e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017

Το χρονικό της Επισκέψεως του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ελβετία και Γαλλία (20-26.4.2017)
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἔφθασε τήν Πέμπτην, 20ήν Ἀπριλίου, εἰς Ἑλβετίαν, προκειμένου νά προστῇ τῶν διοργανωθεισῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντηκονταετίας ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ἐν Chambésy Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί εἰκοσαετοῦς λειτουργίας τοῦ παρ’αὐτῷ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Ἡ τιμία Πατριαρχική Συνοδεία κατά τήν ἱεραποδημίαν ταύτην ἀπηρτίζετο ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Ἐντιμ. κ. Μαρίου Ταρίνα, ὑπαλλήλου τῶν Πατριαρχείων.
Ἡ κεντρική ἑορταστική ἐκδήλωσις τῶν προαναφερθεισῶν ἐπετείων ἐπραγματοποιήθη τήν πρωΐαν τῆς 22ας Ἀπριλίου, ἐν τῷ παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ Ἱ. Πατριαρχικῷ καί Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, τῇ συμμετοχῇ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου Σεβ. Μητροπολίτου Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίου, τοῦ Βοηθοῦ αὐτοῦ Ἐπισκόπου Θεοφ. Λαμψάκου κ. Μακαρίου, ἄλλων κληρικῶν καί ἐκπροσώπων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καθώς ἐπίσης καί τῶν εἰδικῶς πρός τοῦτο προσελθόντων Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου, Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, τοῦ Νουντσίου παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ivan Jurkovic, τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Γενεύης, Φριβούργου καί Λωζάννης Σεβ. κ. Charles Morerod, τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Κέντρου, Ἀρχόντων Ὀφφικιαλίων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί πλήθους κόσμου.
Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου πρός τόν Πατριάρχην, ὡμίλησαν οἱ Καθηγηταί Ὁσιολ. Δρ. Guido Vergauwen, πρώην Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Φριβούργου, καί Αἰδεσιμολ. Δρ. Hans Christoph Ascani, Ἀντιπρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου Γενεύης, ἐπί τῆς ἁρμονικῆς καί ἐποικοδομητικῆς συνεργασίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων αὐτῶν μετά τοῦ ἐν Σαμπεζύ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας˙ ὁ Πανιερ. Ἀρχιεπ. Τελμησοῦ κ. Ἰώβ, ἐπί τῆς προόδου τῶν Διεκκλησιαστικῶν σχέσεων κατά τήν εἰκοσιπενταετίαν τῆς Πατριαρχείας τοῦ Παναγιωτάτου˙ ὁ ὑπεύθυνος διοικήσεως καί προσωπικοῦ τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου Θεοφ. Ἐπίσκοπος Λαμψάκου κ. Μακάριος, ἐπί τῆς λειτουργικῆς καί πνευματικῆς ζωῆς τῶν οἰκοτρόφων σπουδαστῶν τοῦ ἐν αὐτῷ Ἰνστιτούτου˙ οἱ Ἐντιμολ. Καθηγηταί κ. Βλάσιος Φειδᾶς, Κοσμήτωρ, ἐπί τῶν Διορθοδόξων σχέσεων, καί Κων/νος Δεληκωσταντῆς, ἐπί τῆς οἰκολογικῆς καί τῆς κοινωνικῆς εὐθύνης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος ἐξῇρε τό γεγονός ὅτι «οἱ ἱδρυτικοί στόχοι εὐθύνης τοῦ Κέντρου ἐξεπληρώθησαν πολυμερῶς καί πολυτρόπως διά τῆς ὀργανώσεως, κατά τήν μέχρι τοῦδε πορείαν αὐτοῦ, διαχριστιανικῶν καί διορθοδόξων συνεδρίων, τῆς ἐκδόσεως θεολογικῶν μελετῶν, τῆς καλλιεργείας πνεύματος διαλόγου μετά πάντων τῶν χριστιανῶν καί μετά μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, ἀλλὰ καί μετά πάντων τῶν ἀνθρώπων καλῆς θελήσεως», καθώς ἐπίσης καί τό ὅτι «τὸ Κέντρον τοῦτο, ἔργον συναντήσεως τῆς πίστεως τῶν ἀνθρώπων μέ τήν δύναμιν τοῦ Θεοῦ», ὑπῆρξε τό ἱερόν ἐργαστήριον τῆς προπαρασκευῆς ἐπί τεσσαράκοντα συναπτά ἔτη τῆς χάριτι Θεοῦ συγκληθείσης κατά τό παρελθόν ἔτος ἐν Κρήτῃ Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Παραλλήλως, ὑπεγράμμισεν ὁ Πατριάρχης τήν ἐπί εἰκοσαετίαν ὅλην ἐπιτυχῆ λειτουργίαν τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ βραχίονος τοῦ Κέντρου, ἤτοι τοῦ παρ’αὐτῷ Ἰνστιτούτου Ὀρθοδόξου Θεολογίας, "ὡς πνευματικοῦ φυτωρίου, καταρτίζοντος στελέχη ἐξ ἁπασῶν τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, χρήσιμα διά τάς ἀνάγκας αὐτῶν, ἐξειδικευμένα εἰς τήν διεξαγωγήν διορθοδόξων καί διαχριστιανικῶν διαλόγων", κατέκλεισε δέ τονίσας ὅτι «διά τοῦ ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ὀρθοδόξου Κέντρου ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως προσφέρει εἰς σύνολον τὴν Ἐκκλησίαν καί τήν ἐπιστήμην τῆς Θεολογίας θησαυρόν πολύτιμον μαρτυρίας ἐκκλησιαστικῆς, θεολογικῆς, συνοδικῆς, οἰκουμενικῆς καί γενικώτερον πανανθρωπίνης καὶ παγκοσμίου».
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη δεξίωσις εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Κέντρου πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προσελθόντων εἰς τήν ἐπετειακήν ἐκδήλωσιν. Ἀργότερον, κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀντίπασχα ἐν τῷ αὐτῷ . Ναῷ ἐχοροστάτησεν Σεβ. Μητροπολίτης Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, δέ Πατριάρχης συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ἐνῷ ἀκολούθως ἀνέγνω Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ περιβόλῳ τοῦ Κέντρου τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κυροῦ Δαμασκηνοῦ, πρώτου Ποιμενάρχου τῆς ἐν ἔτει 1982 συσταθείσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἑλβετίας, Προϊσταμένου τοῦ Κέντρου καί Γραμματέως ἐπί τῆς Προπαρασκευῆς τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν.
Τήν ἑπομένην, Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ, 23ην Ἀπριλίου 2017, Πατριάρχης ἐτέλεσεν ἐν τῷ ὑπερπληρωθέντι ἐξ εὐλαβῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ποικίλης ἐθνικῆς καταγωγῆς Ἱερῷ Σταυροπηγιακῷ Ναῷ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου τήν Θείαν Λειτουργίαν, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος, Ἑλβετίας, Γερμανίας, Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας καί Σηλυβρίας, τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Τελμησσοῦ καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Λαμψάκου, καθ΄ἥν τό Ἀποστολικόν Ἀνάγνωσμα, τό Σύμβολον τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή ἀνεγνώσθησαν ἑλληνιστί καί γαλλιστί. Ὁμιλήσας ἀμέσως μετά τήν Εὐαγγελικήν περικοπήν τῆς ἡμέρας ὁ Πατριάρχης, ἐπίσης ἑλληνιστί καί γαλλιστί, ὑπεγράμμισεν ὅτι ἡ ἵδρυσις ἐν Σαμπεζύ Γενεύης πρό πεντήκοντα ἐτῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Κέντρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου «ἀπετέλεσεν ἐν τῇ πράξει ἐκδήλωσιν τῆς ὀφειλετικῆς διακονίας αὐτοῦ πρός τόν ὅλον θεσμόν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἐν πνεύματι εὐαγγελικῆς ταπεινώσεως καί ἀνυποκρίτου ἀγάπης πρός πάντας ἀνθρώπους, ἀνεξαρτήτως γλωσσικῶν καί πολιτιστικῶν παραδόσεων, καθώς τό Κέντρον τοῦ Σαμπεζύ διηκόνησε κατά τήν πεντηκονταετῆ ἱστορικήν διαδρομήν αὐτοῦ τήν διορθόδοξον συνεργασίαν καί ἀπεκάλυψε τήν ἐν ἑνότητι ὁμόφωνον, πάντοτε, συνεργασίαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τήν διατύπωσιν τῆς ἑνιαίας φωνῆς αὐτῆς εἰς πολλά ἀπασχολοῦντα τόν σύγχρονον κόσμον ζητήματα». Ἅπαξ ἔτι ἐμνήσθη μετ΄εὐγνωμοσύνης τῶν συμβαλόντων, ἐπωνύμων καί ἀνωνύμων, εἰς τό «κατόρθωμα τοῦτο», ἀπό τοῦ ἀλήστου μνήμης Πατριάρχου Ἀθηναγόρου, τῶν Μητροπολιτῶν Χαλκηδόνος Μελίτωνος καί τοῦ ἀπό Ἑλβετίας Ἀδριανουπόλεως Δαμασκηνοῦ, τῶν μεγάλων εὐεργετῶν αὐτοῦ, μέ πρώτους τόν Γεώργιον καί τήν Κατίγκω Λαιμοῦ, μέχρι καί τῆς νῦν διοικήσεως αὐτοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἥν συμπροσηυχήθησαν πάντες οἱ τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐπίσημοι, ὁ Πατριάρχης ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τῆς Ἁγ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Φώτιον Τσάμην, ἐκ τῶν ἀποφοίτων τοῦ Ἰνστιτούτου Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν καί στέλεχος νῦν τῆς ἐν Γενεύῃ ἱερᾶς στέγης τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.
Τό ἐπίσημον γεῦμα, δι’οὗ κατεκλείσθησαν αἱ ἑορταστικαί ἐπετειακαί ἐκδηλώσεις παρετέθη ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Intercontinental τῆς Γενεύης, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, ἐπισήμων καί πολλῶν μελῶν τῶν Ἑλληνοφώνου καί Γαλλοφώνου Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Γενεύης, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν προπόσεις καί ἀναμνηστικά δῶρα μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τῶν Μητροπολιτῶν Γέροντος Χαλκηδόνος καί Ἑλβετίας, ἐξ ὀνόματος τῆς Διοικήσεως τοῦ Κέντρου.

* * *

Τήν Δευτέραν, 24ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Δρος Olav Fykse Tveit, Γενικοῦ Γραμματέως αὐτοῦ, τοῦ Ἐντιμολ. Δρος Γεωργίου Λαιμοπούλου, προσφάτως ἀφυπηρετήσαντος Ἀναπληρωτοῦ Γεν. Γραμματέως, καί τῆς Δρος Isabel Apawo Phiri, διαδόχου αὐτοῦ. Μετά σύντομον ἐπίσκεψιν εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Γεν. Γραμματέως, τῆς ὑπό τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παρά τῷ Συμβουλίῳ καί τοῦ Δρος Γεωργίου Λαιμοπούλου, ὅστις ἐπεφορτίσθη μέ τήν ὀργάνωσιν τῶν ἑορτασμῶν τῆς 70ῆς ἐπετείου ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε. (1948-2018), ἀπηύθυνεν ἀγγλιστί ἐμπνευσμένην ὁμιλίαν εἰς τήν Αἴθουσαν Τελετῶν «Vissert Hooft» τοῦ Συμβουλίου ἐπί τῶν ἐπιτευγμάτων τῆς ἐν Κρήτῃ συνελθούσης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καί ἐπί τῆς γενομένης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀφιερώσεως τοῦ τρέχοντος ἔτους εἰς τήν προστασίαν τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἐνῷ ἀνεφέρθη καί εἰς συγχρόνους περιβαλλοντικάς προκλήσεις σχετιζομένας πρός τό πόσιμον ὕδωρ καί τήν βιομηχανικήν παραγωγήν ἐμφιαλωμένου τοιούτου, παρουσίᾳ πλήθους στελεχῶν τοῦ Διαχριστιανικοῦ τούτου Ὀργανισμοῦ, καθώς καί πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων. Μετά τάς ἀντιφωνήσεις τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Π.Σ.Ε. καί τῆς Δρος Phiri, τό Συμβούλιον παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τῶν ἐγκαταστάσεών του, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικά δῶρα.

* * *

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης καί ἡ τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς ἕδρας τοῦ Π.Σ.Ε. μέ προορισμόν τό παρά τούς πρόποδας τῶν Ἄλπεων Καντόνιον τοῦ Φριβούργου καί τήν ὁμώνυμον μεσαιωνικήν πρωτεύουσαν πόλιν αὐτοῦ, ἔνθα ἐπεσκέφθη ἐν ἀρχῇ τόν Ρωμαιοκαθολικόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου, προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Προϊσταμένου αὐτοῦ, Πανοσιολ. Chanoine κ. Claude Ducarroz καί ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ηὐλόγησε τό πυκνόν ἐκκλησίασμα ἐκ κληρικῶν, μοναχῶν καί πιστῶν τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καί προσεκύνησε τά τεθησαυρισμένα ἐν αὐτῷ ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων, τοῦ Θαυματουργοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἱδρυθέν ἐν ἔτει 1889 Πανεπιστήμιον τοῦ Φριβούργου, ὑπαντηθείς ἐν αὐτῶ τιμητικῶς ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας Astrid Epiney, Πρυτάνεως αὐτοῦ, καί τῶν Ὁσιολ. Καθηγητῶν Guido Vergauwen, πρώην Πρυτάνεως, καί Luc Devillers, Κοσμήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.
Ἐν τῷ σημείῳ τούτῳ ἐγένετο συνάντησις τῆς Α. Θ. Παναγιότητος μετά τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Wolfgang Amadeus Bruelhart, ὅστις ἐπέδωκεν Αὐτῇ Γράμμα τῆς Προέδρου τῆς Ἑλβετικῆς Συνομοσπονδίας Ἐξοχ. κ. Doris Leuthard, καλωσοριζούσης τόν Πατριάρχην εἰς τήν χώραν της, «χώραν εἰρήνης, ὁμολογιακοῦ πλουραλισμοῦ καί πλουσίας χριστιανικῆς παραδόσεως» καί συγχαιρούσης Αὐτόν διά τήν 25ην ἐπέτειον τῆς Πατριαρχικῆς διακονίας Του, ἰδιαιτέρως δέ διά τόν «προφητικόν τόνον πού ἔθεσεν ἐπί τοῦ περιβάλλοντος καί τῆς ἀειφόρου ἀναπτύξεως ὡς ὁ πρῶτος μεταξύ τῶν πνευματικῶν ὑπευθύνων».
Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, προσφωνηθείς ὑπό τῶν ἀνωτέρω διαληφθέντων καί τῆς Εὐγεν. κ. Marie Garnier, ἐκπροσώπου τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Καντονίου Φριβούργου, ἐν τῇ Aula Magna τοῦ Πανεπιστημίου, ἔδωκεν ἐμπεριστατωμένην διάλεξιν διαρκείας μιᾶς ὥρας ἐπί τοῦ θέματος: «Ὁ Διάλογος ὡς κλείς τῆς συγχρόνου Θεολογίας», ἡ ὁποία ἀπέσπασε θερμά καί παρατεταμένα χειροκροτήματα τῶν πολυαρίθμων Καθηγητῶν, σπουδαστῶν, κληρικῶν καί λοιπῶν προσελθόντων διά νά ἐνωτισθοῦν τόν λόγον καί τήν μαρτυρίαν τοῦ σεπτοῦ Προκαθημένου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἐπηκολούθησεν ἀνταλλαγή δώρων.
Μετά τό πέρας τῆς παρατεθείσης πρός τιμήν τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου δεξιώσεως ἐν τῷ «φουαγιέ» τοῦ Πανεπιστημίου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν τιμώμενον ἐπ’ὀνόματι τῆς Ἁγίας Σκέπης καί τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου ἐνοριακόν Ναόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἑλβετίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐφημερίου αὐτοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Michel Quenot, δοκίμου συγγραφέως, τῆς εὐλαβεστάτης Πρεσβυτέρας Ἐλισάβετ καί μελῶν τῆς Ἐνορίας. Ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἀργά τό ἑσπέρας εἰς τό ἐν Divonne κατάλυμμα αὐτοῦ παρά τῇ Οἰκογενείᾳ τοῦ αὐταδέλφου Αὐτοῦ κ. Ἀντωνίου Ἀρχοντώνη.

* * *

Τήν ἑπομένην, Τρίτην, 25ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ καί τῶν ἐκ Κωνσταντινουπόλεως συνοδῶν Του, μετέβη εἰς Βουργουνδίαν καί ἐπεσκέφθη τήν πολυπληθῆ Διαχριστιανικήν Μοναστικήν Κοινότητα τοῦ Taizé, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τοῦ ἀδ. Alois, Ἡγουμένου, καί ὁλοκλήρου τῆς Ἀδελφότητος, ὡδηγήθη δέ εἶτα εἰς τόν ἀφιερωμένον «εἰς τήν συμφιλίωσιν καί τήν καταλλαγήν» λατρευτικόν χῶρον αὐτῆς, ἔνθα παρηκολούθησε τήν μεσημβρινήν προσευχήν, παρουσίᾳ 1.500 περίπου, νέων, κυρίως, φίλων καί ἐπισκεπτῶν τῆς Κοινότητος. Ἀκολούθως, προσηυχήθη εἰς τό Ὀρθόδοξον παρεκκλήσιον τῆς Κοινότητος, εὐλογήσας τούς εἰδικῶς πρός τοῦτο προσελθόντας κληρικούς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γαλλίας καί τούς παρεπιδημοῦντας Ὀρθοδόξους νέους ἐκ Ρωσσίας, Γεωργίας καί ἄλλων χωρῶν, ἀπέθεσεν ἄνθη εἰς τόν ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ κείμενον τάφον τοῦ μακαριστοῦ ἀδ. Roger, ἱδρυτοῦ τῆς Κοινότητος, σχόντος τραγικόν τέλος, ἐπεσκέφθη τό Ρωμανικόν Παρεκκλήσιον καί, ἐν τέλει, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ἐν τῇ τραπέζῃ τῆς Κοινότητος γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἐπισκόπου Autun Σεβ. κ. Benoît Rivière.

* * *

Τοιουτοτρόπως κατεκλείσθη ἡ εἰς Ἑλβετίαν καί Γαλλίαν ἱεραποδημία τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου, ὁ Ὁποῖος τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 26ης ἰδίου, ἀνεχώρησε δι’ ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους εἰς Αἴγυπτον, προπεμφθείς τιμητικῶς εἰς τόν ἀερολιμένα τῆς Γενεύης ὑπό τῶν ὑποδεχθέντων Αὐτόν Ἱεραρχῶν, κληρικῶν, τῆς Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἑλβετίᾳ Ἐξοχ. κ. Χαρᾶς Σκολαρίκου, τῆς Μονίμου Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλλάδος παρά τοῖς ἐν Γενεύῃ Διεθνέσιν Ὀργανισμοῖς Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Ἄννης Κόρκα, καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου Ἐντιμ. κ. Ἀγγέλου Ὑψηλάντου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: