e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης στο Φανάρι για την Θρονική Εορτή 2018


Συνοδική Αντιπροσωπεία της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, αποτελούμενη από τους Σεβ. Μητροπολίτες Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιο, ως Πρόεδρο, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλο, ως Μέλη, μετέβησαν στο Φανάρι, με αφορμή την Θρονική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας, επί τη μνήμη του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, ιδρυτού της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, της και Πρωτοθρόνου Εκκλησίας.

Πριν την Ακολουθία του Εσπερινού, η Αυτού Θειοτάτη Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος δέχθηκε σε ιδιαίτερη ακρόαση την Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας Κρήτης εγκάρδια και εξέφρασε για μία ακόμη φορά την χαρά και τις ευχαριστίες του προς τη θυγατέρα Εκκλησία Κρήτης, που μετέχει στους εορτασμούς της Μητρός Εκκλησίας.

Εκ μέρους της Συνοδικής Αντιπροσωπείας ο επικεφαλής και Πρόεδρος αυτής Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγένιος προσφώνησε τον Παναγιώτατο λέγοντας τα εξής: 

«Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
     Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἥκομεν βαθυσεβάστως εἰς τάς αὐλάς Αὐτῆς, ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος αὐτῆς, οἱ τήν Συνοδικήν Ἀντιπροσωπείαν ταύτην ἀποτελοῦντες, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κύριλλος καί ὁ ὁμιλῶν, διά νά ὑποβάλωμεν τάς υἱϊκάς εὐχάς καί τά σεβάσματα τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης εἰς τήν Ὑμετέραν Θειοτάτην Παναγιότητα καί διά νά καταθέσωμεν, ἅπαξ ἔτι, ἐνώπιον τοῦ Πανιέρου Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τήν ἀφοσίωσιν ἡμῶν καί τά αἰσθήματα ἀγάπης εἰλικρινοῦς καὶ θερμουργοῦ πρὸς τὴν μαρτυρικὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν τοῦ Γένους, διά νά χρησιμοποιήσω ἔκφρασιν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.
     Γνωρίζομεν ὅτι ἔχομεν ὅλοι ἰδιαιτέραν θέσιν εἰς τὴν καρδίαν τοῦ Πατριάρχου καί εὐγνωμόνως εὐχαριστοῦμεν διά τοῦτο. Ἀλλά καί ἡμεῖς ἔχομεν τόν Πατριάρχην εἰς τήν πρώτην θέσιν, διότι Τόν αἰσθανόμεθα ὡς Πατέρα φιλόστοργον, ὡς Εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης καί τῆς εἰρήνης, ὡς μέγαν Μάρτυρα τῆς ἀληθείας, ὡς προασπιστήν τῶν Ἱερῶν τοῦ Γένους, ὡς φρυκτωρόν καί καστροφύλακα. Εἰς τά ἅγια ταῦτα διακονήματα ἐκλήθημεν ὑπό Θεοῦ συναγωνισταί καί συνέκδημοι, συστρατιῶται καί συμπαραστάται τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος. Καί εἰς τήν κλῆσιν ταύτην ἀνταποκρινόμενοι ἀγωνιζόμεθα νά ἐπιτελῶμεν, ὅση ἡμῖν δύναμις, τό ἱερόν ἡμῶν χρέος ἔναντι τῆς Ἱστορίας, παρά τούς πόδας Ὑμῶν.
     Μέ ζωηράς τάς ἀναμνήσεις ἐκ τῆς προσφάτου Ἐπισκέψεως εἰς Κρήτην, διά τήν συμπλήρωσιν πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἥτις ἐχαρίσατο πᾶσι τήν Εὐλογίαν καί τήν πνευματικήν χαράν, διά μίαν εἰσέτι φοράν, τῆς αὐτοπροσώπου ἀναστροφῆς Πατρός καί τέκνων, εὑρισκόμεθα ἐνώπιον Ὑμῶν διά νά εὐχαριστήσωμεν εὐγνωμόνως δι’ ὅσα ἀπολαμβάνομεν πλησίον Ὑμῶν.

Παναγιώτατε,
     Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, παροῦσα διαρκῶς παρά τό πλευρόν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος, ἰδιαιτέρως δέ σήμερον δι’ ἡμῶν ἐνταῦθα, συμμετέχει εἰς τήν χαράν τῆς Μητρός αὐτῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐπί τῇ Θρονικῇ Ἑορτῇ Αὐτοῦ, καί τα­πει­νῶς δέεται τοῦ Θείου τῆς Ἐκκλησίας Δομήτορος ὅ­πως, ταῖς πρεσβείαις τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καί τοῦ Πρωτοκλήτου, κρατύνῃ ἔτι περαιτέρω τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα καί πληροῖ τάς Ἐκείνης ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας, καί μόνον ὑπέρ Αὐτῆς, Ἁγίας βουλάς πάντοτε.

Παναγιώτατε,
     Εἴμεθα πλησίον Ὑμῶν, εἴμεθα μεθ’ Ὑμῶν, οὐχί εἰς τά εὔκολα καί θυμήρη μόνον, προπάντων δέ εἰς τά δύσκολα καί λυπηρά καί ἐπίπονα, ἐξ υἱϊκῆς ἀγάπης κινούμενοι, ἀλλά καί ἐκ τῆς ἀληθοῦς, ἔκ τε τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῆς Ἁγίας Παραδόσεως, στοιχίσεως εἰς ὅσα ἐκκλησιολογικῶς διαφυλάσσονται καί ἱερουργοῦνται ἐπί αἰῶνας εἰς τό Σεπτόν Κέντρον.
     Ζῆθι, Παναγιώτατε, καί στῆθι ἐπί τήν πέτραν τῆς Πίστεως. «Μηδείς Σου καταφρονείτω» (Α΄ Τιμ. δ΄ 12).   
     «Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, … Ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ … ἀντιλάβοιτό σου. Μνησθείη πάσης θυσίας σου … Δῴη σοι Κύριος κατὰ τὴν καρδίαν σου καὶ πᾶσαν τὴν βουλήν σου πληρώσαι» (Ψαλμ. ιθ΄ 2-5). »

Οι αποφάσεις της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Αλεξανδρινού Θρόνου


Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Αλεξανδρινού Θρόνου, συγκληθείσα εν Αλεξανδρεία τη προσκλήσει και Προεδρίᾳ της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, από 26ης έως 29ης Νοεμβρίου ε.ε., ασχολήθηκε με τα θέματα της προαγγελθείσης Ημερησίας Διατάξεως, ως ακολούθως:

α) Ακροάσθη τον ετήσιο Απολογισμό Πεπραγμένων της Α.Θ.Μ.

β) Στη συνάφεια της συνεδριάσεως, ανεκοινώθη υπό του Πατριάρχου η ίδρυση της νεοσύστατης Μητροπόλεως Κανάγκας και των νεοσύστατων πέντε Επισκοπών: Μαλάουι, Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας, Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης, Γκόμας και Κισανγκάνι και υπεγράφησαν οι σχετικοί Πατριαρχικοί Τόμοι. 

Κατόπιν, επηκολούθησε η πλήρωση της κενωθείσης Ιεράς Μητροπόλεως Αξώμης, ως και των νέων Επισκοπών Μαλάουι, Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας, Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης.

Νέος Μητροπολίτης Αξώμης εξελέγη ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Δανιήλ Μπιάζης, Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, ενώ Μητροπολίτης Κανάγκας ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Θεοδόσιος Τσιτσιβός.

Νέοι Επαρχιούχοι Επίσκοποι εξελέγησαν: 

Επίσκοπος Μαλάουι ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Φώτιος Χατζηαντωνίου, Επίσκοπος Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Σίλβεστρος Κισίτου, 

Επίσκοπος Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Πρόδρομος Kατσούλης. 

Κατόπιν Πατριαρχικής εισηγήσεως, ενεκρίθη υπό του Ιερού Σώματος:

α) Η ανύψωσις της Ιεράς Επισκοπής Μπουρούντι και Ρουάντας εις την περιοπήν της Μητροπόλεως.

β) Η τιμητική απονομή της 8ης στο Συνταγμάτιο του Αλεξανδρινού Θρόνου ιστορικής Γεροντικής Μητροπόλεως Καισαρείας (της Αφρικής), Υπερτιμίας και Εξαρχίας Νουμιδίας, στον πρώην Αξώμης κ. Πέτρο.

γ) Η τιμητική προαγωγή σε Τιτουλάριο Μητροπολίτη Ελευσίνος (της εν Αιγύπτω), του τελευταίου Αιγυπτιώτου Εφησυχάζοντος Σεβασμ. Ελευσίνος κ. Ιεροθέου.

Ακολούθως, ακροάσθη τις κάτωθι εισηγήσεις υπό των εντεταλμένων εισηγητών Μητροπολιτών και Επισκοπών:

1. Σεβ. Μαδαγασκάρης με θέμα: «Το Ισλάμ από τις απαρχές του μέχρι και σήμερα»

2. Σεβ. Μέμφιδος με θέμα: «Πατριαρχική Επιτροπεία Καΐρου: παρόν και μέλλον»

3. Σεβ. Κατάνγκας με θέμα: «Ιεραποστολικές εμπειρίες κατά την τριακονταετή περίοδο διακονίας στον ιεραποστολικό αγρό»

4. Σεβ. Ζάμπιας με θέμα: «Η συνάφεια του κοινωνικού-πολιτιστικού έργου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με τους στόχους των διεθνών πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων (Παναφρικανικό Κοινοβούλιο, Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας κ.λ.π.)» 

5. Σεβ. Κινσάσα κ. Νικηφόρου με θέμα: «Η συμβολή του ιεραποστόλου Αρχιμ. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου στην ιεραποστολική προσπάθεια του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας»

6. Σεβασμ. Μπουρούντι και Ρουάντας κ. Ιννοκεντίου με θέμα: «Οικονομία και Ακρίβεια στα Ιερά Μυστήρια, στις Εκκλησιαστικές Κοινότητες της Αφρικής»

7. Θεοφιλ. Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας κ. Αγαθονίκου με θέμα: «Προκλήσεις της σύγχρονης ιεραποστολής».

Μετά από κάθε εισήγηση, επακολούθησε συζήτηση και σχετικός σχολιασμός, πλην της ενημερωτικής Εισηγήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ναϊρόμπι η οποία, λόγω της εκρύθμου πολιτικής καταστάσεως στην ευρύτερη περιοχή, εκρίθη ότι είναι καλύτερο να αναβληθεί. 

Κατόπιν, κατά σειρά πρεσβειών, ανεγνώσθησαν υπό των Σεβασμιωτάτων και Θεοφιλεστάτων Αρχιερέων του Θρόνου, οι σχετικές εκθέσεις πεπραγμένων των Επαρχιών τους.

Επροτάθησαν δε υπό της Α.Θ.Μ. να εξετασθούν ενδελεχώς κατά την νέα εκκλησιαστική περίοδο τα κάτωθι θέματα:

α) Ανανέωση και εκσυχρονισμός του Καταστατικού Χάρτη και των Κανονισμών του Πατριαρχείου, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του Αφρικανικού χώρου και τις ανάγκες της εποχής.

β) Εξερεύνηση της δυνατότητος δημιουργίας Ταμείου Μισθοδοσίας Αφρικανικού Κλήρου.

γ) Δημιουργία κεντρικής Μ.Κ.Ο. του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, με παραρτήματα σε όλες τις Επαρχίες του Θρόνου, για την αρτιοτέρα συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, σε τομείς υγείας, εκπαιδεύσεως, φιλανθρωπίας και έργων κοινής ωφελείας.

Οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κατέληξαν με τις Ακολουθίες των Μεγάλων Μηνυμάτων των νεοεκλεγέντων Θεοφιλεστάτων Εψηφισμένων του Θρόνου. 

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας του παλαιφάτου Αλεξανδρινού Θρόνου, δοξάζουσα το πανύμνητον Όνομα του εν Τριάδι Αγίου Θεού, εύχεται μετά της Α.Θ.Μ. υπέρ ευοδώσεως πασών των προσπαθειών στον Αμπελώνα της Αφρικής και υπέρ του ελθείν την χάριν του Παναγίου Πνεύματος επί πάντας τους εργαζομένους δια την εξάπλωσιν του Λόγου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού «ω η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν!»

Το Μέγα Μήνυμα του Εψηφισμένου Επισκόπου Γκούλου και Ανατολικής Ουγκάντας


Απόγευμα, 29.11.2018, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώπιον του Αλεξανδρινού Προκαθημένου και των Μελών της Ιεράς Συνόδου.
Το Μέγα Μήνυμα του Εψηφισμένου Επισκόπου Μαλάουι κ. Φωτίου

Απόγευμα, 29.11.2018, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώπιον του Αλεξανδρινού Προκαθημένου και των Μελών της Ιεράς Συνόδου.


Το Μέγα Μήνυμα του Εψηφισμένου Επισκόπου Τολιάρας και Νοτίου Μαδαγασκάρης κ. Προδρόμου

Απόγευμα, 29.11.2018, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώπιον του Αλεξανδρινού Προκαθημένου και των Μελών της Ιεράς Συνόδου.
Το Μέγα Μήνυμα του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Κανάγκας κ. Θεοδοσίου

Απόγευμα, 29.11.2018, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, ενώπιον του Αλεξανδρινού Προκαθημένου και των Μελών της Ιεράς Συνόδου.
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σε live μετάδοση: "Ο Τόμος Αυτοκεφαλίας είναι χάρτης της πνευματικής ανεξαρτησίας μας" [video]


Πριν λίγο (βράδυ 29ης Νοεμβρίου 2018), Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, σε διάγγελμά του προς τον λαό της χώρας και μετά το Ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί συντάξεως Καταστατικού Χάρτη της εν Ουκρανία Εκκλησίας, εν όψει του Τόμου της Αυτοκεφαλίας, δήλωσε κι έγραψε σχετικώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι ο Τόμος αποτελεί χάρτη - πιστοποιητικό της πνευματικής Ανεξαρτησίας των Ουκρανών

Άλλωστε, ο Ποροσένκο τους τελευταίους μήνες έχει πολλές φορές υπογραμμίσει ότι η αποδέσμευση της Εκκλησίας της χώρας του από το Πατριαρχείο Μόσχας είναι μια επιπλέον μορφή Ανεξαρτησίας.

Για τους γνωρίζοντες ουκρανικά, αντιγράφουμε από το facebook: 

Сьогодні на Святому Священному синоді Вселенського Патріархату ухвалені історичні рішення про створення Автокефальної Української Православної церкви. Схвалено текст Томоса, а також прийнято рішення про скликання об‘єднавчого православного собору.

Томос - це грамота про нашу духовну незалежність. Українська Церква стає однією з п’ятнадцяти самостійних православних церков, із яких і складається Вселенське Православ’я!ΤΩΡΑ: Το Φανάρι ανακοίνωσε τη σύνταξη Καταστατικού Χάρτη εν όψει του Τόμου της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανικής Εκκλησίας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (29 Νοεμβρίου 2018)

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς τακτικάς αὐτῆς συνεδρίας ἀπό τῆς Τρίτης, 27ης, μέχρι καί τῆς Πέμπτης, 29ης τ. μ. Νοεμβρίου 2018.

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις, μεταξύ τῶν ὁποίων:

α) Προτάσει τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς κανονικῆς Αὐτοῦ εὐθύνης,  ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος προέβη εἰς τήν ἀναδιάρθρωσιν τοῦ καθεστῶτος τῆς μέχρι τοῦδε «Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ρωσσικῆς Παραδόσεως», ὑπαγαγοῦσα τούς ὑπ᾿ αὐτήν πιστούς εἰς τούς ἐν Εὐρώπῃ Ἱεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.

β) Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ὁμοφώνως ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς ὑπό τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον Αὐτονόμου Ἐκκλησίας τῆς Φιλλανδίας, ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς Ὅσιον Ἰωάννην τοῦ Βάλαμο (1873-1958) καί Ἅγιον Μάρτυρα καί Ὁμολογητήν Ἰωάννην τοῦ Ἰλόμαντσι (1884-1918), οἱ ὁποῖοι ἔζησαν καί ἔδρασαν ἐκεῖσε.

γ) Τέλος, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς εἰλημμένης ἀποφάσεως ὅπως τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον χωρήσῃ εἰς τήν χορήγησιν αὐτοκεφαλίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Οὐκρανίας καί ἐν ὄψει τῆς ἐκδόσεως τοῦ σχετικοῦ Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου, κατήρτισε τόν Καταστατικόν Χάρτην αὐτῆς. 

Ἐν τέλει τῶν συνεδριῶν τούτων, ἀντηλλάγησαν μεταξύ τῆς Α. Θ. Παναγιότητος καί τοῦ Σεβ. Mητροπολίτου Βρυούλων κ. Παντελεήμονος, ἐκ μέρους τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἑόρτιοι προσφωνήσεις καί ἀντιφωνήσεις ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου.

*     *     *

COMMUNIQUE 
of the Holy and Sacred Synod of the Ecumenical Patriarchate (November 29, 2018) 

The Holy and Sacred Synod convened under the chairmanship of His All-Holiness for its regular sessions from Tuesday, November 27, to Thursday, November 29, 2018.

During its sessions, it examined all of the items on the agenda, upon which the appropriate decisions were made, including the following:
     a. Upon the recommendation of His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, within the context of his canonical responsibility, the Holy and Sacred Synod reorganized the status of the “Exarchate for Orthodox Parishes of the Russian Tradition in Western Europe,” thereby entrusting its faithful to the Hierarchs of the Ecumenical Throne in Europe.
     b. The Holy and Sacred Synod, in unanimously accepting the proposal of the Autonomous Church of Finland under the Ecumenical Patriarchate, recorded in the Hagiologion of the Orthodox Church the Venerable John of Valamo (1873-1958), and the Holy Martyr and Confessor, John of Ilomantsi (1848-1918), both of whom lived and worked there.
     c. Finally, in the context of the Ecumenical Patriarchate’s previously-made decision to grant autocephaly to the Church of Ukraine, and in anticipation of the issuance of the Patriarchal and Synodal Tomos, the Holy and Sacred Synod drafted the Ukrainian Church’s Constitutional Charter.

At the conclusion of these sessions, His All-Holiness and His Eminence Metropolitan Panteleimon of Vryoula, on behalf of the Holy and Sacred Synod, exchanged festal addresses for the upcoming feasts of Christmas and the New Year.

At the Ecumenical Patriarchate, the 29th of November, 2018

From the Chief Secretariat
of the Holy and Sacred Synod

ΤΩΡΑ: Τα ουκρανικά ΜΜΕ, σε live μετάδοση από Φανάρι, αναμένουν το Ποθούμενο


Η Ουκρανία αναμένει ανακοινώσεις για την Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της, με ζωντανές εκπομπές των τηλεοπτικών καναλιών της χώρας, πανέτοιμων σε απευθείας μετάδοση με τον Πατριαρχικό Οίκο, στο Φανάρι.Την Αντιπροσωπεία της Κύπρου, στη Θρονική Εορτή του Φαναρίου, δέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης


Την επίσημη Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειο, τον πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Κκαρά, τον Θρονικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως και Βουλευτή Αμμοχώστου κ. Γεώργιο Κάρουλλα και τον Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως κ. Ανδρέα Φλοκκά, δέχθηκε σε ακρόαση το απόγευμα της Πέμπτης, 29 Νοεμβρίου 2018, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ Βαρθολομαίος στο ιδιαίτερο Πατριαρχικό Γραφείο.

Ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας Βασίλειος μετέφερε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη τις ευχές του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου επί τη Θρονική Εορτή της Πρωτόθρονης Εκκλησίας, καθώς και ένα αναμνηστικό δώρο.

Κατά την επακολουθήσασα σύναξη μετά τον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του Αποστόλου Ανδρέου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσημη εκπροσώπηση της Εκκλησίας Κύπρου στην Θρονική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας και στη μεγάλη σημασία που προσδίδει σε αυτή. Εκθείασε την παρουσία του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και στη σημαντική συμβολή του στις Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις, τιμώντας την Εκκλησία της Κύπρου. Επίσης αναφέρθηκε με θερμά λόγια στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου και στην πολύτιμη προσφορά του όχι μόνο στην Εκκλησία Κύπρου αλλά και στην όλη Ορθοδοξία, ειδικά κατά την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο που ο ρόλος του υπήρξε καταλυτικός.

"Ευχόμαστε και προσευχόμαστε", κατέληξε ο Πατριάρχης, "για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του γιατί είναι πολύτιμος εις όλους μας".

Φωτοστιγμές του Συνεδρίου "Η σχέση Επιστήμης και Ορθόδοξου Χριστιανισμού: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον" (29.11-2.12.2018)


Σήμερα, απόγευμα Πέμπτης, 29ης Νοεμβρίου 2018, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι φωτογραφίες προέρχονται από τις αποψινές, καίριες και πολυσήμαντες επιστημονικές εισηγήσεις.
Πατριαρχικός Εσπερινός προς τιμήν Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου εν Φαναρίω | Θρονική Εορτή 2018 [ενδεικτικό video]


Εσπέρας 29ης Νοεμβρίου 2018, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου εν Φαναρίω, ψάλλεται ο επίσημος Εσπερινός προς τιμήν του ιδρυτού της Μεγάλης Εκκλησίας, Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου Α΄, συγχοροστατούντων των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και των παρεπιδημούντων Αρχιερέων. Στο τέλος έγινε η χειροθεσία νέου Οφικιάλου, του κ. Μαρίου Ηλιάδη, ως Άρχοντος Ευταξίου του Οικουμενικού Θρόνου.


Η κουρά του Ουκρανού Ανδρέου Krochak, σε Μοναχό της Πατριαρχικής Αυλής. Αύριο η χειροτονία του [video]Κουρά τοῦ Οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Krochak, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς ΡΚαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων, μέλλοντος ἵνα διακονήσῃ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν. 

ΤΗΝ ΚΟΥΡΑ ΤΕΛΕΣΕ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΥ ΙΩΒ. Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ.

Εντός Δεκεμβρίου εκλέγεται ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Ουκρανίας


ORTHODOXIA.INFO – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ | Ανδρέας Λουδάρος 
Εντός του Δεκεμβρίου θα συνέλθει η ενωτική Σύνοδος της Εκκλησίας της Ουκρανίας στο Κίεβο όπως αποφάσισε πριν από λίγο η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Όπως είχε προαναγγείλει από τις αρχές του μήνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Ι. Σύνοδος αποφάσισε να ανάψει το «πράσινο φως» προκειμένου να συνέλθει η ενωτική Σύνοδος στο Κίεβο η οποία θα εκλέξει τον Προκαθήμενο της.
Αυτός θα είναι ο αποδέκτης του Πατριαρχικού Τόμου της ανάδειξης της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
Στη Σύνοδο την οποία θα συγκαλέσει ο μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ και αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι οι κανονικοί αρχιερείς που επιθυμούν από όλες τις εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες που υφίστανται στην χώρα. Τόσο από την Εκκλησία που σήμερα λειτουργεί υπό το Πατριαρχείο της Μόσχας όσο και από τους πρώην σχισματικούς σχηματισμούς.
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Ταυτόχρονα με την σύνταξη του Τόμου της Αυτοκεφαλίας το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχωρά στην σύνταξη του κειμένου του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Πρόκειται για το τελευταίο ουσιαστικό βήμα πριν την παραχώρηση της Αυτοκεφαλίας.
Το κείμενο αυτό θα παρουσιαστεί από τον Έξαρχο του Οικουμενικού Θρόνου στην Ουκρανία. Εν συνεχεία θα γίνουν όποιες βελτιώσεις ή αλλαγές που ενδεχομένως ζητηθούν και αφού η ενωτική αυτή Σύνοδος αποδεχτεί ότι πλέον θα λειτουργεί υπό το συγκεκριμένο καθεστώς θα εκλέξει τον Πρώτο της ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι και αυτός που θα παρει στα χερια του τον πολυπόθητο Τόμο.
Στην περίπτωση που δεν εκλεγεί αρχιερέας αλλά αρχιμανδρίτης τότε θα προηγηθεί η απαραίτητη χειροτονία.

Άγγελμα της Θρονικής Εορτής 2018 της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας


ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ 

Ἀνακοινοῦται, ὅτι ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τῇ καί Θρονικῇ Ἑορτῇ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, τελεσθήσονται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν μέν Πέμπτην, 29ην Νοεμβρίου, καί ὥραν 4:30 μ. μ., Μ. Ἑσπερινός, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τήν δέ Παρασκευήν, 30ήν ἰδίου, ἡ καθιερωμένη Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, καθ’ ἥν θά τελεσθῇ ἡ εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ Οὐκρανικῆς καταγωγῆς Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέου Krochak, ὑποψηφίου Διδάκτορος τῆς ΡΚαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῶν Παρισίων, μέλλοντος ἵνα διακονήσῃ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν. 

Tόν θεῖον λόγον θά κηρύξῃ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος, Καθηγητής.

Κατ᾿ αὐτήν θά παραστῇ, ὡς κατ᾿ ἔτος, ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν. 

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Ἑορτῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης θά χειροθετήσῃ εἰς τό Ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Μάριον Ἠλιάδην.

Το Πρόγραμμα του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου "Η σχέση Επιστήμης και Ορθόδοξου Χριστιανισμού: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον" (29.11-2.12.2018)ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Πρόγραμμα Science and Orthodoxy around the World - SOW

Τρίτο Διεθνές Συνέδριο

Η Σχέση Επιστήμης και Ορθόδοξου Χριστιανισμού: Παρελθόν - Παρόν - Μέλλον

29 Νοεμβρίου - 1 Δεκεμβρίου 2018

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας”

Το συνέδριο “Η Σχέση Επιστήμης και Ορθοδοξίας: Παρελθόν-Παρόν-Μέλλον” ολοκληρώνει μια τριετή εκτενή έρευνα του προγράμματος “Επιστήμη και Ορθοδοξία ανά τον Κόσμο (Science and Orthodoxy around the World) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών να χαρτογραφήσει τη σχέση θετικών και φυσικών επιστημών με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, και τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα. Με ερευνητές σε 10 χώρες, μια βάση δεδομένων ως υλικό έρευνας, συνεντεύξεις από τους κύριους πρωταγωνιστές της συζήτησης, συνέδρια, εργαστήρια και διαλέξεις, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ένα σχετικό ντοκιμαντέρ που θα κυκλοφορήσει το 2019, αναδεικνύονται οι σημαντικότερες όψεις αυτής της σχέσης και προσφέρονται όχι μόνο για την καλύτερη αποτίμηση της σχέσης αυτής μέχρι τώρα, αλλά και για απαραίτητους προβληματισμούς για το μέλλον της. Η βιοηθική, η οικολογία και το περιβάλλον, η φυσική και η κοσμολογία, αλλά και η ψυχολογία και η ψυχανάλυση προσεγγίζονται σε συνδυασμό με οπτική της σχέσης επιστήμης-Ορθοδοξίας τόσο χρονικά, ιστορική προσέγγιση, όσο και γεωγραφικά, αναφορικά με την αντίστοιχη σχέση στη Δύση. Τέλος, θα συζητηθεί ο πιθανός ρόλος της Φιλοσοφίας ως ενδιάμεσος χώρος αναφοράς, ή κατά κάποιον τρόπο “κοινή γλώσσα”, μεταξύ επιστήμης και Ορθόδοξης θεολογίας.

Πρόγραμμα

1η ΗΜΕΡΑ | Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

09:00-11:00 Συνεδρία 1η | Έναρξη
Καλωσόρισμα και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Science and Orthodoxy around the World

Εναρκτήρια Ομιλία:

Richard Swinburne, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης
Ο νους κινεί το σώμα - Το αδύνατον της απόλυτης αιτιότητας του Φυσικού

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:00 Συνεδρία 2η | Η Φιλοσοφία μεταξύ Επιστήμης και Ορθόδοξης Θεολογίας


Alexey Nesteruk, Ρωσική Χριστιανική Ακαδημία Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αγία Πετρούπολη | Καθηγητής, University of Portsmouth
Ο διάλογος μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης, και μια αναλλοίωτη ασάφεια στην ερμηνευτική του υποκειμένου: Μια φαινομενολογική ανάλυση

Tatiana Litvin, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Φιλοσοφίας, Θεολογίας και Θρησκειολογίας, Ρωσική Χριστιανική Ακαδημία Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αγία Πετρούπολη
Η περί Θεού γνώση και τα φαινομενολογικά θεμέλια της θρησκευτικής εμπειρίας: σύγχρονες ερμηνείες

Haralampos Ventis, Επίκ. Καθηγητής, Τμ. Κοινωνικής Θεολογίας, ΕΚΠΑ
Ο ανθεκτικός πειρασμός του επιστημονιστικού αναγωγισμού ως εκκοσμικευμένο αντίστοιχο του θρησκοληπτικού βιβλικισμού 

13:00-14:30 Διάλειμμα

14:30-16:00 Συνεδρία 3η | Η Ορθοδοξία και ο Επιστημονικός Νους

Andrew Briggs, Καθηγητής Νανοτεχνολογίας, University of Oxford
Πώς ο υλικός κόσμος μας καλεί σε κάτι πέρα από αυτόν

π. Kirill Kopeikin, Καθηγητής Θεολογίας, Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Αγίας Πετρούπολης
Επιστήμη και Θεολογία: Προοπτική για μια γόνιμη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία

Γεώργιος Μέσκος, Μηχανολόγος Μηχανικός | Δρ Θεολογίας
Η Επιστήμη στα όρια της Αιωνιότητας

16:00-16:20 Διάλειμμα

16:20-17:50 Συνεδρία 4η | Επιστήμη και Θρησκεία μεταξύ Ανατολής και Δύσης

π. Antoine Melki, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, University of Balamand, Λίβανος
Η επιστημονική νοοτροπία της Αντιόχειας: Η εξέλιξή της και σύγχρονες προκλήσεις

π. Doru Costache, Καθηγητής Πατερικών Σπουδών, Sydney College of Divinity, Αυστραλία
Η Ανθρωπολογία στο σταυροδρόμι: Η προσφορά του Παναγιώτη Νέλλα

Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου | Διδάσκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο | Research Fellow, KU Leuven
Η απομάγευση του Κόσμου στην ανατολική ορθόδοξη παράδοση και η σημασία της για έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ορθοδοξίας και Επιστήμης, σε Ανατολή και Δύση

17:50-18:10 Διάλειμμα

18:10-19:40 Συνεδρία 5η | Επιστήμη και Θρησκεία μεταξύ Ανατολής και Δύσης

π. François Euvé, Θεολόγος, Centre Sèvres-Facultés Jésuites de Paris
Η επιστημονική θεώρηση του Κόσμου και η θεολογία της Δημιουργίας: Υπάρχει διαφορά μεταξύ Ανατολής και Δύσης;

David Bradshaw, Καθηγητής Φιλοσοφίας, College of Arts & Sciences, University of Kentucky
Κατανοώντας τη Φύση όπως είναι: Οι Θείοι Λόγοι και οι Θείες Ενέργειες

Πέτρος Βασιλειάδης, Ομ. Καθηγητής, Διευθυντής του διορθόδοξου μεταπτυχιακού προγράμματος “Ορθόδοξη Οικουμενική Θεολογία” του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκη
Η ανθρωπολογική διάσταση της σχέσης Ορθοδοξίας-Επιστήμης


2η ΗΜΕΡΑ| Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

09:30-11:00 Συνεδρία 6η | Φύση και Βιοηθική

π. Παναγιώτης Καποδίστριας, Master Θεολογίας, Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου και Στροφάδων
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο “Πράσινος Πατριάρχης” πρωτοπόροι στην οικοδόμηση οικολογικού ήθους και αλλαγής νοοτροπίας έναντι του φυσικού περιβάλλοντος

Suzana Polić, Διευθύντρια του Κεντρικού Ινστιτούτου Συντήρησης, Βελιγράδι | Επιστημονική Συνεργάτις Πανεπιστημίου Βελιγραδίου
Ο διάλογος μεταξύ του τεχνολόγου και του θεολόγου πάνω στην ηλεκτρονική προσωπικότητα

Bruce Foltz, Professor Emer. of Philosophy, Eckerd College
Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός και η αρχαϊκή εμπειρία της Φύσης

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-13:00 Συνεδρία 7η | Φύση και Βιοηθική

Sergey Krivovichev, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αγίας Πετρούπολης | Πρόεδρος του Kola Science Centre, Ρωσική Ακαδημία Επιστημών
Η πληροφορία και η ιεραρχία της Φύσης: θεολογικές επιπτώσεις

Gayle Woloschak, Northwestern University School of Medicine | Zygon Center for Religion and Science, Lutheran School of Theology
Ορθόδοξες απόψεις περί της γονιδιακής τροποποίησης: Επιπτώσεις της τεχνολογίας CRISPR

Μαρία Μπούρη, Παιδίατρος, M.A. Ιατρική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Παρηγορητική Ιατρική, Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
'Οταν η ίαση δεν είναι εφικτή: ιατρική, πάσχειν και θάνατος

13:00-14:30 Διάλειμμα

14:30-16:00 Συνεδρία 8η | Ιστορικές όψεις της σχέσης Επιστήμης-Ορθοδοξίας

Alexandre Kostov, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Σόφια
and Ivaylo Nachev, Ερευνητής, Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών, Σόφια
Η Οικολογία και το περιβάλλον από ορθόδοξη άποψη: Η τρέχουσα κατάσταση στη Βουλγαρία

Σάντυ Σακορράφου, Ιστορικός Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Επιστήμη, θρησκεία και βιοηθική στον ελληνικό ορθόδοξο περιοδικό Τύπο από το 1998 έως σήμερα

Adrian Lemeni, Καθηγητής, Τμήμα Ορθόδοξης Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου
Η εικονική δομή του λόγου σύμφωνα με την Πατερική Παράδοση: Μια σημαντική όψη στην εκκλησιαστική προσέγγιση της σχέσης ορθόδοξης θεολογίας και επιστήμης.

16:00-16:20 Διάλειμμα

16:20-17:50 Συνεδρία 9η | Ιστορικές όψεις της σχέσης Επιστήμης-Ορθοδοξίας

Donald Yerxa, Συντάκτης του Fides et Historia
Η επιστήμη και η θρησκεία από ιστορική άποψη: μερικές σκέψεις από την περιφέρεια των εμπλεκομένων

Peter Harrison, Διευθυντής του Ινστιτούτο Προκεχωρημένων Σπουδών στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πανεπιστήμιο Queensland, Αυστραλία
Συγκριτικές Ιστορικότητες και η ανάδυση της σύγχρονης επιστήμης

Vasilios Makrides, Professor of Religious Studies, University of Erfurt
Γιατί στην ορθόδοξη Ανατολή δεν υπήρξε επιστημονική επανάσταση;

17:50-18:10 Διάλειμμα

18:10-20:10 Συνεδρία 10η | Στρογγυλή Τράπεζα: Το μέλλον της σχέσης Επιστήμης-Ορθοδοξίας
Προεδρείο: Ευθύμιος Νικολαΐδης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών | Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος SOW

Με τη συμμετοχή των:
Alexey Bodrov, Ιδρυτής και Κοσμήτωρ του Ινστιτούτου Βιβλικής Θεολογίας “Άγιος Ανδρέας”, Μόσχα
Rev. Nikolaos Loudovikos, Καθηγητής, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Magdalena Stavinschi, Διευθύντρια του Ινστιτούτου Διεπιστημονικών Επιστημονικών, Πνευματικών, και Κοινωνικών Σπουδών, Βουκουρέστι


3η ΗΜΕΡΑ | Σάββατο, 1η Δεκεμβρίου, 2018
Ημερίδα: “Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία” 

9:00-11:15 1η συνεδρία

Δρ Ευδοξία Δελλή, Ερευνήτρια, Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ακαδημία Αθηνών
Η διεπιστημονική συνάντηση της ορθόδοξης Θεολογίας με την Ψυχανάλυση ως βασική πτυχή του διαλόγου Ορθοδοξίας και επιστημών

Δρ Αθανάσιος Αλεξανδρίδης, Ψυχίατρος Παίδων, Ψυχαναλυτής
Η γενεαλογία του «θρησκευτικού» μέσα στον ψυχικό χώρο

Δρ Steven-John M. Harris, Center for Depth Psychology, Inc., Η.Π.Α.
Η αλήθεια είναι δίκοπο μαχαίρι: Μια σύντομη ιστορία του διαλόγου μεταξύ Ψυχανάλυσης και Χριστιανισμού 

Συζήτηση

11:15-11:45 Διάλειμμα

11:45-13:30 2η συνεδρία

π. Νικόλαος Λουδοβίκος, Καθηγητής, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης
Η φιλοσοφική και βιβλική Θεολογία και η ανακάλυψη του ασυνειδήτου: Κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις.

π. Stephen Muse, Διευθυντής Εκπαίδευσης Συμβούλων και του Προγράμματος Clergy-in-Kairos του Ποιμαντικού Ινστιτούτου, Columbus, GA, Η.Π.Α.
Η ντροπή και το ξεπέρασμα των αμυντικών μηχανισμών απέναντι στην αμαρτία και το τραύμα: Σκέψεις πάνω σε ψυχαναλυτικά παράλληλα με την πατερική αντίληψη της κενοδοξίας, τη μετάνοια, την εξομολόγηση και την ίαση.

Συζήτηση

13:30-15:00 Διάλειμμα φαγητού

15:00-16:45 3η συνεδρία

Δρ Δημήτριος Κυριαζής, Ψυχίατρος, Ψυχίατρος Παίδων, Ψυχαναλυτής
Επιρροές της Χριστιανικής Σκέψης στην Ψυχαναλυτική Θεωρία και Πρακτική

π. Βασίλειος Θερμός, Αναπλ. Καθηγητής, Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας | Ψυχίατρος Παίδων και Εφήβων
Ανιχνεύοντας Ιουδαιο-Χριστιανικά στοιχεία στην Ψυχανάλυση: ένας δρόμος προς την ανανέωση του Δυτικού Πολιτισμού

Συζήτηση

16:45-17:15 Διάλειμμα

17:15-19:00 4η συνεδρία

Δρ Petar Jevremovic, Ψυχολόγος, Ψυχαναλυτής | Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου, Σερβία 
Σύγχρονη Ψυχανάλυση και Ορθόδοξη Θεολογία 

Δρ Κωνσταντίνος Εμμανουηλίδης, Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής 
Κλινικές και ποιμαντικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κλήρου-πνευματικών και ψυχιάτρων-ψυχαναλυτών

Συζήτηση