e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 11 Ιουνίου 2016

Τι εννοεί το Ευχετήριο Γράμμα του Πατριάρχου Σερβίας Ειρηναίου προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο;


Δημοσιεύουμε το ευχετήριο Γράμμα του Πατριάρχου Σερβίας κ. Ειρηναίου, προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, επί τοις ονομαστηρίοις Του. 
Είναι ενδιαφέρουσα η παράγραφος που αναφέρεται στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. 
Γράφει ο Πατριάρχης Σερβίας: 
Εἰς τὴν Πατριαρχίαν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ἐκδηλοῦται ἐντόνως τὸ αἴσθημα εὐθύνης ἔναντι τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Παρόμοιον ζήλον ἐπιδεικνύει Αὕτη διὰ τὴν σύγκλησιν τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας κληθησομένης ἵνα δώσει ἐλπιδοφόρο μήνυμα πρὸς τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο καὶ νά ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες διὰ τὸ ποιμαντικὸν ἔργον καὶ θεολογικὸν λόγον τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ πεποίθησις τῆς ἡμῶν Μετριότητος εἶναι ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας θὰ συμβάλει πρὸς τὴν θετικὴν πλευρὰν εἰς τὸν ἔργον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου ἐν τῇ Κρήτῃ.

Αντιπροσωπεία της εν Κρήτη Εκκλησίας στα Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου | Αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Σάββατο 11 Ἰουνίου 2016 


Τό Σάβ­βα­το 11η Ἰ­ου­νί­ου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου καί πα­νευ­φή­μου Ἀ­πο­στό­λου Βαρ­θο­λο­μαί­ου, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος με­τέ­βη­σαν στό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη καί πα­ρέ­στη­σαν ἐκ προ­σώ­που τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της στά Σε­πτά Ὀ­νο­μα­στή­ρι­α τῆς Αὐ­τοῦ Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

   Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, προ­σφω­νών­τας τόν Πα­να­γι­ώ­τα­το ἐκ μέ­ρους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, ἀ­νέ­φε­ρε με­τα­ξύ ἄλ­λων:
   
   «Πα­να­γι­ώ­τα­τε Πά­τερ καί Δέ­σπο­τα,
   Ἐ­πί τῇ ἑ­ορ­τῇ τῶν Σε­πτῶν Ὀ­νο­μα­στη­ρί­ων τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, ἥ­κο­μεν πα­νευ­λα­βῶς εἰς τάς Ἁ­γί­ας αὐ­λάς τῆς Μη­τρός ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­ας, ἐκ προ­σώ­που τῆς φι­λο­μή­το­ρος θυ­γα­τρός Αὐ­τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κρή­της, τοῦ Προ­έ­δρου καί τῶν με­λῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου, τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τοῦ εὐ­σε­βοῦς πλη­ρώ­μα­τος αὐ­τῆς, οἱ τήν Συ­νο­δι­κήν Ἀν­τι­προ­σω­πεί­αν ταύ­την ἀ­πο­τε­λοῦν­τες, ὁ τε Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος καί ὁ ὁ­μι­λῶν, δι­ά νά ὑ­πο­βά­λω­μεν ὀ­φει­λε­τι­κῶς τάς υἱ­ϊ­κάς εὐ­χάς καί τόν βα­θύ­τα­τον σε­βα­σμόν πάν­των εἰς τήν Ὑ­με­τέ­ραν Θει­ο­τά­την Πα­να­γι­ό­τη­τα. Προ­σέ­τι δέ δι­ά νά κα­τα­θέ­σω­μεν, δι­ά μί­αν εἰ­σέ­τι φο­ράν, ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Θε­ο­δο­ξά­στου Θρό­νου τῆς κα­θη­γι­α­σμέ­νης καί κα­θη­μαγ­μέ­νης Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας τήν εὐ­λά­βει­αν καί τήν ἀ­φο­σί­ω­σιν ἡ­μῶν.
   Ἡ Ὑ­με­τέ­ρα Θει­ο­τά­τη Πα­να­γι­ό­της κα­τά τήν ἀ­να­χώ­ρη­σιν Αὐ­τῆς ἐκ τῆς Κρή­της, με­τά τήν ὁ­λο­κλή­ρω­σιν τῆς τε­λευ­ταί­ας Ἐ­πι­σκέ­ψε­ως Αὐ­τῆς πρό τε­τρα­ε­τί­ας ὅ­λης, εἶ­πεν τοῦ­τον τόν λό­γον, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­κτο­τε εὑ­ρί­σκε­ται κε­χα­ραγ­μέ­νος εἰς τάς καρ­δί­ας πάν­των τῶν ἐν Κρή­τῃ πνευ­μα­τι­κῶν τέ­κνων Αὐ­τῆς. Ὅ­τι ἠ­σθάν­θη τὸν σε­βα­σμὸν καὶ τὴν ἀ­γά­πην ὅ­λων, «ἀ­πὸ τοῦ με­γα­λυ­τέ­ρου ἕ­ως τοῦ μι­κρο­τέ­ρου, ἀ­πὸ τοῦ ἐ­πι­ση­μο­τέ­ρου ἕ­ως τοῦ πλέ­ον ἁ­πλοῦ καὶ τα­πει­νοῦ κα­τοί­κου τῶν πό­λε­ων» τὰς ὁ­ποί­ας ἐ­πε­σκέ­φθη καί ὅ­τι ὁ Πα­τρι­άρ­χης ἀ­να­χω­ρῶν ἐκ τῆς με­γα­λο­νή­σου δέν ἔ­φευ­γε μό­νος. Ἐ­λάμ­βα­νε «τὴν ἀ­γά­πην καὶ τὴν ἀ­φο­σί­ω­σιν τῶν Κρη­τῶν εἰς τὴν Μη­τέ­ρα Ἐκ­κλη­σί­αν τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, τὴν τρο­φὸν καὶ παι­δα­γω­γὸν τοῦ Γέ­νους ἡ­μῶν, καὶ τὰ αἰ­σθή­μα­τά αὐ­τῶν πρὸς τὸν Πα­τρι­άρ­χην των».
   Ἀ­λη­θῶς τά αἰ­σθή­μα­τα ταῦ­τα δι­α­κα­τέ­χου­σιν τάς καρ­δί­ας ἡ­μῶν καί κα­λῶς ἐ­πί­στα­σθε, Πα­να­γι­ώ­τα­τε, ὅ­τι πάν­τες οἱ ἐν Κρή­τῃ καυ­χώ­με­θα δι­ά τὴν πνευ­μα­τι­κήν ἀ­να­φο­ρὰν ἡ­μῶν εἰς τὸ Οἰ­κου­με­νι­κὸν Πα­τρι­αρ­χεῖ­ον, ὡς καὶ δι­ὰ τοὺς ἀ­κα­τα­λύ­τους ἱ­ε­ρούς ἀ­γα­πη­τι­κούς δε­σμοὺς, οἱ ὁ­ποῖ­οι συν­δέ­ουν τήν Ἐκ­κλη­σί­αν τῆς Κρή­της με­τά τῆς Μη­τρός Ἐκ­κλη­σί­ας.
   Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α Κρή­της, δι’ ἡ­μῶν τῶν ἀ­να­ξί­ων εὑ­ρί­σκε­ται πα­ροῦ­σα σή­με­ρον ἐν­ταῦ­θα συμ­με­τέ­χου­σα προ­σευ­χη­τι­κῶς εἰς τήν χα­ράν τῶν Ὀ­νο­μα­τη­ρί­ων τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Σε­πτῆς Κο­ρυ­φῆς καί τα­πει­νῶς δε­ο­μέ­νη τοῦ Κυ­ρί­ου καί Θε­οῦ καί Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ὅ­πως, ταῖς πρε­σβεί­αις τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Βαρ­θο­λο­μαί­ου, πε­ρι­σκέ­πῃ τήν Ὑ­με­τέ­ραν Πα­να­γι­ό­τη­τα, ἐ­πευ­λο­γῇ πάν­το­τε τάς ὑ­πέρ τῆς Μί­ας, Ἁ­γί­ας, Κα­θο­λι­κῆς καί Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας βου­λάς Αὐ­τῆς καί χα­ρί­ζη­ται Αὐ­τῇ μα­κρό­τη­τα ἀ­γα­θῶν ἡ­με­ρῶν πρός εὔ­κλει­αν τῆς φι­λο­στόρ­γου Μη­τρός ἡ­μῶν Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας, τῆς πρω­τευ­θύ­νου δι­ά τήν ἑ­νό­τη­τα τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν, ὡς ἐ­το­νί­σθη χα­ρα­κτη­ρι­στι­κῶς εἰς τό πρό­σφα­τον Ἀ­να­κοι­νω­θέν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐν­δη­μού­σης Συ­νό­δου.
   Προ­σκαρ­τε­ροῦ­μεν με­τά πολ­λῆς τῆς χα­ρᾶς, με­τά βα­θεί­ας συγ­κι­νή­σε­ως, ἀλ­λά καί με­τά προ­σευ­χῆς, τήν Εὐ­λο­γη­τήν ἔ­λευ­σιν Αὐ­τῆς με­τ’ οὐ πολ­λάς ἡ­μέ­ρας, δι­ά τήν Ἁ­γί­αν καί Με­γά­λην Σύ­νο­δον, ἡ πραγ­μα­το­ποί­η­σις τῆς Ὁ­ποί­ας εἰς τήν Κρή­την πε­ρι­ποι­εῖ ἰ­δι­αι­τέ­ραν τι­μήν εἰς αὐ­τήν καί θά τήν κα­τα­γρά­ψῃ χρυ­σέ­οις γράμ­μα­σι εἰς τήν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κήν Ἱ­στο­ρί­αν. Εἴ­με­θα καί θά εἴ­με­θα ἐ­σα­εί εὐ­γνώ­μο­νες δι­ά τήν λί­αν τι­μη­τι­κήν ταύ­την ἐ­πι­λο­γήν δι­ά τήν ξε­νί­αν τοῦ Με­γά­λου καί Ἱ­στο­ρι­κοῦ δι­ά τήν Ἐκ­κλη­σί­αν καί τόν κό­σμον γε­γο­νό­τος.
   Κα­τά τόν Ἑ­σπε­ρι­νόν τῆς δι­α­γε­νο­μέ­νης Δε­σπο­τι­κῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Ἀ­να­λή­ψε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν ἀ­νε­γνώ­σθη ἐκ τῶν προ­φη­τει­ῶν Ἡ­σα­ΐ­ου ὁ λό­γος τοῦ Κυ­ρί­ου, ὁ ὁ­ποῖ­ος τα­πει­νῶς φρο­νοῦ­μεν ὅ­τι ἀ­πο­τε­λεῖ τήν κα­λυ­τέ­ραν προ­τρο­πήν ἐ­νό­ψει τῆς πε­ρι­πο­θή­του συγ­κλή­σε­ως τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου: «Τάδε λέ­γει Κύριος· Πο­ρε­ύ­ε­σθε, πε­ρι­έλ­θε­τε δι­ὰ τῶν πυ­λῶν μου, σκευ­ά­σα­τε τὴν ὁ­δόν μου, καὶ ὁ­δο­ποι­ή­σα­τε τῷ λα­ῷ μου, καὶ τοὺς λί­θους ἐκ τῆς ὁ­δοῦ δι­αρ­ρί­ψα­τε, ἐ­ξά­ρα­τε σύσ­ση­μον εἰς τὰ ἔ­θνη· ἰ­δοὺ γὰρ ὁ Κύριος ἐ­πο­ί­η­σεν ἀ­κου­στὸν ἕ­ως ἐ­σχά­του τῆς γῆς».
   Κα­λῶς νά ἔλ­θη­τε εἰς τήν Κρή­την δι­ά τήν Ἁ­γί­αν καί Με­γά­λην Σύ­νο­δον, κα­λῶς νά ὁ­ρί­ση­τε εἰς τά ἴ­δι­α».
   
Τέ­λος, ὁ Σεβ. Ρεθύμνης προ­σέ­φε­ρε στόν Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­άρ­χη τό βι­βλί­ο τοῦ Ἐλ­λο­γιμ. κ. Νι­κο­λά­ου Πα­πα­δο­γι­αν­νά­κη, Ὁ­μο­τί­μου Κα­θη­γη­τοῦ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, μέ τί­τλο «Δό­να­κος εὐ­τε­λέ­ος μολ­παί - ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ», τό ὁ­ποῖ­ο ἐκ­δό­θη­κε πρό­σφα­τα μέ τή χο­ρη­γί­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, προ­κει­μέ­νου νά τι­μή­σει τό ἱ­στο­ρι­κό γε­γο­νός τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας.

Πώς τιμήθηκαν τα Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου [+ φωτογραφίες]

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος κληρικῶν καί πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἀναφερθείς ἐγκωμιαστικῶς εἰς τόν Ἅγιον πάτρωνα Αὐτοῦ καί εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν διαχρονικήν προσφοράν αὐτῆς, καί ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τούς παρόντας διά τήν συμπροσευχήν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν.
Ἐν συνεχείᾳ, ἐδόθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν . Κλῆρος, οἱ ὁμογενεῖς καί οἱ προσκυνηταί ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 11ην ἰδίου, Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.
Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέων, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ὁ ἐν τῇ Πόλει παρεπιδημῶν Σεβ. Καρδινάλιος κ. Leonardo Sandri, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, οἱξοχ. Πρέσβεις κ. Κυριακός Λουκάκης καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.
Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου α´ ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ Σεβ. Μητροπολίτης Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέων, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, ἑόρτιον μήνυμα τοῦ ὁποίου ἀνέγνωσε, καί κατέκλεισεν Πατριάρχης.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ὑποβαλοῦσαν ἑορτίους ἀδελφικάς προσρήσεις καί ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα μέ στοργήν καί εὐχάς πρός τά τέκνα Του.
Τήν μεσημβρίαν, Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.