν και όπως ήταν αναμενόμενο, η Ορθόδοξη Εκκλησία της πρωτεύουσας Dushanbe, ως μέλος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, διαρρηγνύει επίσης τον δεσμό με το Οικουμενικό Πατριαρχείο

Αυτό ανακοινώθηκε σε μια συνομιλία του Ιερομονάχου Βλαδιμήρου με το Radio Ozody. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: "Η μητρόπολη Dushanbe βρίσκεται σε κανονική εξάρτηση από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κοινωνία με την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, επειδή εκείνη έχει παραβιάσει τους κανόνες - εισέβαλε στο κανονικό έδαφος της Ουκρανίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Μινσκ έσπασε την ευχαριστιακή κοινωνία με την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως".

Σημειωτέον, στο Τατζικιστάν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουν έξι εκκλησίες: στο Ντουσαμπέ, το Μποκτάρ, το Τουρσουνζέτ, το Χουτζάντ, το Μπουστάν, έναν ναό στο έδαφος της 201ης ρωσικής στρατιωτικής βάσης, ενώ υπάρχει επίσης ένα παρεκκλήσι στο Νουρέκ. 

Επιτυχής η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου


Επιτυχής η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου.
Ιατρική Έκθεση
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος εισήχθη σε Κλινική του Λονδίνου στις 16 Οκτωβρίου 2018 υπό τη φροντίδα του καθηγητή Long Jiao και του καθηγητή Πάρη Τέκκη. Έχει υποβληθεί σε επιτυχή 3ωρη ρομποτικά υποβοηθούμενη αριστερή ηπατεκτομή και τμηματεκτομή στο δεξιό λοβό του ήπατος (μεταστεκτομή) δύο μικρών μεταστάσεων. Επιτόπια εύκαμπτη σιγμοειδοσκόπηση κατέδειξε ένα μικρό πολύποδα πάνω από την αναστόμωση ο οποίος αφαιρέθηκε. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.
Η μετεγχειρητική πορεία της υγείας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου εξελίσσεται ομαλά.
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος έχει ξυπνήσει, είναι ευδιάθετος και αισθάνεται καλά. Βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Κλινική του Λονδίνου, όπου θα παραμείνει για χρονική περίοδο 48 ωρών. Ακολούθως, θα επιστρέψει στο δωμάτιο του αύριο (Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018) και αναμένεται σταθερή ανάκαμψη κατά τις επόμενες επτά ημέρες .
Του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και θα ακολουθήσει περαιτέρω έκθεση.
Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
(Μετάφραση της Ιατρικής έκθεσης)

Συνέντευξη του Μητροπολίτου Δωδώνης στο "Νυχθημερόν" για το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και τις ρωσικές αντιδράσεις [video]
Συνέντευξη παραχώρησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δωδώνης κ. Χρυσόστομος στο πολυπεριοδικό του "Νυχθημερόν" και στον π. Παναγιώτη Καποδίστρια, για την χορήγηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας εκ μέρους του Οικουμενικού Πατριάρχου και τις -ως εκ τούτου- αντιδράσεις του Πατριαρχείου της Μόσχας. 

Ο έμπειρος Μητροπολίτης Δωδώνης, αρχαίος φίλος και του Οικουμενικού Θρόνου και της Ρωσικής Εκκλησίας, υπεραμύνεται με νηφαλιότητα των ιεροκανονικών δικαίων του Φαναρίου έναντι της επεκτατικής εκκλησιαστικής πολιτικής και συμπεριφοράς των Ρώσων. Παράλληλα -δίχως διάθεση εθνοφυλετισμού- θεωρεί ότι η Ουκρανία είχε το δικαίωμα να αποκτήσει Αυτοκεφαλία, αποδεσμευόμενο από τη Ρωσία, όπερ και εγένετο από την μόνη δυνάμενη, τη Μητέρα Εκκλησία. 

Ως προς τις προοπτικές διεξόδου από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, ανέφερε -με υπονοούμενο- ότι "κάποιοι" από τις λοιπές Εκκλησίες "θα εκτεθούν" τασσόμενες με τη μία ή την άλλη πλευρά, αλλά θα υπάρξει εντέλει πέρασμα από το "δύσκολο μονοπάτι", στο οποίο βρίσκεται τώρα η Εκκλησία.

Η αγάπη και τα όριά της


Αν θες να μιλήσεις για την αγάπη, σήκωσε το βλέμμα σου στον Ουρανό. Εκεί θα δεις την απέραντη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, την μέριμνά Του γι' αυτόν, την θυσία Του γι' αυτόν.

Αν θες να μάθεις αν έχει όρια η αγάπη, σήκωσε το βλέμμα σου και κοίτα τον Σταυρό. Είναι η απόλυτη ένδειξη της αγάπης, η οποία δεν έχει όρια, είναι ανεξάντλητη, φθάνει μέχρι και την θυσία.

Πώς είναι δυνατόν με την αγάπη να αντέχω τις ιδιοτροπίες και τα εμπόδια, που τυχόν μου βάζει ο άλλος; Πώς μπορώ να φθάσω με την αγάπη ακόμη και στην θυσία του εαυτού μου;

Όταν γευθείς έστω και λίγο από αγάπη, θα γεμίσεις ολόκληρος από την γλύκα της, θα σε κυριεύσει και θα αναζητάς συνεχώς αυτήν την γεύση, δεν θα θέλεις να την χάσεις! Κάθε τι που θα έρχεται να σου στερήσει αυτήν την γεύση της αγάπης, θα το παραμερίζεις. Τίποτα δεν θα επιτρέπεις να σταθεί εμπόδιο.

Όπως το πλοίο σχίζει τα κύματα και πλέει προς τον προορισμό του, έτσι κι εσύ θα «σχίζεις τα κύματα» του πειρασμού, που θα προσπαθούν να σου στερήσουν την αγάπη και θα προχωράς. Εμπρός σ' αυτήν την γεύση όλα θα είναι μικρά και ανούσια, ακόμη και η ίδια σου η ζωή θα είναι μικρότερη της αγάπης.

Αυτήν την αγάπη γεύθηκαν στην ζωή τους όλοι οι Άγιοι, γι' αυτό και η ζωή τους ήταν ένα δόσιμο αγάπης προς όλους, γι' αυτό και δεν δείλιασαν εμπρός στην φωτιά και το σπαθί του δημίου τους. Τους είχε κυριεύσει η αγάπη και αυτή τους βοήθησε να ξεπεράσουν τα όρια, τα ανθρώπινα, και να ζουν στο απέραντο της αγάπης.

Αυτής της αγάπης εύχομαι να αξιωθούμε όλοι, να την γευθούμε, να γεμίσει η ζωή μας από την γλύκα της, να αλλοιώσει τον χαρακτήρα μας, επαναφέροντάς μας στην πρώτη κατάσταση, την παραδείσια, που είναι η αέναη επικοινωνία μας με τον Θεό!

+Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, Καθηγούμενος Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους

M. Carpenter: "Μάρτυρες της εξέγερσης του ρωσικού εκκλησιαστικού ιμπεριαλισμού ενάντια στην αποαποικιοποίηση"

Ο πρώην αναπληρωτής βοηθός πρόεδρος του Πενταγώνου Michael Carpenter

Η ρήξη των σχέσεων της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο φανερώνει  ότι στο θέμα της χριστιανικής πίστης οι Ρώσοι έχουν ιμπεριαλιστικές θέσεις. 
     Αυτό δήλωσε ο Michael Carpenter, πρώην αναπληρωτής βοηθός του επικεφαλής του Πενταγώνου και του διευθυντή του Αναλυτικού Κέντρου του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια Μπάιντεν. 
     Κατά την άποψή του, η αντίδραση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι ιμπεριαλιστική. "Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ορθόδοξη καθολική κοινότητα μετά την απόφαση για τη χορήγηση ανεξαρτησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην πραγματικότητα, παρακολουθούμε μιαν εξέγερση του ρωσικού εκκλησιαστικού ιμπεριαλισμού ενάντια στην αποαποικιοποίηση", δήλωσε ο Carpenter. 

[πηγή: Ουκρανικά Μ.Μ.Ε.]

Στο Κρεμλίνο «πολύ προσεκτικά και με μεγάλη ανησυχία» παρακολουθούν τις εκκλησιαστικές εξελίξεις


Στο Κρεμλίνο εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό δήλωσε ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν Ντμίτρι Πεσκόφ, γράφει το πρακτορείο TASS. 

"Φυσικά, με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε την διάρρηξη των σχέσεων μεταξύ της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό προκαλεί την ανησυχία μας", είπε. 

Σημείωσε παράλληλα ότι η Μόσχα ελπίζει για ένα «θρίαμβο σοφίας». "Ελπίζουμε ότι η σοφία θα κερδίσει, αλλά συγχρόνως ελπίζουμε ότι θα γίνουν σεβαστά όλα τα συμφέροντα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας»" τόνισε ο Πεσκόφ. Τι ακριβώς εννοεί "τα συμφέροντα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας", ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε, τονίζοντας ότι αυτό πρέπει να εξηγηθεί από εκπροσώπους της εκκλησίας. 

[πηγή: Ουκρανικά Μ.Μ.Ε.]