e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018

Φαναριώτικα νέα της 3ης και 4ης Φεβρουαρίου 2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις


Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 3ης Φεβρουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰδιαιτέρου Αὐτοῦ Γραφείου, μετέβη εἰς τήν ἐν Κοντοσκαλίῳ ἕδραν τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν πραγματοποιηθεῖσαν διαχριστιανικήν ἐκδήλωσιν, καθ’ ἥν ἐπαρουσιάσθη τό προσφάτως μεταφρασθέν εἰς τήν ἀγγλικήν ἐγχειρίδιον περί τῆς χριστιανικῆς πίστεως ὑπό τόν τίτλον «Βασικαί Ἀρχαί τοῦ Χριστιανισμοῦ» (Christianity: Foundamental Teachings).

Τό ὡς εἴρηται σύγγραμμα, ἐκδοθέν πρό διετίας εἰς τήν τουρκικήν («Temel İlkeleriyle Hristiyanlık»), ὡς καρπός ἐργασίας μικτῆς Ἐπιτροπῆς, ἀποτελουμένης ἐξ ἐκπροσώπων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν ἐν τῇ Πόλει λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, ἀποτελεῖ πλέον διδακτικόν ἐγχειρίδιον διά τούς χριστιανούς μαθητάς τῶν Τουρκικῶν σχολείων.

Κατά τήν ἐκδήλωσιν ταύτην παρέστησαν, μεταξύ ἄλλων, Ἱεράρχαι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐντεῦθεν καί ὡμίλησαν οἱ ἐπί κεφαλῆς καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἐν τῇ Πόλει Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀγγλιστί, Ὅστις ἐξῇρε τήν πρωτοβουλίαν ταύτην ὡς ἔνδειξιν τῆς ἀγαστῆς συνεργασίας τῶν ἐν τῇ Πόλει διαβιουσῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων καί τοῦ μεταξύ αὐτῶν ὑφισταμένου πνεύματος καταλλαγῆς καί κοινῆς μαρτυρίας, ἀναφερθείς ἰδιαιτέρως καί εἰς τάς σχετικάς ἀποφάσεις τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου περί τῶν διαχριστιανικῶν σχέσεων, συμφώνως πρός τάς ὁποίας «ἡ πολυσχιδής αὕτη δραστηριότης τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πηγάζει ἐκ τοῦ αἰσθήματος ὑπευθυνότητος καί ἐκ τῆς πεποιθήσεως ὅτι ἡ ἀμοιβαία κατανόησις καί ἡ συνεργασία τυγχάνουν οὐσιώδεις, ‘‘ἵνα μή ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ’’ (Α΄ Κορ. 9, 12)».

Ἀκολούθως ἐδόθη δεξίωσις καί ἐλήφθησαν ἀναμνηστικαί φωτογραφίαι.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Φεβρουαρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου, 4ης ἰδίου, καθ’ ἥν ἐχοροστάτησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν: 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίαν.
- Tόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ὑποβαλόντα τά ἑαυτοῦ σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις του. 
- Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶν, Ἀρχικλητῆρα Αὐτοῦ. Τόν Ἐξοχ. κ. Stefan Gruhner, Βουλευτήν τοῦ Τοπικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ Κρατιδίου Thüringen, ἐκ Γερμανίας, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Ἁδριανοῦ Γιάννου, Προέδρου τῆς Νεολαίας τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος (EPP), Sven – Joachim Irmer καί Cem Akdağ, Ἀντιπροσώπων τοῦ Ἱδρύματος «Konrad Adenauer» ἐν Τουρκίᾳ καί ἐν τῇ Πόλει, ἀντιστοίχως.
- Τόν Ἐλλογ. Δρα Κωνσταντῖνον Ἀγιαννίδην, Φαρμακοποιόν, ἐκ Θεσσαλονίκης.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παρασκευαΐδην, Ἐκπαιδευτικόν καί Ἱεροψάλτην, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Φωτίου, μαθητοῦ, ὅν ηὐλόγησεν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐκ Κομοτηνῆς.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Χαραλάμπους, Ἐκδότην τῆς ὁμογενειακῆς ἐφημερίδος «Ὁ Κόσμος», ἐκ Σύδνεϋ Αὐστραλίας.
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Γεώργιον Χαρόβαν, Πολιτικόν Μηχανικόν, καί Catalin Cazacu, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῶν αὐταδέλφων Ἐντιμ. κ.κ. Catalin καί Μihai Iancu, Οἰκονομολόγων, ἐκ Βουκουρεστίου.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Σάββαν Σταγιᾶν, Ἐκπρόσωπον Νεολαίας τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Ἰμβρίων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, Οἰκονομολόγου, ἐξ Ἀθηνῶν.
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Φλωρίδην, Μεταπτυχιακόν Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, ἐξ Ἐδιμβούργου Σκωτίας.
- Tόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Stratulat, Φοιτητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βουκουρεστίου, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Εὐσεβίου, μαθητοῦ, ἐκ Bacau Ρουμανίας.
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Νεανικῆς Ἑστίας τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Σαρησάββα.

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ναζιανζοῦ κ. Θεοδωρήτου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Ὀλυμπίας Δικαιάκου, μητρός τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως Πετρουπόλεως, τό Σάββατον, 3ην Φεβρουαρίου.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Δορυλαίου κ. Νικάνδρου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Σάββα Κοκκαλίδου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου Παλαιοῦ Φαλήρου, αὐθημερόν.
- Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου,:
α) κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θρᾴκης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν «Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Α’» τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου αὐτῆς, αὐθημερόν, καί
β) κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Ἀνδρῶν Θεσσαλονίκης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ Τελετῶν αὐτῆς, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου,
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κωνσταντίνου Μανιώτου, ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας ἐγκαίνια ἐκθέσεως κεραμικῆς τοῦ Ἐντιμ. κ. Βλαντιμίρ Μπίντακ, ἐπί τοῦ θέματος «Τά Ἱερά Μυστήρια», ἐν τῇ ἐν Θεσσαλονίκῃ ἕδρᾳ αὐτῆς, τήν Παρασκευήν, 2αν ἰδίου.
- Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δανιήλ Ψωΐνου, Κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, κατά τόν ὑπό τοῦ Περιοδικοῦ «Art &Art Magazine» διοργανωθέντα Α’ Πανελλήνιον Διαγωνισμόν Μουσικῆς «Art &Art Festival», ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς, τήν Κυριακήν, 4ην τ.μ..

Δεν υπάρχουν σχόλια: