e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Η εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας στο Θεομητορικό Μνήμα "Γεθσημανή τω χωρίω" [φωτογραφίες + video]
Τήν Δευτέραν, 15ην / 28ην Αὐγούστου 2017, ἑωρτάσθη πανηγυρικῶς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως πρός τήν προσκυνηματικήν τάξιν καί τήν τυπικήν αὐτοῦ διάταξιν ἡ ἑορτη τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό ἐν Γεθσημανῇ Θεομητορικόν Μνῆμα.

Ἐνταῦθα καί ἐπί τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος ἐπέχοντος θέσιν Ἁγίας Τραπέζης, ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Βόστρων κ. Τιμοθέου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Λύδδης κ. Δημητρίου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, καί τῶν παρεπιδημούντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Ἐρυθρῶν κ. Κυρίλλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἱερομονάχων καί Πρεσβυτέρων παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Ἀναστασίου καί Ἀγαπίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου ἑλληνιστί καί ρωσσιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Τζώρτζ Κάμαρ ἀραβιστί, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί μετέχοντος εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματας ἐξ ἐντοπίων, Ἀραβοφώνων ἐξ Ἱεροσολύμων καί ἐκ τῶν κατεχομένων περιοχῶν καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Κύπρου, Ρωσίας, Οὐκρανίας καί Ρουμανίας.

Πρός τό εὐσεβές ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

«Δῆμος μαθητῶν ἀθροίζεται κηδεῦσαι Μητέρα Θεοτόκον, ἐλθόντες ἐκ περάτων, παντοδυνάμῳ νεύματι», ἀναφωνεῖ ὁ μελῳδός τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Εὐλαβεῖς Χριστιανοί καί προσκυνηταί,

Ἡ Χάρις τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, συνήθροισε ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς πάντας ἡμᾶς εἰς τήν ἁγίαν πόλιν Ἱερουσαλήμ, ἵνα ἑορτάσωμεν τήν μνήμην τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἀφ’ ἑνός καί τήν μετάστασιν αὐτῆς πρός τήν Ζωήν, δηλονότι τόν Υἱόν καί Θεόν αὐτῆς Κύριον δέ ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἀφ’ ἑτέρου.

Ἡ σημερινή ἑορτή ἔχει ἰδιαιτέραν σημασίαν οὐχί μόνον διά τήν Χριστιανικήν ἡμῶν πίστιν, ἀλλά καί διά τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ γενικώτερον καί τήν τοπικήν Ἐκκλησίαν τῶν Ἱεροσολύμων εἰδικώτερον. Καί τοῦτο, διότι, ὡς λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, «αὕτη [ἡ Ἐκκλησία Ἱεροσολύμων] ἡ μήτηρ τῶν ἀνά πᾶσαν τήν οἰκουμένην Ἐκκλησιῶν, τῆς τοῦ Θεοῦ Μητρός ἐνδιαίτημα πέφηνε, μετά γε τήν τοῦ Υἱοῦ καί ἐκ νεκρῶν ἀναφοίτησιν». «Τό δέ θεοδόχον αὐτῆς σῶμα μετ’ ἀγγελικῆς καί ἀποστολικῆς ὑμνῳδίας ἐκκομισθέν καί κηδευθέν, ἐν σορῷ τῇ ἐν Γεθσημανῇ κατετέθη, ἐν ᾧ τόπῳ ἐπί τρεῖς ἡμέρας ἡ τῶν ἀγγέλων χοροστασία καί ὑμνῳδία διέμενεν ἄπαυστος».῾

Τῆς ἀγγελικῆς καί ἀποστολικῆς ταύτης ἐμπειρίας συμμετέχει σήμερον ἡ ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία καί τά πιστά μέλη αὐτῆς νοερῶς καί μυστικῶς διά τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχαριστίας, δηλονότι τῆς θείας λειτουργίας, τῆς τελεσθείσης ἐπ’ αὐτοῦ τούτου τοῦ Θεομητορικοῦ Μνήματος, τό ὁποῖον ἐφιλοξένησε τό θεοδόχον ὄντως σῶμα τῆς Παναγίας μητέρας τῆς Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας.

Τό Θεομητορικόν τοῦτο Μνῆμα, ἀποτελεῖ τεκμήριον καί ἀδιάψευστον μαρτυρίαν τοῦ παραδόξου θαύματος τῆς Κοιμήσεως καί τῆς μεταστάσεως εἰς οὐρανούς τοῦ παναχράντου σώματος τῆς κεχαριτωμένης Μαρίας τῆς Θεοτόκου, ὡς λέγει καί ὁ ὑμνῳδός: « Ὦ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγή τῆς ζωῆς ἐν μνημείῳ τίθεται καί κλῖμαξ πρός οὐρανόν ὁ τάφος γίνεται. Εὐφραίνου Γεθσημανῆ τῆς Θεοτόκου τό ἅγιον τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί τόν Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον. Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετά σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διά σοῦ τό μέγα ἔλεος».

Ἡ χάρις τῆς Παναγίας Θεοτόκου εἶναι ἀνελλιπής καί ἀέναος, ἡ δέ θεία δύναμις δέν περιορίζεται μόνον ἐντός τοῦ τάφου ἀλλ’ οὔτε καί αἱ εὐεργεσίαι τῆς Θεομήτορος, διά τοῦτο λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἄς ἀκούσωμεν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ λέγοντος: «Τήν μνήμην τοίνυν τήν ἡμετέραν ταμεῖον τῆς Θεοτόκου κατασκευάσωμεν», [Ἄς κάνομε λοιπόν τήν μνήμην μας θησαυροφυλάκειο τῆς Θεοτόκου] Διά μέσου τῆς ὁποίας τό ἅγιον Πνεῦμα ἐχάρισεν εἰς ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους τόν Θεόν καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, Ὧι ἡ δόξα καί τό κράτος, σύν τῷ ἀνάρχῳ Πατρί καί τῷ Παναγίῳ καί Ἀγαθῷ καί Ζωοποιῷ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἔτη πολλά».

Μετά τήν ἀκολουθίαν ὁ καθηγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀβήλων κ. Δωρόθεος ἐδεξιώθη τήν Πατριαρχικήν συνοδείαν καί ἄλλους ἐκ τοῦ ἐκκλησιάσματος εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: