e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019

Εκκλησιαστικές ειδήσεις εκ Φαναρίου 13ης Δεκεμβρίου 2019

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν μέσῳ πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐκ τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, καί τῇ συμπροσευχῇ τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, τοῦ Ἐντιμ. κ. Alexandru Prigorschi, Γεν. Προξένου τῆς Μολδαβίας ἐν τῇ Πόλει, καί πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.  

Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Παροικίας Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος προσεφώνησε τήν Α. Θ. Παναγιότητα ἑλληνιστί καί ρωσσιστί, ἀναφερθείς εἰς τό ἐπιτελούμενον ἐν τῷ Ἱ. Μετοχιακῷ Ναῷ ποιμαντικόν καί λατρευτικόν ἔργον. Ὁ Πατριάρχης, κατά τήν ἀντιφώνησίν Του, ἀφοῦ παρέσχε ποιμαντικῆς φύσεως συμβουλάς πρός τούς Ρωσσοφώνους πιστούς ἐπί τῇ βάσει τῶν ἐκκλησιολογικῶν καί κανονικῶν ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἐξῇρε τήν οἰκουμε-νικήν καί ὑπερεθνικήν διακονίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου πρός ἅπαντας τούς Ὀρθοδόξους πιστούς ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς καταγωγῆς καί γλωσσικῶν ἰδιαιτεροτήτων, ἐνῶ συνεχάρη τόν Μ. Ἱεροκήρυκα καί τούς περί αὐτόν διακονοῦντας ἐθελοντάς καί ἐπεδαψίλευσεν ἐν τέλει πᾶσι τοῖς προσελθοῦσι πιστοῖς τάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας, μεταγλωττίζοντος τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος.

Ἀκολούθως, ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν τοῖς χώροις τοῦ Μετοχίου συσταθέντος Μουσείου ἐκκλησιαστικῶν εἰδῶν. 

Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 13ης ἰδίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Ali Yerlikaya, Νομάρχου τῆς Πόλεως, παρατεθέν δεῖπνον ἐπί ταῖς ἐπερχομέναις ἑορταῖς, ἐν τῷ ἐν Beşiktaş Ξενοδοχείῳ «Çırağan Sarayı».  

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
  • Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, Πρόεδρον τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης.
  • Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον Βογιατζόγλου, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Γεωργίου Ἐπανωσήφη, μετά τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Εἰρηναίου Τριαλωνάκη, ἐκ τῆς ἀδελφότητος αὐτῆς, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης. 
  • Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Πρεζεράκον, Ἀντιπτέραρχον, Διευθυντήν τοῦ Στρατιωτικοῦ Γραφείου τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἑλλάδος, ἐπί κεφαλῆς  ὁμίλου προσκυνητῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου, ἀπευθύναντος, σεπτῇ προτροπῇ, λόγους οἰκοδομῆς.  
  • Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Τσουκάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εἰρήνης καί τοῦ τέκνου αὐτῶν Γεωργίου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
  • Τόν Ἐντιμ. κ. William J. Parker, Διευθυντήν τῆς Ἑταιρείας «EAST – WEST.NGO», ἐξ Η.Π.Α.. 
  • Τόν Ἐντιμ. κ. Ραφαήλ Καραβασιλειάδην, Φοιτητήν τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκ Πτολεμαΐδος. 
  •  Τόν Ἐντιμ. κ. Ömer Sarıkaya, Σκηνοθέτην, ἐξ Ὁλλανδίας.

*   *   *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
  • Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προικοννήσου κ. Ἰωσήφ, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν ἐκδόσεων «Δόμος» παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐντιμολ. κ. Χριστοφόρου Σωφρονίου, Ἄρχοντος Ὑπομνηματογράφου, Καρδιολόγου, ὑπό τόν τίτλον «Τό Εἰσοδικό τῆς Ἁγίας Σοφίας», ἐν τῷ Βυζαντινῷ καί Χριστιανικῷ Μουσείῳ Ἀθηνῶν, τήν Παρασκευήν, 13ην Δεκεμβρίου.
  • Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικοδήμου, Καθηγουμένου τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραίμ, Προηγουμένου αὐτῆς, ἐκ τοῦ Καθολικοῦ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Ἀντωνίου Ἀριζόνας Η.Π.Α., τήν Τετάρτην, 11ην ἰδίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: