e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Κυριακή 18 Μαΐου 2014

Στιγμές από την Πατριαρχική Λειτουργία στον ναό των Αγίων Πάντων του Μονάχου / Allerheiligenkirche [φωτογραφίες + videos]

 Σήμερα το πρωί, Κυριακή της Σαμαρείτιδος 

Τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 18ην Μαΐου 2014, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Πάντων τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐξ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Μονάχου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Βοηθῶν αὐτοῦ Ἐπισκόπων, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἑλβετίας καί Βελγίου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Διευθυντής Ἐθιμοτυπίας τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Dieter Reiter, νεοεκλεγείς Μητροπολιτικός Δήμαρχος Μονάχου, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι Reinhard Marx καί Friedrich Wetter, ὁ Θεοφ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Regensburg κ. Rudolf Voderholzer, Ἄρχοντες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, Καθηγηταί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Μονάχου καί πλήθη εὐλαβῶν καί φιλαγίων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν συγκινητικήν ὑποδοχήν εἰς τόν ὕπατον πνευματικόν αὐτῶν πατέρα, προσῆλθον δέ ἀθρόον εἰς τήν μετάληψιν τῶν Θείων καί ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐξαγομένας ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἐννοίας, χαρακτηρίσας τήν μέν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς «ἄλλο φρέαρ Ἰακώβ», ὡς «ἄφθονον καί διαυγῆ πηγήν τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους καί δόγματος», τήν δέ ἑορτάζουσαν τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτῆς Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ὡς «παραπηγήν τῆς ἀστειρεύτου καί ζειδώρου πηγῆς τοῦ περικλύτου Φαναρίου», ἐξάρας ἅπαξ ἔτι τό ἔργον τοῦ πολιοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πνευματικῷ γεωργίῳ τῆς χώρας ταύτης. [Την Πατριαρχική Ομιλία, μετά το πέρας της Ευχαριστιακής Σύναξης, μπορείτε να αναγνώσετε ΕΔΩ!]

Τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Γεώργιος Βλέτσης καί Ἰωάννης Μηνᾶς, ἱερατικῶς προϊστάμενοι τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Πάντων καί Ἁγίου Γεωργίου Μονάχου, ἀντιστοίχως, οἵτινες προσέφερον Αὐτῷ ἀναμνηστικά δῶρα καί ἔλαβον παρά τῶν χαριτοβρύτων χειρῶν Αὐτοῦ ἀντιστοίχως εὐλογίας προσωπικάς τε καί διά τούς ὑπ’αὐτούς Ἱ. Ναούς. Ὡμίλησαν ἀκόμη ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, μεθ’οὗ ὁ Πατριάρχης ἀπεκάλυψεν ἀργότερον τάς προσφάτως ἱστορηθείσας εἰς τό βόρειον κλῖτος τοῦ Ναοῦ ἁγιογραφήσεις, εἰκονιζούσας τήν κλῆσιν ὑπό τοῦ Κυρίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φιλίππου, Βαρθολομαίου (Ναθαναήλ) καί Ματθαίου τοῦ Τελώνου, ἐν μέσῳ ἐπευφημιῶν καί ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων τῶν φιλακολούθων πιστῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Regensburg καί ὁ Μητροπολιτικός Δήμαρχος Μονάχου, ὅστις προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον εἰς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἀνταποδώσασαν καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων, ψαλλούσης τῆς παιδικῆς χορῳδίας τῆς Ἐνορίας, ἀργότερον δέ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ἑστιατορίῳ «Πολιτεία» γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων κληρικῶν, τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Μονάχῳ καί τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου τῆς περιοχῆς Unterföhrmig Ἐντιμ. κ. Andreas Kemmelmeyer, καθ’ ὅ ὡμίλησαν οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀπόστολος Μαλαμούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῶν ἐν τῷ Κρατιδίῳ τῆς Βαυαρίας Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ὁ Καρδινάλιος Reinhard Marx καί ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά ἐν Βαυαρίᾳ ἐπιτεύγματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἥτις, ὡς εἶπε, κατά τήν διάρκειαν τῆς παρελθούσης πεντηκονταετίας «ἀπέδωκε καρπόν πολύν». [Την πρόσποση του Πατριάρχου, διαβάστε ΕΔΩ].

Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν μεταξύ τῶν ὀρέων τῆς Βαυαρίας λίμνην Tegernsee καί περιηγήθη τό εἰδυλλιακόν τοπίον αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Leeberghof παρατεθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἐγένετο, ὑπό τῶν λαβόντων τόν λόγον, ὁ ἀπολογισμός τῆς δεκαημέρου ἱεραποδημίας τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας, ὡς παρασχούσης τήν εὐκαιρίαν τό μέν πρός ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου αὐτῆς, τό δέ πρός ἀξιολόγησιν τοῦ κατά τήν τελευταίαν τριακονταπενταετίαν ἐπιτελεσθέντος ἔργου τοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν αὐτῆς, καθώς καί τοῦ εὐρυτέρου ἔργου τῆς ἑορτασάσης τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον της, κατ΄αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: