e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Το Μήνυμα της εκλογής του Αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου σε Αρχιεπίσκοπο Κυριακουπόλεως [φωτογραφίες + video]

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 5ης /18ης Μαΐου 2018, μετά τήν ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἔλαβε χώραν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Μηνύματος τῆς ἐκλογῆς τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χριστοφόρου  εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Κυριακουπόλεως καί τῆς χειροτονίας αὐτοῦ εἰς Ἀρχιερέα εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν ἑπομένην, πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 6ης /19ης Μαΐου 2018.

Τό Μήνυμα ἐτελέσθη συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον ὁρίζει τήν ὑπογραφήν τῶν ψηφισάντων τόν ἐκλεγέντα εἰς τόν Κώδικα τῶν Ὑπομνημάτων ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος. 

Τόν ἐκλεγέντα ἐτίμησαν διά τῆς συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τό Μήνυμα μέλη τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος, οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ὁ ἀδελφός καί ἄλλοι συγγενεῖς αὐτοῦ, καί μέλη τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου ἐξ Ἰορδανίας, εἰς τό ὁποῖον οὗτος ἀπό ἐτῶν διηκόνει.

Μετά τό Μήνυμα ἠκολούθησε ἡ ἄνοδος εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ὁ ἐκλεγείς προσεφώνησε τόν Μακαριώτατον ἑλληνιστί ὡς ἕπεται:

Μακαριώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

Ἡ ἡμέρα αὕτη εἶναι εἰδική διά τήν πορείαν τῆς ζωῆς μου. Ἐπιτρέψατέ μοι νά εὐχαριστήσω τόν Θεόν, τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον καί Ὑμᾶς προσωπικῶς. Σᾶς εὐχαριστῶ καί ὑπόσχομαι ὅτι θά βαδίσω τήν πορείαν τῆς Ἀδελφότητος καί  ὅτι θά φανῶ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν αὐτῆς καί τοῦ ποιμνίου τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον ἐπί ἔτη ὡς Ἁγιοταφίτης διηκόνησα.

Ὁ Μακαριώτατος ἀντιπροσεφώνησε τόν ἐκλεγέντα διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως αὐτοῦ ἑλληνιστί:

«Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρε,

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος ἐν τῇ προσφάτῳ αὐτῆς Συνεδρίᾳ ὁμοφώνως ἀπεδεξαμένη τήν Πατριαρχικήν καί Πατρικήν Ἡμῶν εἰσήγησιν τῆς εἰς τό Ἀρχιερατικόν ἀξίωμα προαγωγῆς ὑμῶν, ψήφοις κανονικαῖς, ἀνέδειξεν τήν ὑμετέραν Ὁσιολογιότητα Ἀρχιεπίσκοπον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κυριακουπόλεως καί διωρίσατο αὐτήν Πατριαρχικόν Ἐπίτροπον καί ποιμένα πνευματικόν τοῦ ἐν Ἀμμάν Χασιμιτικοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας καί τῶν περιχώρων αὐτοῦ διαβιοῦντος Χριστεπωνύμου ἡμῶν καί εὐσεβοῦς πληρώματος.

Τοῦτο δέ ἐποίησε ἡ Ἁγία καί Ἱερά ἡμῶν Σύνοδος, ἀκούουσα εἰς τούς θεοπνεύστους λόγους τοῦ θείου Παύλου λέγοντος: «Οἱ γάρ καλῶς διακονήσατες βαθμόν ἑαυτοῖς καλόν περιποιοῦνται καί πολλήν παρρησίαν ἐν πίστει τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Α΄Τιμ. 3, 13).

Θεοφιλέστατε Ἐψηφισμένε Ἀρχιεπίσκοπε Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρε, ἡ ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑνός μέν ἐκάλεσε ὑμᾶς εἰς τήν ὑψίστην τιμήν τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώματος, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀνέθεσεν ὑμῖν τήν ὄντως θυσιαστικήν καί σταυροαναστάσιμον ταύτην ἀποστολικήν διακονίαν εἰς λίαν κρισίμους καιρούς διά τήν χριστιανικήν παρουσίαν ἐν τῇ σκληρῶς δοκομαζομένῃ περιοχῇ ἡμῶν, δηλονότι τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Εὐχόμεθα, ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ τά ἀσθενῆ θεραπεύουσα καί τά ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα, ἐνισχύῃ ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν νέων Ἁγιοταφιτικῶν καθηκόντων καί τῆς ἐμπιστευθείσης ὑμῖν θεαρέστου ἀποστολῆς τοῦ Ἐπισκόπου καί δή τοῦ τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Ἐκκλησίας καί κατευθύνῃ τά διαβήματα ὑμῶν πρός ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν τοῦ Ἀρχιποίμενος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἰδιαζόντως δέ πρός διαφύλαξιν τῆς ἀρραγοῦς ἑνότητος τοῦ ἑνιαίου ἡμῶν Χριστεπωνύμου πληρώματος ἔνθεν καί ἔνθεν τῶν ῥείθρων τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, πρεσβείαις τῆς Παναχράντου Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί τοῦ Πάτρωνος ὑμῶν ἁγίου Χριστοφόρου τοῦ μεγαλομάρτυρος.

Ἄξιος καί στερεός ἐν τῇ πίστει».  
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας


Δεν υπάρχουν σχόλια: