e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Αντιπροσωπεία της εν Κρήτη Εκκλησίας στα Ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου | Αναφορά στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, Σάββατο 11 Ἰουνίου 2016 


Τό Σάβ­βα­το 11η Ἰ­ου­νί­ου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου ἐν­δό­ξου καί πα­νευ­φή­μου Ἀ­πο­στό­λου Βαρ­θο­λο­μαί­ου, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος με­τέ­βη­σαν στό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη καί πα­ρέ­στη­σαν ἐκ προ­σώ­που τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της στά Σε­πτά Ὀ­νο­μα­στή­ρι­α τῆς Αὐ­τοῦ Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­άρ­χου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.

   Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, προ­σφω­νών­τας τόν Πα­να­γι­ώ­τα­το ἐκ μέ­ρους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, ἀ­νέ­φε­ρε με­τα­ξύ ἄλ­λων:
   
   «Πα­να­γι­ώ­τα­τε Πά­τερ καί Δέ­σπο­τα,
   Ἐ­πί τῇ ἑ­ορ­τῇ τῶν Σε­πτῶν Ὀ­νο­μα­στη­ρί­ων τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Θει­ο­τά­της Πα­να­γι­ό­τη­τος, ἥ­κο­μεν πα­νευ­λα­βῶς εἰς τάς Ἁ­γί­ας αὐ­λάς τῆς Μη­τρός ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­ας, ἐκ προ­σώ­που τῆς φι­λο­μή­το­ρος θυ­γα­τρός Αὐ­τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κρή­της, τοῦ Προ­έ­δρου καί τῶν με­λῶν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου, τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τοῦ εὐ­σε­βοῦς πλη­ρώ­μα­τος αὐ­τῆς, οἱ τήν Συ­νο­δι­κήν Ἀν­τι­προ­σω­πεί­αν ταύ­την ἀ­πο­τε­λοῦν­τες, ὁ τε Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος καί ὁ ὁ­μι­λῶν, δι­ά νά ὑ­πο­βά­λω­μεν ὀ­φει­λε­τι­κῶς τάς υἱ­ϊ­κάς εὐ­χάς καί τόν βα­θύ­τα­τον σε­βα­σμόν πάν­των εἰς τήν Ὑ­με­τέ­ραν Θει­ο­τά­την Πα­να­γι­ό­τη­τα. Προ­σέ­τι δέ δι­ά νά κα­τα­θέ­σω­μεν, δι­ά μί­αν εἰ­σέ­τι φο­ράν, ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Θε­ο­δο­ξά­στου Θρό­νου τῆς κα­θη­γι­α­σμέ­νης καί κα­θη­μαγ­μέ­νης Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας τήν εὐ­λά­βει­αν καί τήν ἀ­φο­σί­ω­σιν ἡ­μῶν.
   Ἡ Ὑ­με­τέ­ρα Θει­ο­τά­τη Πα­να­γι­ό­της κα­τά τήν ἀ­να­χώ­ρη­σιν Αὐ­τῆς ἐκ τῆς Κρή­της, με­τά τήν ὁ­λο­κλή­ρω­σιν τῆς τε­λευ­ταί­ας Ἐ­πι­σκέ­ψε­ως Αὐ­τῆς πρό τε­τρα­ε­τί­ας ὅ­λης, εἶ­πεν τοῦ­τον τόν λό­γον, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­κτο­τε εὑ­ρί­σκε­ται κε­χα­ραγ­μέ­νος εἰς τάς καρ­δί­ας πάν­των τῶν ἐν Κρή­τῃ πνευ­μα­τι­κῶν τέ­κνων Αὐ­τῆς. Ὅ­τι ἠ­σθάν­θη τὸν σε­βα­σμὸν καὶ τὴν ἀ­γά­πην ὅ­λων, «ἀ­πὸ τοῦ με­γα­λυ­τέ­ρου ἕ­ως τοῦ μι­κρο­τέ­ρου, ἀ­πὸ τοῦ ἐ­πι­ση­μο­τέ­ρου ἕ­ως τοῦ πλέ­ον ἁ­πλοῦ καὶ τα­πει­νοῦ κα­τοί­κου τῶν πό­λε­ων» τὰς ὁ­ποί­ας ἐ­πε­σκέ­φθη καί ὅ­τι ὁ Πα­τρι­άρ­χης ἀ­να­χω­ρῶν ἐκ τῆς με­γα­λο­νή­σου δέν ἔ­φευ­γε μό­νος. Ἐ­λάμ­βα­νε «τὴν ἀ­γά­πην καὶ τὴν ἀ­φο­σί­ω­σιν τῶν Κρη­τῶν εἰς τὴν Μη­τέ­ρα Ἐκ­κλη­σί­αν τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, τὴν τρο­φὸν καὶ παι­δα­γω­γὸν τοῦ Γέ­νους ἡ­μῶν, καὶ τὰ αἰ­σθή­μα­τά αὐ­τῶν πρὸς τὸν Πα­τρι­άρ­χην των».
   Ἀ­λη­θῶς τά αἰ­σθή­μα­τα ταῦ­τα δι­α­κα­τέ­χου­σιν τάς καρ­δί­ας ἡ­μῶν καί κα­λῶς ἐ­πί­στα­σθε, Πα­να­γι­ώ­τα­τε, ὅ­τι πάν­τες οἱ ἐν Κρή­τῃ καυ­χώ­με­θα δι­ά τὴν πνευ­μα­τι­κήν ἀ­να­φο­ρὰν ἡ­μῶν εἰς τὸ Οἰ­κου­με­νι­κὸν Πα­τρι­αρ­χεῖ­ον, ὡς καὶ δι­ὰ τοὺς ἀ­κα­τα­λύ­τους ἱ­ε­ρούς ἀ­γα­πη­τι­κούς δε­σμοὺς, οἱ ὁ­ποῖ­οι συν­δέ­ουν τήν Ἐκ­κλη­σί­αν τῆς Κρή­της με­τά τῆς Μη­τρός Ἐκ­κλη­σί­ας.
   Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α Κρή­της, δι’ ἡ­μῶν τῶν ἀ­να­ξί­ων εὑ­ρί­σκε­ται πα­ροῦ­σα σή­με­ρον ἐν­ταῦ­θα συμ­με­τέ­χου­σα προ­σευ­χη­τι­κῶς εἰς τήν χα­ράν τῶν Ὀ­νο­μα­τη­ρί­ων τῆς Ὑ­με­τέ­ρας Σε­πτῆς Κο­ρυ­φῆς καί τα­πει­νῶς δε­ο­μέ­νη τοῦ Κυ­ρί­ου καί Θε­οῦ καί Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ ὅ­πως, ταῖς πρε­σβεί­αις τοῦ Ἁ­γί­ου Ἀ­πο­στό­λου Βαρ­θο­λο­μαί­ου, πε­ρι­σκέ­πῃ τήν Ὑ­με­τέ­ραν Πα­να­γι­ό­τη­τα, ἐ­πευ­λο­γῇ πάν­το­τε τάς ὑ­πέρ τῆς Μί­ας, Ἁ­γί­ας, Κα­θο­λι­κῆς καί Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας βου­λάς Αὐ­τῆς καί χα­ρί­ζη­ται Αὐ­τῇ μα­κρό­τη­τα ἀ­γα­θῶν ἡ­με­ρῶν πρός εὔ­κλει­αν τῆς φι­λο­στόρ­γου Μη­τρός ἡ­μῶν Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας, τῆς πρω­τευ­θύ­νου δι­ά τήν ἑ­νό­τη­τα τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν, ὡς ἐ­το­νί­σθη χα­ρα­κτη­ρι­στι­κῶς εἰς τό πρό­σφα­τον Ἀ­να­κοι­νω­θέν τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐν­δη­μού­σης Συ­νό­δου.
   Προ­σκαρ­τε­ροῦ­μεν με­τά πολ­λῆς τῆς χα­ρᾶς, με­τά βα­θεί­ας συγ­κι­νή­σε­ως, ἀλ­λά καί με­τά προ­σευ­χῆς, τήν Εὐ­λο­γη­τήν ἔ­λευ­σιν Αὐ­τῆς με­τ’ οὐ πολ­λάς ἡ­μέ­ρας, δι­ά τήν Ἁ­γί­αν καί Με­γά­λην Σύ­νο­δον, ἡ πραγ­μα­το­ποί­η­σις τῆς Ὁ­ποί­ας εἰς τήν Κρή­την πε­ρι­ποι­εῖ ἰ­δι­αι­τέ­ραν τι­μήν εἰς αὐ­τήν καί θά τήν κα­τα­γρά­ψῃ χρυ­σέ­οις γράμ­μα­σι εἰς τήν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κήν Ἱ­στο­ρί­αν. Εἴ­με­θα καί θά εἴ­με­θα ἐ­σα­εί εὐ­γνώ­μο­νες δι­ά τήν λί­αν τι­μη­τι­κήν ταύ­την ἐ­πι­λο­γήν δι­ά τήν ξε­νί­αν τοῦ Με­γά­λου καί Ἱ­στο­ρι­κοῦ δι­ά τήν Ἐκ­κλη­σί­αν καί τόν κό­σμον γε­γο­νό­τος.
   Κα­τά τόν Ἑ­σπε­ρι­νόν τῆς δι­α­γε­νο­μέ­νης Δε­σπο­τι­κῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Ἀ­να­λή­ψε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν ἀ­νε­γνώ­σθη ἐκ τῶν προ­φη­τει­ῶν Ἡ­σα­ΐ­ου ὁ λό­γος τοῦ Κυ­ρί­ου, ὁ ὁ­ποῖ­ος τα­πει­νῶς φρο­νοῦ­μεν ὅ­τι ἀ­πο­τε­λεῖ τήν κα­λυ­τέ­ραν προ­τρο­πήν ἐ­νό­ψει τῆς πε­ρι­πο­θή­του συγ­κλή­σε­ως τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου: «Τάδε λέ­γει Κύριος· Πο­ρε­ύ­ε­σθε, πε­ρι­έλ­θε­τε δι­ὰ τῶν πυ­λῶν μου, σκευ­ά­σα­τε τὴν ὁ­δόν μου, καὶ ὁ­δο­ποι­ή­σα­τε τῷ λα­ῷ μου, καὶ τοὺς λί­θους ἐκ τῆς ὁ­δοῦ δι­αρ­ρί­ψα­τε, ἐ­ξά­ρα­τε σύσ­ση­μον εἰς τὰ ἔ­θνη· ἰ­δοὺ γὰρ ὁ Κύριος ἐ­πο­ί­η­σεν ἀ­κου­στὸν ἕ­ως ἐ­σχά­του τῆς γῆς».
   Κα­λῶς νά ἔλ­θη­τε εἰς τήν Κρή­την δι­ά τήν Ἁ­γί­αν καί Με­γά­λην Σύ­νο­δον, κα­λῶς νά ὁ­ρί­ση­τε εἰς τά ἴ­δι­α».
   
Τέ­λος, ὁ Σεβ. Ρεθύμνης προ­σέ­φε­ρε στόν Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­άρ­χη τό βι­βλί­ο τοῦ Ἐλ­λο­γιμ. κ. Νι­κο­λά­ου Πα­πα­δο­γι­αν­νά­κη, Ὁ­μο­τί­μου Κα­θη­γη­τοῦ τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, μέ τί­τλο «Δό­να­κος εὐ­τε­λέ­ος μολ­παί - ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΟΝ ΚΥΚΛΟΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΥΤΟΥ», τό ὁ­ποῖ­ο ἐκ­δό­θη­κε πρό­σφα­τα μέ τή χο­ρη­γί­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, προ­κει­μέ­νου νά τι­μή­σει τό ἱ­στο­ρι­κό γε­γο­νός τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: