e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

Η Εορτή του Προφήτου Ελισσαίου στη Μονή του εν Ιεριχώ, παρά την συκομορέα του Ζακχαίου [video - photos]


Τό Σάββατον, 14ην / 27ην Ἰουνίου 2020, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τό μέσον τῆς πόλεως τῆς Ἱεριχοῦς παρά τήν  συκομορέαν τοῦ Ζακχαίου.

Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τήν μνήμην τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου, ὡς οὗτος μαρτυρεῖται ὑπό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἰς τά βιβλία τῶν Βασιλειῶν, ἤτοι ὡς κληθείς ὑπό τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς τό ἔργον τοῦ Θεοῦ καί χρισθείς τῇ προστάξει τοῦ Θεοῦ ὡς προφήτης ἀντ’ αὐτοῦ καί ἀκολουθήσας αὐτόν δι’ ὅλου τοῦ βίου αὐτοῦ καί ἀξιωθείς ὑπό τοῦ Θεοῦ τοῦ θαυματουργικοῦ χαρίσματος.
Ἐν τῇ θείᾳ δυνάμει τῇ δοθείσῃ αὐτῷ, μετέτρεψε τά πικρά καί βλαβερά ὕδατα τῆς παρά τούς πρόποδας τοῦ Σαρανταρίου Ὄρους πηγῆς τῆς Ἱεριχοῦς εἰς γλυκά καί πόσιμα καί ἐπετέλεσε πολλά σημεῖα καί θαύματα, τέλος δέ ἠξιώθη καί Χάριτος διπλῆς ὑπό τοῦ Προφήτου Ἡλιοῦ, ἀποσταλείσης ἄνωθεν ἀπό τοῦ πυρίνου ἅρματος αὐτοῦ διά τῆς ριφθείσης αὐτῷ μηλωτῆς, ἐπί τῆς ὁποίας καί πατήσας διῆλθε τά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ.
Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν προεξῆρξε τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ  Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τῶν  ἡγουμένων τῶν Ἱερῶν Μονῶν Χωρίου τῶν Ποιμένων / Μπετζάλλας Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου, Σαρανταρίου Ὄρους π. Ὀνουφρίου, τοῦ π. Χρυσογόνου ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Χοζεβᾶ, τοῦ π. Κυριακοῦ ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Εὐλογίου καί Συμεών, συμπροσευχομένων τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀββᾶ Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου καί τοῦ ἡγουμενου τῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Ἰορδάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων ἐκ διαφόρων περιοχῶν καί μετεχόντων τῶν μελῶν τοῦ ποιμνίου τῆς Ἱεριχοῦς.
Πρός τούτους  ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος ἔχοντα ὡς ἕπεται:
«Προβλέψει θεϊκῇ, Ἠλιοῦ σε ὁ μέγας, σοφέ Ἐλισσαιέ, φοιτητήν ἐπισπᾶται, Προφήτην δεικνύων σε ἐλλαμπόμενον Πνεύματι· ὅθεν σήμερον τήν Παναγίαν σου μνήμην ἑορτάζομεν εὐσεβοφρόνως τιμῶντες, σύν τούτῳ σε ἔνδοξε»· ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,
Εὐλαβεῖς Χριστιανοί,
Ὁ διπλῆν τήν χάριν εἰληφώς παρά τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί φοιτητής γενόμενος τοῦ μεγάλου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου, Ἐλισσαῖος ὁ Προφήτης, συνήγαγε πάντας ἡμᾶς σήμερον ἐν τῇ ἐπωνύμῳ ἱερᾷ αὐτοῦ Μονῇ ἐν τῇ ἱστορικῇ πόλει Ἱεριχοῖ τῆς Παλαιστίνης, ἵνα πανηγυρικῶς ἑορτάσωμεν τήν σεπτήν αὐτοῦ μνήμην ἀφ’ ἑνός, καί εὐχαριστήσωμεν τῷ ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ, τῷ ἀναδείξαντι αὐτόν [τόν Ἐλισσαῖον] «σκεῦος θαυμαστόν», (Σοφ. Σειρ. 43,2) αὐτοῦ, ἀφ’ ἑτέρου.
Εἶπε Κύριος πρός Ἠλιού· πορεύου, ἀνάστρεφε εἰς τήν ὁδόν σου … καί χρίσεις καί τόν Ἐλισσαιέ υἱόν Σαφάτ, χρίσεις εἰς προφήτην ἀντί σοῦ… Καί ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν καί εὑρίσκει τόν Ἐλισσαιέ υἱόν Σαφάτ, καί αὐτός ἠροτρία ἐν βουσί … καί ἀπῆλθεν ἐπ᾿ αὐτόν καί ἐπέρριψε τήν μηλωτήν αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτόν· καί κατέλιπεν Ἐλισσαιέ τάς βόας καί κατέδραμεν ὀπίσω ᾿Ηλιού … καί ἀνέστη καί ἐπορεύθη ὀπίσω ᾿Ηλιού καί ἐλειτούργει αὐτῷ», (Γ‘ Βασιλειῶν 19, 15-21), ἀναφέρει ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου τῶν Βασιλειῶν.
 Ἡ προσωπικότης καί τό προφητικόν χάρισμα τοῦ Ἐλισσαίου ἐξαίρεται μετ’ ἀκριβείας εἰς τό βιβλίον τῆς «Σοφίας Σειράχ», λεγούσης: «Ὅταν ὁ Ἠλίας ἐκαλύφθη ὑπό τῆς λαίλαπος ἐκείνης καί ἀνελήφθη, ὁ Ἐλισσαῖος ἐνεπλήσθη ὑπό τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἠλιοῦ. Κατά τάς ἡμέρας του, ὁ Ἐλισσαῖος δέν ἐταράχθη ὑπό οὐδενός ἄρχοντος, οὐδείς ἐκυριάρχησεν ἐπ’ αὐτοῦ. Οὐδείς λόγος του ἦτο ἀνώτερος τῶν ἔργων του καί ὅταν ἀπέθανε διά τοῦ σώματος ἐν τῷ τάφῳ του ἐγένετο θαῦμα. Καί ἐν ζωῇ αὐτοῦ ἐποίησε τέρατα, θαύματα, καί ἐν τελευτῇ θαυμάσια τά ἔργα αὐτοῦ»,  (Σοφ. Σειράχ 48, 12-14)
Αὐτός οὗτος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ποιεῖται μνείαν τοῦ ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου κατά τήν διδασκαλίαν αὐτοῦ εἰς τούς Φαρισαίους : «καί πολλοί λεπροί ἦσαν ἐπί ᾿Ελισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, καί οὐδείς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μή Νεεμάν ὁ Σῦρος», (Λουκ. 4,27) κατά τήν μαρτυρίαν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
Ἀξιοσημείωτον δέ, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν ποιεῖται μνείαν μόνον τοῦ θαυμαστοῦ Προφήτου Ἐλισσαίου, ἀλλά καί ὅλων τῶν ἁγίων Προφητῶν τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Καί τοῦτο, διότι οἱ προφῆται προκατήγγειλαν καί προετοίμασαν τήν ὁδόν τῆς ἐν τῷ κόσμῳ καί ἐπί γῆς ἐπιδημίας τοῦ Θεοῦ Λόγου τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Χριστοῦ, κατά τήν μαρτυρίαν αὐτοῦ τούτου τοῦ Κυρίου, εἰπόντος εἰς δύο ἐκ τῶν μαθητῶν Αὐτοῦ, πορευομένων εἰς Ἐμμαούς: «ὦ ἀνόητοι καί βραδεῖς τῇ καρδίᾳ, τοῦ πιστεύειν ἐπί πᾶσιν, οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται! οὐχί ταῦτα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί εἰσελθεῖν εἰς τήν δόξαν αὐτοῦ;» (Λουκ 24, 25-26). Καί ἀλλαχοῦ: «ἀνοίξας δέ Πέτρος τό στόμα αὐτοῦ εἶπεν… ὅτι αὐτός ὁ Χριστός ἐστιν ὁ ὡρισμένος ὑπό τοῦ Θεοῦ κριτής ζώντων καί νεκρῶν· τούτῳ πάντες οἱ Προφῆται μαρτυροῦσιν ἄφεσιν ἁμαρτιῶν λαβεῖν διά τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ πάντα τόν πιστεύοντα εἰς αὐτόν», (Πράξ. 10:34, 42-43).
 Ὁ δέ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν θεῖος Παῦλος ἐξαίρει εἰς τό κήρυγμα αὐτοῦ τήν ἐκλογήν καί ἀποστολήν τόσον τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ὅσον καί τῶν προφητῶν, οἵτινες ἀπό κοινοῦ ἀποτελοῦν τόν θεμέλιον λίθον, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει οἰκοδομηθῆ τό κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ ὄντος ἀκρογωνιαίου λίθου: «ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστέ ξένοι καί πάροικοι, ἀλλά συμπολῖται τῶν ἁγίων καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπί τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καί προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ»,  (Ἐφ. 2. 19-20).
Εἰς τοῦτο ἀκριβῶς διακρίνονται οἱ ἀληθινοί Προφῆται ἀπό τούς ψευδοπροφήτας, εἰς τό ὅτι κηρύττουν καί προκαταγγέλλουν τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τήν Γέννησιν τοῦ Χριστοῦ: «ἰδού ἡ παρθένος ἐν γαστρί ἕξει, καί τέξεται υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ», (Ἡσ. 7,14), προαναγγέλλει ὁ Προφήτης Ἡσαΐας.
«Χαίροις ὦ Ἐλισσαῖε, ἐπιδεδειγμένος τήν ἰσάγγελον ἐπί γῆς πολιτείαν ἐν σαρκί τε βιώσας ὡς ἄριστος. Ἄϋλόν σου τό ὄμμα, τῆς ψυχῆς προφῆτα φυλαξάμενος, τῇ τοῦ ἁγίου Πνεύματος αἴγλῃ, προορᾶν ἠξιώθης τά μέλλοντα», ἀναφωνεῖ ὁ ὑμνῳδός τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, ἀπευθύνων λόγους παρηγορίας καί ἐνισχύσεως ἐν τῇ Καθολικῇ αὐτοῦ ἐπιστολῇ λέγει: «ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελφοί μου, τῆς κακοπαθείας καί τῆς μακροθυμίας τούς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου», (Ἰακώβου 5,10). Τό γεγονός τοῦτο καταδεικνύει ὅτι τόσον οἱ Ἀπόστολοι ὅσον καί οἱ Προφῆται, ὡς ἐκλελεγμένα ὄργανα τοῦ Θεοῦ ἤγοντο ἐν τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ (Λουκ 4, 1) δηλαδή τῷ Πνεύματι τοῦ Χριστοῦ. Τήν δέ διάκρισιν τοῦ προφητικοῦ λόγου καί τοῦ ἀποστολικοῦ ἐπισημαίνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος σχολιάζων τούς Κυριακούς λόγους: «ἵνα καί ὁ σπείρων ὁμοῦ χαίρῃ καί ὁ θερίζων», (Ἰωάν. 4,36). Οἱ προφῆται εἰσίν οἱ σπείραντες, ἀλλ’ οὐκ αὐτοί ἐθέρισαν, ἀλλ’ οἱ Ἀπόστολοι.
Μέ ἄλλα λόγια, τό θέλημα τῶν Προφητῶν ἦτο ἡ ἔλευσις τοῦ Χριστοῦ εἰς τούς ἀνθρώπους. Αὐτό εἶναι τό θέλημα τοῦ σήμερον τιμωμένου ἁγίου ἡμῶν Προφήτου Ἐλισσαίου, ἵνα ὁ Χριστός προσέλθῃ καί κατοικήσῃ εἰς τάς καρδίας ἡμῶν.
Δεῦτε οὖν, ἀδελφοί μου, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Σωτῆρι ἡμῶν ἱκετεύσωμεν τόν παῖδα τόν ἅγιον καί θαυματουργόν αὐτοῦ Προφήτην Ἐλισσαῖον σύν τοῖς συνεορτάζουσι αὐτῷ ἁγίοις πατράσι Μεθοδίῳ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως καί ἱερομάρτυρι Κυρίλλῳ Ἐπισκόπῳ Γορτύνης Κρήτης, καί μετά τοῦ ὑμνῳδοῦ εἴπωμεν: «Ἴαμα τοῖς νοσοῦσι καί πλημμελημάτων καθαρτήριον ἐκ Θεοῦ, Ἐλισσαῖε, τοῖς γνησίως ὑμνοῦσι σε αἴτησαι». Ἀπάλλαξον δέ ἡμᾶς καί τόν κόσμον ἅπαντα ἐκ τῆς ἐνδημούσης μάστιγος τῆς λοιμώδους νόσου τοῦ κορονοϊοῦ, ἵνα ἐν σοί δοξάζηται τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν».
Μετά τήν θείαν λειτουργίαν ἀνεγνώσθη ἡ εὐχή εὐλογίας τῶν σταφυλῶν καί παρετέθη τό ἑόρτιον κέρασμα εἰς το ἡγουμενεῖον.
Ἐκ τῆς ἈρχιγραμματείαςΔεν υπάρχουν σχόλια: