e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Το Χρονικό της Πατριαρχικής Επισκέψεως στην Ουγγαρία (18-21.8.2017)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ


Ἀπό τῆς 18ης μέχρι τῆς 21ης τ.μ. Αὐγούστου (2017) ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπεσκέφθη τήν πρωτεύουσαν τῆς Οὑγγαρίας Βουδαπέστην κατόπιν ἐπισήμου προσκλήσεως τῆς Κυβερνήσεως, ἥτις Τῷ ἐπεφύλαξεν ὑποδοχήν καί τιμάς ἀρχηγοῦ κράτους.

Ὡς γνωστόν, τόν Μάρτιον 2014 ὑπεγράφη Συμφωνία μεταξύ τῆς Οὑγγρικῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, βάσει τῶν προβλεπομένων τῆς ὁποίας παρεχωρήθη εἰς τήν ἐν τῇ Χώρᾳ Ἐξαρχίαν αὐτοῦ μεγαλοπρεπές κτιριακόν συγκρότημα ἐν τῷ κέντρῳ τῆς Βουδαπέστης ἐκτάσεως 9.000 μ².  ἐπίσημος παράδοσις αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην, ἐπί τούτῳ μεταβάντα εἰς Οὑγγαρίαν, ἐγένετο τήν πρωΐαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς τ.μ., ἡμέρας, κατά τήν ὁποίαν ἡ Χώρα ἑορτάζει πανηγυρικῶς τήν κατά τό ἔτος 1000 μ. Χ. ἵδρυσιν τοῦ Κράτους αὐτῆς ὑπό τοῦ Βασιλέως Στεφάνου. Τοῦτον, ὁμοῦ μετά τοῦ ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποσταλέντος Ἐπισκόπου Ἱεροθέου, κατέταξεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία εἰς τό ἁγιολόγιον αὐτῆς τό ἔτος 2000, ὅτε ἡ Οὑγγαρία ἐπανηγύριζε τήν χιλιετίαν τοῦ ἐκχριστιανισμοῦ της καί τήν ἵδρυσιν τοῦ κράτους αὐτῆς.

Ἡ παράδοσις τοῦ κτιρίου εἰς τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἐγένετο ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Zsolt Semjén, Ἀναπληρωτοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἐκπροσωποῦντος τόν εἰς τό ἐξωτερικόν ἀπουσιάζοντα Πρωθυπουργόν Ἐξοχ. κ. Viktor Orbán. Ἐπηκολούθησεν ἡ τέλεσις τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν εἰδικῶς διαμορφωθείσῃ αἰθούσῃ τοῦ κτιρίου, χοροστατούσης τῆς Α. Θ. Παναγιότητος ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἀποτελουμένου ἐκ πιστῶν διαφόρων ἐθνικοτήτων, εἰς τήν διακονίαν τῶν ὁποίων θά εὑρίσκεται ἡ Πατριαρχική Ἐξαρχία. Ὁ Πατριάρχης ηὐχαρίστησε θερμῶς τήν Κυβέρνησιν διά τήν μεγάλην ταύτην δωρεάν καί συνεχάρη τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας καί Ἔξαρχον Οὑγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιον διά τήν ἔνζηλον καί καρποφόρον διακονίαν του.

Κατά τήν παραμονήν Του ἐν Βουδαπέστῃ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν Πρόεδρον τῆς Χώρας Ἐξοχ. κ. János Áder, τόν Ἐξοχ. κ. Semjén, ὅστις ἐξενάγησεν Αὐτόν εἰς τό ἐπιβλητικόν κτίριον τοῦ Κοινοβουλίου καί παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν Του παρουσίᾳ μελῶν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, μετά θερμῶν ἑκατέρωθεν προπόσεων, ὡς καί τούς Πρέσβεις τῆς Τουρκίας Ἐξοχ. κ. Şakir Fakılı καί τῆς Ἑλλάδος Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Λέτσιον, παραθέσαντα ἐπίσημον δεῖπνον εἰς τόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του.

Ἀκόμη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπεσκέφθη τόν Σεβ. Καρδινάλιον Δρα Péter Erdö, Ἀρχιεπίσκοπον Estergom καί Βουδαπέστης, περιστοιχιζόμενον ἀπό τούς Ἐπισκόπους τῆς Χώρας, καί τόν Σεβ. Ἐπίσκοπον τῆς Μετερρυθμισμένης Ἐκκλησίας κ. István Szabó, μεθ᾿ ὧν ἔσχεν ἀδελφικήν συζήτησιν ἐπί θεμάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, παρέστη δέ εἰς λατρευτικάς αὐτῶν ἐκδηλώσεις. Ἰδιαιτέρως ἐπιβλητική ἧτο ἡ λειτουργία τοῦ Καρδιναλίου καί ἡ ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς δεξιᾶς χειρός τοῦ Ἁγίου Βασιλέως Στεφάνου ἀνά τάς ὁδούς πέριξ τῆς ὁμωνύμου βασιλικῆς, τῇ συμμετοχῇ τῶν ἀνωτάτων Ἀρχόντων τῆς Οὑγγαρίας καί χιλιάδων πιστῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐπέστρεψεν εἰς τήν Πόλιν τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 21ης τ.μ., διά νά ἀναχωρήσῃ τήν ἑπομένην εἰς Ἀρτάκην Κυζίκου πρός τέλεσιν, διά τρίτην φοράν, τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς περιωνύμου Ἱ. Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης, ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: